Vydávanie vlastného periodika – jeden z hlavných pilierov public relations knižnice

From Slovakia

Neodmysliteľnou súčasťou knižničného manažmentu na Slovensku sa stal hlavne v priebehu posledného desaťročia marketing – predovšetkým podporovanie pozitívneho obrazu knižnice vo vedomí okolia a snaha o podnecovanie záujmu verejnosti o knižnice všeobecne, resp. jednotlivo. Už v čase, keď knižnice prestali slúžiť len úzkym skupinám používateľov a stali sa verejnými v pravom zmysle slova, začali si riadiaci pracovníci uvedomovať dôležitosť spolupráce s verejnosťou. V súčasnosti sa pojem public relations vzhľadom na veľmi prísny a kritický pohľad verejnosti na toky finančných prostriedkov zo štátnej pokladnice stal bežnou súčasťou slovníka každého manažéra knižnice. Presvedčiť verejnosť o opodstatnenosti vynakladania prostriedkov na knižnice je dnes, v období neustáleho zápasu neziskových inštitúcií hlavne v oblasti zdravotníctva, školstva a kultúry s nedostatkom financií na svoju činnosť, priam životne dôležité.

snopko1.jpg (64972 bytes)      snopko2.jpg (67733 bytes)      snopko3.jpg (60495 bytes)

Uvedené skutočnosti boli dôvodom, prečo sme v ŠVK v Banskej Bystrici približne pred piatimi rokmi zamerali riadiacu činnosť na rozpracovanie marketingového programu práve v časti venovanej komunikačnej politike.

Vedúci pracovníci knižnice v rámci povinného brainstormingu premýšľali o tom, ako zvýšiť príťažlivosť knižnice pre široký okruh obyvateľstva a získať čo najviac čitateľov a návštevníkov. Išlo o snahy prekročiť hranice kamennej budovy, v ktorej sa požičiavajú knihy, a vstúpiť do sveta budovania multikultúrneho centra regiónu, o ktorom sa na verejnosti hovorí a v ktorom sa stretávajú najrozmanitejšie vrstvy obyvateľstva. Výsledkom tohto úsilia bolo viacero nových aktivít a podujatí, z ktorých spomeniem len tie najvýznamnejšie:

  1. Cyklus Osobnosti, realizovaný v spolupráci s Mestským úradom a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci ktorého sme verejnosti predstavili množstvo významných osobností, ktorých život a činnosť sú späté s Banskou Bystricou a blízkym okolím. Tieto podujatia priviedli na pôdu knižnice mnoho vzácnych hostí zo Slovenska i zahraničia, ktorých tento cyklus zaujal, a pomohli nám tak dostať meno knižnice do širšieho povedomia.
  2. Cyklus prezentácií slovenských vydavateľstiev odbornej a vedeckej literatúry, ktorý sa koná v pravidelných mesačných intervaloch a je spojený s predstavovaním ich edičných plánov, nových kníh, s besedami s autormi, autogramiádami spisovateľov, predajom kníh, súťažami pre publikum a pod., oslovil ďalších nových čitateľov hlavne z radov stredoškolskej mládeže.
  3. Odbornej verejnosti je venovaný každoročne pripravovaný seminár so zameraním na moderné informačné služby.
  4. Obnovená bola činnosť Knižničnej rady, ktorej členmi sú významné osobnosti mesta i knihovníckej obce.
  5. Pravidelné tlačové besedy a stretnutia s novinármi.

Ako ukazujú skúsenosti, veľmi prezieravé a profesionálne bolo rozhodnutie vydávať vlastné periodikum, ktoré sa stalo jedným z najdôležitejších pilierov public relations v našej knižnici. Propagácia kultúrnych podujatí, ako aj činnosti neziskových inštitúcií vo všeobecnosti je v súčasnosti veľmi problematická. Za reklamu sa platí a knižnice na takéto účely peniaze nemajú. Aj z tohto dôvodu vznikla myšlienka vydávať vlastné periodikum, ktoré osloví nielen našich čitateľov, ale aj ďalších potenciálnych používateľov.

Periodikum sme začali vydávať pred štyrmi rokmi, bez predchádzajúcich skúseností s takouto činnosťou. Zreteľným bol iba náš cieľ, ktorý sme chceli takouto cestou dosiahnuť: nadviazať úzke väzby medzi knižnicou a čitateľom, obrátiť záujem verejnosti na knižnicu, získať jej dôveru a podporu, zvýšiť príťažlivosť knižnice pre širšie vrstvy obyvateľstva a osloviť tak nových čitateľov, priaznivcov a prípadných donorov a okrem toho, samozrejme, poskytnúť našim čitateľom čo najkomplexnejší obraz o knižničných fondoch, službách, novinkách v knižničnej praxi, oboznámiť ich s úlohami, funkciami a organizačnou štruktúrou knižnice a včas ich pozornosť upriamiť na pripravované podujatia. Naším cieľom bolo aj spätne od prispievateľov z radov čitateľov získať informácie o ich informačných potrebách a požiadavkách, o tom, ako zhodnotia realizované akcie a podujatia z ich pohľadu, primäť ich, aby nás upozorňovali na nedostatky, resp. aby nám poskytli námety na riešenie problémov.

Rozhodnutie bolo na svete, ale s ním stálo pred nami riešenie mnohých neľahkých úloh, ako napr. formálna a obsahová stránka periodika, jeho názov, zodpovedný redaktor a prispievatelia, stále rubriky, periodicita, cena a spôsob distribúcie.

Zvolili sme cestu – za málo peňazí veľa muziky. Knižničné noviny s podnázvom Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici vychádzajú štyrikrát ročne, v náklade 500 exemplárov. Ako šéfredaktori sa striedajú jednotliví vedúci oddelení, ktorí sú zodpovední za konkrétne číslo periodika. Grafickú úpravu a tlač si zabezpečujeme vo vlastnej réžii. Pri príprave každého čísla sa tak vlastne aktivizuje kreativita riadiacich pracovníkov, ktorí sú nútení hľadať a nachádzať nové nápady, námety, musia sa ďalej vzdelávať, študovať odbornú tlač, hodnotiť svoju prácu a dosiahnuté pracovné výsledky svojich oddelení, pracovať v tíme. Knižničné noviny sú nepredajné a distribuujeme ich prostredníctvom našich čitateľov. To, že náklad je rozobratý takmer ihneď po jeho vydaní, nás utvrdzuje v tom, že naše rozhodnutie bolo správne a vydávané periodikum plní svoj účel.

Knižničné noviny sú pre verejnosť informáciou o tom, že knižnica sa otvorila jej potrebám a požiadavkám, a zároveň pomáhajú pracovníkom knižnice tieto potreby skúmať a identifikovať, slúžia propagácii knižnice ako celku a súčasne i jej jednotlivých pracovísk. Pomáhajú nám prispôsobovať ponuku našich služieb celej populácii a v celej oblasti našej pôsobnosti a nie iba vo sfére služieb týkajúcich sa sprístupňovania kníh, periodík a iných médií.

Share: