Knižnica – raj pre čitateľa

From abroad


Medzinárodný knižničný kongres v Salzburgu (23. – 25. jún 2004)

42_1.jpg (16687 bytes)Spolok rakúskych knižníc bol založený roku 1948 pod názvom Spolok rakúskych ľudových knižníc a ľudových
knihovníkov a o 40 rokov sa premenoval na dnešný názov. Ako vrcholný orgán zastrešuje záujmy viac ako 3 000
verejných knižníc, zástupcovia ktorých sa môžu zúčastniť na generálnom zhromaždení a majú aktívne alebo pasívne
volebné právo. Spolok tvoria riadni členovia (právnické a fyzické osoby), podporujúci členovia (osoby morálne a
materiálne podporujúce spolok) a čestní členovia (fyzické osoby, ktoré sa výrazne zaslúžili o rozvoj spolku).
Rozsah spolkom poskytovaných služieb je veľmi široký, členské knižnice môžu využiť rôzne služby, poradenstvo a
informácie. K ponúkaným službám patrí ďalšie vzdelávanie, subvencie, knižničný softvér, sprístupnenie online
katalógov na webe, internetové stránky pre knižnice, mailing-listy, spracovanie základných materiálov potrebných
pre knižničnú prácu a pod. Okrem toho spolok 4-krát ročne vydáva odborný časopis
Bűchereiperspektiven, v ktorom informuje o aktuálnom dianí a rozvoji knižníc. O histórii, zaujímavostiach a
aktuálnom dianí informuje portál www.bvoe.at. Predsedom je Dr. Alfred Pfoser.

Vrcholným podujatím spolku bol medzinárodný knižničný kongres v Salzburgu v dňoch 23. až 25. júna 2004.
Zúčastnila som sa na ňom na pozvanie Spolku rakúskych knižníc. Boli tam ešte hostia z Chorvátska, Nemecka,
Švajčiarska a Južného Tirolska. Mesto Salzburg sa na 3 dni stalo centrom knihovníkov a atmosféra mesta sa niesla v
znamení knižníc a čítania. Obdivuhodné bolo, aké množstvo kvalitných sprievodných podujatí dokázali organizátori
pripraviť a ako sa dokázali prezentovať navonok. Informácie o kongrese a sprievodných podujatiach boli rozmiestnené
na najrozmanitejších miestach, všade pútali pozornosť. Organizátori pripravili pestrý program, ktorý sa konal
prevažne na otvorených priestranstvách na najkrajších miestach Salzburgu a bol prístupný pre všetkých záujemcov. Živé
čítania, besedy s autormi o knihách a pouličné divadlo nadchlo tisíce poslucháčov, pretože sa na podujatiach
zúčastňovalii nielen knihovníci, ale aj obyvatelia mesta. Súčasťou programu bola tiež prezentácia bibliobusov

42_2.jpg (13682 bytes)
z mestských knižníc v Grazi, Salzburgu a Welsu. Moderne vybavené bibliobusy (z Grazu a Salzburgu) sú napojené
na sieť materskej knižnice (aj keď v niektorých prípadoch sa ešte nevyhnú poruchám). Okrem kníh a časopisov sú tu k
dispozícii CD, videá, CD-ROM-y, DVD. Bibliobus z Grazu má vybudovaný aj bezbariérový prístup.

Na samotnom kongrese sa zúčastnilo vyše 400 účastníkov, ktorí diskutovali na ústrednú tému, prípadne si mohli
vypočuť zaujímavé prednášky a aktívne sa prezentovať na workshopoch. Kongres prebiehal podľa nasledujúceho
programu:

 1. Otvorenie a pozdravné prejavy.
 2. Hlavná prednáška – Čítanie a písanie. Správy z raja. Prednášajúci Franz Schuh (spisovateľ a kritik) sa
  zameral na pozitívny vplyv čítania na správanie človeka. Osud knihy nezávisí od autora, ale od čitateľa. Autor
  povedal: “Keď čítam, som milý, mierny človek, ale keď nečítam, stáva sa zo mňa zlostný, nepríjemný
  človek.”
 3. Prednáška o detskom čítaní “Petzi, Eisenbahn, Schakal”. Paulus Hochgatterer (spisovateľ a detský
  psychiater) vo svojej prednáške upozornil na striktné určovanie vhodnej alebo nevhodnej lektúry detí zo strany
  knihovníkov, ktoré narobí mnoho chýb pri ďalšom čitateľskom vývoji. Čitateľská vyspelosť sa nedá presne určiť a
  zákazom prístupu k určitým knihám pre dospievajúcich (napr. k románu Šakal) môžeme zapríčiniť nechuť k
  čítaniu.
 4. Pódiová diskusia k postaveniu knižníc pri sprostredkovaní literatúry – Päť minút pred dvanástou – Ohrozený
  raj.
 5. Workshopy:

  1. V raji plánovane

   Predstavitelia spolku predstavili novú “Rakúsku systematiku pre verejné knižnice”, ktorá sa prepracovávala
   od roku 2002. Táto systematika má veľmi detailne členenie, rozsiahly predmetový register, odkazový a
   vyhľadávací systém.
  2. Kniha a knižnica – raj pre mladých?

   Skúsenosti z konferencie PISA 2000 a požiadavky na knižničnú prácu s mládežou vo veku 15 a 16
   rokov.
  3. Podujatia vo verejných knižniciach. Plánovanie – organizovanie – realizácia

   Pri plánovaní a organizovaní podujatí sa hlavná pozornosť sústreďuje na inováciu a nájdenie efektívnych
   štruktúr pri organizovaní atraktívnych podujatí. Účastníci hľadali spôsoby, ako osloviť novú vrstvu
   návštevníkov, zlepšiť propagáciu a prácu s verejnosťou, nadviazať užšie kontakty s vydavateľmi, kultúrnymi a
   kooperačnými partnermi a využívať ponúkané finančné zdroje.
  4. Virtuálny raj – literatúra v sieti.

   Prehľad literatúry na www stránkach.
  5. Nové knižničné služby pre školy – partneri a služby pre školské knižnice
  6. Raj nepozná hranice – sociálno-integrovaná knižničná práca

   Ťažiskom sociálno-integrovanej práce v knižniciach by mali byť stretnutia seniorov, knižničný fond a médiá
   v cudzích jazykoch, lexikón posunkovej reči v databanke, kultúrne podujatia v tureckom jazyku, výučba
   jazykov, písanie domácich úloh, komunikácia s rodinami aj cez internet. To sú len niektoré zo skupinovo
   orientovaných a cielených aktivít, ktoré môže ústredná knižnica poskytovať.
  7. Raj pre deti – knižničná práca s deťmi

   Prezentácia hier pre 5- až 13-ročné deti, ktoré sú určené na spoznávanie knižnice.
  8. Rajské časy pre elektronické médiá v knižnici?

   Vychádzajúc z významu jednotlivých médií (video, CD, CD-ROM, DVD, internet) v každodennom živote knižnice,
   sa prezentovali jednotlivé hypotézy nevyhnutných rámcových podmienok potrebných na úspešnú ponuku
   elektronických médií.
  9. Literárne akcie v knižniciach – Deň Andersena, Svetový deň knihy, ARGE-Alp čitateľská cena,
   LESERstimmen
  10. Cesty k čítaniu


   Animácie čítania v školskej knižnici a so školskou knižnicou. Praktické príklady, ako možno v
   knižnici cvičiť s pomocou kníh učebné a pracovné techniky, pre deti vo veku 10 až 14 rokov.

 6. 32. generálne zhromaždenie a prezentácia čitateľskej ceny LESERstimmen 2005.
 7. Exkurzie (Plavba na knižnej lodi po Salzbachu, Pešky za literárnymi pamiatkami Salzburgu, Po stopách
  Thomasa Bernhardta v jeho rodisku Salzburg).Bližšie informácie:
http://www.bvoe.at/kongress/.

Share:
Issue content