Sú plnotextové medicínske online zdroje naozaj plnotextové?

From Slovakia


(Naše poznatky)

Kým ešte nedávno sme sa s možnosťami plnotextového prístupu k odborným online informačným zdrojom stretávali
len ojedinele, v súčasnosti sa k nám už dostávajú rozličné ponuky bežne. Mnohé spoločnosti, producenti či
vydavateľstvá ponúkajú bezplatné, časovo obmedzené tzv. “trial prístupy“ na overenie a vyskúšanie si práce s ich
konkrétnym produktom. Lekárska knižnica UK UPJŠ v Košiciach využíva predovšetkým ponuky zamerané na oblasť
medicíny, zdravotníctva a príbuzných vedných odborov.

V prípade poskytnutého voľného prístupu sa snažíme:

 • využiť túto službu pri realizácii konkrétnych rešeršných požiadaviek,

 • upozorniť našich používateľov (poslucháčov LF, vedecko-pedagogických pracovníkov LF, zamestnancov FNsP)
  na existenciu daného zdroja a oboznámiť ich s možnosťami využitia pri ich odbornej práci a štúdiu,

 • získať ich podporu v prípade možnosti zakúpenia informačného zdroja.

Teraz by sme sa chceli podeliť o naše mnohoročné skúsenosti získané pri práci s niekoľkými vytypovanými
online fulltextovými databázami. Je to pohľad profesionálnych odborníkov z referátu bibliograficko-informačných
služieb, to znamená, že denne pracujú s databázami, informačnými zdrojmi a sú v neustálom kontakte s
používateľmi.

Porovnali sme tri významné multidisciplinárne informačné zdroje – OVID, PROQUEST, EBSCO, pri ktorých sme sa
zamerali na databázy súvisiace s oblasťou medicíny.

Prvým zdrojom je OVID – služba, ktorá dokáže integrovať bibliografické databázy s úplnými textmi
elektronických časopisov, monografií a príručiek. Obsahuje stovky databáz zameraných na rôzne vedné disciplíny. V
rámci poskytnutého voľného prístupu sme si vyskúšali prácu s nasledujúcimi biomedicínskymi databázami:

– Ovid Medline,

– Evidence Based Medicine Reviews,

– Journal@Ovid – Lippincott Williams & Wilkins Current Opinion Collection (23 titulov),

– Books@Ovid – kolekcia Lippincott´s Clinical Choice (42 titulov).

Ďalším informačným zdrojom je PROQUEST – online informačná služba, poskytujúca prístup k tisícom periodík a
novín denne aktualizovaným. Obsahuje plnotextové články od roku 1986 z rôznych odborov. Prístup sme získali v rámci
skúšobnej prevádzky sprostredkovanej spoločnosťou AiB.

V rámci medicíny to sú :

– ProQuest Medical Library,

– ProQuest Nursing Journals,

– ProQuest Psychology Journals,

– ProQuest Social Science Journals,

– ProQuest Medline with full text.

Posledným hodnoteným zdrojom je EBSCO – poskytuje prístup k viac ako 5 000 plnotextovým časopisom, novinám,
správam tlačových agentúr, ako aj okolo 1 300 príručkám, brožúram a plnotextovým knihám predovšetkým z oblasti
spoločenských a humanitných vied a k databáze Medline. Prístup sme získali v rámci národnej licencie projektu EIFL
Direct – Electronic Information for Libraries. V súčasnosti máme k dispozícii 12 databáz, z ktorých najviac
využívame:

– MasterFILE Premier,

– Health Source: Nursing /Academic Edition,

– Clinical Pharmacology,

– Health Source – Consumer Edition,

– Medline.

Pri hodnotení jednotlivých služieb sme si ako základné kritérium zvolili sledovanie počtu nájdených
relevantných záznamov s následnou možnosťou voľného prístupu k plnému textu článku.

Súčasťou všetkých spomenutých služieb, s ktorými sme mali možnosť pracovať v rámci časového priestoru
poskytnutého vydavateľom, prípadne s ktorými pracujeme dlhšie (EBSCO databázy), je databáza Medline. Vzhľadom na
množstvo indexovaných biomedicínskych periodík a širokú retrospektívu predstavuje základný a najviac využívaný
informačný zdroj z oblasti medicíny.

Lekárska knižnica je predplatiteľom databázy Medline na CD–ROM už od roku 1994. Pretože táto offline verzia
je len bibliografická, privítali sme pred niekoľkými rokmi prvú možnosť práce s databázou PubMed – online verziou,
ktorá umožňuje aj prepojenie na plné texty článkov. Túto využívame najmä pri spracovaní rešeršných požiadaviek za
staršie časové obdobie a pri doplňovaní bibliografických citácií.

V poslednom období pribúdajú online verzie, ktoré sú producentmi prezentované ako plnotextové – “Medline with
fulltext“.

V prípade databáz spoločnosti Ovid je prístup k plným textom možný len v prípade, ak má používateľ zakúpenú
niektorú z medicínskych kolekcií elektronických periodík alebo je predplatiteľom klasických verzií konkrétnych
periodík a má k nim aktivovanú funkciu OpenLinks. Ak by sme porovnali poskytnutú trial verziu Ovid Medline s voľne
dostupnou databázou PubMed, počet plnotextových článkov pri konkrétnom spracovaní rešeršných požiadaviek sa
rozšíril o poskytnutú kolekciu Current Opinion Collection.

Zo strany našich používateľov bola obzvlášť pozitívne prijatá možnosť prístupu k Books@Ovid – elektronickým
plnotextovým verziám kvalitných lekárskych, ošetrovateľských a farmaceutických referenčných prác, príručiek,
monografií popredných svetových vydavateľstiev.

V rámci databáz spoločnosti ProQuest sme okrem databázy Medline with fulltext najviac vyhľadávali v ProQuest
Medical Library. Z databáz, ktoré sme mali možnosť vyskúšať, práve tá nám poskytla najviac plnotextových článkov.
Stretla sa s veľkým ohlasom aj u študentov, ktorí v nej našli cenný zdroj informácií pri spracovávaní svojich
seminárnych prác.

Ostatné spomenuté databázy (ProQuest Nursing Journals, Social Science Journals) sme využili predovšetkým pri
vyhľadávaní literatúry pre študentky novovzniknutého odboru ošetrovateľstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ.

Napriek tomu, že vydavateľstvo EBSCO ponúka široké spektrum odborných databáz, rovnako ako pri
predchádzajúcich služ-

bách využívame z jeho ponuky predovšetkým tie, ktoré sú obsahovo zamerané na biomedicínsku oblasť. Aj v
prípade týchto databáz je prístup k plným textom podmienený predplatným u vydavateľov jednotlivých periodík. Okrem
databázy Medline ďalšie medicínske databázy, podobne ako pri ProQuest Nursing Journals, využívame skôr pri
vyhľadávaní literatúry pre stredný zdravotnícky personál a študentov. Čo sa týka databázy Health Source – Consumer
Edition, táto je vhodná skôr pre laikov.

Na záver môžeme konštatovať, že samotný výstup pri realizácii konkrétnych požiadaviek nespĺňal a nespĺňa vždy
naše očakávania. Aj keď pri vyhľadanom zázname sa nachádzal link na plný text, vo väčšine prípadov sa k plnému
textu používateľ dostane len v prípade, že je predplatiteľom konkrétneho časopisu.

Zo všetkých doterajších skúseností s prácou so spomínanými alebo im podobnými zdrojmi nám vyplynulo, že
odborné databázy, ktoré sú prezentované ako plnotextové, poskytujú plné texty článkov v obmedzenom počte, čo súvisí
do určitej miery i s embargovou politikou vydavateľstiev.

I napriek tomu považujeme akúkoľvek možnosť voľných prístupov k odborným informáciám za veľmi pozitívnu, a to
najmenej z troch dôvodov:

 • financovanie Lekárskej knižnice UK UPJŠ, podobne ako všetkých knižníc na Slovensku, je nedostatočné,
  nedokáže často pokryť ani bežné výdavky,

 • ceny biomedicínskych periodík sú v porovnaní s technickými, spoločenskými a inými odbornými periodikami
  vyššie a z roka na rok ich cena rastie,

 • lekári a zdravotnícki pracovníci patria do kategórie tých odborníkov, ktorí nutne musia sledovať vývoj v
  odbore v nadväznosti na klinickú i pedagogickú činnosť.

S ohľadom na uvedené skutočnosti sa Lekárska knižnica ako najväčšie a najkompatibilnejšie pracovisko
Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach snaží zapájať do postupne vznikajúcich konzorcií, spolupracovať na
projektoch umožňujúcich viacerým inšti-

túciám využívať kvalitné informačné zdroje, ktorých predplatné by si väčšina z nich nemohla dovoliť. Našou
prioritou je poskytovať používateľom čoraz kvalitnejšie služby sústredené na jednom mieste.

Share: