Odstraňovanie technických a informačných bariér v knižnici

From SlovakiaDostupnosť verejných informácií všetkým občanom je nevyhnutnou podmienkou plnohodnotnej a rovnoprávnej účasti
na živote spoločnosti. S nárastom využívania elektronických informácií a služieb vo všetkých oblastiach
každodenného života narastá riziko vylučovania občanov so zdravotným postihnutím v dôsledku technických bariér. V
súčasnosti sú k dispozícii kompenzačné pomôcky umožňujúce občanom so zdravotným postihnutím využívať mnohé
štandardné informačné a komunikačné technológie.

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove už niekoľko rokov poskytuje službu vypožičiavania zvukových
kníh a časopisov pre nevidiacich a slabozrakých. V roku 1997 bola podpísaná dohoda so Slovenskou knižnicou pre
nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči o požičiavaní súborov zvukových kníh. Bol to prvý krok v ústrety zrakovo
postihnutým používateľom, s možnosťou rovnocenne využívať služby knižnice. Nevidiaci a slabozrakí sa zúčastňujú na
besedách so spisovateľmi a taktiež sami sú hlavnými aktérmi besied so žiakmi, na ktorých rozprávajú o svojom
každodennom živote. V roku 2002 v priestoroch knižnice bola pre nevidiacich a slabozrakých, ale aj tých, ktorí sa
podieľajú na skvalitnení ich života, prezentovaná výstava kompenzačných pomôcok. Tá sa uskutočnila vďaka vedúcemu
KS ÚNSS Mgr. Jozefovi Hlubovičovi. Na výstave okrem kompenzačných pomôcok potrebných pri ich každodennom živote
bola prezentovaná aj špeciálna počítačová zostava pre nevidiacich a slabozrakých, o ktorú medzi prítomnými bol
veľký záujem. Program s hlasovým výstupom, zväčšeným písmom a skenerom je nenahraditeľnou pomôckou umožňujúcou byť
sebestačným pri získavaní informácií a rozšírení svojho vedomostného obzoru.

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove v oblasti poskytovania služieb vychádza v ústrety všetkým
používateľom, nevynímajúc zdravotne postihnutých. Preto každá technicko-informačná novinka je pre nás motívom na
skvalitnenie služieb tým, ktorí to najviac potrebujú. V roku 2003 sme projektom
Aj nevidomé oči majú právo na poznanie požiadali Otvorenú spoločnosť – Open Society Foundation o grant na
špeciálnu počítačovú zostavu. Jeho schválenie nám umožnilo realizovať zabezpečenie tejto počítačovej zostavy, ktorá
pozostáva z programov JAWS a MAGic, pri práci s ňou je jej súčasťou aj skener.

JAWS znamená Job Access with Speech. Voľne preložené – dostupnosť práce s pomocou hlasu. Program JAWS je
chránený softvérovou autorizáciou.

JAWS je čítač obrazovky pri použití programu JAWS, verzia 3,7, na počítači s operačným systémom Windows 98,
sprístupňuje informácie na počítači nevidiacim, slabozrakým a iným osobám, ktoré majú problémy s čítaním.

Tento program sa ovláda výlučne klávesmi, nepoužíva sa myš. Prakticky všetky príkazy sú štandardne zabudované
priamo vo Windowse. Dodatočné informácie o situácii na obrazovke a ďalšie funkcie programu JAWS sú vyvolávané
špeciálnymi klávesovými príkazmi tohto programu, ktoré sú tvorené obvykle kombináciou klávesu Insert a klávesov na
numerickom alebo hlavnom klávesnicovom bloku. Vždy, keď je možné vykonať požadovanú akciu pomocou štandardného
klávesového príkazu Windows a zároveň aj pomocou špeciálneho klávesového príkazu programu JAWS, uprednostňujeme
príkazy Windows, čo uľahčuje spoluprácu s vidiacim používateľom. Automatické nastavenia počítača na JAWS pri
naštartovaní počítača je vhodné vtedy, ak na ňom pracuje len nevidiaci. V takomto prípade po naštartovaní počítača
sa ozve hudobný signál oznamujúci úspešné naštartovanie Windows a potom sa prihlási hlasom JAWS. Stlačením TAB
(tabulátor) nás hlásenie upozorní, kde sa momentálne nachádzame – či na štartovacom tlačidle, paneli úloh, alebo na
pracovnej ploche. Vždy v každej situácii sa potrebujeme dostať na pracovnú plochu, na ktorej sú odkazy na programy,
priečinky a súbory vo forme ikon s textovým popisom, ktoré si nevidiaci môže sám definovať, rušiť a pomocou ktorých
môže programy spúšťať a otvárať priečinky a súbory. Na paneli bežiacich úloh sú ikony práve bežiacich programov,
pomocou ktorých môžeme medzi nimi prepínať. Položky zoznamu na pracovnej ploche sú rozmiestnené v riadkoch alebo
stĺpcoch, po ktorých sa možeme pohybovať šípkami alebo stláčaním prvých písmen ich názvov. Hlasový výstup
upozorňuje, kde sa momentálne nachádzame, preto zrakovo postihnutý, ak ovláda prácu s klávesnicou, ovláda aj prácu
na počítači.

MAGic je softvérové riešenie určené pre používateľov s poškodeným zrakom. Okrem zväčšovania obrazovky MAGic
jasne a zrozumiteľne číta programy a dokumenty, synchronizuje zväčšené písmo s hlasom a zvýrazňuje slová alebo
riadky, ktoré práve číta. Vidíte a počujete, čo práve píšete, vidíte a počujete ponuky, tlačidlá a ostatné
ovládacie prvky okien. MAGic umožňuje zväčšiť aplikácie spustené v Microsoft Windows 2- až 16-krát v štyroch
rôznych režimoch zväčšenia. Sleduje pohyb jedného alebo viacerých objektov, ako napr. myši, ponúk dialógových okien
atď. Lokalizátory naznačujú vzájomný vzťah medzi zväčšenou časťou obrazovky a pôvodnou obrazovkou. Rolovací systém
dáva úplnú kontrolu počas rolovania obrazovky s možnosťou prispôsobenia rýchlosti, smeru začiatku a skončenia
rolovania, umožňuje vidieť celú obrazovku, a to aj vtedy, ak to veľké zväčšenie neumožňuje. Ak je zapnuté
rolovanie, obraz sa pomaly pohybuje smerom, ktorý sa zvolí šípkou kurzora. MAGic ponúka možnosť inverzie farieb,
jeho stlačením invertuje farby obrazovky. Rozsiahle zväčšovacie funkcie MAGic-u umožňujú prispôsobiť obraz
individuálnym potrebám používateľa. Vyhladenie sa používa na odstránenie kostrbatosti písmen pri veľkom zväčšení.
Výberom položiek v kontextovom menu je možné meniť nastavenie hlasu a voľbu primárneho alebo sekundárneho
syntetizéra, zapnúť alebo vypnúť odozvu myši, ako aj hlasovú odozvu klávesnice.

Dôležitou súčasťou tejto špeciálnej počítačovej zostavy pre nevidiacich je skener. Práve ten umožní
nevidiacim a slabozrakým preniesť text na obrazovku a špeciálnymi úpravami ho listovať, čítať alebo robiť v ňom
úpravy.

V rámci rozširovania služieb pre nevidiacich a slabozrakých čitateľov bolo na základe zmluvy o výpožičke zo
Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči zapožičané prehrávacie zariadenie CD Based Digital
Talking Book Player (Plextalk). Je to prehrávač digitalných zvukových kníh, ktorý prehráva knihy náhraté na CD vo
formáte DAISY. Pri prehrávaní kníh na CD môžeme kdekoľvek umiestniť záložky, ľubovoľne nastaviť rýchlosť
prehrávania. Hlasový sprievodca upozorňuje na každú operáciu, ktorá sa uskutočňuje. V DAISY formáte sú zvukové
informácie štruktúrované na rôznych úrovniach na základe štruktúry originálu knihy, napr. ak sa kniha skladá z
kapitol, podkapitol a odsekov.

Tieto nové možnosti získavania informácií nielen vo fonde našej knižnice, ale aj na stránkach internetu,
nadchli nevidiacich a slabozrakých nášho regiónu. Sú medzi nimi aj takí, pre ktorých špeciálna počítačová zostava
nie je novinkou, ale to im nebráni v tom, aby mohli využívať informácie našej knižnice. Tým, ktorí neovládajú prácu
s počítačom a majú o ňu záujem, umožňujeme sa zaškoliť.

V súčasnej dobe elektronizácie a internetizácie je dôležité sa zaoberať touto problematikou a hľadať nové
možnosti jej využitia pre zdravotne postihnutých.

Share: