Digitalizácia galerijných zbierok, archívnych, knižničných fondov a informácií v Slovenskej národnej galérii

From Slovakia

Základnou úlohou Slovenskej národnej galérie (SNG) je zhromažďovať, ochraňovať, odborne spracúvať,
dokumentovať a sprístupňovať významnú časť kultúrneho dedičstva Slovenska. Popri spravovaní a budovaní zbierok diel
výtvarného umenia (vyše 55 000) je inštitúcia garantom projektu Centrálna evidencia diel výtvarného umenia v
zbierkach galérií a múzeí na Slovensku (CEDVU). Odborní pracovníci a študenti vysokých škôl umenovedného a
výtvarného zamerania majú k dispozícii najvýznamnejší knižničný fond príslušného zamerania na Slovensku v knižnici
SNG (vyše 90 000 k. j.). V Archíve výtvarného umenia sa nachádzajú archívne fondy o výtvarníkoch a teoretikoch
umenia, výstavách, inštitúciách, pozostalosti a osobné fondy umelcov i teoretikov. V SNG sa každoročne spracúvajú
podrobné výročné správy o činnosti galérií na Slovensku. Priebežne sa zabezpečuje informovanosť verejnosti o
výstavných projektoch, edičných výstupoch, sprievodných kultúrno-výchovných podujatiach. Výsledky vedeckovýskumnej
činnosti pracovníkov SNG prezentuje vo forme katalógov k výstavám, resp. vedeckovýskumných publikácií.

K
digitalizácii týchto zbierok, fondov a informácií pristúpila SNG začiatkom 90. rokov minulého storočia, keď
sa vytvorili technické, organizačné i personálne podmienky na využívanie moderných informačných technológií.

Projekt CEDVU je od roku 1996 zaradený za rezort kultúry do Štátneho informačného systému. V centrálnej
databáze v SNG je v elektronickej podobe spracovaných vyše 220 000 záznamov o galerijných zbierkových predmetoch
nachádzajúcich sa v zbierkach galérií a múzeí v SR. Centrálna databáza, ako aj databázy jednotlivých galérií a
múzeí, využíva aplikáciu v databázovom systéme CDS/ISIS. Jednotnú štruktúru záznamov zabezpečuje Štandard pre popis
diel výtvarného umenia, ktorý rešpektuje odporúčania Medzinárodného výboru pre dokumentáciu (ICOM-CIDOC). Okrem
textových informácií umožňuje aplikácia v CDS/ISIS priradiť k textu aj obrázok diela. Z databázy možno pripravovať
výstupy v elektronickej i tlačenej podobe: štandardizované dokumentačné karty diel, rešeršné výstupy (vyhľadávanie
podľa kombinácie rôznych výberových kritérií), zoznamy diel k výpožičným reverzom, zoznamy pre revíziu zbierok ap.
V ostatných dvoch rokoch sa prioritnou úlohou stala digitalizácia samotných výtvarných diel, najprv skenovaním
existujúcich diapozitívov, v súčasnosti už fotografovaním digitálnym fotoaparátom. Výstupy sa uchovávajú na
nosičoch CD-ROM. V spolupráci s firmou CEIT, spol. s r. o., bol v roku 2002 pripravený a už aj odbornému fóru
(Praha, Inforum 2002) prezentovaný projekt sprístupnenia zbierok SNG v sieti intranet/internet. Ako základ slúži
databáza v CDS/ISIS s nadstavbou PROFLIB/WEBIS-NT. Koncom tohto roku plánujeme sprístupniť časť zbierok SNG v sieti
intranet pre pracovníkov SNG i čitateľov knižnice a následne ponúknuť túto možnosť aj širokej verejnosti cez
internet v rámci stránky SNG (
www.sng.sk). Splnenie týchto plánov je podmienené dostatočnými personálnymi a
finančnými kapacitami.

sng.jpg (20720 bytes)

Zákon č. 387/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 o múzeách a galériách, určuje SNG
povinnosť viesť centrálnu evidenciu galerijných zbierkových predmetov a Slovenskému národnému múzeu centrálnu
evidenciu múzejných zbierkových predmetov. Pripravovaná novela vyhlášky MK SR č. 342/1998 o odbornej správe
múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov obsahuje podrobnosti o režime a obsahu vedenia
centrálnej evidencie.

Databázový systém CDS/ISIS sa vyvíja svojím tempom, má neodškriepiteľné výhody, ale do budúcnosti uvažujeme
pre úlohu centrálnej evidencie použiť aplikáciu využívajúcu najmodernejšie programátorské prostriedky. Na základe
uskutočnených konzultácií a prieskumov existujúcich, resp. pripravovaných programových riešení vhodných pre túto
náročnú úlohu pristúpime k príprave projektu, ktorým by sme chceli v roku 2005 (pod podmienkou získania účelovej
finančnej dotácie na jeho riešenie) pripraviť riešenie kompatibilné s riešením Centrálnej evidencie múzejných
zbierok (CEMUZ).

Digitalizácia knižničného fondu knižnice SNG začala roku 1995 katalogizovať nové prírastky v aplikácii na
báze CDS/ISIS. Čitatelia knižnice majú v študovni k dispozícii počítač s prírastkami fondu po súčasnosť, s
možnosťou prehliadania získaných publikácií a prezentácií na nosičoch CD-ROM a s prístupom na internet. Želateľnou
by bola retrospektívna katalogizácia celého fondu knižnice a jeho následné zverejnenie na internete, no realizácia
tohto zámeru nie je v súčasnosti možná z finančných a kapacitných dôvodov.

Fondy Archívu výtvarného umenia sa začali digitalizovať súbežne s fondmi knižnice a na spracovanie sa používa
vlastná aplikácia v CDS/ISIS. Práce pokračujú tempom, aké umožňuje personálne vybavenie archívu. V súčasnosti
prebieha “prieskum trhu“ s cieľom vybrať programový produkt, ktorý by umožnil pokračovať v digitalizácii archívnych
fondov na úrovni v súčasnosti disponibilných informačných technológií.

Prvou lastovičkou a prvou skúsenosťou pre SNG v príprave a vydávaní elektronickej publikácie bol v roku 2001
CD-ROM LUX IN TENEBRIS Barok na Slovensku (nemecká mutácia), ktorý vznikol v spolupráci s firmou Easy Learning
& Teaching, spol. s r. o.

Nové informačné technológie vrátane digitalizácie vytvorili pre galérie nebývalé možnosti prezentovať svoje
zbierky, stále expozície, výstavy, sprievodné podujatia, odbornú činnosť pre širokú verejnosť prostredníctvom
internetu a vlastnej stránky. SNG sa v rámci svojich možností usiluje maximálne využiť tento priestor na propagáciu
a následné prilákanie návštevníkov do expozícií a na výstavy (
www.sng.sk).


Na záver

Digitalizácia zbierok, fondov, informácií v SNG už nenaráža na problémy súvisiace s nevyhnutnosťou
pripravovať riešenia projektov a úloh amatérsky – “na kolene“. K dispozícii sú profesionálne spracované produkty
priamo “šité na mieru“. Aby sme ich mohli získať, nemôžeme čakať na rezervy v príspevku na činnosť inštitúcie od
štátu. Riešením je dobre spracovať zámer projektu a uchádzať sa o príspevky buď z grantového systému MK SR, alebo z
európskych štrukturálnych fondov. Primerané personálne obsadenie (kvalifikovanosť, počet) pracovných miest v
organizácii, od ktorých závisí dennodenná údržba, aktualizácia, úspešnosť a pokroky v projektoch digitalizácie
kultúrneho dedičstva, je ďalším z nevyhnutných faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť riešenia.

Share: