Pýtajte sa knižnice v roku 1

From abroad


“Pýtajte sa nás“. “Vy sa pýtate – my odpovedáme“. “Pýtaj sa svojho knihovníka“. “Informácie“. “Referencie“.
“Pýtajte sa knižnice“


i mnohé ďalšie varianty mena obdobnej služby sa objavujú na domácich stránkach českých knižníc. Webové stránky
knižníc sa čoraz častejšie usilujú ponúknuť používateľom možnosť na čo najnápadnejšom mieste zanechať odkaz, položiť
otázky, vzniesť prosby, žiadať o informácie či pomoc. Národná knižnica Českej republiky (ďalej NK ČR) poskytuje
obdobnú službu na svojich stránkach už od začiatku uvedenia do prevádzky webovej stránky knižnice v prvej polovici
90. rokov minulého storočia. Službu roztrieštene poskytovali jednotlivé pracoviská knižnice podľa ich špecializácie,
ponúkaných služieb, ale i súčasného stavu automatizácie, resp. prístupu k internetu. Určitým zlomom bolo až otvorenie
nového Referenčného centra NK ČR (ďalej RC) v roku 1999, ktoré v spektre svojich služieb ponúkalo tiež online
referenčnú službu. Po niekoľkých rokoch vyhodnocovania otázok, ktoré boli kladené prostredníctvom RC, ale aj iných
kontaktných adries na domácej stránke knižnice, sme začali uvažovať o inom spôsobe “zberu“ otázok.

V rámci akcie Marec – mesiac internetu 2002 (BMI 2002) usporiadala pražská organizácia Zväzu knihovníkov a
informačných pracovníkov 24-hodinovú nonstop službu
Bezmedzné informácie. Prostredníctvom špeciálnej e-mailovej adresy sa prijímali dotazy každého druhu a
knihovníci sa pri “nočnej službe“ v RC a ďalších knižniciach snažili odpovedať na ne v čo najkratšom termíne. Vďaka
masívnej informačnej propagácii bola táto služba hitom BMI 2002, pre knihovníkov však znamenala skúšku typu “ukáž,
čo vieš“. Napriek tomu nám myšlienka permanentnej referenčnej služby nedala spať.

Na jeseň v roku 2002 NK ČR zverejnila zámer poskytovať službu “Ptejteseknihovny“ (ďalej PSK) s odkazom na
inšpirácie v zahraničí (napr. britská služba Ask your librarian, QuestionPoint OCLC a ďalšie) i v BMI 2002.
Prvotným cieľom služby bolo poskytnúť priestor na otázky všeobeného typu na čo najviditeľnejšom a najprístupnejšom
mieste na webovej stránke knižnice. Služba bola prezentovaná v časopise Ikaros


1

a v tejto základnej forme bola poskytovaná po celý rok 2003. Prostredníctvom PSK sa odpovedalo na takmer 500
otázok. Dočasné logo firmy sa objavilo na prvej úrovni domácej stránky NK ČR a následne ho pre obdobnú službu
využila aj
Vedecká knižnica v Olomouci a
Ústredná knižnica FF MU v Brne. Súčasne s rozbehnutím služby sme sprístupnili na domácej stránke RC
verejný archív najzaujímavejších otázok a odpovedí.

Celý rok 2003 sme zamerali na prípravu a propagáciu novej formy služby PSK, tento cieľ sledovalo 20.
zasadnutie komisie pre služby v júni 2003 v Karlových Varoch

2
a rovnako sa využila i aktivita sekcie medziknižničných a referenčných služieb na konferencii Knihovny
současnosti 2003 v Seči

3
. Väčšina veľkých českých knižníc prisľúbila spoluúčasť na koordinovanom poskytovaní PSK. Záver roka 2003 bol
venovaný príprave podmienok na spoluprácu, vytvorenie novej domácej stránky a grafického stvárnenia loga služby.
Väčšina týchto prác sa realizovala za podpory Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR z prostriedkov
projektu
LI-200001 Referenčné centrum NK ČR – brána do sveta informácií.

Domáca stránka PSK je zatiaľ v skúšobnej prevádzke na dočasnej adrese
http://ptejtese.mzk.cz   (pozri obr. č. 1).

hemola1.jpg (20061 bytes)

Obr. č. 1

V priebehu februára 2004 bude funkčná vlastná doména služby
http://www.ptejteseknihovny.cz, kde by mal tak používateľ, ako aj
účastnícka knižnica nájsť základné informácie v nasledujúcich odkazoch:


 • O nás – stručná charakteristika služby

 • Zúčastnené knižnice – zoznam spolupracujúcich knižníc vrátane farebnej škály loga služby na stiahnutie a
  umiestnenie na domácej stránke účastníckej knižnice

 • Kontakty

 • Formulácia otázky – Pomôcky a rady k formulácii otázky vrátane webového formulára pre otázku

 • Archív otázok – s možnosťou prístupu listovať v otázkach alebo vyhľadávať prostredníctvom jednotlivých
  slov, prípadne celých fráz.


 Princípy spolupráce na PSK

(pozri obr. č. 2)

hemola2.jpg (99905 bytes)

Obr. č. 2

Knižnica, ktorá sa rozhodne poskytovať kooperatívne službu, by sa mala prihlásiť do systému, umiestniť na
svoje webové stránky logo služby ako základnú identifikáciu a avízo pre používateľa, že tu je možné položiť svoju
otázku. Logo je možné stiahnuť v desiatich farebných kombináciách, aby si knižnica mohla vybrať farbu, ktorá bude
najviac korešpondovať s jej domácou stránkou. Knižnica si sama zvolí, či po kliknutí na logo sa ponúkne
používateľovi možnosť odoslať otázku e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára, ktorý je vystavený na
domácej stránke PSK. Účastnícka knižnica sa môže podieľať na poskytovaní PSK pasívne alebo aktívne.

 


“Pasívna“ knižnica

iba sprostredkúva službu umiestnením loga na svojich domácich stránkach, otázky sa však presmerovávajú do NK ČR
a tá na všetky otázky odpovedá priamo.


“Aktívna“ knižnica

má presmerované otázky z loga služby do svojej schránky a priamo odpovedá na zaslané otázky.

Aktívne zapojeným knižniciam ďalej odporúčame:

 • vytvoriť pre potreby PSK špeciálny e-mailový účet/adresu vo forme ptejteseknihovny@domenaknihovny.cz. Na
  túto adresu by mali byť presmerované všetky otázky podané do príslušnej knižnice a rovnako z tejto adresy bude
  možné posielať zodpovedané otázky do archívu;

 • knižnica sa môže zaviazať, že bude garantovať v rámci PSK odpovede na otázky z určitej oblasti (napr.
  regionálna tematika, jednotlivé odbory rozdelené podľa metódy Konspektu), a to bez ohľadu na to, či používateľ
  takúto otázku zaslal priamo na jej adresu, alebo či jej ho odovzdá iná knižnica, ktorá ho dostala od
  používateľa v rámci PSK;

 • knižnica dostane od správcu archívu PSK heslo, ktoré ju bude oprávňovať na vstup do modulu administrácie
  PSK;

 • v module administrácie PSK vyplní zúčastnená knižnica základné informácie o knižnici (URL, e-mail,
  prípadne garantované oblasti, odbory, témy). Z týchto údajov systém automaticky generuje popis aktívne
  zapojenej knižnice, ktorý sa zobrazuje v sekcii zúčastnenej knižnice;

 • súčasťou služby PSK je i archív otázok budovaný zo zaujímavých/užitočných odpovedí. Pokiaľ sa knižnica
  domnieva, že zodpovedanú otázku by mohli využiť i ďalší používatelia (napr. informácie o zaujímavých zdrojoch,
  vzácnych fondoch, postupoch pri vyhľadávaní určitého typu otázok), môže pri odosielaní odpovede používateľovi
  uviesť v kópii i adresu archiv@ptejteseknihovny.cz, takto zaslaná otázka bude automaticky bez uvedenia osobných
  údajov o spytujúcom sa prevedená do archívu. V archíve bude u každého uvedená knižnica, ktorá na otázku
  odpovedala;

 • pridelené heslo ďalej umožňuje knižnici vkladať dodatočne vybrané otázky do archívu otázok a upravovať
  otázky, ktoré do archívu už predtým vložila (či už “ručne“ prostredníctvom modulu administrácie, alebo
  automaticky odoslaním e-mailu v kópii na adresu
  archiv@ptejteseknihovny.cz);

 • povinnosťou knižnice je odpovedať na otázku do 48 hodín od jej doručenia (t. j. od dátumu prijatia na
  server knižnice), do lehoty 48 hodín sa nezaratúvajú dni, keď je knižnica oficiálne uzavretá (napr. nedele,
  štátne sviatky atď.);

 • pokiaľ knižnica nemôže na otázku odpovedať do 48 hodín (napr. komplikovaná otázka, v prípade nutnej
  konzultácie so špecialistami, pri časovo náročnej expedícii z depozitárov a pod.), je jej povinnosťou
  spytujúceho sa o tomto zdržaní informovať;

 • knižnica je povinná odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú jej fondov a poskytovaných služieb, resp. otázky
  v oblasti, ktorú sa zaviazala v rámci systému PSK garantovať;

 • otázka, na ktorú knižnica nemôže odpovedať, odovzdá bezodkladne buď knižnici, ktorá v rámci PSK garantuje
  odpovede na otázky z konkrétnej oblasti, alebo NK ČR. O postúpení otázky knižnica informuje používateľa,
  odovzdaním otázky inej knižnici sa začína lehota 48 hodín “počítať“znovu.

PSK je pre české knižnice v podstate starou službou v novom kabáte. Čo si od nej teda sľubujeme? Nová forma i
atraktívne miesto na domácich stránkach knižníc pomôže službu zviditeľniť a zjednoduší prístup k nej. Používatelia
sa pomerne obtiažne orientujú aj v tých čo najlepšie pripravených stránkach knižníc a služba PSK by im mala v tej
prvotnej a základnej orientácii pomôcť. Dobre poskytovaná a propagovaná služba naopak pomôže zviditeľniť nielen
jednotlivé knižnice, ale ukáže našim používateľom, že sme schopní v záujme uspokojenia ich informačných potrieb
operatívne spolupracovať. Našou predstavou je, že “íčko v zavináči“ bude pre našich používateľov symbolické, ako sú
napr. žlté stránky, červený kríž v bielom poli, jednoducho užitočná adresa a známka kvality poskytovanej služby. A
čím viac knižníc k PSK pristúpi, tým to bude pre našich používateľov i pre knižnice lepšie. So službou máme ešte
ďalšie zámery, ale zatiaľ sme iba na začiatku, v roku JEDEN

4
.


Poznámky:

1. HEMOLA, Hanuš.
Ptejte se své knihovny! Ikaros [online]. 2003, č. 01 [cit. 2003-01-01]. Dostupný na WWW:
http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200212044. ISSN
1212-5075.

2. HEMOLA, Hanuš.
Zasedání Komise pro služby. Národní knihovna : Knihovnická revue. 0862-7487. Roč. 14, č. 3 (2003), s.
200-201.

3.
Meziknihovní a referenční služby, jednání v sekci řídí Hanuš Hemola. Knihovny současnosti 2003. Sborník z 11.
konference, konané ve dnech 16. – 18. září 2003 v Seči u Chrudimi.
Brno, Sdružení knihoven ČR 2003, s.
257-324.

4. Více o službě PSK:

– VONDRÁČKOVÁ, Michaela – POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška.
Služba? Ptejte se knihovny. Knihovny současnosti 2003. Sborník z 11. konference, konané ve dnech 16. – 18.
září 2003 v Seči u Chrudimi.
Brno, Sdružení knihoven ČR 2003, s. 287-290.

– POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška.
Ptejte se knihovny:
příklad možné spolupráce knihoven. Čtenář. 2003, roč. 55, č. 7-8, s. 198-200.

– POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška.
Referenční služby v praxi knihoven. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 1213-8231. Roč. 3, č. 4
(2003), dostupný na WWW:
http://www.knihzdar.cz/kzv/04-2003/pospisilova_ref_sluzby.htm

Share: