Budovanie plnotextovej databázy poľnohospodárskej slovacikálnej literatúry – skúsenosti a problémy

From Slovakia

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre (SlPK) spracováva Bibliografickú databázu SlPK, ktorá sa
skladá z dvoch častí:

 1. Agrobibliografia, ktorá obsahuje záznamy slovacikálnej poľnohospodárskej literatúry od roku 1993 a
  nadväzuje na slovenskú časť Československej zemědělskej bibliografie vychádzajúcej od roku 1964;

 2. Publikačná činnosť Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU).

V roku 2003 došlo k zmene systému pre spracovanie Bibliografickej databázy SlPK (z micro CDS/ISIS na Advanced
Rapid Library), čo pozitívne ovplyvnilo prístup k nej – od dostupnosti v lokálnej sieti k dostupnosti na webe.
Zmenila sa kvalita spracovania – prijatím medzinárodných štandardov a prechodom na prácu s autoritami. Nový systém
vytvoril aj možnosti výrazného obohatenia obsahu databázy prostredníctvom prepájania bibliografických záznamov s
plnými textmi dokumentov, ktoré boli publikované v elektronickej forme. Systém rieši prepájanie formou statických
(URL adresa) alebo dynamických odkazov (Open URL). V súčasnosti sa v SlPK venuje väčšia pozornosť riešeniu
prostredníctvom statických odkazov – zadávaniu URL adresy dokumentu do príslušného poľa UNIMARC-u v bibliografickom
zázname.

V oblasti elektronického publikovania Slovensko dlhodobo zaostáva za okolitými krajinami, v poslednom období
však možno sledovať jeho nárast najmä na univerzitách. V tejto súvislosti pod pojmom elektronické publikovanie
rozumieme najmä zverejňovanie formálne publikovaných vedeckých a odborných dokumentov na internete. Postupne
pribúdajú elektronické verzie tlačených časopisov, elektronické časopisy, konferenčné zborníky, učebnice, ale aj
tzv. oficiálne dokumenty. Hoci ich množstvo je v porovnaní s tlačenou produkciou stále nízke, z hľadiska
používateľských potrieb ide o nezanedbateľnú skupinu dokumentov.

Po tom, čo sa prístup k zahraničným plnotextovým databázam stal samozrejmosťou (najmä v akademickom
prostredí), vznikajú rovnaké požiadavky čitateľov aj na domácu produkciu. Po skúsenostiach s databázami EBSCO
Publishing, SpringerLink a pod. sa očakávajú služby poskytujúce prístup k plným textom dokumentov aj z domácich
databáz.

K myšlienke pripájať plné texty k bibliografickým záznamom viedol aj nárast elektronických dokumentov v
publikačnej činnosti zamestnancov SPU. Zároveň práve SlPK mala veľký podiel na tomto náraste. Prostredníctvom
projektu E-publikovanie na SPU v Nitre, ktorý sa riešil v rokoch 2002 a 2003, sa presadilo vytvorenie elektronickej
podoby vedeckých časopisov univerzity, publikovanie výsledkov niektorých výskumných projektov a publikovanie
autoreferátov dizertačných prác na webe (návrh na publikovanie elektronických dizertácií bol vedením univerzity
zamietnutý).

V roku 2003 sa začalo skúšobné pripájanie liniek na plné texty k bibliografickým záznamom. Išlo prevažne o
príspevky v konferenčných zborníkoch a časopisecké články. Prvé skúsenosti potvrdili obavy z nestabilnosti
elektronických zdrojov. Zdá sa, že mnohí slovenskí vydavatelia si zatiaľ neuvedomujú, že dlhodobá dostupnosť
e-zdroja je jedným z kritérií jeho akceptovania vo vedeckých komunikačných kanáloch. Už v priebehu niekoľkých
mesiacov sa zmenili adresy, prípadne zanikli – dočasne alebo trvalo – linky v takmer 20 % záznamov. Jedným z
riešení problému by mohlo byť sťahovanie a ukladanie plných textov dokumentov na vlastný dokumentový server, vďaka
čomu sa zabezpečí relatívne trvalá dostupnosť dokumentov. Otázkou však zostáva, do akej miery možno považovať toto
riešenie za prijateľné z hľadiska rešpektovania autorských práv. V prvej etape sa preto budú na dokumentovom
serveri sprístupňovať a archivovať iba dokumenty vydávané univerzitou a tzv. oficiálne dokumenty (Zelená správa,
Potravinový kódex…). V súčasnosti sa do databázy spracúvajú aj články zo 14 titulov elektronických verzií
tlačených (slovenských) časopisov. Keďže v ich prípade oprávnenosť knižnice sťahovať články na vlastný server nie
je vyriešená, zostáva jedinou možnosťou pravidelná kontrola funkčnosti liniek v záznamoch.

Internet je známy bohatstvom a rôznorodosťou informačných zdrojov. Otázkou je dôveryhodnosť mnohých z nich.
Kvôli zabezpečeniu primeranej kvality sa do databázy spracúvajú výlučne dokumenty, ktoré prešli procesom
posudzovania obsahu – boli recenzované alebo lektorované, pričom nie je rozhodujúce, či ide o elektronické verzie
tlačených dokumentov alebo dokumenty, ktoré existujú iba v digitálnej forme.

V prípade Bibliografickej databázy SlPK zatiaľ nemožno hovoriť o plnohodnotnej plnotextovej databáze. Z
takmer 50 000 záznamov iba 394 obsahuje linku na plný text (údaj k 2. 5. 2004). Ide skôr o experiment a proces
mapovania možností, ako môže knižnica aplikovať moderné informačné technológie v záujme skvalitňovania svojich
služieb. Ciele tohto interného projektu SlPK možno definovať v niekoľkých rovinách:

 • zlepšiť dostupnosť niektorých druhov sivej literatúry (najmä konferenčných zborníkov, pretože majú vysoký
  podiel na publikačnej činnosti),

 • vyriešiť otázku jednotného sprístupňovania a archivovania e–zdrojov, ktoré patria do publikačnej
  činnosti zamestnancov univerzity,

 • poskytnúť komplexný pohľad na poľnohospodársku slovacikálnu literatúru.

V súvislosti so spracovaním vedeckých a odborných dokumentov publikovaných na internete stoja knižnice pred
problémami, ktorých riešenie hľadajú viac jednotlivo ako v skutočnej kooperácii. Mnohé sa zaoberajú otázkami
vyhľadávania a spracovania, vytvorenia jednotného rozhrania pre prístup, nestabilnosti, potreby dlhodobého
archivovania e-zdrojov, riešia problematiku autorských práv a pod. Pritom práve spoločný postup a spoločné hľadanie
odpovedí na množstvo otázok by mohlo výrazne urýchliť náš postup v tejto oblasti.


Bibliografické odkazy:

JEDLIČKOVÁ, Ľ. – JAKUBCOVÁ, S.: Elektronické prostredie a možnosti prezentácie publikačných aktivít
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. In:
UNINFOS 2003 (Univerzitné informačné systémy) : zborník z medzinárodnej konferencie. Nitra : SPU, 2003, s.
160-165.

JEDLIČKOVÁ, Ľ. – JAKUBCOVÁ, S.: Projekt e-publikovania a databáza publikačnej činnosti zamestnancov SPU v
Nitre. In:
Sieťové a informačné technológie 2004 [online]. Nitra : SPU, 2004 [cit. 2004-05-01]. Dostupné na
internete:
www.fem.uniag.sk/konferencie_a_seminare/sit/2004/PDF/jedlickova.pdf.

ŠUŠOL, J.:
Elektronická komunikácia vo vede. Bratislava : CVTI SR, 2003. 156 s. ISBN 80-85165-88-0.

 


Poznámka redakcie:

Na internetovej adrese
http://platan.vc.cvut.cz/akp2003/sbornik/09_horova.pdf
odporúčame do pozornosti článok, ktorý sa zaoberá všeobecne opisom problematiky digitalizácie a sprístupnenia
primárnych textových dokumentov formou prístupu k plným textom. Vychádza pritom zo skúseností získaných pri
budovaní základov digitálnej knižnice na AMU v Prahe.

Share: