Knižničný portál InfoLib vykročil…

From Slovakia

Medzi vrcholné podujatia Spolku slovenských knihovníkov počas Týždňa slovenských knižníc 2004 patrilo
slávnostné uvedenie portálu InfoLib – portálu pre knižničnú a informačnú teóriu a prax – do prevádzky. Slávnostný
krst bol zavŕšením odborného seminára
Informačná vzdelanosť ako výzva pre knihovníka 21. storočia dňa 25. marca 2004 v Štátnej vedeckej knižnici v
Banskej Bystrici. V úvodných slovách predsedníčky SSK Ing. Silvie Stasselovej odzneli slová poďakovania všetkým,
ktorí stáli pri zrode vízie portálu, podporili jeho realizáciu finančne alebo svojím odborným potenciálom a ktorí
sa pričinili o jeho úspešné uvedenie do informačného prostredia.

Za krstného otca portálu InfoLib slávnostne menovala predsedníčka SSK doc. RNDr. Ing. Jozefa Liptáka, PhD.,
vedúceho Katedry knihovníctva a informačnej vedy FiF UK, ktorého pozitívny vzťah k svojmu záväzku sa prejavil
vtipným úvodným slovom sprevádzaným vlastnoručnými autorskými ilustráciami (pozri:
www.infolib.sk, horná lišta O portáli / Krst portálu / úvodné slovo).

vykroc.jpg (37026 bytes)

Symbolickým sfúknutím sviečky – v tvare číslice 0 – na slávnostnej torte s nápisom InfoLib a s prípitkom
symbolického pohára šampanského s vinetou InfoLib sa zavŕšila
doba zrenia slovenského portálu pre knižničnú a informačnú teóriu a prax. Od tohto momentu už portálu
InfoLib
tiká
reálny čas.

V mene všetkých, ktorí stáli pri zrode portálu, ako aj v mene tých, ktorí ho začali využívať a prejavujú mu
svoju priazeň, vyslovila predsedníčka SSK prianie, aby sme všetci boli svedkami jeho plynulého dospievania a mohli
sme spoločne osláviť jeho najbližšie okrúhle narodeniny pri jeho
plnom informačnom zdraví!

Ďalšie informácie a fotogalériu nájdete na

www.infolib.sk
  v hornej lište v časti
O portáli.

Share: