Issue 4/2004

From Slovakia

Projekt KIS3G a cesta k Slovenskej knižnici

Úvod Najprv si ujasnime hlavné pojmy a vzťahy. Projekt KIS3G (Knižnično-informačný systém tretej generácie) je projekt štátneho informačného systému združujúci subjekty, ktoré sa...

From Slovakia

Skúsenosti s implementáciou systému Virtua v ŠVK v Banskej Bystrici

V knihovníckej verejnosti Slovenska je všeobecne známe, že naša knižnica od roku 1996 prevádzkovala knižnično-informačný systém VTLS, v súčasnosti prevádzkovaný firmou VTLS Inc.,...

From Slovakia

Skepsa knihovníčky a KIS3G

Už rok je realitou slovenského knihovníctva KIS3G – Projekt spoločného knižnično-informačného systému tretej generácie. Asi každý, kto sa profesionálne pohybuje v...

From Slovakia

Od Librisu k Virtue

S automatizáciou sme v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou začali ešte v roku 1992. V r. 1996 sme mali v systéme Libris retrospektívne spracovaný celý knižničný fond a plne...

From Slovakia

Súborný katalóg periodík a KIS3G

Podrobné údaje o súbornom katalógu periodík, ktorý je najstarším online knihovníckym systémom u nás, boli naposledy uverejnené na stránkach tohto časopisu pred dvomi rokmi [ 1]. Preto...

From Slovakia

Môj pohľad na projekt KIS3G

V tomto príspevku chcem prezentovať svoj vonkajší, možno subjektívny pohľad na projekt informatizácie knižníc SR, známy pod pracovným ambicióznym názvom KIS3G, čo je skratka pre...

From Slovakia

Knižnično-informačný systém v stredne veľkej verejnej knižnici

(Postrehy, skúsenosti) Zavádzať v akejkoľvek knižnici akýkoľvek informačný systém (nemusí byť nevyhnutne práve tretej generácie) nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Úvodom teda...

From Slovakia

Advanced Rapid Library – knižnično-informačný systém SEK

Východiskový stav Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity (SEK) od r. 1994 do polovice roku 2003 využívala na budovanie, spracovanie a sprístupňovanie knižnično-informačných...

From Slovakia

Výmena knižničného systému Libris za Clavius

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som sa vrátila na chvíľu do minulosti a pripomenula príspevok v odbornom časopise IT lib č. 3/2002. V tomto príspevku som v súvislosti s...

From Slovakia

Stručne o BIS-C, máličko o budúcnosti CVTI SR a nakoniec aj trochu o KIS3G

Niekedy v apríli roku 1993 sa CVTI SR, vtedy vlastne ešte SlTK Bratislava, rozhodlo pre zakúpenie knižničného systému BIS-C. Tento produkt rakúskej firmy DABIS sa síce umiestnil až za...

From Slovakia

Dawinci v Mestskej knižnici Bratislava

  V ére informačnej spoločnosti sú knižnice súčasťou národnej infraštruktúry a ich cieľom je poskytovať a rozširovať kvalitné služby využívajúce moderné informačné a...

From Slovakia

OLIB na STU v Bratislave

   Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sa od r. 1997 – 1998 používa na automatizáciu knižničných procesov systém OLIB (Oracle Library), ktorý postupne nahradil a...

From Slovakia

Skúsenosti so systémom PROFLIB

Vedecko-informačné stredisko Akadémie Policajného zboru (ďalej VIS) je jediným verejne prístupným odborným informačným pracoviskom v odbore práva v rámci rezortu MV SR so zameraním na...

From Slovakia

Čo prináša Virtua alebo skúsenosti UK v Bratislave

O význame aplikácie prostriedkov výpočtovej techniky v knižnično-informačných procesoch dnes už nikto nepochybuje. Automatizované knižnično-informačné systémy priniesli zvýšenie...

From Slovakia

Využitie CDS/ISIS v Divadelnom ústave

  Divadelný ústav (DÚ) okrem iného systematicky zhromažďuje, spracováva, uchováva a sprístupňuje archívne, dokumentačné, knižničné, audiovizuálne a scénografické materiály o...

From Slovakia

Nič nové, len posúvame veci ďalej

Nedávno sme sa na jednom celoslovenskom stretnutí ocitli v spoločnosti kolegov – knihovníkov. Jedna z kolegýň sa obrátila smerom k nám a vyslovila otázku: “Čo to tam vy na východe...

From Slovakia

FlexLib3i – výpožičný systém Slovenskej poľnohospodárskej knižnice

O úskaliach a problémoch aplikácie “vlastného” knižnično-informačného systému, prípadne systému vytvoreného na zákazku pre jednu konkrétnu knižnicu, sa v prvej polovici 90. rokov...

From Slovakia

Slovenská chemická knižnica pri FCHPT STU v Bratislave

História knižnice Počiatky vzniku a formovania knižnice sa datujú už od roku 1955. Vedením knižnice, ktorá študijnú literatúru vydávala cez úzke pivničné okienko a realizovala svoju...

From Slovakia

Výučba automatizovaných knižnično-informačných systémov na ŠKIŠ

Keď som v septembri 2003 nastupovala v ŠKIŠ ako nový pedagóg – učiteľ odborných knihovníckych predmetov, s prekvapením som zistila, že už niekoľko rokov sa tu nerealizuje výučba...

From abroad

Aleph spája: Knižnice a nové technológie

NSR, Mníchov, Bavorská štátna knižnica, 10. – 16. októbra 2004 Bavorská štátna knižnica – Bayerische Staatsbibliothek (BSB) – je ústrednou knižnicou Slobodného štátu Bavorsko a...

From abroad

Tam a znovu späť: Od integrovaných knižničných systémov k modulárnym

Odkedy sa začiatkom 80. rokov objavili integrované knižničné systémy (IKS), prechádzali neustálym vývojom, až kým sa koncom 90. rokov nedosiahol istý stav nasýtenia. Viaceré IKS...

Step by Step

Desať krokov pri výbere AKIS

Pamäťové inštitúcie – archívy, múzeá, galérie a osobitne knižnice – od nepamäti poskytujú ľuďom prístup k myšlienkam, informáciám a dokumentom a táto skutočnosť sa nezmení...

Infomix

Infomix

www.kniznica-ruzinov.biz Nuž, takíto sme v tej našej knižnici. Častokrát sa hrnieme do niečoho, čo nie je až tak nevyhnutne nutné, vymýšľame, čo by sme ani vymýšľať nemuseli,...

Introducing

Softvér pre malé a stredné knižnice SR

Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine sa rozhodla vyriešiť problém dostupnosti vhodného, kvalitného a cenovo dostupného softvéru pre malé a stredné knižnice. Cieľom zámeru SNK je...

Introducing

CVTI SR – 11 rokov distribúcie CDS/ISIS

Databázový a rešeršný systém CDS/ISIS z dielne UNESCO, ktorý sa zrodil takmer súčasne s príchodom prvých personálnych počítačov, dovŕši na budúci rok neuveriteľných 20 rokov...

Introducing

Knižničný systém Clavius

Úvod Knižničný systém Clavius je pomerne mladý moderný integrovaný systém, ktorý začala firma LANius vyvíjať v roku 1998 na základe osemročných skúsenosti v oblasti automatizácie...

Introducing

AKIS DAWINCI – dostupné riešenie automatizácie knižníc

(Automatizácia a digitalizácia) V poslednom čase sledujeme pomerne zásadné zmeny v prostredí knižníc a informačných stredísk. Ide o zmeny štruktúry, financovania, spôsobov komunikácie...

Introducing

Knižnično-informačný systém PROFLIB

CEIT, s. r. o., Biskupická 1, 821 06 Bratislava, www.ceit.sk Firma CEIT, s. r. o., vznikla v Bratislave v roku 1992 ako špecializovaná firma na konverzie a spracovanie dát, najmä slovníkov,...

Introducing

DAIMON – moderný knižničný systém pre veľké a teraz aj MALÉ knižnice

S jedinečnou ponukou na dodanie cenovo veľmi výhodnej štandardnej verzie knižničného systému DAIMON do malých knižníc prichádza spoločnosť SEFIRA. Aj malá knižnica sa tak môže...

Speech

Príhovor

   AKIS, IKIS, CASLIN, KIS3G – a čo ďalej?   V zhone každodenných starostí si možno málokedy uvedomujeme, ako automatizované knižnično-informačné systémy (AKIS) a...

Main Articles

Transformácia knižničného systému na Slovensku po roku 1990

Transformáciu knižničného systému v Slovenskej republike z prísne hierarchického a ideologicky jednostranného systému k otvorenému a integrovanému systému verejných služieb pre...

Main Articles

Poznámky k súčasnému stavu automatizácie knižničných procesov v ČR

V uplynulých 15 rokoch sa pomery v českom knihovníctve výrazne zmenili. Prispela k tomu nielen zmena politického systému, ale aj využívanie počítačov v knižniciach – teda automatizácia...

Main Articles

Od registra seriálov k novému informačnému systému ISSN

“The Company of the Gods rejoiced, rejoiced, at the coming of Horus, the son of Osiris, whose heart was firm, the triumphant, the son of Isis, the heir of Osiris.” [ 1] Systém ISSN sa rozvinul v...