Staré koľaje opustiť je ťažké

From Slovakia

V septembri 2003 sme na adrese
http://www.snk.sk/odborcin/snk_main_odborcin.html
zverejnili Metodiku vecného popisu a iné metodické materiály k vecnému popisu. Následne prebehli semináre o zmenách
vo vecnom spracovaní v Bratislave, Nitre a Košiciach.

Chceme podotknúť, že predkladaná metodika je otvorený systém, ktorý bude modifikovať prax a ďalší vývoj v
oblasti selekčných jazykov.

Metodika vecného popisu vznikla ako dôsledok záverov CASLIN 2001, ktorého témou bol Popis a sprístupnenie
dokumentu: nová výzva. Na podujatí bol LCSH (
Library of
Congress
Subject
Headings) prijatý ako štandard v rámci CASLIN-u pre vecný popis (podobne ako MARC – formát pre zápis
bibliografických údajov a AACR2 pre oblasť menného popisu). Zmeny, nové trendy vo vecnom popise a ich aplikáciu v
praxi Národnej knižnice ČR nám predstavila na seminári v roku 2002 Mgr. Marie Balíková. Od októbra 2002 pracujeme v
rámci odboru spracovania SNK na báze Súborného katalógu monografií s metodikou vecného popisu, ktorú vám
predkladáme.

Národná knižnica v Prahe aplikuje štandardy LC pre oblasť vecného spracovania, čo je pre nás veľká výhoda a
pomoc, keďže ide o blízky slovanský jazyk a zároveň sú zohľadnené vývojové trendy v oblasti selekčných jazykov. Z
týchto dôvodov sme sa rozhodli aplikovať v podmienkach odboru spracovania SNK štandardy Národnej knižnice v
Prahe:

Vecné autority vytvárame v technologickom prostredí systému ISIS vo formáte UNIMARC/Autority (momentálne).
Následne sa záznamy “prelievali“ do ALEPH-u 300. Dňa 30. júla 2003 bola báza vecných autorít v ALEPH-e 300
uzavretá. Celú bázu sme zredigovali a odstránili formálne chyby. Následne sa mali vecné autority prekonvertovať do
A500. Táto fáza sa (zatiaľ) neuskutočnila
.

Od uvedeného dátumu nie je možné vstúpiť do záznamov v A300 (čiže pol roka) a editovať ich, čo mimoriadne
sťažuje prácu. V záznamoch preto chýbajú nadväznosti a niektoré obsahujú už neaktuálne prvky. Táto báza obsahuje
približne 3 200 vecných pojmov.

Databáza v ISIS-e obsahuje 600 nových pojmov. Približne 2 000 pojmov obsahuje webová stránka Vecné
spracovanie (Konspekt – 1 000 pojmov, predmetové heslá formy dokumentu – 200 pojmov, predmetové heslá CVTI – 800
pojmov).

Bolo by pre dobro veci, keby sa vecné autority mohli vytvárať a editovať v štandardnom technologickom
prostredí. Výhodou by bola predovšetkým ich všeobecná dostupnosť v prostredí internetu.

Keďže si uvedomujeme závažnosť zmeny vo vecnom spracovaní, ktorá sa dotýka predovšetkým zrušenia
substantívnej inverzie v predmetovom hesle – vo všetkých jeho segmentoch – okrem tematického spresnenia času (stor.
21.) a geografických pojmov (Taliansko severné), pripravili sme vo februári 2003 (a vedeniu SNK predložili)
materiál Návrh na úpravu registra (ACC) v Súbornom katalógu SR/Monografie (rovnako by sa tento postup dotýkal i LKT
SNK). Materiál vznikol na základe konzultácií s českými kolegami v Prahe a Brne, teda ako výsledok skúseností
českých knižníc pri prechode od substantívnej inverzie na prirodzený jazyk. Jadro spomínaného materiálu obsahoval i
inštruktívny mail pre slovenské knižnice, ktorý sme rozposlali 7. marca 2003 prostredníctvom diskusnej skupiny
unicat a infoserv. Ide predovšetkým o nutnosť ošetrenia prístupového súboru ACC (registre) pri prechode na
prirodzený jazyk. Všeobecne viac využívaný prístup “vyhľadávanie po slovách“ (WRD) nie je problémový.

V čase, keď sme začali prácu v SKM (Súborný katalóg – monografie), boli sme jedinými prispievateľmi a
bibliografické záznamy vytvorené v SKM sa v tom čase nelokalizovali do LKT SNK. Predpokladali sme postupný nárast
vopred zaškolených prispievateľov, avšak situácia sa vyvíjala trošku živelnejšie. Značne ju skomplikovalo
“naliatie“ retrokonvertovaných slovacikálnych záznamov do SKM. Bolo to v čase, keď sme pracovali v A500 v SKM s
nenadefinovanými prístupovými súbormi (ergo ACC bol jednoliaty prístupový súbor). Tento stav trval do mája
2003.

I napriek rôznym ťažkostiam, s ktorými zápasíme, môžeme v súčasnosti konštatovať, že z 11 prispievateľov do
SKM (nepočítame knižnice pracujúce s MeSH-om), 7 knižníc prešlo školením vecného popisu. Zostávajú 4 inštitúcie,
ktoré zatiaľ neprejavili záujem o spoluprácu.

Konštatujeme, že metóda vecného spracovania, ktorá zodpovedá súčasným medzinárodným parametrom, má (i) v SNK
odporcov. Napokon, niet sa čo diviť, nové veci sa vždy presadzovali veľmi ťažko. Je ťažké opustiť staré zabehané
koľaje… Potvrdzuje to i úryvok z mnohých mailov, ktoré dostávame
: “Ostatne, vždy to tak bolo, že sa našli entuziasti, ktorí razili novú cestu… Vždy mi boli sympatickí
takíto ľudia, preto tak obdivujem ten entuziazmus i u našich českých kolegov. O to viac, že ich problémy
nevidíme…“ (koniec citátu).

Knižnice SR by mali cítiť, že národná knižnica drží ruku na pulze doby, že im má čo povedať a dokáže ich
viesť na základe svojich vlastných skúseností. Toto platí i o metódach vecného spracovania.

Okrem iného nás veľmi teší participácia na medzinárodnom multilingválnom projekte Národnej knižnice v Prahe
(Subject access project of Czech National Library):

Rovnako sme radi, že môžeme metódu i čiastkové výsledky našej práce prezentovať prostredníctvom
knižnično-informačného portálu InfoLib.

Záverom nášho príspevku si dovolíme konštatovať, že tá knižnica SR, ktorá chce používať vecný popis
dokumentov v 21. storočí v záujme svojho čitateľa, musí byť pripravená pracovať progresívnymi metódami.

A ešte dovoľte citát z mailovej pošty:

“…vďaka za celoročnú starostlivosť. Nás vonku teší, že aspoň niekto sa venuje metodike spracovávania KF
(knižničných fondov) a posúva ju jednotným smerom dopredu. Vaše tabuľky sa snažíme využívať…“

Share: