MUDRC pre každého

From abroad

“Kto vie, kde sa poučiť, je už poučený.“ Tak znie motto webového portálu pre deti a mládež (
www.knihovna.kvary.cz/Portal/UVOD/MUDRC.HTM),
ktorý je súčasťou webových stránok Krajskej knižnice Karlove Vary.

mudrc1.jpg (25926 bytes)Obr. 1:
Vstupná stránka

http://www.knihovna.kvary.cz/Portal/UVOD/MUDRC.HTM

V roku 2000 sa vtedajšia Okresná knižnica v Karlových Varoch zúčastnila projektu NETWORK LIBRARY PROGRAM
Open Society Institute. V rámci pokračovania tohto projektu bolo v roku 2001 vybudované multimediálne
centrum pre deti a mládež. Súčasné detské oddelenie v hlavnej budove bolo novozrekonštruované, vybavené novou
technikou, fond bol doplnený CD-ROM-ami a služby boli rozšírené o internet pre deti.

Portál pre deti a mládež je v prevádzke od septembra 2001. Na tvorbe stránok a príprave podkladov sa podieľa
sedemčlenná pracovná skupina.

mudrc2.jpg (26270 bytes)Obr. 2:
Táto stránka rozdeľuje portál (stránky pre deti – krtko, stránky pre mládež – Harry)

http://www.knihovna.kvary.cz/Portal/web_portal_new.htm

Stránky sú rozdelené podľa vekových kategórií na stránky pre deti a stránky pre mládež. Náplň stránok je
spracovávaná jednotne, líšia sa iba v spracovaní obsahu. Zhoda je predovšetkým u všeobecných informatívnych odkazov
na rôzne webové adresy a stránky.

mudrc3.jpg (28062 bytes)

Obr. 3:
Stránky pre deti – z ľavej strany ponuky je vybraný odkaz Knižnica

http://www.knihovna.kvary.cz/Portal/Deti/WEBDETI_new.HTM

Na stránkach sú aktualizované pravidelne raz do mesiaca sekcie
výročia a
kalendárium, priebežne
príspevky jednotlivých detí.

Pozornosť je venovaná i bezpečnosti používania siete internet – pred vstupom upozorňujeme detských
používateľov na určité
bezpečnostné pravidlá prístupu na internet.

Prvú časť tvorí systém odkazov, ktoré sú ďalej členené podľa kategórií (aktuálne, knižnica, literatúra,
zaujímavosti z regiónu, CD-ROM, vzdelávanie, SOS deťom, voľný čas, nástenka, galéria). Pri tvorbe portálu sa
kladie dôraz predovšetkým na vzdelávací a informatívny charakter stránok. Časť venovaná
knižnici je spracovaná veľmi jednoducho a prehľadne. Odkazy informujú o ceste do knižnice, knižničných
fondoch, podmienkach prihlasovania, sú tu k nahliadnutiu mapy jednotlivých oddelení, vysvetlivky k označeniam kníh
a členením náučnej literatúry. Pre deti je tu jednoducho popísaná aj cesta knihy k čitateľovi (akvizícia,
katalogizácia).


Literárna časť

obsahuje popis knižných noviniek v knižnici, odkazy na internetové časopisy, vstup do online katalógu,
príspevky detí z literárnych súťaží vyhlásených detským oddelením. Samostatnú časť tvorí
kalendárium a podrobne spracované výročia v jednotlivých mesiacoch. Odkazy sú v aktuálnom mesiaci zoradené
chronologicky a neskôr prechádzajú do archívu.

Vďaka spolupráci s karlovarskými osobnosťami sa podarilo získať súhlas na využitie diel niektorých historikov
Karlovarského kraja. Postupne tak vznikla dnes už rozsiahla
regionálna časť. V tejto časti sú spracované napr.
povesti a tradície, mestá a obce, architektonické a ľudové pamiatky
, ľudové zvyky a obyčaje, historické i súčasné
osobnosti, príroda regiónu. Odkazy sú doplnené stručnou charakteristikou jednotlivých miest, rozdelené na
časť získanú z miestnych zdrojov a internetové odkazy. Samozrejme, nechýba ani súpis regionálnej literatúry a odkaz
na online katalógy.

Časť venovaná
vzdelávaniu uľahčuje orientáciu pri výbere školy, odkazuje na študentské servery, časopisy a grantové
programy.


SOS deťom

je časť venovaná pomoci v núdzi, obsahujúca kontakty na krízové centrá v regióne i na internete, upravené
znenie Listiny práv a slobôd a Dohovoru o právach dieťaťa. Obsahuje tiež Právny poriadok Českej republiky.

Druhú časť portálu venovanú
voľnému času sme doplnili zoznamom záujmových krúžkov v regióne, prehľadom internetových serverov, odkazmi
na kiná, divadlá, múzeá a galérie. Použité sú miestne a internetové zdroje.

Zábavnú časť tvoria deti, ktoré sa podarilo získať pre spoluprácu. Časť pre voľný čas obsahuje hádanky,
puzzle, súťaže, vtipy, galériu obrázkov a fotiek, testy a krížovky.

Odrazom práce knižnice s detskými čitateľmi je
diskusné fórum, ktoré dokazuje záujem zo strany detí. Portál je prezentovaný pri všetkých informačných
lekciách pre školy a má stále stúpajúcu návštevnosť. Dnešná podoba portálu nie je konečný stav, stále sa pred nami
rozprestiera veľký priestor pre nové príspevky a nápady.

Share: