Issue 2/2004

From Slovakia

Digitalizácia z nadhľadu

Ak sa pozrieme na proces digitalizácie z nadhľadu a dohodneme sa, že digitalizácia je prevod primárnych dokumentov do digitálnej (teda strojom čitateľnej) podoby, je zrejmé, že je to veľmi...

From Slovakia

Projekty digitalizácie Univerzitnej knižnice v Prešove

Poskytovanie elektronických informačných zdrojov z vlastnej produkcie je nezvratným trendom v našich knižniciach, ktoré svoje uplatnenie nachádza najmä v poslednom období a úzko súvisí s...

From Slovakia

Digitalizačné pracovisko v UK TU Košice

Budovanie digitálnej knižnice v UK TU V roku 2001 vznikla v Univerzitnej knižnici (UK) Technickej univerzity v Košiciach (TU) iniciatíva na budovanie digitálnej knižnice, ktorej súčasťou...

From Slovakia

Budovanie plnotextovej databázy poľnohospodárskej slovacikálnej literatúry – skúsenosti a problémy

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre (SlPK) spracováva Bibliografickú databázu SlPK, ktorá sa skladá z dvoch častí: Agrobibliografia, ktorá obsahuje záznamy slovacikálnej...

From Slovakia

Slovenský výbor pre medzinárodný program Pamäť sveta

Na základe iniciatívy Slovenskej komisie pre UNESCO, Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej knižnice v Martine, Univerzitnej knižnice v Bratislave, Slovenského národného archívu a...

From Slovakia

Elektronické publikovanie – diaľnice a chodníčky

(Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre a e-publikovanie na univerzite)   Dynamické individuálne metódy práce s informáciami, ktoré prinieslo elektronické prostredie,...

From Slovakia

Digitalizácia galerijných zbierok, archívnych, knižničných fondov a informácií v Slovenskej národnej galérii

Základnou úlohou Slovenskej národnej galérie (SNG) je zhromažďovať, ochraňovať, odborne spracúvať, dokumentovať a sprístupňovať významnú časť kultúrneho dedičstva Slovenska....

From Slovakia

Sú plnotextové medicínske online zdroje naozaj plnotextové?

(Naše poznatky) Kým ešte nedávno sme sa s možnosťami plnotextového prístupu k odborným online informačným zdrojom stretávali len ojedinele, v súčasnosti sa k nám už dostávajú...

From Slovakia

Staré koľaje opustiť je ťažké

V septembri 2003 sme na adrese http://www.snk.sk/odborcin/snk_main_odborcin.html zverejnili Metodiku vecného popisu a iné metodické materiály k vecnému popisu. Následne prebehli semináre o...

From Slovakia

Novelizácia zákona o povinnom výtlačku

Úvod Povinný výtlačok (PV) je zákonné opatrenie, ktoré ukladá vydavateľom povinnosť odovzdať kópie svojich publikácií knižniciam v krajine, v ktorej publikujú. Princíp povinného...

From abroad

Viete, čo je CIPAC?

Medzi skratkami používanými v knihovníctve a informačných vedách nájdeme aj akronym CIPAC, vytvorený zo združeného pomenovania Card- Image Public Access Catalogues. Pred niekoľkými rokmi...

From abroad

Úvahy nad digitálnymi knižnicami – náčrt informačných stratégií pre nasledujúce desaťročie

7. medzinárodná konferencia, 3. – 5. februára 2004, Bielefeld, NSR Na podujatí sa zúčastnilo viac než 400 špecialistov z 30 krajín celého sveta. Odznelo 20 odborných prednášok, 14...

From abroad

Zo zahraničnej literatúry

Digitálne dedičstvo – rešpektovanie práva Barbara Szczepańska: Dziedzictwo cyfrowe – zarządzanie prawami. In EBIB [online]. 2004 [cit. 2004-03-09]. Dostupné na internete:...

From Slovakia

Knižničný portál InfoLib vykročil...

Medzi vrcholné podujatia Spolku slovenských knihovníkov počas Týždňa slovenských knižníc 2004 patrilo slávnostné uvedenie portálu InfoLib – portálu pre knižničnú a informačnú...

Step by Step

Edičná činnosť knižnice na CD-ROM-e

Edičná činnosť Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach vychádzala doteraz jedine v tlačenej podobe. V minulosti to bolo aj niekoľko tisíc výtlačkov z jedného titulu....

Step by Step

Elektronické knihy

Pojem “E-Book“ = elektronické knihy sa používa v dvoch významoch na označenie: hardvérového zariadenia, ktoré je špeciálne konštruované na čítanie súborov s obsahom odpovedajúcim...

Step by Step

Zo sveta elektronických kníh

V poslednom období k rôznym informačným službám s úplnými textami pribudli aj online služby sprístupňujúce neperiodické publikácie (monografie). Označujú sa ako elektronické knihy...

Step by Step

Internetové katalógy ako služba

Katalógy musia byť čo najväčšmi rozdelené: treba osobitne zostaviť katalóg kníh, katalóg časopisov a vecný katalóg. Knižné tituly treba zasa rozdeliť na nové a staršie. Pravopis v...

Step by Step

GROVE MUSIC ONLINE

http://www.grovemusic.com   Dnes už nikoho neprekvapí, že čoraz viac informačných zdrojov je ponúkaných v elektronickej podobe. Mnohé z nich existujú paralelne s klasickou tlačenou...

Infomix

Infomix

Na úvod Týždňa slovenských knižníc predstavila Univerzitná knižnica v Bratislave nový CD-ROM dokumentov zapísaných do zoznamu UNESCO Pamäť sveta: Basagic´s Collection of Islamic...

On another topic

Príprava projektu a žiadosť o grant z fondov EÚ

Centrum VTI SR zorganizovalo v marci t. r. seminár na tému Príprava projektu a žiadosť o grant z fondov EÚ (Možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ,...

Introducing

Portál InfoLib získal Cenu INFORUM 2004

Cenami INFORUM 2004 boli na 10. medzinárodnej konferencii INFORUM 2004 v Prahe ocenené najlepšie české a slovenské produkty, služby alebo činy súvisiace s elektronickými informačnými...

Step by Step

Prezentácia jednej knižnice trochu inak alebo možnosti mobilných telefónov

Možností na prezentáciu knižnice, ale aj iných organizácií či objektov je v súčasnosti značné množstvo, hlavne z pohľadu dostupných médií, fyzických nosičov informácií a...

Introducing

Pochváľte sa vlastnou zbierkou...

Moderné zbierky knižníc, archívov a múzeí zhromažďujú neustále narastajúce množstvo digitálnych dokumentov – text, grafické objekty, zvuky a video. Inštitúcie hľadajú nástroje,...

Introducing

Všetko o knižniciach a knihovníctve v Nemecku nájdete na novom knižničnom portáli

Začiatkom apríla sprístupnil Goetheho inštitút na svojej internetovej stránke Knižničný portál: Nemecko, www.goethe.de/bibliotheksportal (nemecky), www.goethe.de/librarypotal (anglicky),...

Speech

Príhovor

  Vážení čitatelia!   Digitalizácia sa zvykne prezentovať ako jedna z trendových metód informačnej práce a zároveň jej výstup, keď dokument dostane alternatívnu,...

Main Articles

Pamäť Slovenska – program digitalizácie slovenského kultúrneho dedičstva

Ak máme dnes zodpovedne, kompetentne, ale predovšetkým reálne hovoriť o digitalizačných projektoch v rámci programu Pamäť Slovenska, nemôžeme obísť programové tézy, zámery,...

Main Articles

Program MEMORIA: rukopisy a staré tlače na internete

MEMORIA je názov združujúci iniciatívy, ktoré sa zrodili v súvislosti s prevádzkou a riešením programu Memoriae Mundi Series Bohemica (MMSB). Projekt Memoria smeruje k vybudovaniu...