AKIS DAWINCI – dostupné riešenie automatizácie knižníc

Introducing


(Automatizácia a digitalizácia)

58.jpg (7399 bytes)
V poslednom čase sledujeme pomerne zásadné zmeny v prostredí knižníc a informačných stredísk. Ide o zmeny
štruktúry, financovania, spôsobov komunikácie s čitateľmi a podobne. Zvyšuje sa závislosť knižníc od počtov
používateľov a počty používateľov zasa súvisia s atraktívnosťou fondu, službami, polohou a ďalšími
faktormi.

Knižničný informačný systém je základom modernej knižnice. Umožňuje zefektívniť prácu smerom dovnútra
organizácie a smerom von ponúkať služby pre zamestnancov, čitateľov, odbornú verejnosť a iné inštutúcie.
Automatizovaný knižnično–informačný systém (ďalej len AKIS) je neoddeliteľnou súčasťou procesu automatizácie
knižničných procesov.

Základným poslaním AKIS-u je správa informačných údajov a procesných dejov v prostredí knižnice. Práve tomuto
okruhu problémov sa venuje väčšina knižničných systémov. Okrem základného prínosu vo forme elektronickej evidencie
fondov sa od systému očakávajú aj mnohé ďalšie služby. Samozrejmosťou je evidencia čitateľov a ich výpožičiek.
Menej samozrejmé je poskytovanie a vystavovanie elektronických zdrojov. Môže ísť o elektronické učebnice, nahrávky,
multimediálne CD a DVD, ale aj o elektronicky budovaný archív anotácií, beletrie, ukážok diel, textov článkov a
podobne. Aj v organizáciách, ktoré uvedené služby ponúkajú, sa evidencia elektronických zdrojov často deje mimo
prostredia knižničného systému. To však znižuje efektivitu budovania takéhoto subsystému a navyše v prípade
budovania jednotného informačného portálu implikuje nutnosť riešiť otázky prepojenia dvoch alebo viacerých
systémov.

Digitalizácia dokumentov, elektronické knihy a dokumenty, materiály pre dištančné vzdelávanie, publikačná
činnosť pracovníkov univerzity, edičné centrum univerzity, internet, externé katalógy, to všetko sú zdroje
elektronických dokumentov. Tieto dokumenty je potrebné katalogizovať, sprístupniť, prehľadávať a archivovať. Je
možné toto všetko urobiť pomocou AKIS-u? Odpoveďou je systém Dawinci.


Systém Dawinci umožňuje

– vytvárať katalogizačné záznamy k elektronickým dokumentom a zdrojom,

– archivovať elektronické dokumenty na FTP/file serveroch,

– zabezpečiť indexovanie a plnotextové prehľadávanie uložených dokumentov s väzbou na katalogizačné
záznamy.

Hlavný prínos zastrešenia elektronických dokumentov pod AKIS je možnosť vytvorenia jednotnej brány na
vyhľadávanie informácií. Pri elektronických zdrojoch je výhodou možnosť použiť plnotextové vyhľadávanie, ale
zároveň sa umožňuje aj vyhľadávanie podľa tematického, predmetového, žánrového či inak katalogizačne spracovaného
hľadiska. Každý dokument totiž prechádza cez knižnicu, kde je katalogizačne spracovaný. Pracovníci knižnice robia
vlastne rovnakú prácu ako pri tradičných médiách a sú schopní aj na spracovanie elektronických zdrojov použiť
používateľské prostredie, na ktoré sú zvyknutí.

Pri plnotextovom indexovaní je možné vyhľadávať v celej škále elektronických formátov (súbory
MS Office, HTML, PDF, TXT…) a filtrovať výsledky pomocou relevancie výskytu hľadaných slov, ich vzájomnej
blízkosti v texte, koreňov slov a podobných sofistikovaných operátorov. Takéto hľadanie je možné realizovať rýchlo
vo veľkom objeme dát.

Nie všetky používané elektronické zdroje sú textovej povahy. Ide najmä o hudobné ukážky vo formátoch
wav, mp3, ogg a wma, alebo o video ukážky vo formátoch
avi, mpeg, dvd a podobne. Pre tieto súbory systém netvorí indexy, ale jeho úlohou je sprístupňovať ich ako
prílohu ku katalogizačnému záznamu o titule (hudobnom, resp. filmovom), z ktorého pochádzajú alebo ku ktorému majú
istý vzťah.

Samozrejme, podpora elektronických dokumentov by sama osebe nestačila. Pri rozhodovaní o informačnom systéme
knižnice zohrávajú úlohu aj ďalšie faktory. Podpora knižničných noriem (UNIMARC, ISBD, AACR2, Z39.50…), technické
riešenie (dáta spravované SQL serverom, architektúra klient-server, ASP služby…) a najmä vysoká
konfigurovateľnosť (výpožičné nastavenia, definovateľné tlačové zostavy, štatistické prehľady a podobne). Systém
pokrýva a poskytuje prehľad aj o výkonnostných a ekonomických parametroch fondu a výpožičného procesu
knižnice.

V čom sa teda systém Dawinci ešte odlišuje od konkurenčných produktov? Ide o tuzemský produkt, ktorý sa snaží
realizovať potreby a úlohy našich informačných pracovísk. Zákazníci systému iste potvrdia jednoznačne ústretový
prístup dodávateľa vo fáze implementácie systému a jeho následnej prevádzky. Systém je možné prevádzkovať u
zákazníka a spravovať diaľkovo cez internet, alebo naopak, zákazník môže systém používať na diaľku (outsourcing).
Je možná kúpa, prenájom alebo kombinácia uvedených možností. Vzťah dodávateľ – zákazník je dlhodobý a realizuje sa
prostredníctvom programu podpory. Tento program umožňuje zákazníkovi získavať nové verzie systému, bezplatný
pozáručný servis, hotline, údržbu a ďalšie výhody.Odporúčané informačné zdroje o systéme:

[1] GRMAN, J. – ŠPÁNI, P.: Možnosti knižničného informačného systému a jeho miesto v procese dištančného
vzdelávania a e-vzdelávania. In:
Zborník konferencie UNINFOS 2003 v Nitre.

[2] GRMAN, J.: Vplyv technológie na prevádzkové náklady a úžitkovú hodnotu knižničného informačného systému
– projekt DAWINCI. In:
Zborník konferencie UNINFOS 2002 v Žiline.

[3] GRMAN, J.: Projekt DAWINCI a ASP služby (Pokročilá technológia na dosah ruky). In:
ITlib – Informačné technológie a knižnice, 2001, č. 2.

[4]
www.dawinci.sk – popis produktu,
www.svop.sk – SVOP s r.o. – predaj produktu

 


Mgr. Ján Grman, projektový manažér systému Dawinci

SVOP, s.r.o, Košická 14, 821 09 Bratislava,
grman@svop.sk

www.svop.sk,
www.dawinci.sk +421 (2) 602 91 787, 0905 412 681

Share:
Issue content