Doplnkové služby od vydavateľstiev e-zdrojov

Introducing


V konkurenčnom prostredí zahraničných vydavateľstiev bojujú jednotlivé spoločnosti o svoju pozíciu na trhu rôznymi spôsobmi. Ako dobrý bod sa počíta každá výhoda a každá pozitívna odlišnosť od konkurencie. Okrem ponuky jedinečného (exkluzívneho) obsahu, prepracovaných tezaurusov sú to aj na rozličnej úrovni prepracované rešeršné nástroje s doplnkovými službami pre používateľov. Mnohokrát sú to funkcie, o ktorých nemajú používatelia ani tušenie a ktoré dokážu zjednodušiť vyhľadávanie či spracovanie výsledkov rešerší, alebo ponúkajú možnosť prístupu k úplným textom. Pretože je dobré o týchto pomocníkoch vedieť, niekoľko vybratých funkcií a modulov opisujeme v nasledujúcom texte.

Opakované spracovanie rešeršnej stratégie

Väčšina online systémov ponúka pod rôznymi názvami (napr. alerts, auto-alerts, SDI, current awareness service a pod.) možnosť uložiť zadanie rešeršnej stratégie (požiadavky), ktorá potom bude pravidelne vykonaná po každej aktualizácii dát alebo v inom určenom časovom intervale. Treba odlíšiť uloženie rešeršnej stratégie od uloženia samotného výsledku rešerše. Výsledky systém automaticky odosiela e-mailom, niekedy aj vrátane odkazov na úplné texty a pod. V prípade offline e-zdrojov ponúkajú kvalitnejšie rešeršné systémy tiež možnosť uloženia rešeršnej stratégie, ale ich opakované načítanie je potrebné robiť ručne.

Táto užitočná funkcia (rovnako v spojitosti s vytváraním používateľských profilov) nie je príliš často využívaná. Dôvodom je malá informovanosť používateľov. Pritom táto funkcia poskytuje často väčší úžitok než možnosť aktívneho opakovaného vyhľadávania v databáze, pretože používateľom šetrí čas. Obdobou je adresné zasielanie obsahu (TOC) aktuálneho vydania vybratého titulu či titulov periodík.

Tieto systémy umožňujú knižniciam poskytnúť svojim používateľom službu s vysokou pridanou hodnotou, pokiaľ im sami rešeršéri nastavia SDI rešerše na základe konzultácie a vytvorenia profilu ich záujmov. Knižnica sa tak stáva nenahraditeľným partnerom pre svojich používateľov, ktorí sú na to upozornení vždy, keď dostanú výsledky vyhľadávania e-mailom.

Linkovacie nástroje

V čase narastajúcej dostupnosti úplných textov zdrojových dokumentov v elektronickej podobe (predovšetkým v prostredí internetu) sa bibliografické a abstraktové databázy dostávajú akoby do úzadia. Tento trend však nie je až taký jednoznačný, pretože producenti bibliografických a abstraktových databáz stále ostávajú integrátormi, ktorí sledujú prierezovo vždy niekoľko stoviek titulov a vytvárajú bibliografické záznamy s kvalitným popisným aparátom. Vyhľadávanie v takýchto databázach je zvyčajne efektívnejšie než v službách, ktoré poskytujú len základný bibliografický popis a úplný text. V snahe ponúknuť používateľom úplné texty sa napokon vydavatelia bibliografických databáz rozdelili na dve základné skupiny: vydavateľstvá, ktoré integrujú úplné texty do svojich databáz a služieb a vytvárajú tak de facto kópie niečoho, čo už niekde existuje, a vydavateľstvá, ktoré sa rozhodli poskytnúť používateľom informáciu či priamo link na už existujúci úplný text.

svr1.jpg (35539 bytes)

Linkovacie nástroje prešli a stále prechádzajú vývojom a v závislosti od ich tvorcov ponúkajú rozličnú úroveň komfortu. V najjednoduchšom prípade ponúkajú tvorcovia prepojenie na základe vlastného alebo treťou stranou vytvoreného zoznamu linkov (napr. služba CrossRef – www.crossref.org/). V zložitejších systémoch je možné poskytovateľovi nahlásiť zdroje, ktoré sú v knižnici dostupné, aby po vyhľadaní dostal používateľ možnosť pripojiť sa len k tým úplným textom, ktoré má knižnica predplatené. Niekedy samostatne a niekedy ako súčasť linkovacieho systému môže byť aj možnosť prepojenia na lokálny katalóg knižnice (local holdings). Zatiaľ najrozvinutejšie systémy ponúkajú možnosť vytvárania a správy všetkých linkov priamo knižnici. Sú to systémy, v ktorých si knižnica vytvára vlastnú databázu linkov a udržuje ju na vlastnom serveri (napr. SFX – www.sfxit.com/) alebo systémy umiestnené na vzdialených serveroch, kde podstatnú časť údržby zabezpečuje poskytovateľ (napr. Ovid LinkSolver – www.linksolver.com/).

svr2.jpg (31308 bytes)

svr3.jpg (30250 bytes)


Osobné bibliografické databázy

Na záver ešte informácia o zaujímavom nástroji, ktorý tiež obohacuje služby používateľom. Online nástroj RefWorks ( http://www.refworks.com/) od Cambridge Scientific Abstracts ( http://www.csa.com/) je program na vytváranie vlastnej osobnej databázy bibliografických odkazov pre vedeckých pracovníkov a študentov. Umožňuje importovať odkazy z vyhľadávania v rôznych online databázach, lokálnych knižničných katalógoch alebo vložiť odkazy ručne. RefWorks umožňuje jednoduchú prácu s odkazmi, vyhľadávanie vo vytvorenej databáze, triedenie odkazov (podľa autora, roku vydania, názvu atď.), ako aj voľbu výstupného formátu na použitie v písomných prácach a zoznamoch použitej literatúry. Najväčšou výhodou ponúkaného riešenia je možnosť pristupovať k svojej osobnej databáze z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internetovú sieť, čím pripomína mnohé free-mailové služby.

Share: