Ročný výkaz o knižnici

Step by Step

Každoročne spracúvame štatistické výkazy za knižnice nášho okresu. Do roku 1998 sme ich spracovávali na
“plachtách“. Neskôr sme používali program Excel. V programe sme vytvorili tabuľky, kde každá záložka predstavovala
jednu knižnicu a sumárne tabuľky. Tabuľky boli veľmi podobné originálnemu výkazu. Zvyčajne sa však každý rok trochu
pozmenila štatistika, takže sme museli zvlášť prerábať každý jeden hárok, čo pri počte vyše 60 knižníc bolo dosť
prácne. Nevýhoda bola, že keď sme to už prácne urobili, nemohli to použiť iné knižnice bez úprav vo všetkých
vzorcoch (=Ardovo!E8+Betliar!E8+Bohúňovo!E8+Bôrka!E8+Brdárka!E8+Bretka…), premenovaní záložiek a názvov
knižníc.

Preto sme sa rozhodli na rok 2003 urobiť výkaz iným spôsobom, ktorý by bez problémov mohli použiť iné
knižnice. Výkaz je robený formou webovej aplikácie, ktorá je prístupná na adrese
http://vykaz.kniznica-rv.sk. Nový užívateľ sa zaregistruje pod položkou
“založenie nového účtu“. Po registrácii sa prihlási zvoleným menom a heslom. Hlavné menu pozostáva z nasledujúcich
položiek: “Odhlásiť“, “Zápis novej knižnice“, “Oprava, zmena údajov“, “Prehľady“, “Zmazať knižnicu“. Údaje vkladáme
v časti Zápis novej knižnice, kde sa automaticky spočítajú kontrolné súčty. Podržaním myši na názve položiek sa
zobrazí metodický pokyn k danej položke. Prípadné zmeny alebo doplnenie údajov urobíme v menu “Oprava, zmena
údajov“. Najzaujímavejšia časť je “Prehľady“. Obsahuje sumáre podľa jednotlivých druhov knižníc vo formáte PDF
(totožný s originálnym formulárom) alebo tabuľka html. Na požiadanie Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach
pribudli tabuľky, kde nájdeme údaje napr. percento čitateľov z počtu obyvateľov, počet výpožičiek na 1 čitateľa,
obrat knižného fondu a podobne.

Aplikáciu si môžete vyskúšať na uvedenej adrese a ak vám bude vyhovovať, môžete ju používať bezplatne.

Share: