Mediamatika ako nový študijný odbor knižnično-informačných vied

From Slovakia

Prienik počítačov skoro do všetkých sfér nášho života sa okrem iného prejavuje aj vzájomným zbližovaním sa pôvodne oddelených odvetví, ktoré majú, tou či onou formou, do činenia s informáciami, t. j. so zbližovaním sa telekomunikácií, informatiky, médií a zábavy. Pôvodným poslaním telekomunikácií bolo sprostredkovanie komunikácie na diaľku, informatika mala za úlohu spracovanie informácií, médiá približovali aktuálne dianie vo svete a odvetvie zábavy si kládlo za cieľ spríjemniť človeku voľné chvíle. Pritom každé z vymenovaných odvetví malo presne vymedzené hranice, alebo, povedané inými slovami, vlastný piesoček na sebarealizáciu. Dnes hranice padli, piesočky sa pomiešali a všetci robia všetko, ako to vidíme aj na nasledujúcom obrázku:

20.jpg (10270 bytes)

Všeobecne sa tento pohyb nazýva konvergenciou a jeho dôsledkom sú nové možnosti práce s informáciami vo všetkých jej podobách.

Množstvo informácií vyprodukovaných za ostatných desať rokov je väčšie ako množstvo informácií zhromaždených počas všetkých predchádzajúcich období. Na jednej strane to poskytuje príležitosť sprístupniť toto množstvo informácií čo najväčšej časti populácie, na druhej strane tu je výzva spojená s triedením informácií, ich kategorizácia a vyhľadávanie, teda tradičnými činnosťami prislúchajúcimi do oblasti knižnično-informačných vied. Oblasť knižnično-informačných vied však bola týmto pohybom tiež dotknutá, čo dokumentujú nasledujúce vývojové trendy:

 • Od lineárneho textu k textu nelineárnemu (hypertextu)
  (Prezentácia informácií, zaužívaná v tzv. knižnej kultúre, si vyžaduje prechádzať dokumentom od začiatku do konca, teda nespĺňa požiadavku rýchleho oboznámenie sa s kľúčovými faktmi a s nimi súvisiacimi dokumentmi. Hypertext dáva čitateľovi viac priestoru na vytvorenie vlastnej cesty dokumentom.)

 • Od textovej prezentácie informácie k obrazovej prezentácii
  (Predovšetkým televízia spôsobuje, že ľudia začínajú uprednostňovať obrazové informácie, ktoré sú “jednoduchšie stráviteľné”.)

 • Od používania monomediálnych výrazových prostriedkov k multimediálnym prostriedkom
  (Zdanlivo jednoduchý prechod od informácií “čierne na bielom” ku kombinácii textu, obrazu a zvuku skrýva v sebe tvrdý oriešok – ktorú časť informácie akým spôsobom prezentovať.)

 • Od izolovaných knižníc k sieti
  (Knižnice neprežijú, ak sa budú snažiť zostať izolovanými ostrovmi.)

 • Od dochádzania do knižnice k vzdialenému prístupu
  (Hlavne mladí ľudia uprednostňujú prístup k informačným zdrojom cez internet.)

 • Od mechanického triedenia a kategorizácie informácií k elektronickému vyhľadávaniu
  (Prechod k občianskej a neskôr k informačnej spoločnosti je okrem iného podmienený aj zlepšeným prístupom k širšiemu sortimentu informácií, ktoré sa k občanovi budú dostávať rôznymi kanálmi. Pritom nepôjde len o “správy”, ale aj o oblasť vzdelávania, verejnej správy, zábavy a pod.)

Skúmaním dôsledkov uvedených trendov sa zaoberá novo sa formujúca vedná disciplína zvaná mediamatika.

Žilinská univerzita v Žiline má v súčasnosti akreditované dva študijné programy v odbore knižnično-informačné štúdie:

 1. dokumentácia kultúrneho dedičstva,

 2. mediamatika.

V programe “Dokumentácia kultúrneho dedičstva” študujú študenti nové formy spracovania, uchovávania, prezentácie a sprístupňovania nielen papierových dokumentov, ale aj iných dokladov o kultúrnom dedičstve na Slovensku.

Mediamatika je názov študijného odboru, ktorý sa zaoberá novými možnosťami konvergencie odvetví telekomunikácií, informatiky, masmédií a zábavy, predovšetkým teóriou a praxou nových foriem komunikácie. Študenti sa oboznamujú so zásadami práce s informáciami, poznávajú nové médiá, možnosti a vývojové trendy v oblasti informačno-komunikačných technológií. Ďalej dostávajú informácie o princípoch elektronického obchodovania a legislatívnych aspektoch práce s informáciami (autorské práva, vytváranie legislatívneho rámca pre nové formy komunikácie a regulácia prostredia, ochrana súkromia atď.).

Výskumná činnosť je orientovaná na problematiku digitalizácie kultúrneho dedičstva, tvorbu digitálnych knižníc a ich transformáciu na sieť komunitných informačných centier a vplyvu nových foriem komunikácie na charakter spoločnosti.

Žilinská univerzita sa tak stáva ďalším pracoviskom, ktoré chce prispieť k rozvoju poznania v oblasti knižnično-informačných vied. Stavia pritom na svojej silnej pozícii v oblasti telekomunikácie, budovania komunikačných sietí a riadenia geograficky distribuovaných systémov.


Poznámka redakcie:

Prof. Ing. Milan Konvit, PhD., je vedúci Katedry knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity. Bližšie o tejto katedre sa dozviete na URL adrese: http://fpv.utc.sk/katedra.php?skratka=KKIV.

Share:
Issue content