6. výročné zasadnutie skupiny národných predstaviteľov a expertov v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva

From abroad


(Dublin 27. – 29. júna 2004, Írsko)

National Representatives Group (NRG) je medzinárodným koordinačným a poradným orgánom ústredných orgánov a
inštitúcií s celoštátnou a regionálnou pôsobnosťou v oblasti ochrany a sprístupňovania kultúrneho dedičstva so
zvláštnym zreteľom na uplatnenie nových informačných technológií v oblasti kultúry. Iniciatíva na založenie skupiny
vznikla počas belgického predsedníctva EÚ roku 2001 na podporu programu eEurope s cieľom koordinovať postupy a
rozvoj infraštruktúry na digitalizáciu kultúrneho a vedeckého obsahu. Roku 2001 boli sformulované Lundské zásady a
Lundský akčný plán na implementáciu prijatých zásad. NRG je nezávislá skupina založená na dobrovoľnosti členských
krajín. Jej činnosť koordinuje príslušná predsednícka krajina EÚ v šesťmesačnom cykle (júl – december 2004
Holandsko). Plenárne zasadnutie NRG sa zvoláva dvakrát ročne. Na zasadnutí v Dubline sa zúčastnilo 67 expertov z 25
krajín EÚ, Izraela, Nórska a Ruska. Za Slovenskú republiku: Ing. Alojz Androvič, PhD., z UK Bratislava (expert) a
Mgr. Martin Katuščák zo SNK v Martine (predstaviteľ).

Druhým významným podujatím bola medzinárodná konferencia o digitalizácii
Sprístupnenie všetkých oblastí: služby používateľovi (Access all areas: serving the user). Program
konferencie presunul ťažisko z digitalizácie na problematiku sprístupňovania formou kultúrnych portálov a do
popredia postavil služby používateľom a aktivizáciu verejnosti na využívaní a tvorbe kultúrneho obsahu.

Tretím významným momentom bolo vytvorenie pracovnej skupiny (Task Force Group) na prípravu návrhu nového
projektu do 7. rámcového programu (EC FP 7) na roky 2005 až 2008, do ktorej sa predbežne prihlásila aj delegácia
SR.

Súčasťou medzinárodnej konferencie o digitalizácii bola diskusia o trvalej udržateľnosti strategickej
spolupráce, ktorá sa realizuje cez skupinu NRG a vytvára mechanizmus na jej podporu. Pre túto úlohu sa zriadila
pracovná skupina zložená z nominácií zo zhromaždenia NRG s cieľom prediskutovať a naplánovať dlhodobú udržateľnosť
projektu MINERVA a MINERVA Plus. V pracovnej skupine sú zástupcovia zo 16 krajín (Belgicko, Cyprus, Dánsko, Fínsko,
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Izrael, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Švédsko, Taliansko a Veľká
Británia), ktorí vypracujú záverečnú správu pred 7. stretnutím v Haagu 17. septembra 2004.

40.jpg (9278 bytes)

Praktické kroky, ktoré treba vykonať pred ďalším stretnutím skupiny NRG:

 • 2. správa skupiny NRG bude distribuovaná všetkým členom skupiny, aby ich rozoslali vo vlastnej krajine.
  Členovia môžu použiť správu na zviditeľnenie a marketing digitalizačných iniciatív.
 • 3. správa skupiny NRG je naplánovaná na december 2004 v rámci holandského predsedníctva.
 • Príručka pre dobrú prax bola publikovaná v angličtine na stretnutie v Dubline. Francúzska, španielska a
  portugalská verzia bude prezentovaná na stretnutí v Haagu 17. septembra 2004.
 • Hodnotiaca správa o pokroku sa bude ďalej vypracovávať írskym partnerom v projekte MINERVA Plus a bude
  hodnotiť prácu prebiehajúcu pod holandským predsedníctvom. Revidovaná správa bude distribuovaná v decembri 2004.
  Záverečná správa bude uvedená počas luxemburského predsedníctva.
 • Kritériá na interpretáciu 10 zásad kvality, ktoré boli prezentované na stretnutí v Dubline, budú pripravené
  na publikovanie na stretnutie v Haagu v septembri 2004. Do tohto istého termínu sa vyrobia pohľadnice s 10
  zásadami pre kultúrne webové sídlo v anglickom, francúzskom, nemeckom a talianskom jazyku. Potom budú nasledovať
  ďalšie jazykové verzie.
 • Pracovná skupina zaoberajúca sa právami duševného vlastníctva preskúmala európsku legislatívu – kľúčové
  komponenty tvoriace systém riadenia a ochrany práv duševného vlastníctva – a analyzovala úspešné projekty
  vysporiadania práv v Európe s cieľom vytvoriť konkrétny obchodný model.
 • Pracovná skupina “Inventáre, objavovanie digitalizovaného obsahu, otázky mnohojazyčnosti” podnikla kroky na
  vytvorenie spoločného opisného modelu implementovaného prostredníctvom projektu MICHAEL. Skupina distribuovala
  dotazník o mnohojazyčnom tezaure pre kultúrne aplikácie.
 • Výsledky týkajúce sa inventárov zdrojov a interoperability sa očakávajú na ďalšom stretnutí skupiny NRG v
  Haagu 17. septembra 2004.
 • Pracovná skupina “Dobrá prax a kompetenčné centrá” preskúma otázky ohľadom znižovania nákladov.
 • Pracovná skupina zaoberajúca sa trvalou udržateľnosťou podá správu na stretnutí v Haagu.
 • Holandské predsedníctvo bude iniciovať proces revízie Lundských zásad a Akčného plánu.


Zhrnutie zasadnutia pracovnej skupiny pre trvalú udržateľnosť koordinačnej iniciatívy

 • Pracovná skupina je zložená zo zástupcov 17 krajín
  (16 vyššie uvedených plus Írsko v úlohe pozorovateľa).
 • Pracovná skupina sa zhodla, že holandské predsedníctvo EÚ vypracuje podkladový materiál spolu s vysvetlením
  termínov (čo je EEIG? atď.) a faktickými informáciami o európskych organizačných modeloch relevantných z hľadiska
  budúcich koordinačných aktivít. V podkladoch budú identifikované a analyzované modely prichádzajúce do úvahy ako
  príklady v kontexte budúceho akčného plánu a vysvetlené definície a pojmy.
 • V materiáli budú východiská pre budúcu diskusiu skupiny NRG o budúcej organizácii koordinačnej iniciatívy.
  Materiál poskytne aj potrebné podkladové informácie na urýchľovacie zasadnutie (
  acceleration room session) v Haagu 17. septembra.
 • Koncept materiálu dostanú všetci členovia pracovnej skupiny v polovici augusta. Konečná verzia so
  zapracovanými pripomienkami bude rozoslaná skupine NRG pred 7. stretnutím v Haagu.


Pracovná skupina Task Force na prípravu nových projektov

Na prípravu návrhu nového projektu do 7. rámcového programu (EC FP 7) na roky 2005 – 2008 sa na rokovaní
skupiny NRG vytvorila pracovná skupina (Task Force). Jej úlohou bude do termínu prvej uzávierky návrhov (november
2004) navrhnúť nové úlohy a témy nadväzujúce na projekty MINERVA a MINERVA Plus tak, aby sa zachovala kontinuita,
vytvoril priestor a získali finančné prostriedky na realizáciu nových cieľov. Pracovná skupina bude komunikovať v
prípravnej fáze prostredníctvom elektronickej konferencie. Delegácia SR prejavila predbežne záujem o prácu v rámci
tejto skupiny s cieľom formulovať problémy, potreby a požiadavky a deklarovať reálne možnosti nových členských
krajín v nasledujúcich etapách spolupráce. Z nových členských krajín sa zapojilo ešte Poľsko.

Úlohou účastníkov konferencie a členov skupiny NRG je šírenie získaných poznatkov a dobrých príkladov
dosiahnutých v krajinách EÚ a ďalších vyspelých krajinách v oblasti digitalizácie.

Ďalším cieľom je presadzovanie zásad, odporúčaní a metodiky, ktoré sa vypracovali v rámci projektov MINERVA a
MINERVA Plus, a koordinácia príslušných aktivít s domácim kultúrnym a vzdelávacím sektorom.

Trvalou úlohou je priebežné monitorovanie stavu rozvoja digitalizácie a sprístupňovania kultúrneho a
vedeckého obsahu a pravidelné spracovanie situačnej správy na účely porovnania v rámci členských krajín EÚ –
účastníckych krajín siete NRG a MINERVA.


Návrh úloh a odporúčaní

 • Pokračovať v spolupráci v rámci európskej iniciatívy NRG na ďalšom rozvoji digitalizácie kultúrneho obsahu,
  jeho ochrany a sprístupňovania prostredníctvom digitálnych knižníc, virtuálnych expozícií a kultúrnych portálov.
  Zabezpečiť účasť národného predstaviteľa a expertov z jednotlivých typov pamäťových a osvetových inštitúcií
  (múzeum, galéria, knižnica, film, hudba, archív…) na pracovných stretnutiach NRG raz za 6 mesiacov (v roku 2004
  jedenkrát – Holandsko, v roku 2005 dvakrát – Luxembursko, Veľká Británia) a v budúcnosti zorganizovať takéto
  podujatie na Slovensku, expertných komisií projektov EÚ (MINERVA Plus, CALIMERA) a na tematicky zodpovedajúcich
  konferenciách v zahraničí (IX.2004 Salzburg, IX.2004 TheHague, XII.2004 Moskva, III.2005 Florencia).
 • Poveriť komisiu pre informatizáciu MK SR (odbor informatiky) zabezpečením agendy NRG vrátane koordinácie
  aktivít a uplatnenia výsledkov projektu MINERVA Plus (a ďalších príbuzných projektov EÚ) s nadrezortnou
  pôsobnosťou.
 • Organizačne a finančne zabezpečiť plenárne zasadnutie NRG v prípade cyklického prevzatia predsedníctva EÚ
  Slovenskou republikou. Pozývať zahraničných expertov na prezentácie príkladných riešení na domácich seminároch.
  Podporovať bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu a účasť rezortných pamäťových inštitúcií na projektoch EÚ
  (eEurope, FP 6, FP 7).
 • Orientovať technologický rozvoj na nové trendy rozvoja portálových systémov a služieb s cieľom dosiahnuť
  kompatibilitu a napojenie systému SR do európskych štruktúr. Stanoviť priority informačných projektov a
  koordinovane dobudovať infra-

  štruktúru ústredných pamäťových inštitúcií v oblasti kultúry. Posilniť kompetencie komisie pre
  informatizáciu MK SR pri koordinácii a usmerňovaní informatizačných projektov a ich financovania z verejných
  zdrojov.
 • Vypracovať dlhodobý strategický plán digitalizácie a sprístupňovania kultúrneho obsahu (Národný program
  digitalizácie), riešiť základné problémy tvorby digitálnych a multimediálnych dokumentov, budovania virtuálnych
  knižníc, expozícií a zastrešujúceho kultúrneho portálu s cieľom priblíženia a postupného začlenenia sa do
  svetových (európskych) informačných sietí.
 • Realizovať projekt kultúrneho portálu a registra kultúry ako jeden z prioritných inovačných projektov
  rezortu kultúry. Projekt zodpovedajúco organizačne a vecne zabezpečiť a začleniť do zoznamu projektov štátneho
  informačného systému. Vývoj a prevádzku financovať ako samostatný program formou programového financovania v
  celej komplexnosti (mzdy, vývoj, investície, prevádzkové náklady a pod.) podľa prijatého programu a v rámci
  možného rozsahu úloh a aktivít.
 • Prijať Lundské zásady a prostredníctvom zastúpenia v skupine národných zástupcov NRG sa podieľať na
  obojstrannej koordinácii digitalizačných aktivít.
 • Na národnej úrovni iniciovať vypracovanie mechanizmu koordinácie digitalizácie kultúrneho a vedeckého
  dedičstva za spolupráce viacerých rezortov pri napĺňaní Stratégie informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a
  Akčného plánu a programu eEurope 2005, iniciovať vypracovanie stratégie digitálneho uchovávania
  dokumentov.
 • Pri realizácii programov a projektov zahŕňajúcich tvorbu, spracovanie a prezentáciu digitálneho obsahu do
  metodických a vykonávacích materiálov zapracovať výstupy projektu MINERVA a zabezpečiť ich dodržiavanie:
  Technické predpisy pre programy na tvorbu digitálneho obsahu, 10 zásad pre kvalitu kultúrnych webových sídel,
  Príručka pre dobrú prax digitalizačných projektov; aktualizovať existujúce projekty zahŕňajúce digitalizáciu
  podľa týchto požiadaviek a ďalších výstupov skupiny NRG/siete MINERVA.
 • Stať sa partnerom v projekte MINERVA Plus (projekt prebieha od februára 2004 do júla 2005) a mobilizovať
  expertov na Slovensku k účasti na práci v pracových skupinách.

 


Získaná dokumentácia a miesto uloženia

[1] Coordinating Digitisation in Europe – Progres Report of the NRG, 2002 (214 s.)

[2] Coordinating Digitisation in Europe – Progres Report of the NRG, 2003 (233 s.)

     

http://www.minervaeurope.org/publications/globalreport.htm
 

[3] Charter of Parma. MINERVA, 2004 [23 s.]

     
http://www.minervaeurope.org/structure/nrg/documents/charterparma.htm

[4] Good Practices Handbook. Version 1.3. MINERVA WG 6. 2004 (60 s.)

     
http://www.minervaeurope.org/publications/goodhand.htm

 

[5] Our Cultural Heritage: A Strategy for Action for Public Libraries. Library Council. 2003 (96 s.)

[6] Commentary and Exploration of the Ten Quality Principles. MINERVA, 2003(64 s.)

     

http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycommentary
 

[7] Canadian Culture Online. Canadian heritage. 2003. (26 s.)

[8] Culturescope.ca. Canadian Cultural Obsetvatory. (2 s.)

     

http://www.culturescope.ca
 

[9] Canadas Cultural Gateway. Culture.ca- (2 s.)

     

www.culture.ca

[10] reklamné a informačné materiály


Všetky dokumenty projektu MINERVA, správy zo stretnutia predstaviteľov a prezentácie z konferencie sú
prístupné a publikované na stránkach webového sídla www.minervaeurope.org. Získaná dokumentácia [1 – 9] je tiež
uložená v špecializovanej študovni knižničnej a informačnej vedy UKB. Väčšina materiálov je dostupná z lokácie

www.minervaeurope.org
  alebo v tlačenej verzii od autorov tejto správy. Slovenský preklad Parmskej charty, Lundských zásad,
10 zásad pre kvalitu kultúrnych webových sídel, hlavných téz Lundského akčného plánu a podstatnej časti Príručky
pre dobrú prax (“Odporúčanie”) je na internete na adrese

www.viks.sk/digitus
.

Share:
Issue content