Vzdelávacia činnosť Národného osvetového centra

From Slovakia

Národné osvetové centrum (NOC) je centrálnou inštitúciou pre rozvoj teórie a praxe kultúrno-výchovnej
činnosti a zároveň pracoviskom s vyše päťdesiatročnou praxou v oblasti vzdelávania pracovníkov miestnej a
regionálnej kultúry.

Zriaďovateľom NOC ako štátneho osvetového zariadenia je Ministerstvo kultúry SR na základe zákona č. 61/2000
o osvetovej činnosti. Poslaním NOC je podpora miestnej a regionálnej kultúry prostredníctvom teoretickej,
výchovno-vzdelávacej, poradenskej, výskumnej, dokumentačnej a edičnej činnosti.

NOC je ústrednou organizáciou v oblasti kultúry, ktorá zabezpečuje funkcie:

a) rezortného odborno-metodického pracoviska pre osvetovú činnosť,

b) rezortného koordinačného pracoviska pre teóriu, výskum, analýzu, metodiku, vzdelávanie, informatiku a
dokumentáciu kultúry,

c) rezortného pracoviska pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov a dobrovoľných pracovníkov v oblasti
kultúry.

Služby a poradenstvo NOC využíva široké spektrum štátnych, samosprávnych i mimovládnych neziskových
organizácií, ale aj spolkov, záujmových združení a jednotlivcov zo všetkých regiónov Slovenska. Základnú cieľovú
skupinu činnosti NOC tvoria profesionálni pracovníci kultúrno-osvetových zariadení (štátnych aj samosprávnych) a
dobrovoľní pracovníci v oblasti kultúry a osvety (vedúci kolektívov záujmovej činnosti, aktivisti miestnej a
regionálnej kultúry).

NOC realizuje vzdelávaciu a tiež metodicko-poradenskú činnosť v oblasti osvety, organizuje rôzne typy
súťažných a prezentačných aktivít zameraných na rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a amatérskej tvorby, venuje sa
protidrogovej preventívnej činnosti a iným druhom sociálnej prevencie. Medzi ďalšie činnosti NOC patrí
dokumentovanie diania v miestnej a regionálnej kultúre, sprístupňovanie informačných databáz o kultúrnych
aktivitách a budovanie moderného informačného systému miestnej kultúry. NOC realizuje aj výskumy stavu miestnej
kultúry na Slovensku a formuje nové prístupy ku kultúre na miestnej a regionálnej úrovni. Vzdelávacie,
poradensko-konzultačné, súťažné, prezentačné aj iné podujatia sa realizujú buď priamo v sídle NOC, alebo v rôznych
prenajatých priestoroch po celom Slovensku.

Vzdelávanie je organickou súčasťou činnosti NOC od jeho vzniku. V súčasnosti úlohy v oblasti vzdelávania
prioritne saturuje
oddelenie vzdelávania, ktoré realizuje rôzne vzdelávacie aktivity, ako napr. školenia, semináre,
konferencie, kolokviá, porady a in-

štruktáže. Oddelenie vzdelávania metodicky usmerňuje proces vzdelávania kultúrno-osvetových pracovníkov tak
profesijného a občianskeho, ako aj iného druhu vzdelávania a od 1. júla 1999 plní aj funkciu rezortného
koordinačného pracoviska pre oblasť vzdelávania. V tomto smere NOC:

 • formuluje filozofiu a systém ďalšieho vzdelávania kultúrno-osvetových pracovníkov, koordinuje vzdelávacie
  aktivity podľa požiadaviek nadriadených orgánov i iných subjektov,
 • spracováva koncepcie v oblasti vzdelávania, vzdelávacie projekty, metodiky, metodické pokyny na ich
  uskutočňovanie, spracováva návrhy, projekty a aktivity ďalšieho vzdelávania pre personálnu základňu štátnej
  správy a samosprávy v oblasti kultúry a osvety,
 • pripravuje, zabezpečuje a koordinuje projekty a učebné programy ďalšieho vzdelávania v oblasti
  kultúrno-osvetovej práce, realizuje profesijné vzdelávanie v rezorte prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre
  rezortné organizácie a pre ostatných záujemcov v oblasti kultúry.

Medzi najúspešnejšie aktivity minulého obdobia patrili vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu drogových
závislostí v rámci projektu
Prečo som na svete rád/rada, diskusné večery s tematikou ľudských práv, školenia a semináre tak v oblasti
profesijného, ako aj občianskeho vzdelávania. Ako príklad môžeme spomenúť podujatie pre mládež
Žijeme pri jadrovej elektrárni, školenie
Marketingová komunikácia a reklama v oblasti kultúry, seminár
Úlohy občianskeho vzdelávania v procese integrácie Slovenska do Európskej únie, seminár
Teoretické aspekty celoživotného vzdelávania v oblasti kultúry, workshop
Ako písať projekty pre EÚ a pod.

Ako rezortné vzdelávacie pracovisko NOC realizuje vzdelávaciu činnosť na základe najnovších poznatkov vedy,
výskumu, trendov a aktuálnych potrieb praxe. S týmto zámerom sa realizuje cielená odborná poradenská a vzdelávacia
činnosť, ponúkajú sa vzdelávacie aktivity, vytvárajú sa databázy informácií súvisiacich so vzdelávaním a jeho
produktmi. Výsledkom takto zameraného dlhodobého vzdelávacieho procesu sú aj projekty vzdelávania
Manažment v kultúre a Kultúrny pracovník, ktoré sú akreditované MŠ SR a ktoré v súčasnosti NOC realizuje v
rôznych regiónoch SR.

Kurz
Manažment a marketing v kultúre sa skladá zo siedmich na seba nadväzujúcich obsahových okruhov. Obsahový
okruh tvoria tematicky úzko súvisiace prednášky a cvičenia, ktoré sa realizujú raz mesačne počas dvoch za sebou
nasledujúcich dní. Celkový rozsah kurzu je 138 hodín. Z toho je 78 hodín prednášok, 18 hodín cvičení a 42 hodín je
vymedzených pre záverečnú prácu.

Kurz je zameraný na
:

 • vybrané problémy v oblasti kultúry,
 • rozvojové smery moderného manažmentu a profil manažéra ,
 • strategický manažment v oblasti kultúry,
 • časový a personálny manažment,
 • projektový manažment,
 • marketing v kultúre,
 • reklama v oblasti kultúry.

Cieľom kurzu je:

 • vychovať novú generáciu manažérov v oblasti kultúry,
 • podporovať a zabezpečiť odborný rast manažérov riadiacich a ovplyvňujúcich oblasť kultúry v súlade so
  spoločenskými zmenami i zmenami v oblasti kultúry,
 • rozšíriť, doplniť a inovovať vedomosti a znalosti riadiacich pracovníkov z praxe v snahe zefektívniť a
  sprofesionalizovať ich manažérske a marketingové činnosti,
 • pripraviť moderných manažérov – propagátorov manažmentu a marketingu, ktoré sú neoddeliteľnými súčasťami
  rozvoja v oblasti kultúry.

Odborným garantom kurzu je prof. doc. Ing. PhDr. Miroslav Tuma, DrSc. Kurz bol vytvorený najmä pre súčasných
a budúcich riadiacich pracovníkov kultúrnych subjektov, manažérov štátnych, samosprávnych, neziskových a iných
organizácií a subjektov pracujúcich v oblasti miestnej a regionálnej kultúry, projektových manažérov,
marketingových a reklamných pracovníkov, odborno-poradenských a metodických pracovníkov v oblasti kultúry.

Kurz sa realizuje ako aktívna výučba (prednášky a cvičenia) využívajúca participačné metódy. Individuálne
štúdium odborných prameňov a individuálne konzultácie sú súčasťou spracúvania písomných zadaní a záverečnej práce.
Kurz končí obhajobou záverečnej práce z oblasti činnosti účastníka pred skúšobnou komisiou. Tému písomného zadania
a záverečnej práce zadáva gestor školenia (prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.) po dohovore s účastníkom
školenia. Absenciu na niektorom sústredení absolvent nahradí vypracovaním písomného elaborátu. Súčasťou kurzu sú aj
učebné materiály (publikácie – Manažment kultúry a Marketing v kultúre), ktoré vydalo NOC. Nový kurz
Manažment a marketing v kultúre sa pripravuje na 2. polrok 2004. Termín bude spresnený na
www.nocka.sk. V prípade záujmu je možné urobiť špeciálne kurz pre pracovníkov
knižníc pri minimálnom počte záujemcov 20 (kontakt: PhDr. S. Chomová, oddelenie vzdelávania,
chomova@nocka.sk).

Zámerom NOC pre najbližšie obdobie je pokračovať vo vzdelávaní pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry
dištančnými formami.

Dôležitú súčasť vzdelávacej činnosti NOC tvorí
edičná činnosť, ktorá je každoročne prezentovaná vydávaním ročenky Kultúrno-

-historický kalendár. Obsahuje aktuálny prehľad výročí, osobností a udalostí roka, heslá z oblasti politiky,
spoločenského života, kultúry a umenia, prírodných a spoločenských vied, medicíny, techniky vrátane objavov a
vynálezov, športu a pod.
Kalendárium výročí (www.nocka.sk/databazy) poskytuje najaktuálnejšie biografické údaje o domácich
osobnostiach, ktoré často nie sú zachytené ani v najnovších encyklopédiách. V roku 2002 NOC vydalo napríklad
nasledujúce odborné tituly:
Aktuálne problémy v miestnej a regionálnej kultúre, Marketing v kultúre, Kultúrno-spoločenské aktivity starších
ľudí, Občianske obrady a slávnosti v miestnej a regionálnej kultúre, Ľudové tance a tanečné tradície Myjavskej
pahorkatiny.
Súčasťou edičnej činnosti je aj vydávanie 2 časopisov –
Javisko (divadelná revue) a
Národná osveta (mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti s monotematickými prílohami
Prevencia drogových závislostí a štvrťročníkom Tradícia a súčasnosť, zameranom na tradičnú ľudovú kultúru).

V oblasti
medzinárodnej spolupráce NOC udržuje dlhoročné kontakty s inštitúciami podobného zamerania a pôsobenia v
zahraničí, s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami UNESCO, spolkami či zväzmi zastrešujúcimi činnosť
zahraničných Slovákov. V súčasnosti rozvíja vzdelávaciu činnosť v rámci bilaterálnych vzťahov so štátmi Európy a
projektov V4. NOC vysiela každoročne do zahraničia odborných pracovníkov a spolupracovníkov na konferencie,
semináre, tvorivé dielne, konzultácie a inštruktáže a pod., aktívne pôsobí aj v oblasti vzdelávania zahraničných
Slovákov v Rumunsku, na Ukrajine, v Maďarsku.

Konkrétnym vyjadrením zámerov Národného osvetového centra v problematike vzdelávania v oblasti kultúry bude v
najbližšom období riešenie nasledujúcich úloh:

 • spracovanie základných dokumentov pre vzdelávanie v oblasti kultúry a voľného času, vzdelávacích projektov
  a jednotlivých učebných plánov;
 • rozvinutie spolupráce so strednými a vysokými školami, ZMOS, Úniou miest a oobcí, s Inštitútom pre verejnú
  správu a ostatnými subjektmi pri profilovaní obsahu a realizácii ďalšieho vzdelávania verejnej správy v oblasti
  miestnej kultúry a spolupráce na:

  • zabezpečovaní kvalifikačného a funkčného vzdelávania v oblasti kultúry, v tejto súvislosti NOC pripraví
   projekt dištančného vzdelávania pre pracovníkov v oblasti kultúry,
  • spracovaní strednodobej stratégie v oblasti vzdelávania týkajúceho sa miestnej kultúry a osvety na
   základe zámerov štátnej kultúrnej politiky a potrieb kultúrno-osvetovej praxe (národné programy, odborné
   vzdelávanie v oblasti ZUČ, sociálnej prevencie a pod.) a realizácii jednotlivých vzdelávacích programov,
   kurzov a vzdelávacích aktivít v ročných plánoch NOC tak, aby do roku 2007 boli pokryté všetky dotknuté
   oblasti,
  • príprave akreditovaných foriem vzdelávania ako súčasti inovačného, doplnkového a záujmového vzdelávania
   profesií uplatňujúcich sa v oblasti kultúry s cieľom skvalitniť realizáciu miestnej kultúry a osvety,
  • príprave akreditovanej formy vzdelávania zameranej na regionalizmus s cieľom podnietiť a zatraktívniť
   realizáciu vzdelávacích aktivít v oblasti tradičnej kultúry a remesiel;
 • pravidelný monitoring potrieb a požiadaviek v oblasti vzdelávania, budovanie a spracovávanie databáz
  súvisiacich s procesom vzdelávania v oblasti kultúry;
 • príprava a realizácia konferencie k problematike vzdelávania v oblasti miestnej kultúry, s akcentom na
  občianske, sociokultúrne vzdelávanie a vzdelávanie v oblasti tradičných remesiel

Share:
Issue content