Knižničné a informačné štúdiá na Prešovskej univerzite?

From Slovakia

Väčšina z vedúcich pracovníkov knižníc východoslovenského regiónu takmer každodenne pociťuje akútny
nedostatok odborne vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov na trhu práce. Je zrejmé, že v súčasnej
sociálno-ekonomickej situácii na Slovensku je komplikované získať adekvátne vzdelanie pre mladých ľudí v našom
regióne, ktorí majú záujem pracovať v tak nádhernom a zároveň, bohužiaľ, aj v nelukratívnom prostredí knižníc a
informačných pracovísk. Pokiaľ sa aj pre tento krok rozhodnú a odídu študovať na západ našej republiky, zvyčajne
tam po ukončení štúdia aj ostanú a spravidla sa radšej zamestnajú v inej oblasti, ktorá je pre nich ekonomicky
výhodnejšia ako tá naša – knižnično-informačná. Druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí už v tejto oblasti pracujú, no
nemajú adekvátne vzdelanie a radi by si ho doplnili, no opäť “vďaka” finančnej situácii si to len ťažko môžu
dovoliť.

Tento dlhodobý problém v knižniciach a informačných pracoviskách nášho regiónu sa bude snažiť zmierniť
Prešovská univerzita v Prešove (PU), ktorá má ambíciu otvoriť študijný program Knižničné a informačné štúdiá.
Garantujúcou katedrou je Katedra slovakistiky a odborovej didaktiky Fakulty humanitných a prírodných vied PU.
Študijný program predložila Katedra slovakistiky a odborovej didaktiky FHPV PU Akreditačnej komisii SR v apríli
tohto roku spolu s ostatnými pracoviskami PU na akreditáciu
ako novokoncipovaný program. V prípade, že
akreditačná komisia tento program schváli (preto aj ten otáznik v nadpise), prví študenti denného aj externého
štúdia by mohli nastúpiť už v školskom roku 2005/2006.

Študijný program má interdisciplinárny charakter, jeho realizáciu budú zabezpečovať nasledujúce pracoviská
PU:a) Katedra slovakistiky a odborovej didaktiky FHPV PU

 • garantujúce pracovisko, ktoré má kvalifikačnú štruktúru umožňujúcu garanciu študijných jednotiek “jadra”
  študijného programu profesormi a docentmi;b) Univerzitná knižnica PU a externí pracovníci

 • disciplíny z oblasti teórie, metodológie knižničnej vedy a aplikovaných jednotiek študijného programu
  zabezpečujú pracovníci Univerzitnej knižnice PU a externí pracovníci z významných knižničných pracovísk
  (Slovenská národná knižnica v Martine, Univerzitná knižnica UPJŠ Košice, Univerzitná knižnica TU Košice) a z
  iných univerzít (napr. FiF UK v Bratislave);c) Katedra technickej výchovy, oddelenie informačno-komunikačných technológií

 • bude zabezpečovať disciplíny z oblasti teórie a metodológie informačnej vedy a aplikovaných disciplín bloku
  informačných technológií;d) Doplňujúce poznatky a praktické zručnosti

 • manažment a marketing knižníc budú zabezpečovať pracovníci Katedry manažmentu FHPV PU;
 • cudzie jazyky budú zabezpečovať pracovníci katedry anglického jazyka FHPV PU, katedry nemeckého jazyka FHPV
  PU a katedry ruského jazyka FiF PU;
 • matematické a štatistické metódy v knižničnej informatike budú zabezpečovať pracovníci Katedry matematiky
  FHPV PU.


Nosné témy a alternatívne jednotky odboru

Nosné témy a alternatívne jednotky sú
kompatibilné s opisom študijného odboru 3.2.4 a špecifikované v bloku:

a)
knižničnej vedy (úvod do knižnično-informačnej vedy, základy knihovedy, bibliografické normy a štandardy,
databázové systémy, knižnično-informačné systémy, tvorba elektronických dokumentov, bibliograficko-informačné
služby, spracovanie dokumentov, knižnično-informačné služby, organizácia a riadenie knižníc, nové trendy v
knižnično-informačných službách, knižničná prax);

b)
informačnej vedy (informatika, elektronická komunikácia, informačné služby a internet, prezentačné systémy,
multimédiá, počítačové vírusy a antivírusová ochrana, tabuľkové spracovanie údajov, metodológia informačných
technológií, informačná výchova);

c)
sociálnej komunikácie, knižnej a literárnej kultúry, bibliopedagogiky (jazyková kultúra v sociálnej
komunikácii, psychológia komunikácie, vývin jazyka, transliterácia, komunikačné zručnosti v praxi, verbálna a
neverbálna komunikácia, jazyková korektúra textov; literárna kultúra a komunikácia, staršia slovenská literatúra,
súčasná slovenská literatúra, literatúra pre deti a mládež, tvorivé metódy práce s literárnym textom);

d)
doplňujúcich poznatkov a zručností (anglický, nemecký, ruský jazyk; programovací jazyk, marketing a
manažment knižníc; matematicko-štatistické metódy v knižničnej informatike).
Všeobecná charakteristika profilu absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie (Bc.) v odbore 3.2.4 knižnično-informačné štúdiá
so špecializáciou
knihovník a informačný špecialista po získaní sústavy vedomostí o:

 • teoretických a metodologických základoch knižničnej a informačnej vedy,
 • knižničnej informatike,
 • bibliografii,
 • odbornej dokumentácii a dokumentológii,
 • organizácii poznania,
 • informačno-komunikačných technológiách,
 • informačnej a štatistickej analýze,
 • informačnom, knižničnom a kultúrnom manažmente,
 • knižnej a literárnej kultúre,
 • interpretácii historických textov,
 • jazykovej kultúre v sociálnej komunikácii,
 • bibliopedagogike a informačnej výchove.

Takto pripravený absolvent by mal mať schopnosť:

 • aplikovať získané vedomosti v knižnično-informačnej praxi,
 • samostatne vykonávať odbornú knižnično-informačnú činnosť,
 • využívať informačné technológie, metódy a nástroje na tvorbu a budovanie knižnično-informačných
  fondov,
 • participovať na tvorbe a realizácii akvizičného programu knižnično-informačnej inštitúcie,
 • zabezpečovať medziknižničné služby na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni,
 • vykonávať informačný a recepčný prieskum a pracovať s diferencovanými skupinami čitateľov (vrátane
  čitateľov so špecifickými potrebami),
 • pripravovať a prezentovať tvorivé programy a besedy so spisovateľmi, resp. s odborníkmi v oblasti knižnej
  kultúry a literatúry,
 • využiť poznatky v oblasti manažmentu knižníc a knižnično-informačných služieb,
 • kultivovane komunikovať v slovenskom a primerane aj v anglickom jazyku (prípadne v nemeckom a ruskom
  jazyku),
 • modifikovať a tvorivo využiť získanú sústavu vedomostí v rozličných oblastiach kultúry, ktoré vyžadujú
  kultivované jazykové vedomie, poznanie literárno-kultúrneho kontextu a interpretačné kompetencie.

Uplatnenie absolventa tohto študijného programu by bolo v týchto oblastiach:

 • rozličné typy knižníc, informačné strediská a agentúry,
 • archívy a múzeá,
 • regionálne kultúrne a informačné centrá a centrá voľného času,
 • vydavateľstvá a redakcie,
 • odbory kultúry štátnej a verejnej správy a pod.

Tento nesporne zaujímavý študijný program sa nerodil ľahko (ani jeho personálne zabezpečenie). Naša vďaka
patrí vedeniu FHPV PU a pracovníkom Katedry slovakistiky a odborovej didaktiky FHPV PU, ktorí sa na túto neľahkú
úlohu podujali (predovšetkým doc. M. Germuškovej, doc. J. Kesselovej a Dr. M. Amrichovej). Aj keď už dávnejšie bolo
zjavné, že spoločenská objednávka na takéto štúdium tu existuje, požadované personálne zabezpečenie prakticky
neumožňovalo otvoriť takýto odbor na inej než knihovníckej katedre, až pokiaľ nebol kreovaný odbor 3.2.4
knižnično-informačné štúdiá. Preto naša vďaka patrí aj prof. Š. Kimličkovi a doc. D. Katuščákovi, ktorí prejavili
veľkú ochotu a snahu pomôcť pri realizácii tohto programu a stali sa garantmi disciplín z oblasti teórie a
metodológie knižničnej vedy.

Knihovnícka komunita v našom regióne s nadšením prijala informáciu o snahe akreditovať takýto odbor na PU.
Ostáva nám len veriť, že akreditačná komisia korunuje našu snahu udelením akreditácie študijnému programu Knižničné
a informačné štúdiá na PU a umožní tak, aby každý, kto bude mať záujem a náležité schopnosti, mohol získať odborné
vzdelanie v tejto oblasti.

Share:
Issue content