Online Information 2003

From abroad

Svetové podujatie – 27. ročník
Online Information 2003 – sa už tradične konalo v dňoch 2. až 4. decembra v londýnskom výstavníckom a
konferenčnom komplexe Olympia. Tohtoročnou novinkou bola výstava
Content Management Europe 2003. Oboch výstav, ktoré sa súbežne konali v najväčšom výstavníckom priestore –
Olympia Grand Hall, sa zúčastnilo okolo 250 vystavovateľov, pričom asi 30 vystavovateľov sa prezentovalo na
výstave
CME. V porovnaní s ostatnými ročníkmi tohtoročná výstava
Online Information 2003 zaznamenala o niečo nižší počet vystavovateľov. Na výstavnej ploche, rovnako ako v
posledných rokoch, dominovali spoločnosti skupiny Thomson Group, ďalej Elsevier Science, Springer Verlag, ako aj
expozície inštitúcií/orgánov EÚ.

Zároveň v priestoroch výstaviska prebiehal pomerne rozsiahly
online information edukačný program. Ten sa členil do štyroch tematických okruhov, pričom
“flashové“ prezentácie renomovaných expertov prebiehali súbežne vo vyčlenených priestoroch/scénach
výstaviska. Išlo o nasledujúce okruhy:

 • tematicky špecializované zdroje informácií (STM informácie, právne informácie, firemné a biznis
  informácie, marketing a prieskum trhu),

 • informačné majstrovské triedy (techniky vyhľadávania informácií, evolúcia vyhľadávania a vyhľadávačov,
  blogovanie a jeho dopady, kolaboratívne formy práce, informačná gramotnosť, virtuálne výučbové
  prostredie),

 • technológie a prípadové štúdie riešení v oblasti manažmentu informácií (využitie systému CrossRef na
  rozšírenie možností OpenURL linkovania, riešenia pre intranet/extranet, e-publikovanie, virtuálne referenčné
  služby a digitálne knižnice, manažment e-zdrojov),

 • riešenia a prípadové štúdie implementácií manažmentu obsahu.S ohľadom na pomerne široký a rôznorodý záber podujatia sa ďalej obmedzíme iba na prezentáciu niektorých
vybraných poznatkov.


Thomson Dialog – produkt DialogPortals

(moduly/portlety umožňujú integrovať a kastomizovať vybrané informácie z porfólia Dialogu – správy, biznis a
finančné informácie, burzové spravodajstvo, informácie o počasí – do firemných EIP renomovaných dodávateľov; zároveň
umožňujú prístup firemnej klientely aj do ďalších vybraných zdrojov Dialogu);


INSPEC/IEE

(táto databáza sa rozširuje o novú sekciu E
Manufacturing and Production Engineering; v rámci digitalizačného programu sa vytvára digitálny archív INSPEC
Science Abstracts za roky 1898 – 1968; záznamy INSPEC-u obsahujú už okolo 1 milióna identifikátorov DOI –
digital object identifier);


Britská knižnica

zavádza zabezpečené elektronické dodávanie dokumentov – služba využíva e-mailové notifikácie, ktoré obsahujú
číslo objednávky a linku na požadovaný e-dokument. Digitalizované dokumenty sú uložené na serveri BL. Na čítanie a
tlač dokumentov je potrebný Adobe Reader 6 (obsahuje systém DRM). Riešenie plne vyhovuje požiadavkám vydavateľov na
ochranu autorských práv. K dispozícii je t. č. fond okolo 100 miliónov originálnych dokumentov a dodacie lehoty
začínajú už od 2 hodín;


CrossRef (

od roku 2004 môžu knižnice bezplatne využívať služby systému
CrossRef (stačí sa iba zaregistrovať), ktorý funguje ako centralizovaný zdroj pre spoľahlivé linkovanie do
zdrojov stoviek vydavateľov a ktorý môžu veľmi efektívne využívať lokálne/knižničné OpenURL resolvery. Systém
CrossRef pomocou identifikátora DOI umožňuje perzistentnú identifikáciu obsahu a centralizované linkovanie
na plné texty a ďalšie zdroje – identifikátor DOI je spárovaný s URL objektu,
napr. dokumentu, v centralizovanej databáze, ktorá je podľa potreby aktualizovaná vydavateľmi; databáza
CrossRef obsahuje metadáda požadované protokolom OpenURL);


Knovel – online interaktívne knihy a databázy (v porfóliu firmy Knovel je t. č. okolo 600 referenčných
online publikácií a databáz z oblasti vedy a techniky. Vysokokvalitné plnotextové zdroje sú obohatené o nástroje
umožňujúce efektívne vyhľadávanie a interaktívnu prácu s tabuľkami, grafmi a rovnicami. Ponuka zdrojov sa priebežne
dopĺňa a referenčné zdroje sú používateľom k dispozícii v agregovanej forme cez intuitívne rozhrania);


OCLC PICA update seminár

OCLC aj naďalej pracuje na napĺňaní vízie byť vedúcim globálnym knižničným združením pomáhajúcim knižniciam
plniť ich poslanie poskytovaním efektívneho a ekonomického prístupu k znalostiam, založenom na využití inovácií a
širokej spolupráci.

OCLC trvalo venuje značnú pozornosť vývoju, implementácii a prevádzkovaniu progresívnych činností a služieb.
Možno spomenúť napríklad službu OCLC
QuestionPoint (virtuálne digitálne referencie; kolaboratívny projekt OCLC a Kongresovej knižnice), ktorá
prenikla už aj do Európy, a zapojili sa do nej knižnice z asi 10 krajín, pričom napríklad v Holandsku je to okolo
60 verejných knižníc (pozri aj článok o tejto službe na s. 23), ďalej službu
netLibrary (e-knihy via web), ktorá sprístupňuje asi 60 000 titulov e-kníh a využíva ju viac ako 8 600
knižníc z 33 krajín. Významné inovácie čaká aj katalóg
WorldCat (o. i. linky na plné texty a digitálne objekty, implementácia Unicode, IFLA FRBR atď.). V rámci
toho prebieha jednoročný pilotný projekt
Open WorldCat. Zámerom projektu je otestovať možnosti a efektívnosť sprístupnenia údajov z katalógu
používateľom prostredníctvom štandardných webových vyhľadávačov (napr. Google), pričom holdingové informácie sa
použijú na navigovanie používateľov do “najbližšej“ knižnice vlastniacej požadovaný dokument. V konečnom dôsledku
by sa tak mohla zvýšiť “viditeľnosť“ knižníc na webe a informovanosť potenciálnych používateľov o fondoch
knižníc.


Seminár STN User Meeting

Seminár bol zameraný hlavne na prezentáciu noviniek databázového centra
STN International. V rámci toho boli prezentované nové databázy (o. i.
Research Disclosure, ďalej PATDPAFULL, FRFULL a GBFULL – plné texty prihlášok, resp. patentov SRN, Francúzska a
Veľkej Británie, TEMA – technology and management
,
Pharmaceutical Substances), novinky v databázach ako napríklad
Derwent, Inpadoc, Beilstein, PASCAL, CAS a CAplus. Ďalej bola predstavená inovovaná verzia produktu
STN Express with Discover 7, kastomizované riešenia s využitím
STNEasy
for intranets a možnosti realizácie priebežných rešerší v DC STN. Prezentované bolo aj pokrytie problematiky

nanotechnológií v databázach z porfólia STN. Osobitná pozornosť sa venovala typom a technikám efektívneho
vyhľadávania vo vybraných databázach, ďalej analýze, postspracovaniu a vizualizácii vyhľadaných informácií, ako aj
príkladom použitia príslušných nástrojov.


Záver

V posledných asi piatich rokoch sa vplyvom internetu, webu, e–publikovania a masívnej decentralizácii online
prístupu k informáciám zásadným spôsobom mení scéna online informácií, čo má dosah aj na exkluzivitu podujatia a
marketingové zámery potenciálnych vystavovateľov. Nepochybne na túto zmenenú situáciu a vývojové trendy budú musieť
v ďalších rokoch pružne a adekvátne reagovať aj organizátori podujatia. Napriek uvedenému účasť na medzinárodnej
výstave
Online Information 2003 bola prínosom a umožnila získať poznatky o problémoch, smerovaní a vývojových
trendoch sektora – a nielen iba – online informácií vo vyspelých krajinách.

Share: