Obzretie sa za výročím a prezentáciou MKP

From abroad


Vlaňajšie výročie Mestskej knižnice v Prahe (MKP) sme vnímali nielen ako jednu udalosť, ale predovšetkým ako medzník
na ceste komunikácie MKP, ktorá smeruje k čo najlepším vzťahom s verejnosťou a zabezpečuje ďalšiu podporu pre prácu
knižnice (finančnú, materiálnu aj ľudskú). Je tiež jedinečnou príležitosťou na vytvorenie užšej spätosti medzi čitateľmi a
ich knižnicou. Dáva možnosť prilákať tých, ktorí do knižnice ešte cestu nenašli (máme im čo ponúknuť) a získať podporu
vplyvných ľudí pre zámery knižnice zlepšovať služby, ako aj zmeniť prípadné vnímanie knižnice ako kamenného úložiska kníh a
stotožniť ju s ľuďmi a modernými službami.

Keď sme sa teda rozhodli pripomenúť verejnosti i sebe 111. výročie vzniku našej knižnice, vytvorili sme najprv užší
pracovný tím, ktorý sa v potom v nevyhnutnej širšej a priebežnej spolupráci s ďalšími kolegyňami a kolegami, s úprimným
nadšením a v predstihu pustil do prípravy a neskôr i do vlastnej realizácie celoročnej kampane. Na jednotlivých schôdzkach
sme vytvárali rôzne varianty rôznych projektov. Chvíľami sa zdalo, že naša fantázia, podporovaná určitou “mágiou” a
kombinovateľnosťou troch jednotiek, je takmer bezbrehá. Dnes už dobre vieme, že nebola. Že na určitý čas zmiznú i “naše tri
jednotky” pod vodou, a to do slova a do písmena, a aká veľká voda to bude, na to nám predstavivosť nestačila. Augustové
povodne nevyhnutne odviedli našu pozornosť i úsilie k riešeniu aktuálnych problémov. Plánované termíny pre druhú polovicu
roka sa posunuli, ale nevzdali sme sa. Ústredné motto pre rok nášho 111. výročia znelo:
“Už 111 rokov Vám ponúkame informačné a kultúrne bohatstvo sveta.” Hneď v prvých dňoch povodní, v
provizórnych podmienkach, k nemu riaditeľ MKP po prvý raz dodal “
…a budeme v tom pokračovať”. Pokračovali sme.

Vráťme sa však na začiatok obdobia, ktoré možno nazvať
V znamení troch jednotiek. Naše úvodné poznámky boli nasledujúce:

 • Mestská knižnica v Prahe – inštitúcia tvorená ľuďmi, ktorí zhromažďujú, triedia a odovzdávajú ostatným informácie,
  literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty, aby sa dokázali orientovať a lepšie porozumieť svetu aj sebe.
 • Tradícia – výzva – 111 rokov služby dáva knižnici zázemie pre pochopenie súčasnosti, zároveň mladosť čitateľov je
  neustálou výzvou nezostať pozadu; dlhovekosť knižnice zároveň umožňuje čerpať zo všetkých zdrojov nazhromaždených za
  desiatky rokov, ktoré sa denne rozširujú o ďalšie.
 • Výtvarná kampaň – rešpektuje tradičné farby hlavného mesta Praha a zároveň logo MKP; nevybočuje výrazne z
  nekonfliktného komunikačného tónu MKP, akcentuje tradíciu kultúrneho dedičstva a zároveň priame oslovenie
  verejnosti.

Zhrnuté: spomenutý pracovný tím si najskôr vyjasňoval a konkretizoval vypovedané i tušené predstavy a zámery, stanovil
cieľové skupiny, ktorým sú jednotlivé akcie určené, a postupne vypracoval scenár, obsahujúci body: čo, prečo, kto, dokedy a
ako. A potom nastala vlastná realizačná fáza s nasledujúcou, veľmi stručne zaznamenanou podobou:

 • Propagačná inštalácia bibliobusu na medzinárodnom knižnom veľtrhu “Svet knihy” – prvá prezentácia výročia pred
  oficiálnym začatím kampane, prostredníctvom informačných materiálov aj za prítomnosti kvalifikovaných pracovníkov,
  priblíženie spektra služieb MKP, rozsahu jej siete, stupňa automatizácie, podmienok registrácie čitateľov, historických
  odkazov atď.
 • Polepenie bibliobusov MKP logom a mottom kampane – priebežná akcia, pripomínajúca do konca roku širokej verejnosti na
  obvyklých trasách a staniciach pojazdných knižníc neobvyklú dĺžku a spoľahlivosť činnosti MKP, zároveň upozornenie a odkazy
  na ďalšie akcie kampane uskutočnenej pri príležitosti 111. výročia.
 • Anketa – 111 odpovedí na otázku Čo pre mňa znamená knižnica? – máj 2002 – akcia aktivizujúca široký okruh opýtaných i
  pýtajúcich sa. Knihovníci sa osobne i písomne obracajú na čitateľov a náv-
 • števníkov knižnice, ale aj na významné osobnosti vedy, kultúry, politiky aj športu. Zo získaných výpovedí získavame
  široký kaleidoskop názorov na knižnicu, ktorý je niekoľkonásobne zverejnený tlačou, na internetových stránkach i na
  profilovom CD-ROM-e knižnice. Pracujeme s nimi aj naďalej.
 • Oficiálny štart kampane – tlačová konferencia 20. júna 2002 – oznámenie a štart kampane, dôvody, ktoré viedli k jej
  organizácii, prehľad akcií a produktov, prezentácia MKP ako tradičného garanta prístupu čo najširšieho okruhu záujemcov ku
  kultúrnemu dedič-
 • stvu, informačnému bohatstvu, vzdelaniu i relaxácii. Povzbudenie záujmu médií o pôsobenie MKP aj vlastná kampaň v
  znamení troch jednotiek.
 • Slávnostný večer pracovníkov MKP – jún 2002 – spoločenské stretnutie súčasných i bývalých pracovníkov s kultúrnym
  programom – odmena i motivácia. V úvodnom bloku si zúčastnení pripomínajú, čo 111. výročie pre MKP znamená, aké sú jej
  tradície i výhľad do budúcnosti, prečo a ako toto výročie oslávime. Vystupujú aj pozvaní predstavitelia verejnej správy a
  kultúry, nasleduje program, v ktorom o potrebe lásky, viery a radosti spievajú a hovoria prostredníctvom textov rôznych
  svetových mysliteľov Jitka Molavcová a Alfréd Strejček.
 • Mestská knižnica v Prahe – 1891 – 2002 – informačná obrazovo-textová brožúra – textová a fotografická dokumentácia
  histórie i súčasnosti MKP zároveň s plánmi jej ďalšieho rozvoja. Materiál sa využíva aj elektronicky, zvyšná časť nákladu
  tejto brožúry sa uplat-
 • ňuje s úspechom aj dnes.
 • Ceruzky 111 rokov MKP – sprievodný drobný produkt pri príležitosti výročia knižnice, spájajúci praktické využitie i
  propagačný efekt.
 • Putovná výstava 111 rokov MKP – 11 + 1 vybraných pobočiek našej siete – dokumentuje a prezentuje históriu knižnice,
  jej základné funkčné charakteristiky, premeny v priebehu desaťročí, súčasnosť i perspektívy ďalšieho rozvoja. Vhodným
  využitím miest po celej Prahe sme oslovili čitateľov aj náhodných okoloidúcich.
 • Prezentácia výročia MKP v médiách – sústredená starostlivosť o “prenikanie” knižnice a jej zaujímavostí na verejnosť,
  vytipovanie a dôsledné uplatňovanie nosným tém a atrakcií, zámerne zosilnená a cielená aktívna mediálna práca.
 • CD-ROM 111 – profilový produkt kampane s dvoma základnými nosnými prvkami:

  1. MKP zachováva a rozvíja informačné a kultúrne dedičstvo minulosti,

  2. MKP v roku 2002 = tradičná aj moderná informačná inštitúcia.

  Obsah: odporúčame na štúdium – 111 odborov ľudskej činnosti a poznania vo fondoch náučnej literatúry; stojí za to
  prečítať si – 11 + 1 literárnych žánrov vo fonde beletrie; Čo pre mňa znamená knižnica? – 111 zaujímavých odpovedí od 111
  zaujímavých ľudí; Prečo chodiť do knižnice – 11 + 1 dobrý dôvod; Mestská knižnica v Prahe… Omnoho viac, ako ste o nás
  kedy chceli vedieť.

   

 • Slávnostný krst CD-ROM 111 – priateľské stretnutie pracovníkov MKP – 23. 6. 2003 + prezentácia jeho obsahu
  a uzatvorenie kampane práve začatím distribúcie tohto profilového produktu. Súčasne je predstavená Výročná správa MKP za
  rok 2002 (teda rok 111. výročia MKP) v novej podobe, využívajúca aj atribúty uplatňované v súvislosti s týmto
  výročím.

Som presvedčená, že i uplynulý rok v znamení troch jednotiek, ale aj nepredvídateľnej sily augustových povodní opäť
jednoznačne potvrdil nezastupiteľnosť PR (Public Relations) v našej knižnici. Pri realizácii výročnej kampane a potom i pri
riešení následkov povodní nám výrazne pomohli najrôznejšie PR aktivity. Domnievam sa, že PR (styk s verejnosťou) má svoje
nenahraditeľné miesto v každej knižnici, hoci už vlastné jeho uplatňovanie je logicky ovplyvňované konkrétnymi možnosťami aj
väčšinou značne obmedzenými prostriedkami. Bez strategickej komunikácie smerom navonok, ktorej neoddeliteľnou súčasťou však
musí byť aj komunikácia smerovaná dovnútra a v rámci danej organizácie (pozitívny motivačný efekt a nevyhnutná spoluúčasť a
participácia na jednotlivých aktivitách) sa v dnešnej informačnej spoločnosti nezaobídeme.

V MKP sa spoločne snažíme o premyslenú, ale hlavne priebežnú a vynaliezavú prezentáciu našej knižnice, o rozvíjanie
celkového a nezameniteľného imidžu, ktorý jej pomáha výrazne sa “vpísať” do povedomia verejnosti. Nosnou skutočnosťou však
vždy zostáva vlastná kvalita poskytovaných služieb, korešpondujúca so súčasnými trendmi v danej profesii.

Share: