Elektronické knižničné a informačné služby

From SlovakiaPožiadavka všeobecnej dostupnosti verejných informačných zdrojov bez časového aj územného obmedzenia zohráva
dôležitú úlohu aj v zmene charakteru knižničných služieb za posledných desať rokov.

zkgz.jpg (102534 bytes)

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach začala s automatizáciou knižničných procesov v roku
1992. Knižničný fond je spracovaný v knižnično-informačnom programe Libris od firmy ACOM Soft v Košiciach, články z
periodickej tlače o dianí v regiónoch Michalovce a Sobrance v programe Biblis, ktorý je nadstavbou Libris-u. Po
viac ako desiatich rokoch môžeme len konštatovať, že služby, ktoré poskytuje knižnica, sa v mnohom zmenili.
Niektoré kolegyne si už určite ani nespomenú na časy, keď spočítavali ručne počet obslúžených čitateľov a počet
vypožičaných dokumentov za každý deň. Ja si na to ešte niekedy spomeniem. Aj na ťažké začiatky “našej
automatizácie“.

Dnešné obdobie má prívlastok informačné alebo elektronické a toto pomenovanie vyjadruje rýchlo sa rozvíjajúcu
formu komunikácie – elektronickú komunikáciu, ktorá dnes ovplyvňuje všetky procesy v ľudskej spoločnosti. Máme
elektronickú poštu, elektronický obchod, elektronické publikovanie, elektronické bankovníctvo… atď.

Ako ovplyvnila elektronická komunikácia služby knižnice? Rovnako ako naše ostatné činnosti.

Takmer všetky tradičné knižničné a informačné činnosti knižnice už možno rozšíriť o prívlastok elektronický –
elektronická akvizícia, elektronická katalogizácia, elektronická evidencia používateľov, elektronická evidencia
absenčných a prezenčných výpožičiek, elektronické medziknižničné služby. Dokonca aj pracovníci sústredení v jednej
budove komunikujú medzi sebou elektronicky – prostredníctvom elektronickej pošty, a to bez toho, aby boli nútení
opustiť svoje pracovné miesta. Objavuje sa tu akási neosobnosť v pracovnom styku, vznikajú nám noví “elektronickí“
manažéri.

Pozrime sa bližšie, aké zmeny nastali v ponúkaných knižničných a informačných službách.

Z klasického lístkového katalógu, ktorý bol roky spoľahlivo ukrytý pred zrakom nečitateľskej verejnosti, je
zrazu elektronický online katalóg a dokonca, čo je dnes už celkom bežná záležitosť, je vystavený na internete.
Stačí, ak zablúdite na webovú stránku knižnice, a máte pred sebou prostredníctvom online katalógu celý knižničný
fond aj s momentálnym stavom ako na dlani. Pod termínom momentálny stav rozumej – v akom stave je knižničná
jednotka v čase, keď si prezeráte katalóg, teda či je voľná, alebo požičaná, či je možné požičať si ju absenčne,
alebo len na prezenčné štúdium v študovni knižnice. Z webovej stránky našej knižnice
www.zkgz.sk je prístup do online katalógu s pohodlným vyhľadávaním a
službami.

Okrem informácií o činnosti našej knižnice a pripravovaných podujatiach tam nájdete aj databázu článkov z
michalovského a sobraneckého regiónu a kalendár významných osobností.

Stránka je takmer denne aktualizovaná, takže informácie sú naozaj “čerstvé“.

V týchto databázach je možné vyhľadávať jednoducho (podľa autora, názvu alebo predmetového hesla) alebo
komplexne.

Po vyhľadaní požadovaného dokumentu si ho môžete, ak ste evidovaným čitateľom knižnice, elektronicky
rezervovať. Po zadaní PIN kódu a čísla čitateľského preukazu sa vaša požiadavka na rezerváciu prenesie do systému.
Ak do poznámky pre knihovníkov napíšete svoju e-mailovu adresu, prípadne telefónne číslo, dostanete obratom
odpoveď, či rezervácia prebehla úspešne a dokedy je aktuálna.

A elektronicky si môžete tiež skontrolovať stav svojho čitateľského konta po prihlásení sa do systému: opäť
kombináciou PIN kódu a čísla čitateľského preukazu sa vám otvorí vaše konto. Je tam zoznam knižničných jednotiek,
ktoré máte požičané a rezervované, aj s termínom dokedy. Ak už uplynul čas výpožičky, dátum je vyznačený červenou
farbou. Ak pri evidencii v knižnici uvediete aj svoju e-mailovú adresu, budú vám aj upomienky zasielané
elektronicky.

Elektronická komunikácia výrazne urýchlila a zjednodušila medziknižničnú výpožičnú službu. Po vyhľadaní
požadovaného dokumentu v online katalógu knižnice, ktorá poskytuje MVS, napr. SNK v Martine, a odoslaní
elektronickej objednávky (formulár je na internetovej stránke knižnice) v priebehu jednej hodiny dostaneme odpoveď,
či je možné dokument rezervovať, prípadne koľkokrát je už kniha rezervovaná. Ak náš čitateľ potrebuje žiadaný
dokument skôr, môžeme žiadanku o MVS poslať do viacerých knižníc a vo väčšine prípadov sme predsa len úspešní. Je
to neporovnateľné s časmi, keď sa služby MVS vybavovali písomne a žiadanky putovali poštou z knižnice do
knižnice.

Prienik elektronizácie do knižničných a informačných činností zmenil a ešte stále mení pracovné postupy,
návyky a zásady spolupráce. Kladie na knihovníkov podstatne vyššie nároky. A nielen na knihovníkov, ale aj na
čitateľov knižníc.

Poznanie informačných potrieb a požiadaviek svojich používateľov je pre príslušnú inštitúciu veľmi dôležité z
hľadiska profilovania fondov, služieb, celej činnosti. Realizuje sa prostredníctvom prieskumov a výskumov
informačných potrieb rôznych kategórií používateľov. [1] Každoročne by sme mali robiť ankety s používateľmi a
prieskumy vyhodnocovať. Výsledkom by malo byť prispôsobovanie služieb potrebám používateľov. Cieľom je
prostredníctvom knižnično-informačného systému pomôcť používateľovi dostať sa až ku konečným dokumentom a
informáciám.


Bibliografický odkaz:

1. KATUŠČÁK, Dušan – MATTHAEIDESOVÁ, Marta – NOVÁKOVÁ, Marta:
Informačná výchova : Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1998. 375 s.

Share: