Multimediálna študovňa v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici

From Slovakia

Permanentné úsilie pracovníkov Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice o skvalitnenie
knižnično-informačných služieb vyvrcholilo začiatkom roka 2004 otvorením novej multimediálnej študovne.

Vzniku multimediálnej študovne predchádzal úspešný projekt vypracovaný pracovníčkami SLDK, na základe ktorého
získala knižnica finančné prostriedky z ministerstva školstva. Financie boli využité na vybavenie študovne
najmodernejšou technikou vysokej kvality – televíznym prijímačom, DVD rekordérom, videorekordérom a štyrmi
multimediálnymi počítačmi. Napriek tomu, že študovňa je pomerne malá, máme veľkú radosť, že sme zasa urobili krok
vpred a môžeme našim používateľom ponúknuť ešte kvalitnejšie a novšie služby ako doteraz. Multimediálna študovňa
bude slúžiť vysokoškolským študentom, doktorandom a pracovníkom TU na vyhľadávanie odborných informácií cez
internet, na štúdium odborných materiálov a jazykových kurzov na CD a DVD nosičoch, ktoré sa nachádzajú vo fonde
SLDK a doteraz neboli využívané kvôli zastaranej technike. Keďže študovňa je vybavená webovou kamerou, bude tu
možné uskutočňovať aj menšie videokonferencie.

SLDK sa snaží kráčať s dobou a zachytiť najnovšie trendy v poskytovaní informácií vrátane elektronických.
Študenti majú už niekoľko rokov možnosť vyhľadávať si odborné informácie prostredníctvom internetu v študovni
internetu a vedeckých informácií, kde majú k dispozícii osem počítačov. S pomocou odborných konzultantov si tu
vypracovávajú rešerše, nevyhnutné pre spracovanie seminárnych, diplomových i doktorandských prác. Táto študovňa
bola zriadená v rámci medzinárodného projektu Tempus Phare, ktorý sme vyvinuli v spolupráci s Univerzitnou
knižnicou Technickej univerzity v Košiciach a zahraničnými partnermi v roku 1999.

Katalógy SLDK sú vďaka automatizovanému systému Rapid Library sprístupnené online. V požičovni učebnicovej
literatúry v Knižničnom centre SLDK sú na vyhľadávanie v katalógoch a objednávanie odborných publikácií k
dispozícii štyri počítače. Používatelia s platným čitateľským preukazom si však môžu objednať literatúru z
ktoréhokoľvek miesta pripojeného na internet (zo školy, z domu, z internátu).

SLDK ako jediná knižnica na Slovensku buduje databázu odborných článkov zameraných na oblasť lesníctva,
drevárstva a príbuzných odborov (databáza obsahuje 51 250 záznamov s anotáciou a kľúčovými slovami v jazyku
slovenskom i anglickom. Taktiež buduje databázu Publikačnej činnosti pracovníkov TU (11 000 záznamov) a citačný
index (10 500 citácií). Všetky tieto databázy sú tiež sprístupnené elektronicky.

SLDK má aj svoju webovú stránku, ktorú navrhli a vypracovali pracovníčky knižnice. Je denne aktualizovaná a
prístupná aj v anglickej verzii. Informuje nielen o službách a aktivitách knižnice, ale tým, že zverejňuje
publikačnú činnosť pracovníkov univerzity, zviditeľňuje univerzitu v celoslovenskom, ale aj celosvetovom
meradle.

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica býva pri hodnoteniach akademických knižníc zaraďovaná na popredných
miestach. Zásluhu na tom má predovšetkým pani riaditeľka a celý kolektív pracovníkov, ktorým záleží na tom, aby
knižnica svoje služby naďalej rozširovala a skvalitňovala.

Knižnica má ako rozpočtová organizácia limitovaný objem prostriedkov na získavanie dokumentov, technického
zariadenia i soft-

véru. Preto sa pracovníci knižnice čoraz viac zameriavajú na získavanie financií aj prostredníctvom
rozličných projektov, nadácií a sponzorov. Veríme, že sa nám v tomto smere bude i naďalej dariť a poskytovaním
kvalitných služieb si zachováme priazeň našich používateľov i všetkých priateľov SLDK.

Viac informácii o službách knižnice získate na internetovej stránke

www.sldk.sk.

Share: