GROVE MUSIC ONLINE

Step by Stephttp://www.grovemusic.com

 

Dnes už nikoho neprekvapí, že čoraz viac informačných zdrojov je ponúkaných v elektronickej podobe. Mnohé z
nich existujú paralelne s klasickou tlačenou verziou, ale dá sa predpokladať, že pri mnohých z nich sa v budúcnosti
od tlačenej verzie úplne upustí.

V roku 2001 sa elektronickej podoby dočkala aj najväčšia svetová hudobná encyklopédia – Grove Music Online.
Vychádza z posledného tlačeného vydania Grove Music a obsahuje: 29 zväzkov New Grove Dictionary of Music and
Musicians, 3 zväzky New Grove Dictionary of Jazz a 4 zväzky New Grove Dictionary of Opera.

Online verzia má príjemné používateľské prostredie a mnohé funkcie, ktoré zrýchľujú, uľahčujú a zefektívňujú
prácu s encyklopédiou v porovnaní s jej tlačenou verziou. Bez preháňania sa dá povedať, že možnosti, ktoré vnáša do
využívania encyklopédie elektronická podoba, sú s knihou neporovnateľné.

K hlavným prednostiam Grove Music Online (GMO) patrí obrovský informačný rozsah, väčší priestor a možnosti
pre ilustratívne príklady, možnosť zaraďovať priame odkazy na externé zdroje na internete, priebežné aktualizácie,
plnotextové vyhľadávanie informácií, efektívny spôsob prezerania, špeciálna ponuka presahujúca rámec tlačenej
predlohy a v neposlednom rade celkové zrýchlenie vyhľadávania. Všetky heslá, notové príklady, obrázky a ilustrácie
je možné vytlačiť.

Pozrime sa na niektoré z hlavných predností GMO podrobnejšie.


Rozsah

Rozsah je v porovnaní s knihou takmer nepredstaviteľný. Online verzia pracuje so všetkými 37 dielmi naraz.
Zjednodušene povedané, ide o jednu knihu s desiatkami tisícov stránok a hesiel.


Ilustratívne príklady a odkazy

GMO obsahuje 5 000 hudobných príkladov, ktoré dopĺňajú jednotlivé heslá. Popri príkladoch prevzatých z
tlačenej podoby (notové ukážky a obrázky) sú navyše zaradené trojrozmerné animácie objektov a odkazy na ďalšie
zdroje informácií na internete. Veľkou prednosťou GMO je možnosť vypočuť si zvukové ukážky. V súčasnosti je
ozvučených viac než 500 hudobných príkladov a ich počet stále stúpa. Hudobný príklad v texte hesla možno otvoriť v
samostatnom okne a zväčšiť na celú obrazovku. Program umožňuje prezerať si hudobné príklady a odkazy i mimo textu
hesla, v samostatných súboroch Illustration, Sounds, Links.


Aktualizácia

GMO sa pravidelne štvrťročne aktualizuje. Pri aktualizácii v januári 2004 boli doplnené súpisy diel 70
súčasných skladateľov a 20 hesiel týkajúcich sa stredovekej hudby bolo doplnených 56 zvukovými ukážkami.
Elektronická verzia umožňuje bezprostredne reagovať na vybrané aktuálne témy. Na to je určená časť kapitoly Special
features. Vo februári t. r. tu boli sprístupnené dva články. Ken Burns´s Jazz – a discussion with Scott deVeaux and
Krin Gabbard (12-dielny dokumentárny seriál Kena Burnsa vysielala v minulom roku i Česká televízia. Recenzie pozri
v časopise Harmonie 2003/10, viac na URL adrese
www.pbs.org/jazz) a Music Censorship in Afganistan – an interview with John
Baily.

Prevedením do elektronickej podoby sa stala GMO nielen najväčším, ale aj najaktuálnejším zdrojom informácií z
dejín a teórie hudby. Táto skutočnosť obzvlášť vynikne, ak si predstavíme časovú prestávku medzi prvým a druhým
aktualizovaným tlačeným vydaním takto rozsiahlej encyklopédie. Pritom mnoho knižníc dosiaľ pracuje s nekompletným
vydaním Grove Music z roku 1956.


Vyhľadávanie informácií

Pri jednoduchom vyhľadávaní (Search) podľa zadaného kľúčového slova sú najskôr prehľadané podheslá. Až keď
nie je ani toto vyhľadávanie úspešné, hľadá program v plných textoch hesiel. Jednoduché vyhľadávanie je vhodné
predovšetkým pre rýchle, prípadne orientačné hľadanie.

Rozšírené vyhľadávanie (Advanced Search) umožňuje súčasne vyhľadať a vo výsledku zobraziť odkazy na všetky
miesta encyklopédie, ktoré obsahujú zadaný pojem, alebo zacieliť vyhľadávanie na určitú obsahovú časť
encyklopédie.

Funkcia Full text search je určená na vyhľadávanie zadaného pojmu v plných textoch hesiel. Aby bol výsledok
vyčerpávajúci, ale pritom čo najpresnejší, možno vyhľadávaciu požiadavku korigovať voľbou funkcie Concept
(vyhľadáva aj synonymá a slová podobné), Pattern (vyhľadáva alternatívny pravopis) alebo Boolean (vyhľadávanie s
použitím logických operátorov and, or, not). Na hľadanie špecifických pojmov a presných spojení či viacerých slov
sa používajú úvodzovky (“ xxx “).

Výsledkom vyhľadávania je súpis hesiel, v ktorých sa objavuje zadané slovo. V prípade použitia funkcie
Concept alebo Pettern sú heslá vyhodnotené a zaradené zostupne podľa relevancie. Na začiatku súpisu je uvedený
celkový počet vyhľadaných záznamov. Ikonky vedľa záznamu označujú, či ide o heslo z New Grove Dictionary of Jazz či
New Grove Dictionary of Opera. Neoznačené heslá pochádzajú z Grove Dictionary of Music. Najdôležitejšie záznamy sú
zvýraznené červenou farbou.

V rámci Advanced Search možno samostatne pracovať s biografickými alebo bibliografickými informáciami,
súpismi diel, odkazmi alebo autormi hesiel.

Funkcia Biographies umožňuje vyhľadávať osobnosti podľa dátumu alebo miesta narodenia či úmrtia, podľa
národnosti, povolania alebo podľa akejkoľvek kombinácie týchto podmienok.

Funkcia Bibliographies vyhľadáva iba v bibliografických citáciách. Bibliografické citácie sú zahrnuté aj do
plnotextového vyhľadávania, ale v prípade záujmu iba o tento typ údajov je cesta cez funkciu Bibliographies
prehľadnejšia a rýchlejšia. Vyhľadávať možno podľa autora, názvu, predmetu, geografického miesta, dátumu.

Funkcia Works lists vyhľadáva iba v súpisoch diel a umožňuje vytvárať súpisy diel podľa autora, tematiky,
názvu. Pri použití funkcie Links sú k zadanému kľúčovému slovu vyhľadané všetky zodpovedajúce externé odkazy, s
ktorými GMO pracuje. Vyhľadávaciu požiadavku možno spresniť na hľadanie iba obrázkov, zvukových súborov,
organizácií alebo literatúry.

Funkcia Contributors umožní rýchlo vyhľadať heslá napísané určitým autorom.


Prezeranie encyklopédie

Na prezeranie je určený A-Z Browse, ktorý obsahuje záhlavie predmetových hesiel, autorov hesiel a skratky. Do
políčka Go To stačí zadať začiatok slova a kliknutím sa dostaneme do príslušnej časti zoznamu. A-Z Index je
abecedným súpisom hesiel vrátane hesiel súvisiacich. Umožňuje odhaliť aj menej známe skutočnosti, ktoré by inak
mohli uniknúť.


Bádanie v encyklopédii

Samostatne bádať možno v biografiách aj v informačných zdrojoch.

Pri Explore Biographies sú biografické heslá zoskupené do kategórií: skladatelia, interpreti, spisovatelia,
tlačiari a vydavatelia. Vo vnútri kategórií sa ponúka členenie chronologické alebo podľa žánru či národnosti. Po
zadaní kritéria sa objaví počet vyhľadaných záznamov a zoznam hesiel.

Pre kategóriu Composers možno použiť členenie chronologické, geografické, podľa žánru (filmová hudba,
opereta, muzikál), prípadne v kombinácii s voľbou ženy – skladateľky. Rôznou kombináciou podmienok možno robiť
zaujímavé zistenia. Napríklad vyhľadať ženy – skladateľky, ktoré boli súčasníčky Mozarta (1750 – 1800), alebo
vyhľadať súčasníčky W. A. Mozarta podľa geografického určenia a pod.

V kategórii Writers je obzvlášť zaujímavá časť slovníky a encyklopédie, ktorá prináša nielen bibliografické
informácie, ale je aj ukážkou historického vydávania týchto informačných zdrojov.

Kategória Printers and Publishers obsahuje abecedný menný súpis (585) odkazov bez možnosti ďalšieho
zoskupovania.

Explore Research Resources umožňuje bádať v rozsiahlom súbore najdôležitejších informačných zdrojov. Zahrnuté
sú Tlačené a rukopisné zdroje (Congress Reports, Dictionaries and Encyclopedias, Dictionaries and Guides, Editions,
Periodicals, Sources, Manuscript, Sources of Instrumental – ensemble Music to 1630, Sources of Keyboard Music to
1660, Sources of Lute Music) a Inštitúcie (Collections, Private, Festivals, Collections of Instruments, Libraries
and Archives and Sound Archives).


Special features

S cieľom zvýšiť ilustratívny a pedagogický dosah encyklopédie nadviazal vydavateľ spoluprácu s firmou
Sibelius Notation Software (
http://www.sibelius.com) v záujme prezentácie zvukových hudobných príkladov.
Ozvučované sú postupne nielen príklady prevzaté z tlačenej verzie GMO, ale snahou vydavateľa je zaraďovať i ďalšie
príklady preberaním zvukových súborov z internetu.

Koncepcia ozvučovania hudobných príkladov a ich ďalšie doplňovanie je vysvetlené v kapitole Listening to
Grove Music Online. Ku koncu roka 2003 bolo ozvučených vyše 500 príkladov. Príklady sú dostupné priamo v texte
hesla.

Guide to Sibelius in Grove Music Online sústreďuje všetky heslá, ktoré obsahujú zvukové príklady využívajúce
Sibelius Scorch plugin a všetky priame odkazy na Sibelius files na internete. Sprievodca je rozdelený na časť
Hudobné pojmy a Osobnosti. Pri osobnostiach sa uvádzajú príklady, ktoré charakterizujú štýl alebo techniku
skladateľa, prípadne ideu. Nejde o prezentáciu najznámejších skladieb.

Bez toho, aby bol akokoľvek znižovaný význam tlačených encyklopédií, je zrejmé, že elektronická podoba
poskytuje ďaleko väčšie možnosti vo vyťaženosti informácií. Čím je encyklopédia rozsiahlejšia, tým je táto prednosť
podstatnejšia.


Ukážky


home_page.jpg (39782 bytes)


HOME PAGEarticle.jpg (52263 bytes)


ARTICLE VIEW

Share: