Knižnično-informačný systém PROFLIB

Introducing

CEIT, s. r. o., Biskupická 1, 821 06 Bratislava, www.ceit.sk

Firma CEIT, s. r. o., vznikla v Bratislave v roku 1992 ako špecializovaná firma na konverzie a spracovanie dát, najmä slovníkov, terminológie a noriem. Popri bežnej práci na zákazkách sa podarilo vyvinúť niekoľko zaujímavých softvérových modulov, ktoré neskôr poslúžili ako základ pre rôzne systémy, medzi inými aj komplexný knihovnícky systém PROFLIB (verzie SK, CZ a AT). Firma aktívne participuje aj na zahraničných projektoch ako riešiteľ informačných technológií na báze PROFLIB-u a pre sektor vodného hospodárstva okrem softvérového riešenia spracováva aj datové aplikácie (Viacjazyčný vodohospodársky slovník a Vodohospodárske normy 1998 – 2004).

História systému Proflib a použité technológie

Systém vznikol postupne na základe mnohoročných skúseností, ktoré firma nadobudla v oblasti knihovníctva, informatiky a spracovania dát už od svojho vzniku. Prvá verzia systému bola vyvinutá v prvej polovici 90. rokov dvadsiateho storočia. Napriek tomu je to moderný systém, ktorý sa stále vyvíja a berie do úvahy zmeny, ktoré prináša jednak vývoj noriem, katalogizačných pravidiel a formátov výmeny dát, jednak prudký rozvoj výpočtovej techniky v posledných rokoch. Základ systému Proflib, ako aj väčšiny ostatných produktov tvorí databázový systém CDS/ISIS, ktorý je vďaka svojej štruktúre dát (implementácia opakovateľných polí s podpoliami) veľmi vhodný pre aplikácie s marcovskými štruktúrami a vďaka svojmu vyhľadávaciemu mechanizmu a bezproblémovému exportu dát patrí dnes medzi najrýchlejšie databázové stroje vôbec. Naša firma sa preto zameriava práve na využite týchto výhod a na tvorbu rozhraní medzi dátami v tejto štruktúre a modernými, neustále sa vyvíjajúcimi informačnými technológiami. Vytvorené informačné systémy nie sú iba aplikáciami na báze CDS/ISIS, využívajú sa len najsilnejšie stránky systému, ale veľkú časť produktov tvoria vlastné doprogramované moduly s používateľsky atraktívnym rozhraním a funkciami.

Základné vlastnosti a moduly systému Proflib

Knižničný a informačný systém rešpektuje identitu každej knižnice a automatizáciu už zaužívaných knižničných procesov. Systém je prispôsobivý k stále sa meniacim normám, katalogizačným pravidlám a výmenným formátom. Vhodný je rovnako pre začínajúce knižnice, ako aj pre knižnice, ktoré majú rozsiahly knižničný fond.

Pozostáva z viacerých častí (modulov), ktoré sú funkčne nezávislé a zároveň navzájom prepojené – katalogizácia, výpožičný systém, evidencia seriálov, rešeršné katalógy OPAC, www katalóg, elektronická rezervácia dokumentov. Najnovším modulom je evidencia publikačnej činnosti a ohlasov – ProfEPC, ktorý môže pracovať nezávisle od informačného systému knižnice alebo ako integrovaná súčasť knižničného systému Proflib.

Modulárnosť systému je výhodná, pretože umožňuje knižniciam a informačným pracoviskám bez veľkej počiatočnej finančnej investície postupne budovať svoj vlastný informačný systém, prípadne originálne spropagovať svoj fond pre používateľov aj širšiu verejnosť (viac informácií na www.proflib.sk).

Používanie systému Proflib

Proflib je implementovaný predovšetkým v odborných knižniciach, knižniciach ministerstiev (napr. Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR aj Českej republiky – pozri ukážky katalógov na www.ceit.sk/wwwisis), je aplikovaný a upravený pre potreby univerzitných knižníc (Akadémia Policajného zboru, Katolícka univerzita, Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre), fungujú v miestnych knižniciach na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Pravdepodobne prvá databáza na Slovensku sprístupnená na internete už od roku 1997 je AGROKATALÓG ( http://infoware.uvtip.sk:8888/webisnt/agrokat.htm) – súborný katalóg rezortu

MP SR. Agrokatalóg sa úspešne využíva – začiatkom roku 2004 bol jeho pôvodný vzhľad zmenený a v súčasnosti sa pracuje na implementácii viacjazyčného interaktívneho tezauru na vstupe dát.

Veľké množstvo knižnično-informačných inštitúcií na Slovensku aj v zahraničí stále využíva Micro CDS/ISIS v rôznych verziách (WinISIS) kvôli jeho rýchlosti, flexibilite, nízkej cene. Na pôde týchto organizácií vznikajú vlastné aplikácie vytvorené informatikmi a knihovníkmi. Keďže sú jedinečné pre každú inštitúciu, nepoužívajú kompletný systém Proflib, ale len modul Webis na prezentáciu ich vlastných databáz – pozri ukážku dát SNG na www.ceit.sk/webisnt/sngsk.htm.

O tom, že systém je ideálny aj na evidenciu muzeálnych exponátov, svedčí aj zahraničná aplikácia pre Prírodno-historické múzeum vo Viedni – http://library.nhm-wien.ac.at/.

Osobitné postavenie medzi aplikáciami má Lyceálna knižnica v Bratislave a jej prezentácia starých tlačí – www.ceit.sk/webisnt/lksk.htm.

Čo nového pripravujeme už v tomto roku

Vstupný modul ADEM Plus už koncom roka bude v novom riešení pod OS Windows pri zachovaní všetkých doterajších nadštandardných funkcií (automatická podpora práce s podpoľami, okamžitá aktualizácia záznamu, bezproblémový a rýchly export a import dát, práca s tezaurom, súbormi autorít, globálne úpravy dát, sieťová podpora a bezpečnosť dát, podpora práce v štruktúre dát MARC 21, podpora práce s dátami Slovenskej národnej bibliografie).

V súčasnosti sa skúmajú a vyhodnocujú ďalšie možnosti zamerania vývoja programov smerom k univerzálnej platforme, nezávislej od prostredia (Windows/Unix) a dostupnej všade – LAN/WAN/internet.

Share:
Issue content