Infomix

Infomix


DDS v NK ČR už aj pre jednotlivcov

Od januára 2004 je oficiálne sprístupnená služba elektronického dodávania dokumentov z fondov Národnej
knižnice ČR, poskytovaná v minulom roku len v rámci medziknižničných služieb, aj jednotlivým používateľom.
Používateľom tejto služby môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzavrie s NK ČR zmluvu o
používateľskom konte.


Bližšie informácie na:
http://doc.nkp.cz/php/bridge.php?CON=ST


RT
inforum_04.jpg (9744 bytes)
 

10. ročník konferencie INFORUM o profesionálnych informačných zdrojoch sa uskutoční v dňoch 25. – 27. mája
2004 v Novej aule Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Bližšie informácie nájdete na adrese www.inforum.cz. V
súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a s organizačnými zmenami v Albertine icome
Bratislava, s. r. o. (AiB), bude tento rok administratíva prihlasovania všetkých účastníkov koordinovaná priamo z
Prahy. Napriek tejto zmene ostanú základné princípy účasti odborníkov zo Slovenska zachované (možnosť rezervácie
ubytovania, sponzorovaná doprava) a veríme, že niektoré zmeny ani nepostrehnete.

 Medzinárodná vedecká konferencia

nazvaná Profesionálne informácie v internete: projektovanie a realizácia služieb, prístup, kvalita, etika,
duševné vlastníctvo sa uskutoční v Krakove v dňoch 31. 5. – 1. 6. 2004. Jej organizátorom je Institut informacji
naukowej i bibliotekoznawstwa Universytetu Jagiellońskiego.

Dostupné na internete:
http://bilon.miks.uj.edu.pl/konfer/pi/index.html

 


 
infozdroje.jpg (23153 bytes)

Albertina icome Bratislava, s. r. o., pripravuje nový portál Infozdroje.sk, ktorý komplexne rieši
informovanie o dostupných online elektronických informačných zdrojoch v SR. Projekt využíva rovnaký systém, aký je
použitý na webovej stránke www.infozdroje.cz.

Ciele projektu:

– sprehľadniť prístup k informačným zdrojom z jednotlivých inštitúcií;

– uľahčiť zverejňovanie informácií o konzorciálnych projektoch;

– informovať používateľov o novinkách a pomôckach k jednotlivým informačným zdrojom;

– uľahčiť spravovanie rozsiahlych konzorciálnych licencií;

– združiť informácie o IP adresách;

– uľahčiť komunikáciu medzi používateľmi, koordinátormi na úrovni jednotlivých inštitúcií, technickou
podporou AiB a vydavateľstvami.

 
Projekt prepojenia akademických knižníc a kooperatívneho prístupu knižníc k informačným zdrojom

 Projekt prepojenia akademických knižníc (AK) vznikol na základe uznesenia vlády SR č. 383/2001 a jeho
cieľom je pomenovať základné problémy AK v SR v oblasti IKT a navrhnúť spôsob ich prepojenia.

V rámci projektu sa má formou kooperatívneho prístupu zabezpečiť jednoduchý a rýchly prístup k informačným
zdrojom AK a ich sprístupňovanie v maximálne používateľsky komfortnom prostredí. Nevyhnutným predpokladom na
dosiahnutie stanovených cieľov je vytvoriť porovnateľné podmienky v jednotlivých AK na integráciu, koordináciu a
kooperáciu prostredníctvom ich primeraného technického, technologického a personálneho vybavenia.

K významným úlohám projektu patrí priebežná aktualizácia ponuky informačných zdrojov formou pripájania
ďalších vlastných aj externých informačných zdrojov AK a rozširovanie poskytovaných služieb používateľom hlavne o
prístup k primárnym dokumentom, plným textom dokumentov v elektronickej forme, navigácia v informačných zdrojoch,
prelinkovanie zdrojov dynamickým generovaním odkazov prostredníctvom Open URL atď. V prvej etape riešenia projektu
je žiaduce zabezpečiť rozšírenie multilicencie Web of Science o jednotlivé série databáz Current Contents
Connect.

(vybraté z projektu) Služba DDS už aj v Hradci Králové

hk.jpg (10464 bytes)

Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové poskytuje od januára 2004 službu elektronického dodávania
dokumentov. Služba je určená knižniciam, ktoré chcú urýchliť dodanie kópie dokumentu, najmä článku z novín a
časopisov, kapitol z kníh a zborníkov, svojim koncovým používateľom. Po zavedení knižničného systému umožňujúceho
zriaďovať používateľské kontá sa počíta s rozšírením služby i na fyzické osoby.


http://www.svkhk.cz/zobraz.asp?id=112

 
 Stratégia informatizácie slovenskej spoločnosti konečne schválená

Takmer po dvoch rokoch odkladov a vnútorných sporov medzi zástupcami štátu, akademickej obce a odbornej
komunity schválila vláda SR Stratégiu informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán. Okrem toho, že
Slovensko bude mať o niekoľko mesiacov splnomocnenca vlády pre informatizáciu spoločnosti, sa v nej definuje, čo
musí štát urobiť, aby znížil svoje zaostávanie za vyspelou Európou v rozvoji informačnej spoločnosti.


Z dokumentu vyberáme body týkajúce sa podpory rozvoja knižníc v SR


5.1 Informačno-komunikačná infraštruktúra

– rozširovať ponuku služieb a zvyšovať ich dostupnosť využitím existujúcich sietí (napr. siete škôl a
knižníc) a ich postupné budovanie.

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné:

– vybudovať vo verejných a vedeckých knižniciach verejne prístupné internetové pracoviská umožňujúce slobodný
a lacný prístup k informáciám všetkým demografickým skupinám občanov,

– podporovať koordinované získavanie, správu a riadené sprístupňovanie informačných zdrojov a služieb
relevantným používateľským skupinám.


5.2 Informatizácia verejnej správy

– vybudovať verejnú prístupovú sieť umožňujúcu využívanie elektronických služieb občanom, ktorí nevlastnia
počítač,

– zabezpečiť koordinovaný rozvoj a sprístupňovanie knižničných a informačných prameňov a digitalizáciu
národného kultúrneho a vedeckého bohatstva.


5.3 Vzdelávanie

– podporiť tvorbu zdrojov informácií, dostupnosť informácií a inovatívne formy prístupu k informáciám vrátane
elektronizácie knižníc,

– podporiť budovanie digitálnych knižníc a digitalizáciu fondov a zbierok pamäťových inštitúcií.


5.5 Výskum a vývoj

– zvyšovať efektívnosť a produktivitu výskumno-vývojovej práce využívaním metód a prostriedkov informatiky a
IKT najmä v oblasti digitalizovaných vedeckých knižničných a informačných prameňov,

– zabezpečiť vybudovanie informačného prostredia na koordinované získavanie, správu a riadené sprístupňovanie
medzinárodných poznatkov vedeckovýskumnej komunite SR,

– podporiť budovanie digitálnych knižníc pre vedu, výskum, techniku a vzdelávanie, systémov elektronického
publikovania a otvorených národných digitálnych archívov pre výsledky vedeckovýskumnej činnosti.


Akčný plán

je plán činností podporujúcich stratégiu informatizácie spoločnosti v podmienkach SR. Je to konkrétny a záväzný
harmonogram činností súvisiacich s procesom informatizácie spoločnosti. Z úloh Akčného plánu vyberáme:

1.b.14 Realizovať Program elektronizácie knižníc (zabezpečiť vo verejných a vedeckých knižniciach budovanie
verejných internetových pracovísk pre všetky skupiny občanov, s prístupom k verejným informačným zdrojom a
službám).

Realizátor: MK SR Termín: 2004

1.d.3 Podporovať budovanie národných digitálnych knižníc pre vedu, výskum, techniku a vzdelávanie, systémov
elektronického publikovania a digitalizáciu národného dedičstva (otvorených národných digitálnych archívov,
digitalizáciu fondov, zbierok pamäťových inštitúcií atď.).

Realizátor: MK SR Termín: 2005

3.a.1 Umožniť prístup do akademickej siete a jej využívanie v školách, múzeách a knižniciach tam, kde je to
vhodné.

Realizátor: MŠ SR, MK SR, SANET, SANET II Termín: 2004

Zdroj:
www.rokovania.sk (66. rokovanie vlády SR zo dňa 21. januára 2004)

Share: