Doškoľovacie stredisko CVTI SR

From Slovakia

História doškoľovania v našej inštitúcii začala v 60. rokoch minulého storočia, keď vo vtedajšej Slovenskej
technickej knižnici (roku 1996 premenovanej na Centrum vedecko-technických informácií SR) vzniklo ústredné
metodické pracovisko pre sústavu VTEI na Slovensku a na tento účel bolo zriadené doškoľovacie stredisko. Spočiatku
sa tu organizovali základné a nadstavbové kvalifikačné kurzy určené pracovníkom knižníc, no už v 70. rokoch k nim
pribudli špecializované kurzy a semináre venované aktuálnym témam knižničnej praxe (napr. nové knižničné
technológie, základy výpočtovej techniky, reprografická technika vo VTEI a iné), ako aj teoretickým a praktickým
otázkam zdokonaľovania informačného procesu. Bolo jasné, že sa aj do v tom čase čiastočne izolovaného vedeckého a
technického života krajiny dostáva do popredia potreba šírenia informácií ako bezpodmienečná podmienka napredovania
hospodárskeho rozvoja. Jednotlivé kurzy a semináre sa väčšinou realizovali mimo knižnice síce v príjemnom, no nie
veľmi vyhovujúcom prostredí v Harmónii.

K zásadnej zmene a novej koncepcii doškoľovacieho strediska došlo až po “zamatovej revolúcii” roku 1991
vybudovaním malej učebne na detašovanom pracovisku CVTI SR na Drieňovej ulici 36, ktorá v súčasnosti po renovácii
má kapacitu 30 miest. Učebňa je vybavená spätným projektorom, LCD panelom, ale, žiaľ, zatiaľ bez počítačovej
techniky. Tento hendikep riešime pri akciách, kde je nevyhnutná práca s počítačmi, spoluprácou s takými školiacimi
strediskami, ktoré disponujú počítačovou učebňou (v súčasnosti je to Centrum výpočtovej techniky STU).

Keďže spoločensko-politické i ekonomické zmeny v novembri roku 1989 zasiahli aj oblasť knižničnej a
informačnej sústavy a začal vo veľkom rezonovať pojem informačná spoločnosť a internetizácia spoločnosti, bolo len
samozrejmé, že to budú práve knižnice a knihovníci, kto prevezme iniciatívu a bude doslova vlajkovou loďou šírenia
informačných zdrojov. Lenže… profesionálne zabezpečenie knižníc nebolo dostatočné a nové požiadavky a technológie
si vyžadovali špecializovaných a kvalifikovaných pracovníkov, preto sme mali veľkú snahu rozšíriť svoje vzdelávacie
aktivity o rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc bez knihovníckeho vzdelania. Dňa 20. mája 1991 získala SlTK
od Ministerstva školstva, mládeže a športu SR kredit, na základe ktorého mohla absolventom rekvalifikačného kurzu
po zložení komisionálnych skúšok vydávať osvedčenie s celoštátnou platnosťou pre odbor knihovníctvo. Po zmene názvu
organizácie na Centrum VTI SR sme dňa 20. marca 1997 získali na základe zákona č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti
Kredit – duplikát (číslo kreditu 0484). Od roku 1991 do roku 2002 tento rekvalifikačný kurz úspešne absolvovalo 223
frekventantov, ktorí okrem odborných teoretických vedomostí získali aj určité praktické zručnosti a návyky. Zárukou
dobrej úrovne bol kvalitný odborný tím prednášateľov, ktorý bol zložený z vedúcich odborníkov Centra VTI SR a
externých prednášateľov z Katedry knihovníctva a vedeckých informácií FiF UK.

V roku 1993 na základe dohody s UNESCO sa stala SlTK – Centrum VTI SR národným distribútorom programového
systému Micro CDS/ISIS. To všetko sa odzrkadlilo i v aktivitách doškoľovacieho strediska, ktoré rozšírilo svoju
činnosť o pravidelné špecializované kurzy WinISIS – CDS/ISIS pre Windows. V roku 2004 bolo evidovaných asi 700
držiteľov licencií, z nich 150 používa WinISIS. Kedže CDS/ISIS nepoužívajú len knižnice, ale aj školy, zdravotnícke
zariadenia, štátna správa a množstvo štátnych i súkromných podnikov, neprekvapuje, že je o kurz nepretržitý
záujem.

Okrem kurzov neprestalo doškoľovacie stredisko organizovať akcie, ktorými reaguje na aktuálne potreby a
problémy (napr. semináre
Príprava projektu a žiadostí o grant z fondov EÚ, Nové právne predpisy v oblasti knihovníctva, Ako pracovať s
katalógmi knižníc na internete
, školenie
JASPI o využívaní nových funkcií jednotného informačného systému právnych informácií a pod.).

V spolupráci so Slovenskou pedagogickou knižnicou sme sa toho roku pokúšali získať grant z Grantovej schémy
rozvoja ľudských zdrojov MŠ SR pre projekt
Vzdelávanie neprofesionálnych zamestnancov školských a verejných knižníc v SR. O potrebnosti tohto projektu
svedčí fakt, že v roku 2003 pracovalo v 3 331 školských knižniciach len 48 zamestnancov s odborným knihovníckym
vzdelaním, a podobná situácia je aj vo verejných, najmä obecných knižniciach. Hlavným cieľom predkladaného projektu
bolo navrhnúť model a realizovať základné knihovnícke vzdelanie pre všetkých, ktorí pracujú, prípadne by chceli v
budúcnosti pracovať v knižniciach a dosiaľ nemajú požadované odborné vzdelanie. Vyškolení absolventi by ďalej
odovzdávali informácie a vedomosti získané v rámci aktivít projektu a podporovali jednu z možností celoživotného
vzdelávania. Žiaľ, projekt nebol úspešný.

Postupné rozširovanie činností a prehlbovanie odbornosti na základe potrieb rozvoja spoločnosti, priemyslu,
školstva atď. plne svedčí o opodstatnenosti doškoľovacieho strediska, ktoré navyše prispieva k zvyšovaniu
spoločenského uznania knihovníkov a v konečnom dôsledku tiež k zvýšeniu kultúrnej, vzdelanostnej a sociálnej úrovne
občanov.

Jedným z najbližších cieľov je dobudovať toto stredisko aj technicky a technologicky, čím budú vytvorené
podmienky na nové formy vzdelávania (e-learning, dištančné vzdelávanie) v súčasnosti aj budúcnosti.


Poznámka redakcie:

V júli t. r. sme sa dozvedeli, že naša česká “sestra” – Štátna technická knižnica v Prahe – získala
akreditáciu Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR na rekvalifikačný knihovnícky kurz so zameraním na
záujemcov z verejných špecializovaných, odborných a technických knižníc. Oficiálne začne fungovať v školskom roku
2004/2005.

Share:
Issue content