Fundraising v knižniciach alebo niekoľko inšpiratívnych zamyslení…

From Slovakia

Udomácnené anglické slovo fundraising, ktoré znamená získavanie finančných zdrojov na realizáciu činnosti a aktivít neziskových organizácií, je veľmi často používané v slovníku organizácií neziskového sektora na celom svete. Niekedy sa slovo fundraising uvádza v spojení so slovom friend-raising, a teda získavanie priateľov. Proces fundraisingu je celým komplexom odporúčaných postupov, psychologických prístupov a zásad, ale jeho podstatnou zložkou je umenie osloviť a komunikovať s cieľovými skupinami aj s potenciálnymi darcami a sponzormi.

V poslednom desaťročí je možné na celom svete pozorovať nový fenomén, keď knižničné a informačné inštitúcie začali aktívne uplatňovať metódy fundraisingu na elimináciu nedostatku finančných prostriedkov na svoju činnosť, prípadne na rozvoj svojich nadštandardných aktivít. Pri uplatňovaní princípov fundraisingu pritom kreatívne využívajú svoje špecifiká, ktoré sa líšia od štandardnej neziskovej organizácie, špecializovanej či už na humanitné, charitatívne alebo environmentálne aktivity. Z hľadiska medzinárodného kontextu sú v metódach úspešného fundraisingu najskúsenejšie knižničné a informačné inštitúcie v USA. K uplatňovaniu všetkých foriem fundraisingu, je samozrejme, nevyhnutný kontext legislatívnej a daňovej politiky daného štátu, čo v prípade krajín strednej a východnej Európy, a teda Slovenska nevynímajúc, je v súčasnosti ešte stále skôr bariérou.

Kým však legislatívny a daňový rámec na Slovensku nevytvorí ideálne prostredie pre ochotu potenciálnych sponzorov poskytovať nielen materiálne, ale aj finančné dary, slovenské knižnice a informačné inštitúcie majú možnosť uplatňovať fundraising skôr intuitívne, a prispôsobovať formy sponzoringu momentálne platným a často nekompromisným ekonomickým a účtovným pravidlám. Náš čas čakania na ideálne podmienky však môžeme aktívne využiť na inšpirovanie sa medzinárodnou praxou fundraisingu, na ktorý majú najlepšie vypracovaný know-how inštitúcie a organizácie neziskového sektora.

Fundraising a metódy získavania finančných prostriedkov sa vo vyspelých krajinách sveta stávajú dokonca predmetom podnikania. Neziskovým organizáciám, aj knižniciam a informačným inštitúciám, ponúkajú svoje služby špeciálne agentúry. Tie za príslušný poplatok vytvoria na mieru šitý strategický plán, ktorého súčasťou je nájdenie vhodných sponzorov a cieľových skupín, naformulovanie účinných žiadostí o poskytnutie dotácie, zorganizovanie benefičnej akcie a podobne. Pre lepšiu ilustráciu istej miery “podnikania” vo svete fundraisingu stačí nahliadnuť na internetovú stránku AFP – Association of Fundraising Professionals (Asociácia profesionálov vo fundraisingu), so sídlom v USA: http://www.afpnet.org. Je predpoklad, že o niekoľko rokov bude takáto prax fundraisingu na objednávku určite bežná aj v strednej a východnej Európe, teda aj na Slovensku.

Rozvojom informačných technológií a nástrojov internetu sa klasické metódy fundraisingu rozširujú o tzv. fundraising prostredníctvom webových stránok. Na inšpiráciu odporúčam niekoľko internetových adries, ktoré ponúkajú plnotextové príručky pre knižnice, ako realizovať uvedenú formu fundraisingu, alebo iné zaujímavé a užitočné informácie:

Share: