Čo chcem vedieť o EÚ? Elektronická referenčná služba – skúsenosti po roku

From Slovakia


ers.jpg (21691 bytes)

 


Stručná retrospektíva

Presne pred rokom vo februári 2003 naše pracovisko – Európske dokumentačné a informačné stredisko (EDIS)
Centra VTI SR – sprístupnilo verejnosti novú elektronickú referenčnú službu (ďalej e-služba) zameranú na
poskytovanie informácií o Európskej únii (
http://www.edis.sk/sluzba-eu.htm).

Úvodná informácia o novovzniknutej službe bola uverejnená v IT
lib-e č. 2/2003. Služba prostredníctvom elektronickej komunikácie umožňuje záujemcom položiť otázku a získať
na ňu odpoveď. Otázky a odpovede nasledujú v rôznych nezávislých časových úsekoch. Vzájomná komunikácia medzi
používateľmi a tímom pracovníkov e-služby prebieha prostredníctvom elektronickej pošty. Používateľ posiela svoju
otázku na určenú e-mailovú adresu alebo vypĺňa formulár dostupný na webových stránkach e-služby. Zameranie otázok
nie je tematicky obmedzené. Odpovede sa posielajú elektronickou poštou spravidla do dvoch pracovných dní. Otázky a
odpovede sú archivované a dostupné verejnosti na webových stránkach e-služby. Odkaz na e-službu je umiestnený na
viacerých miestach (domovská stránka Centra VTI SR –
http://www.cvtisr.sk/, EURO:i:portál –
http://www.edis.sk/index.htm, EDIS –
http://www.edis.sk/edis.htm, depozitná knižnica DK EÚ –
http://www.edis.sk/dkeu.htm, periodikum EURO-INFO –
http://www.edis.sk/euroinfo/einfo.htm, elektronická knižnica
EKES –
http://www.edis.sk/ekes/ekes.htm).

Keďže náš pracovný tím netvoria špecializovaní odborníci, ale informační pracovníci, našou ambíciou nie je
dávať podrobné a vyčerpávajúce odpovede. Zámerom našej služby bolo a je poskytovať stručné faktografické
informácie, ktoré dokážeme vyhľadávať na internete, informovať o publikáciách k uvedenej problematike v našom
fonde, navigovať na elektronické informačné zdroje, odporučiť služby iných inštitúcií a vhodné kontaktné adresy.
Keďže mnohé otázky, ktoré dostávame od používateľov, presahujú rámec ponúkanej služby, prípadne sú veľmi
špecifické, konzultujeme ich priamo so špecialistami, alebo takýto postup odporúčame používateľom.


Bilancia po roku

Naša služba vznikla v čase, keď služby tohto druhu, s uvedeným tematickým zameraním, ešte na Slovensku
absentovali. (V novembri 2003 vznikla podobná služba – poradňa dostupná z informačného portálu Úradu vlády SR Euro
Info). Možno aj z tohto dôvodu bol o našu službu od začiatku väčší záujem, ako sme očakávali. Zistili sme, že
napriek úžasným možnostiam internetu prinášať nesmierne množstvo informácií sa veľa používateľov v tejto
rozvetvenej sieti informácií nedokáže orientovať bez pomoci informačných odborníkov.

V prvých mesiacoch prevádzky e-služby boli otázky priraďované iba chronologicky. S postupným pribúdaním
otázok sme boli nútení pristúpiť aj k tematickému triedeniu. V tejto súvislosti sme zvolili klasifikačnú schému
oficiálneho vydavateľstva EÚ Publications Office, ktorú sme prispôsobili našim potrebám (
www.edis.sk/archiv-qeu-tem.htm).

V súčasnosti majú teda používatelia k dispozícii okrem chronologického archívu otázok/otázok a odpovedí aj
archív tematický. Keďže nedisponujeme softvérom, ktorý by od používateľov vyžadoval pred zadaním otázky jej
tematické začlenenie a odoslanie iba v tom prípade, ak sa otázka totožného zamerania ešte nevyskytla, upozorňujeme
používateľov, aby si pred odoslaním svojej otázky prečítali archív. Snažíme sa tak zamedziť zadávaniu duplicitných
otázok.

Za dvanásť mesiacov trvania služby sme dostali a zodpovedali 243 otázok. Najfrekventovanejšími témami bola
európska integrácia, využitie fondov EÚ, legislatíva, podnikanie, možnosti zamestnania sa a štúdia v EÚ, sociálna a
zdravotná starostlivosť. V predreferendovom období sa otázky sústredili najmä na výhody a nevýhody nášho členstva v
únii. S blížiacim sa dátumom vstupu do EÚ sú to zasa najmä témy voľného pohybu osôb a tovaru a podmienok,
predovšetkým v súvislosti s prácou, štúdiom a podnikaním.

Hoci otázky možno posielať anonymne, používatelia väčšinou uvádzajú svoje meno, zamestnávateľa, prípadne z
akého dôvodu potrebujú zistiť požadované informácie. Ich údaje nám zároveň poskytujú neoficiálny prehľad skladby
používateľov, ktorých tvoria pracovníci štátnych a súkromných inštitúcií, podnikatelia, študenti, návštevníci
regionálnych európskych informačných stredísk a knižníc. Mnohí vyjadrujú spokojnosť s obdržanou odpoveďou a
obracajú sa na nás opätovne s novými otázkami. K dodatočnej komunikácii s používateľom dochádza aj z našej strany,
keď pri vyhľadávaní informačných zdrojov k novým otázkam nájdeme ďalšie vyhovujúce informácie.


Niekoľko postrehov na záver

Hoci v súčasnosti je evidentný prudký rozmach informačného zabezpečenia európskej problematiky zo strany
štátnej správy, médií aj súkromného sektora, na stránky našej služby neustále pribúdajú aktuálne otázky.

Zdá sa, že zavedenie e-služby bolo užitočné nielen pre používateľov, ale aj pre nás – pracovníkov e-služby –
samotných. I my sme sa dozvedeli veci, nad ktorými sa bežne nezamýšľame, a čítame materiály, ktorým by sme nikdy
nevenovali toľkú pozornosť. Veď otázky, ako napr.
“Potrebovala by som vedieť mená všetkých komisárov EÚ a oblasti, ktoré majú na starosti“, “Kde nájdem stránky
týkajúce sa sociálneho systému Švédska“
alebo otázka, na ktorú sme síce odpovedali, ale zdala sa nám už predsa
len trochu mimo problematiky EÚ:
“Akým vrásnením vznikli Alpy?“ a pod., by zaujali každého.

A potom je tu spomenutá spätná väzba: používateľ – informačný pracovník, ktorá poteší a motivuje.

Ako dôkaz uvádzam niektoré reakcie používateľov našej služby:


“… veľmi ste ma potešili odkazmi na stránky, ktoré ste mi zaslali, teda Vám veľmi pekne ďakujem. Som
veľmi milo prekvapená, že to skutočne funguje aj na Slovensku…“


“Chcel by som sa Vám poďakovať za Vaše rýchle a korektné odpovede…“


“Ďakujem za Vašu odpoveď. Bol by som rád, keby som Vám mohol napísať svoje prípadné ďalšie otázky súvisiace
s integráciou do EÚ…“


“Čím ďalej, tým viac som presvedčený o tom, že Vy ste jediní, ktorí v záujme integrácie niečo aj robia, a
dokonca veľmi kvalitne. Ďakujem Vám ešte raz za všetko, veľa ste mi pomohli…“


“Rád by som sa poďakoval za Vašu prácu, ktorá je veľmi prínosná, a je super, že funguje tak, ako
funguje…“


“Ďakujem veľmi pekne za rýchle a vyčerpávajúce informácie…“

“…
ďakujem za rýchlu odozvu na moju otázku. …..Ešte raz ďakujem za Vaše služby, ktoré my používatelia veľmi
oceňujeme…“


Výzva do budúcnosti

Vzhľadom na pribúdajúce množstvo otázok v jednotlivých tematických skupinách plánujeme v budúcnosti vytvoriť
samostatné podskupiny a prevádzku e-služby zabezpečiť na profesionálnej úrovni prostredníctvom vhodného softvéru na
zatrieďovanie a vyhľadávanie informácií.

Share: