Vydané neperiodické publikácie za roky 2002 a 2003

From Slovakia

Príprava jednotného elektronického formulára pre štatistické zisťovanie
v rezorte kultúry (KEŠKULT)

 

Odbor informatiky Ministerstva kultúry SR vykonáva ročné štatistické zisťovanie s cieľom získať informácie o vydaných neperiodických publikáciách v SR. Tieto údaje sa publikujú v Štatistickej ročenke SR.

Slovenská národná knižnica v Martine – Národný bibliografický ústav realizoval začiatkom tohto roku vlastné štatistické zisťovanie údajov. Údaje získal na základe zaslaných povinných výtlačkov do SNK v sledovanom období. Išlo o štatistické zisťovanie údajov – primárne, úplné, bežné.

Zvolila sa najbežnejšia forma štatistického zisťovania – výkazníctvo, v našom prípade ako technický prostriedok – Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2003.

Tento štatistický formulár – KULT (MK SR) 4-01 – obsahuje informácie o vydaných tituloch a počtoch výtlačkov podľa tematického členenia za rok 2003 v SR a sú dostupné verejnosti.

Spravodajským jednotkám – t. j. vydavateľom a vydavateľstvám SR – v počte 973 (nárast oproti roku 2002 o 8 %), ktoré sme získali zo súpisu účastníkov systému ISBN, boli distribuované dňa 4. februára 2004 štatistické formuláre a krátka metodika ich spracovania. Žiadali sme o ich vyplnenie do určeného termínu – 1. marca 2004. (Zoznam spravodajských jednotiek výkazu KULT 4-01 sa nachádza na internetovej stránke MK SR: www.culture.gov.sk/ formuláre/štatistické výkazy/rok 2003/KULT 4-01 /Spravodajské jednotky.)

K požadovanému termínu sa nám vrátilo 631 vyplnených formulárov, preto sme boli nútení zaslať urgentný doporučený list 342 vydavateľom, v ktorom sme žiadali o urýchlené vyplnenie formulára do 23. apríla 2004, pričom sme poukázali na finančný postih podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

Po predbežnej kontrole na spracovanie postúpilo 823 vyplnených dotazníkov, čo predstavuje 82 % z celkového počtu spravodajských jednotiek. Uzávierka sa uskutočnila 30. apríla 2004, ešte aj po tomto termíne prichádzali doručené listy s vyplnenými štatistickými výkazmi.

Okrem toho sa nám vrátilo 43 štatistických výkazov ( adresát neznámy alebo neprevzaté).

Zistili sme aj nejednotné uvádzanie názvov vydavateľov, nezlučovalo sa s nahlásením v agentúre ISBN. (Dôležité je aj uvádzanie názvu vydavateľa na jednotlivých vydaniach – publikáciách.)

Často boli štatistické formuláre vyplnené na rozličnej úrovni, či už ide o ich úplnosť, alebo verifikovateľnosť.

Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu boli rovnako ako minulý rok nesprávne pochopené, o čom svedčili aj časté telefonáty zo strany vydavateľov. Preto Dr. Kucianová vypracovala novú metodiku – stručný návod a vysvetlenie údajov, ktoré sa majú vypĺňať v uvedenom výkaze. Ten sa bude rozosielať vydavateľom spolu s výkazom.

Vo výkaze za rok 2004 sa bude:

 • náklad uvádzať nie v tisícoch, ale v kusoch, pretože mnohí z vydavateľov mali problémy s vypĺňaním tohto údaja,
 • odvetvová klasifikácia ekonomických činností (OKEČ) a ďalšie číselníky budú s odkazom na webovú stránku, na ktorej budú zverejnené celé súbory v zmysle vyhlášky štatistického úradu SR č. 552/2002 Z. z. z 12. septembra 2002. (Kód OKEČ by však mali mať všetky subjekty na tlačive, ktoré dostali pridelené číslo IČO.)

Štatistické údaje sme triedili podľa triediaceho znaku (vecného, časového, číselného) do rovnorodých (tematických) skupín.

Štatistické spracovanie sa uskutočnilo s využitím softvéru MS Office, v prostredí programového systému Excel a Access.

Štatistické ukazovatele sme použili: extenzitné (objemové) a relatívne.

Na porovnanie sme niektoré údaje spracovali do grafov, lebo podľa nášho názoru majú väčšiu výpovednú hodnotu ako samotné čísla v tabuľkách.

Výsledky spracovania

Porovnania titulov neperiodických publikácií podľa vybraných tematických skupín za roky 2002 a 2003 s najväčším nárastom a poklesom sú uvedené v grafoch č. 1 a 2.

32_1.jpg (28433 bytes)

32_2.jpg (29123 bytes)

Predaj kníh na Slovensku od nového roku klesol až o tretinu, hoci knihy zatiaľ zdraželi len minimálne. Väčšina vydavateľstiev totiž napriek zvýšeniu DPH zo 14 na 19 % ponechala minuloročné ceny kníh. Kníhkupcovia vidia príčinu vo zvýšených životných nákladoch (rast cien energií…), ľudia čakajú, čo ešte zdražie. (Pre zaujímavosť, v ČR sa uplatňuje na knihy 5-percentná sadzba DPH.)

Napriek tomu sa vydáva a vydavatelia vedia, o čo je najväčší záujem: odborné knihy – jazykové, počítačová literatúra, učebnice pre stredoškolákov a vysokoškolákov a beletria. (Beletria sa predáva takmer už len pred Vianocami.) Učebnice? Predajcovia to vysvetľujú tým, že ak študent nutne potrebuje knihu a nepožičia si ju v knižnici, tak si ju kúpi.

Isté je aj to, že vysoké ceny kníh privádzajú ľudí opäť do knižníc. Výrazne sa zvýšilo percento čitateľov a počet návštev oproti vlaňajšku!

Z grafu č. 2 dobre vidieť, že Slováci sa z roka na rok čoraz menej zaujímajú o vlastnú históriu, dejiny, biografiu, genealógiu…

Najviac ľudí pracuje v priemysle, kde rastú platy najpomalšie v celej ekonomike, preto o tieto odvetvia, ako aj o stavebníctvo je najmenší záujem.

Vyššia miera nezamestnanosti negatívne vplýva na psychiku.

Ekonomické reformy značne traumatizujú slovenské rodiny a spôsobujú dokonca problémy vo vzťahoch. Trápi ich náročná ekonomická situácia, obavy o udržanie zamestnania a veľký stres z konkurencie.

Neprejavujú už záujem o politiku a ekonomiku.

Situácia na Slovensku sa často prirovnáva k Chorvátsku, kde tiež bola na knihy zavedená vysoká DPH, čo malo za následok takmer úplný kolaps knižného trhu. Po zrušení dane na knihy sa trh zatiaľ nespamätal. Preto je tam veľmi veľa antikvariátov a nových kníh sa predáva veľmi málo.

33_1.jpg (18928 bytes)

Sumárne výsledky ročného štatistického výkazu KULT4-01 o neperiodických publikáciách za rok 2003 boli zaslané Ministerstvu kultúry SR dňa 6. apríla 2004 a druhý termín bol 20. máj 2004.

Vyhodnotenie – pracovná porada sa uskutočnila dňa 23. júna 2004 na pôde MK SR.

Ako sme sa dozvedeli, v zmysle prijatého Návrhu Stratégie informatizácie spoločnosti v podmienkach SR je cieľom Ministerstva kultúry SR Komplexná elektronická štatistika kultúry (KEŠKULT).

Z tohto dôvodu požiadalo ministerstvo kultúry ISOMI, a. s., (ako spracovateľa) o vytvorenie elektronického formulára na zabezpečenie jednotnosti.

Akciová spoločnosť ISOMI sústreďuje svoju pozornosť na aktivity spojené s budovaním základných pilierov informatizácie spoločnosti (infraštruktúra, informácie, služby a ľudský potenciál).

Zabezpečenie infraštruktúry prináša komunikačné prostredie, ktoré zabezpečuje spojenie medzi poskytovateľmi služieb a ich používateľmi.

Doteraz (do marca roku 2004) sa používali formuláre štatistických výkazov KULT (KULT 1-17), ktoré boli spracované v najrozšírenejšom textovom editore pre Windows – vo Worde, čo je absolútne nevyhovujúce. Nachádzajú sa na www.culture.gov.sk/formuláre/štatistické výkazy/rok 2003.

Nový “zjednocujúci” formulár bude:

 • už spracovaný v tabuľkovom procesore – v programe EXCEL,
 • používať unifikovanú metodiku,
 • používať jednotlivé číselníky, ktoré budú pomáhať hlavne pri počítačovej kontrole (IČO – 8-miestny znak, OKEČ – 5-miestny znak, štatistický číselník krajov, okresov a obcí…),
 • bude dôležité číslo výkazu, rok.

Logickú kontrolu však naďalej musí realizovať metodik určený na spracovanie štatistických výkazov. (Súčty “v tom” sa musia rovnať údaju “spolu”, výsledok logicky nadväzujúcich údajov musí mať zmysel.)

Jednotlivé projekty a aktivity spoločnosti ISOMI smerujú k realizácii postupných krokov v procese internetizácie a informatizácie, ktoré systematicky vytvárajú podmienky na:

 • umožnenie všeobecného elektronického prístupu k základným službám vrátane administratívnych, právnických, kultúrnych s prepojením na centrálny server na MK SR;
 • presadzovanie a podporu využívania elektronických podpisov v rámci verejného sektora (elektronický podpis sa prakticky využíva veľmi málo, napriek tomu, že parlament schválil zákon o elektronickom podpise už pred 13 mesiacmi; pre zaujímavosť – ročný poplatok za certifikát elektronického podpisu bude okolo 600 – 2 500 Sk; ešte musí dôjsť k legislatívnemu zrovnoprávneniu elektronických a papierových dokumentov);
 • vyšovanie zručnosti a vedomostí v oblasti informačných technológií.

Na zabezpečenie treba hlavne výpočtovú techniku, systémové prostredie… A u nás sa zatvárajú knižnice hlavne v menších obciach pre nedostatok finančných prostriedkov!

33_2.jpg (27406 bytes)

 

Riešenie:

 • prepojenie online (databáza, ktorá je prístupná prostredníctvom počítačovej siete, predovšetkým prostredníctvom internetu a ktorú jej správca priebežne aktualizuje),
 • excelovské tabuľky prostredníctvom webovských modulov.

Napriek tomu spracovateľ musí:

 • vyplnené výkazy odoslať v elektronickej aj papierovej forme na odbor informatiky MK SR;
 • dva originály musia obsahovať pečiatku a podpis zodpovednej osoby (štatutárneho zástupcu).

Elektronické dokumenty musia nájsť svoje miesto v novej legislatíve. Je to trend, ktorý má zelenú a vyvíja sa veľmi dynamicky. Okrídlená fráza “všetko je na webe” má svoje opodstatnenie a v budúcnosti to nebude inak. Určite bude potrebné znova prehodnotiť všetky “za” a “proti” a nájsť štandardné riešenie. Dúfame však, že všetky rozhodnutia budú čoskoro zverejnené na webe…

Poznámka redakcie:

O štatistickom spracovaní neperiodických publikácií za roky 1989 – 2000 sa dočítate v článku Marty Jahnátkovej Štatistické spracovanie kníh v rámci ročného výkazu o neperiodických publikáciách v SNK (v časopise Knižnica, č. 5/2004, s. 229; dostupné aj na URL adrese www.snk.sk/kniznica/kniznica.html) a za rok 2002 v článku Emila Rišiana a Ivany Polákovej Spracovanie údajov z ročných výkazov o neperiodických publikáciách za rok 2002 (tamže, s. 231).

Share:
Issue content