Projekty digitalizácie Univerzitnej knižnice v Prešove

From Slovakia

Poskytovanie elektronických informačných zdrojov z vlastnej produkcie je nezvratným trendom v našich
knižniciach, ktoré svoje uplatnenie nachádza najmä v poslednom období a úzko súvisí s prienikom internetizácie a
digitalizácie do každodenného života. V podmienkach Prešovskej univerzity (PU) sa táto forma poskytovania
informačných zdrojov výrazne presadzuje najmä v posledných dvoch rokoch a je našimi čitateľmi veľmi vítaná. V
blízkej budúcnosti sa určite stane jedným z nosných pilierov poskytovania informačných zdrojov pedagógom a
študentom PU. K tomuto konštatovaniu ma vedú nasledujúce skutočnosti:

 • Ustavične sa zvyšuje počet študentov PU, pre ktorých nie je možné pri súčasných finančných možnostiach PU
  zabezpečiť dostatok tlačených informačných zdrojov (od roku 1996 sa počet študentov PU zdvojnásobil).

 • Každoročne rastie finančná náročnosť tak získavania, ako aj vydávania tlačených informačných
  zdrojov.

 • Elektronizácia a digitalizácia sú trendy informačnej spoločnosti, ktoré čoraz viac budú ovplyvňovať aj
  vzdelávací proces, a nie je možné ich ignorovať.

 • Elektronický dokument je rovnocenný s tlačeným dokumentom nielen po knihovníckej stránke, ale aj pri
  zaraďovaní do jednotlivých kategórií publikačnej činnosti (napr. skriptá uverejnené na webovej stránke, CD-ROM
  a pod. sú v tej istej kategórii publikačnej činnosti ako skriptá tlačené).

 • Vydanie elektronického dokumentu a jeho aktualizácia sú neporovnateľne jednoduchšie a rýchlejšie ako pri
  tlačenom dokumente.

 • Elektronický dokument je prístupný komukoľvek a kdekoľvek a nie je obmedzený počtom vydaných
  exemplárov.

 

Od roku 2002 Univerzitná knižnica PU (UK PU) pripravila a realizuje v oblasti digitalizácie informačných
zdrojov tri projekty, ktoré tvoria základ digitálnej knižnice UK PU, budovanej z vlastných zdrojov. Ide o
nasledujúce projekty:

 • Elektronické publikovanie na Prešovskej univerzite,

 • Digitálna hudobná databáza Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity,

 • Bibliografická registrácia a archivácia kvalifikačných prác na PU.

 


1. Elektronické publikovanie na Prešovskej univerzite

Ako sme už spomínali, Univerzitná knižnica PU má snahu poskytovať svojim používateľom digitalizované
plnotextové informačné zdroje a tým uspokojovať ich informačné potreby. Najprirodzenejším a najpožadovanejším
informačným zdrojom pre študentov PU sú učebné texty pedagógov PU. Je preto samozrejmé, že UK PU má záujem o
sprístupňovanie takýchto zdrojov. UK PU má na to vytvorené podmienky a bolo potrebné len organizačne zabezpečiť
publikovanie na webových stránkach UK PU. Najdôležitejšie bolo stanoviť jasné pravidlá a zodpovedať niekoľko
zásadných otázok (kto bude vydavateľ, kto bude schvaľovať uverejnenie diela, kto zabezpečí prípravu textu, ako bude
odmenený autor, spoplatňovanie prístupu…), aby sa elektronické publikovanie na PU stalo skutočnosťou.

Preto bol vypracovaný Projekt elektronického publikovania na Prešovskej univerzite, ktorý v máji 2002
schválilo kolégium rektora PU, a tým sa začala nová etapa v poskytovaní služieb v UK PU. Pre elektronické
publikovanie na PU boli schválené tieto pravidlá:


A. Organizačné pravidlá

 • Učebné texty, monografie, prípadne ostatné publikácie zamestnancov PU publikované elektronickým spôsobom
  budú primárne uverejnené na internetovej stránke UK PU (
  http://www.pulib.sk).

 • Vydavateľom týchto publikácií bude Prešovská univerzita a zabezpečí tieto náležitosti s tým
  spojené:

  • pridelenie ISBN,

  • zaslanie elektronického dokumentu knižniciam s právom povin- ného výtlačku,

  • uzatvorenie zmluvy o uverejnení diela s autorom.

 • Vydanie učebného textu odporúča vedúci príslušnej katedry, prípadne pracoviska, čo potvrdí podpisom na
  príslušnom formulári.

 • Vydanie monografie a ostatných publikácií odporúča prodekan pre vedu a doktorandské štúdium príslušnej
  fakulty, čo potvrdí podpisom na príslušnom formulári.

 • Základnú elektronickú prípravu textu zabezpečí autor, prípadne fakulta.

 • Finálnu úpravu textu a jeho zverejnenie na internetovej stránke zabezpečí UK PU (vo formáte PDF).

 • V roku 2002 je odmena autorovi za elektronické publikovanie dokumentu v pôsobnosti fakulty. Od roku 2003
  bude pridelená odmena autorovi z fondu rektora, ktorý bude na tento účel vytvorený.

 • Dokument bude sprístupnený bez poplatku v celej sieti internet.

 


B. Technické pravidlá spracovania dokumentu

 • Autor dodá do UK PU text dokumentu v elektronickej podobe (disketa, CD-ROM…), spracovaný textovým
  editorom Microsoft Word ver. 6.0 a vyššia.

 • Dokument bude rozčlenený do súborov podľa kapitol (1 kapitola = 1 súbor), pričom kapitola by nemala mať
  viac ako 10 strán formátu A4. Ak je kapitola dlhšia, dokument je potrebné rozčleniť do podkapitol.

 • V prípade, ak dokument obsahuje samostatné obrázky (ak nie sú súčasťou textu v MS Word), tie musia byť
  spracovateľné štandardným grafickým editorom (t. j. musia byť v štandardných formátoch: JPG, TIFF, BMP, PCX,
  GIF, CDR…).

 • V prípade, ak dokument obsahuje samostatné tabuľky a grafy (ak nie sú súčasťou textu v MS Word), tie
  musia byť spracované tabuľkovým procesorom Microsoft Excel ver. 5.0 a vyššia.

 • Základné odporúčané charakteristiky dokumentu:

  • formát strany: A4,

  • okraje: 2,54 cm,

  • typ písma: štandardné písmo MS Word (Times New Roman, Arial…),

  • riadkovanie a veľkosť písma sú podľa uváženia autora.

   

dhd.jpg (153621 bytes)Úvodná obrazovka DHD

Okrem nesporného prínosu, ktorý elektronické publikovanie na PU má, nesmieme zabúdať ani na riziká, prípadne
nevýhody, ktoré so sebou prináša. Narážam predovšetkým na ochranu autorských práv. Preto považujem za jeden z
kľúčových momentov zmluvu medzi autorom a PU. Táto vydavateľská zmluva obsahuje všetky náležitosti ako pri vydaní
tlačeného diela, navyše musí rešpektovať špecifiká elektronického dokumentu (napr.: čas uverejnenia, zabezpečenie
prístupu…).

Realizáciu tohto projektu považujeme za ďalší krok pri poskytovaní digitalizovaných služieb UK PU. Ako
ukazujú doterajšie skúsenosti (
http://www.pulib.sk/svk/el_dok.html), je realizácia tohto
projektu pre univerzitu a najmä našich čitateľov – študentov dôležitým informačným zdrojom. Za najväčšie pozitívum
považujem to, že študenti majú možnosť prístupu k viacerým informačným zdrojom, ktoré kvôli nedostatku finančných
prostriedkov nie je možné vydať v tlačenej podobe. Sekundárnym produktom tohto projektu je zvýšenie publikačnej
činnosti zamestnancov PU, čo nesporne prispieva k zvýšeniu kreditu Prešovskej univerzity.

K dnešnému dňu máme sprístupnených 20 dokumentov, ktoré okrem učebných textov tvoria aj dva katalógy
výtvarných diel našich pedagógov.


zvuk.jpg (137552 bytes)Podrobný popis zvukového súboru

 


2. Digitálna hudobná databáza Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity

Digitálna hudobná databáza (DHD) je v rámci Slovenska unikátnym a jedinečným projektom. UK PU ju buduje od
konca roku 2002. DHD vznikla v spolupráci s Katedrou hudobnej výchovy Fakulty humanitných a prírodných vied PU v
Prešove, keďže táto má vo svojom archíve, ktorý spravuje UK PU, niekoľko tisíc vinylových platní a nahrávky na
mnohých z nich sa ešte zatiaľ reedície na CD nedočkali.

Jej hlavnou myšlienkou je zachovať a reštaurovať nahrávky z vinylových platní či iných dnes už menej
dostupných nosičov (magnetofónová kazeta, magnetofónový pás) a sprístupniť ich študentom a pedagógom na študijné
účely. Realizácia projektu DHD prebieha na dvoch samostatných pracoviskách:


1. Digitalizačné pracovisko

– jednoduché strihové štúdio vybavené technikou na spracovanie zvukových záznamov z rôznych zdrojov a ich
následné uloženie do počítača. Tu sú zvukové súbory spracovávané, upravované a prekonvertované do voľne šíriteľného
formátu
ogg Vorbis a následne uložené na server. Zároveň je vytvorený ich popis v systéme
ALEPH 500 (zastrešuje všetky databázy UK PU). Záznamy v databáze sú vytvorené vo formáte UNIMARC v súlade so
štandardom ISBD (PM) pre hudobniny.

digit.jpg (25470 bytes)Digitalizačné pracovisko

V databáze je možné vyhľadávať pomocou registrov (názvy, autori, kľúčové slová, vydavatelia, autori hudby,
autori textu, interpreti sólo, interpreti sprievod, dirigenti, albumy, roky vydania) aj podľa slovných indexov
(všetky polia, názvy, autori, autori hudby, autori textu, interpreti sólo, interpreti sprievod, dirigenti,
vydavatelia, albumy, kľúčové slová, roky vydania).


2. Multimediálna a databázová študovňa

– táto študovňa slúži na vypracovávanie rešerší z domácich i svetových databáz a zároveň je vybavená
multimediálnymi počítačmi, na ktorých je možný prístup k Digitálnej hudobnej databáze (DHD). Vyhľadávať v záznamoch
DHD sa dá z ktoréhokoľvek počítača pripojeného do siete internet, počúvať nahrávky je však možné len v tejto
študovni, a to kvôli neporušovaniu autorských práv vzťahujúcich sa na jednotlivé hudobné diela. Každý používateľ je
pred vypočutím si skladby krátkym oznamom oboznámený s výňatkom z autorského zákona, podľa ktorého má knižnica
možnosť vytvoriť si záložnú kópiu diela, ktoré by mohlo byť používaním zničené. V budúcnosti plánujeme rozšíriť
prístup k DHD aj z učebne katedry hudobnej výchovy, aby bolo možné použiť hudobné ukážky priamo pri
vyučovaní.

multi.jpg (20052 bytes)Multimediálna a databázová študovňa

V súčasnosti obsahuje DHD 717 záznamov. Jej hlavnou výhodou oproti klasickým archívom platní alebo CD nosičov
v mnohých iných knižniciach je, že používateľ neprichádza do styku priamo z hudobným nosičom. Pôvodné nosiče sú
uschované a nemôže dôjsť k ich opotrebovaniu alebo zničeniu. DHD je tiež oveľa komfortnejšia ako klasické hudobné
archívy a poskytuje väčšie možnosti vyhľadávania titulov.
Technické vybavenie:

 • gramofón Tesla NC 470,

 • tape deck SONY TC-W290,

 • kotúčový magnetofón Tesla B113,

 • zosilňovač + reproduktory,

 • počítač typu PC (1,8 GHz),

 • zvukový prevodník s predzosilňovačom na magnetodynamickú gramofónovú prenosku Terratec PhonoPreAmp
  Studio,

 • editačný balík softvéru pribaleného k Terratec PhonoPreAmp Studio.

 


3. Bibliografická registrácia a archivácia kvalifikačných prác na PU

Posledným projektom digitalizácie, ktorého realizácia práve prebieha, je elektronické spracovanie
kvalifikačných prác. Akademická knižnica zodpovedá, podľa knižničného zákona (č. 183/2000 Z. z.), za bibliografickú
registráciu a archiváciu kvalifikačných prác (bakalárskych, diplomových, dizertačných, rigoróznych a habilitačných)
na vysokej škole. V minulosti boli fakulty samostatným právnym subjektom a my sme ich autorov nemohli “donútiť“ k
tomu, aby odovzdávali jeden exemplár kvalifikačnej práce aj do knižnice. Väčšinou tieto práce končili v katedrových
seminárnych miestnostiach. Tento stav však nikomu nevyhovoval a bolo potrebné tieto nepísané pravidlá zmeniť v
súlade s legislatívou a so záujmami univerzity.

Na základe rozhodnutia vedenia PU z konca minulého roku bude od roku 2004 UK PU všetky tieto práce
registrovať, archivovať a v zmysle autorského zákona aj zverejňovať. Keďže naša knižnica zápasí, tak ako väčšina
ostatných knižníc, s priestorovými problémami, rozhodli sme sa, že najefektívnejšie bude tieto práce spracovávať
len v elektronickej forme. V tomto roku tak realizujeme prvú etapu tohto projektu, zameranú na spracovanie
diplomových prác na skúšobnej vzorke z niekoľkých katedier. Na základe takto získaných skúseností od školského roku
2004/2005 pristúpime k spracovaniu kvalifikačných prác na celej univerzite.

K tomu, aby projekt bol úspešný, sme vypracovali jednoduché pravidlá, ktoré boli schválené kolégiom rektora
PU, takže sú záväzné pre celú univerzitu. Napríklad pre spracovanie študentských kvalifikačných prác (bakalárske,
diplomové a dizertačné práce) platia tieto pravidlá:


Študent:

 • Dodá na príslušnú katedru kvalifikačnú prácu v elektronickej forme na CD-ROM nosiči spolu s vyplneným
  formulárom.

  • Práca musí byť uložená vo formáte DOC, RTF alebo PDF.

  • V prípade, že dokument obsahuje samostatné obrázky, ktoré nie sú súčasťou textu, tie musia byť
   uložené v štandardných formá- toch: JPG, TIFF, BMP, PCX, GIF, CDR alebo CPT.

  • V prípade, že dokument obsahuje samostatné tabuľky a grafy, ktoré nie sú súčasťou textu, tie musia
   byť vo formáte spracova- teľnom štandardným tabuľkovým procesorom.

 


Vedúci katedry, pracoviska:

 • Zodpovedá za dodanie obhájenej kvalifikačnej práce v elektronickej podobe do Univerzitnej knižnice PU,
  ktorej prílohou musí byť aj vyplnený formulár.

 • Zodpovedá za správnosť údajov uvedených vo formulári.

 


Univerzitná knižnica:

 • Zodpovedá za finálnu úpravu práce a jej zverejnenie na internetovej stránke UK.

 • Zodpovedá za archiváciu kvalifikačných prác v elektronickej podobe.

 • Zodpovedá za bibliografickú registráciu – zašle údaje do Národného bibliografického ústavu v rámci
  národnej registrácie kvalifikačných prác.Po dodaní kvalifikačnej práce v zmysle uvedených pravidiel bude spracovaná Univerzitnou knižnicou PU tak po
stránke technickej (konverzia do PDF formátu), ako aj po stránke knihovníckej (v knižničnom systéme ALEPH
500).

Tak ako pri učebných textoch, aj v tomto prípade vidíme najväčší problém v sprístupňovaní týchto prác. V
zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z. z. vykonáva majetkové práva k zamestnaneckému dielu zamestnávateľ a k
školskému dielu škola, čo je v našom prípade Prešovská univerzita. Súhlas na zverejnenie práce by preto mal dať
štatutárny zástupca. Keďže tento zákon platí od 4. decembra 2003 a v čase prerokúvania tohto projektu nebol k nemu
pripojený podrobný výklad, touto problematikou sa budeme zaoberať podrobnejšie začiatkom budúceho školského
roku.

Okrem spracovávania aktuálnych kvalifikačných prác našich študentov a zamestnancov pripravujeme aj spätné
spracovávanie (digitalizáciu) zamestnaneckých kvalifikačných prác.

Pri digitalizácii kvalifikačných prác (aktuálnej aj spätnej) by nám mal výrazne pomôcť rozvojový projekt MŠ
SR: Budovanie digitálnych akademických knižníc – zber a sprístupnenie úplných textov publikácií slovenských
univerzít, ktorý podala tohto roku Prešovská univerzita ako centrálny projekt spolu s dvanástimi slovenskými
univerzitami. Projekt sa zaoberá touto problematikou tak po stránke technickej, ako aj organizačnej, legislatívnej
a metodickej. V prípade jeho schválenia by vznikla náležitá platforma a boli by stanovené jasné pravidlá pre
akademické knižnice, ktoré by tak mohli jednotne spracovávať kvalifikačné práce.


Záver

Z uvedeného vyplýva, že Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity sa snaží o prirodzenú implementáciu
vlastných digitalizovaných informačných zdrojov tak, aby sa tieto stali samozrejmou súčasťou poskytovania
knižnično-informačných služieb. V súčasnosti už nikto nepochybuje o nevyhnutnosti digitalizácie v knižnici a pokiaľ
sa s tým stotožní aj vedenie vysokej školy, tak ako tomu je na PU, je pole pôsobnosti v tejto oblasti veľmi
široké.

Okrem uvedených projektov naša knižnica pripravuje aj ďalšie projekty v tejto oblasti. Napríklad na základe
aktívnej účasti našej knižnice na projekte virtuálnej kolaborácie slovenských vysokých škôl uvažujeme o vytvorení
videoarchívu prednášok našich pedagógov, zaznamenaných pomocou VRVS technológie, ktorý by sme chceli sprístupňovať
prostredníctvom našej WWW stránky.

Pri realizácii týchto digitalizačných projektov sa snažíme v UK PU vychádzať z aktuálnych potrieb našich
čitateľov a možností našej knižnice (technických, personálnych, finančných…). Nemusíme azda nikoho presviedčať,
že najväčším limitom sú pre nás finančné prostriedky, ktoré môžeme použiť na ich realizáciu. Doterajšie naše
aktivity sme mohli realizovať vďaka finančnej podpore z rôznych grantov a tiež nám výrazne pomohli rozvojové
projekty IT Ministerstva školstva SR. Stále si však myslíme, že podpora v tejto oblasti tak zo strany vysokých
škôl, ako aj samotného MŠ SR nie je dostatočná (aj keď isté pozitívne náznaky tu sú). Samostatnou kapitolou je ešte
legislatíva a metodika pre túto oblasť, ktorá taktiež nie je dopracovaná, resp. chýba všeobecne. V tejto oblasti
nás preto čaká ešte veľké množstvo práce a úloh.

Share: