Infomix

Infomix

pamat.jpg (6987 bytes)

Na úvod Týždňa slovenských knižníc predstavila Univerzitná knižnica v Bratislave nový CD-ROM dokumentov zapísaných do zoznamu UNESCO Pamäť sveta: Basagic´s Collection of Islamic Manuscripts in the University Library in Bratislava. V tejto Bašagičovej zbierke sú uchované rukopisné dokumenty zachycujúce vývin islamskej civilizácie od jej vzniku v starovekej Arábii do konca 19. storočia. Bibliografické a analytické spracovanie Bašagičovej zbierky rukopisov je doplnené o digitalizované stránky a ilustrácie jednotlivých diel. Väčšina z nich sú autografy, unikáty alebo inak cenné diela.

http://www.ulib.sk/sluzby/pmsv/ms01.html  


Avíza o termíne vrátenia dokumentov e-mailom

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach poskytuje doplnkovú vypožičnú službu AVÍZO o blížiacom sa termíne vrátenia dokumentu. Ide o mailové odosielanie avíz o blížiacom sa termíne vrátenia požičaných dokumentov čitateľom, ktorí pri registrácii poskytli svoju e-mailovú adresu. Avíza sú odosielané mailom denne, a to 7 dní pred vypršaním termínuvrátenia.

Táto služba je doplnková, bezplatná a za doručenie avíza knižnica neručí (nakoľko mnohokrát sú čitateľské mailové schránky preplnené alebo už neplatné, niektoré avíza nemusia byť preto týmto spôsobom doručené). Tlačené upomienky (po uplynutí termínu vrátenia) sú aj naďalej čitateľom riadne odosielané poštou v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom UK.

http://library.upjs.sk/index.php?main=aktuality  


biblioteka.jpg (17483 bytes)

Bibliotéka 2004

12. medzinárodný knižný veľtrh na Slovensku – veľtrh priateľov kníh, kde sa každoročne stretávajú všetci tí, ktorí knihy píšu, prekladajú, tlačia, vydávajú, predávajú, požičiavajú a čítajú – sa uskutoční v dňoch 20. až 24. októbra 2004 v areáli výstaviska Incheba v Bratislave.

www.incheba.sk


Robotické knižné skenery

Ak vás zaujíma táto problematika, odporúčame prečítať si článok v českom časopise IKAROS, kde sa okrem iných mimoriadne zaujímavých informácií dozviete, že celý proces digitalizácie môže začínať a končiť zavretou knihou…

http://ikaros.cz/Clanek.asp?ID=20040403


Projekt MINERVA a činnosť skupiny národných zástupcov

minerva.jpg (6079 bytes)

Skupina národných zástupcov (NRG) je zložená z členských štátov EÚ, ako pozorovatelia vystupujú Rusko a Izrael. Pracuje pod záštitou ministerskej siete MINERVA. Bola založená na podporu koordinácie digitalizačných politík a programov, ako aj prijatia a implementácie Lundského akčného plánu. Jej úlohou je monitorovať postup vzhľadom na ciele vyjadrené Lundskými zásadami (1). Skupina NRG sa stretáva každý polrok, pričom stretnutie vždy organizuje predsednícka krajina EÚ. V sieti Minerva a prostredníctvom práce skupiny NRG je možné získať množstvo konsolidovaných informácií, akými sú prehľady situácie vo väčšine krajín Európy a iných krajín, porovnávacie ukazovatele, hodnotenie kvality prezentácie digitalizovaného kultúrneho a vedeckého dedičstva na internete, identifikácia dobrých postupov, riešenie vysporiadania práv duševného vlastníctva, stav využívania štandardov, riešenie digitalizácie na politickej, programovej a projektovej úrovni, ktoré sa dajú implementovať na zvýšenie efektívnosti využitia prostriedkov v rámci digitalizačných projektov, pričom veľký dôraz sa kladie na prístupnosť digitálneho obsahu podľa odporúčaní konzorcia W3C. V súčasnosti prebieha do konca júna 2004 kampaň na zber informácií o najlepších postupoch digitalizácie a o kompetenčných centrách.

Na poslednom 5. stretnutí Skupiny národných zástupcov boli po prvýkrát prezentované digitalizačné aktivity na Slovensku prostredníctvom zástupcu Martina Katuščáka zo Slovenskej národnej knižnice.

(1) Lundské zásady: Členské štáty EÚ na zasadaní Európskej rady v portugalskom meste Feira v máji 2000 schválili Akčný plán eEurope 2002. Cieľom článku 3 odseku d) akčného plánu je stimulovať tvorbu európskeho obsahu v globálnych sieťach s cieľom plne využiť príležitosti, ktoré sa otvárajú vďaka digitálnym technológiám. Na splnenie tohto cieľa bola definovaná spoločná konkrétna úloha pre členské štáty a Európsku komisiu: Vytvoriť v rámci členských štátov koordinačný mechanizmus pre programy digitalizácie. 4. apríla 2001 sa zišli zástupcovia a odborníci z členských štátov EÚ vo švédskom meste Lund, aby prediskutovali súvisiace otázky a odporučili konkrétne kroky, ktoré by podporili koordináciu a pridali hodnotu digitalizačným aktivitám tak, aby bol digitalizovaný obsah dlhodobo udržateľný.

http://www.viks.sk/digitus/lundske_zasady.htm  

Ďalšie informácie nájdete na www.viks.sk/digitus alebo na stránke projektu MINERVA www.minervaeurope.org .


kosice.jpg (11223 bytes)  InfoUSA v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

ŠVK v Košiciach za účasti mnohých významných hostí 25. marca 2004 slávnostne otvorila kultúrne a informačné centrum InfoUSA, prvé na Slovensku. Vzniklo s cieľom podporovať vzájomné porozumenie medzi USA a SR sprístupňovaním informácií o USA a poskytovaním priestoru na organizovanie amerických kultúrnych programov.

Slávnostné otvorenie bolo hlavným podujatím Týždňa slovenských knižníc, na ktorom sa zúčastnila aj predsedníčka SAK Daniela Gondová a riaditelia významných slovenských knižníc.

Veľvyslanectvo USA si na zriadenie prvého InfoUSA v SR vybralo mesto Košice a ŠVK v Košiciach, pretože práve tu našlo vhodné podmienky pre rozvoj centra a dobré zázemie na využitie z americkej i slovenskej strany. Veľvyslanectvo poskytlo základnú zbierku dokumentov z rôznych oblastí, ako sú americké reálie, materiály na pomoc pri vyučovaní angličtiny, publikácie o americkej kultúre, umení, politike, práve a obchode. Zakúpilo tiež moderné technické vybavenie. V zmluve sa zaviazalo naďalej doplňovať knižničný fond a prispievať na vzdelávanie pracovníka. Finančnou pomocou na rekonštrukciu priestorov a výrobu nábytku prispela aj firma U.S.Steel, ŠVK v Košiciach poskytla priestory a odborného pracovníka.

Na záver slávnostného ceremoniálu riaditeľ ŠVK v Košiciach Ján Gašpar udelil čestné členstvo Veľvyslancovi USA v SR Ronaldovi Weiserovi, prezidentovi U.S.Steelu Christopherovi Navettovi a ministrovi kultúry SR Rudolfovi Chmelovi (v zastúpení Józsefa Kvardu).

Sprievodným podujatím bolo aj otvorenie výstavy Nový domov v zámorí – Slováci z východného Slovenska v Amerike.


Seminár CASLIN 2004 organizuje združenie KOLIN 5. – 9. septembra 2004 v Slovenskom raji

caslin.jpg (8598 bytes)

Seminár CASLIN 2004 je orientovaný najmä na tie inštitúcie, ktoré majú osobitný mandát na manažment verejnej pamäte – knižnice, archívy a múzeá. Správa pamäte – tvorivého obsahu jednotlivcov, kultúr a národov – je predovšetkým organizačný proces, ktorý vyžaduje spoluprácu mimo existujúcich tradičných hraníc.

Ako dokážeme, aby dnes rozdelené inštitúcie spolupracovali, a aké to je, ak k tomu dôjde? Aké ďalšie znalosti potrebujeme na to, aby sme zlepšili inštitucionálny manažment pamäte? Tento i budúce semináre CASLIN prinesú príklady technických, koncepčných aj organizačných prístupov k tým aspektom správy, resp. manažmentu pamäte, ktoré ležia v “sivých zónach“ tradičnej praxe.

Hlavné témy CASLIN 2004: Univerzity, elektronické publikovanie a sivá literatúra, medziinštitucionálna spolupráca medzi archívmi, knižnicami a múzeami.

V programe seminára nebude chýbať ani osvedčené “akvárium“ a výlet do okolitej prírody a k pamiatkam Národného parku Slovenský raj.

Program a registrácia: http://library.upjs.sk/CASLIN04/info.htm.


 Odporúčanie na digitalizáciu a poskytovanie elektronických služieb

pulman.jpg (5923 bytes)

PULMAN (Public libraries mobilising advanced networks) je metodický materiál na realizáciu sociálnopolitických a strategických opatrení pre oblasť verejných knižníc, archívov a múzeí, na riadenie informačných služieb v týchto zariadeniach a na stimuláciu nových foriem činnosti v podmienkach informačnej spoločnosti.

V jeho 3. časti – Smernice pre odbornú činnosť – nájdete smernicu pre digitalizáciu, ktorá pokrýva problémy sprevádzajúce procesy digitalizácie: vládne iniciatívy, plánovanie, autorské práva, formáty súborov, technické a programové vybavenie, opis prameňov, ochrana obrazových informácií, pracovné postupy, náklady, personál, systémy na zasielanie, hodnotenie, OCR a ďalšie.

http://www.cvtisr.sk/pulman/3-1.doc


Týždeň slovenských knižníc 2004

tsk.jpg (88747 bytes)

V rámci TSK 2004 sa v SNK konalo Kolokvium o spolupráci knižničného a vydavateľského sektora Slovenskej republiky, na ktorom participovali knižnice, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR a Literárno-informačné centrum, no zúčastnili sa na ňom aj kompetentní zástupcovia Ministerstva kultúry SR. Hovorilo sa najmä o knižnej produkcii Slovenskej republiky za rok 2003, zoznámili sa s vývojovými trendmi knižnej produkcie v SR na základe štatistického modelu knižnej produkcie na Slovensku od roku 1990 a účastníci sa dohodli na užšej spolupráci Ústrednej knižničnej rady SR s vydavateľskými a distribučnými korporáciami a grémiami s cieľom podporiť dôležité iniciatívy v oblasti vydavateľskej politiky a knižnej produkcie. Zúčastnené strany vyjadrili presvedčenie, že tieto iniciatívy prispejú k podstatnému zlepšeniu situácie vo vydávaní a knižničnej dostupnosti dôležitej vedeckej, pedagogickej a odbornej literatúry, a to vo všetkých významných oblastiach budovania znalostnej spoločnosti na Slovensku. Zúčastnené strany deklarovali záujem o pravidelné spoločné stretnutia, podujatia a programy, výmenu informácií a spoločné publikačné platformy. So svojimi zisteniami a zámermi oboznámia ministra kultúry SR a Výbor pre kultúru a média NR SR so žiadosťou o riešenie závažných problémov knižnej produkcie a knižného trhu Slovenskej republiky.


 Informačná brána akademických knižníc

Projekt prepojenia akademických knižníc SR a kooperatívneho prístupu knižníc k informačným zdrojom vznikol na základe uznesenia vlády SR č. 383/2001 a jeho cieľom bolo pomenovať základné problémy akademických knižníc SR v oblasti informačných technológií, vytvoriť podmienky na kooperáciu a súborný katalóg akademických knižníc v SR. Riešením je vybudovanie informačnej brány akademických knižníc.

Podrobnejšie informácie prinesieme v nasledujúcom čísle nášho časopisu.


 Digitalizačné laboratórium v UKB

V rámci rekonštrukcie a prestavby UKB je plánované vytvorenie digitalizačného laboratória zameraného na spracovanie historických tlačí. Technológia má umožňovať spracovanie historických dokumentov podľa metodiky MASTER odporúčanej pre program Pamäť sveta. Začiatok prevádzky sa predpokladá v druhej polovici roku 2004. Technológiu bude možno v primeranom rozsahu a v prípade voľných kapacít využiť na spracovanie dokumentov partnerských inštitúcií.


Nová verzia WinISIS

V apríli 2004 zverejnilo UNESCO novú verziu databázového a rešeršného systému WinISIS 1.5.3. V Centre VTI SR bol tento softvérový balík poslovenčený a od júna sa začína jeho oficiálna distribúcia. Novinkou je distribučné médium: tradičné dve diskety nahradilo 1 CD. Podrobnosti o novej verzii WinISIS budú uverejnené v nasledujúcom čísle IT lib.


Centrum ruských štúdií v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Dňa 11. mája 2004 sa uskutočnil v UKB slávnostný otvárací ceremoniál Centra ruských štúdií, ktoré vzniklo na základe bilaterálnej dohody o spolupráci, iniciovanej neziskovou organizáciou Nadácia pre rozvoj kultúrnych centier v zahraničí a UKB. Nadácia už centru darovala viac ako tisíc ruských titulov vedeckej literatúry z oblasti spoločenských a prírodných vied spolu s online prístupom do databázy ruskej periodickej tlače.


Nová služba v Univerzitnej knižnici UPJŠ v Košiciach

upjs.jpg (11331 bytes)

V rámci TSK zaviedla táto akademická knižnica na svojej hlavnej webovej stránke http://library.upjs.sk referenčnú službu “Opýtaj sa knižnice“.

V blízkej budúcnosti pripravuje prostredníctvom webovej stránky zaviesť aj možnosť online referenčného interview s používateľom.

http://library.upjs.sk/index.php?main=knihovnik

Share: