Quantum2: dá vám silu vykonať zmeny

Introducing

quantum str.jpg (91199 bytes)Quantum2 je interaktívny program pre rozvoj návykov, ktorý bol navrhnutý na zvýšenie efektívnosti
informačných profesionálov a na to, aby im pomohol stať sa strategickými vodcami v rámci svojich organizácií.
Program, ktorý zastrešuje Information Professional Development Group v Thomson Dialog, je určený všetkým
informačným profesionálom, ktorí majú záujem o sebavzdelávanie a samoštúdium v inšpirujúcej komunite odborníkov z
celého sveta.

Online program Quantum2 je zdarma prístupný všetkým záujemcom a ponúka pomoc informačným profesionálom pri
rozširovaní ich služieb, zviditeľňovaní a zvyšovaní ich hodnoty a zlepšovaní toku informácií v organizácii.
Dostupné sú rôzne nástroje a informačné zdroje na podporu informačných pracovníkov pri rozvoji odbornosti a získaní
podpory od ďalších riadiacich pracovníkov v organizácii. Základnú štruktúru tvoria samotní členovia programu a ich
školitelia, online tréningy a workshopy vrátane diskusných fór. V dostupných zdrojoch sú monografie, učebnice a
referáty, prípadové štúdie, nástroje marketingu a manažmentu, vlastný časopis a ďalšie linky na internetové
zdroje.

Štúdiom týchto materiálov, účasťou na online tutoriáloch či diskusiou vo fórach je možné hľadať odpovede na
otázky, ako môžu informační profesionáli definovať a komunikovať svoje vízie o svojej úlohe a aká je hodnota
informačného centra pre rozhodujúcich pracovníkov ich organizácie, pretože efektívne vysvetlenie úlohy informačnej
služby nie je zjednodušená marketingová požiadavka – je dosahovaná prostriedkami vedenia.

Tematické okruhy, ktoré pokrýva Quantum2, zahŕňajú široké spektrum činností:

 • analýza vonkajšieho prostredia (STEP faktory),

 • vízia znalostnej kultúry v organizácii,

 • analýza obrazu pracovníkov a služieb informačného centra v organizácii (spätná väzba),

 • manažment vzťahov, manažment e-zdrojov (informačné potreby organizácie a jej používateľov, návratnosť
  investícií do e-zdrojov, informovanie o hodnote e-zdrojov a služieb),

 • zhodnotenie informačných potrieb,

 • strategický plán knižnice (ciele knižnice, kľúčoví zákazníci knižnice),

 • marketing (jasná identita informačného centra a jeho služieb, komunikačné procesy a prostriedky),

 • predstavenie a prezentácia činností informačného centra (doterajšia činnosť, nové služby,
  stratégia),

 • meranie a analyzovanie činností knižnice (spätná väzba od klientov, návratnosť investícií),

 • manažment a vedenie.

Väčšina uvedených materiálov a nástrojov je dostupná na webových stránkach programu Quantum2 bez nutnosti
registrácie. Registráciou získate možnosť dostávať časopis a informácie o novinkách vrátane pozvánok na online
tutoriály. Každý online tutoriál si vyžaduje prihlásenie, pričom sa využíva systém WebEx prezentácií. Registrácia
je tiež potrebná, ak sa chcete aktívne zapájať do diskusií vo fórach a komunikovať v reálnom čase s ostatnými
odborníkmi.

Ďalšie informácie o programe Quantum2 nájdete na
http://quantum.dialog.com/ – presvedčíte sa na vlastné oči, čo vám
ponúka.

Share: