CVTI SR – 11 rokov distribúcie CDS/ISIS

Introducing

Databázový a rešeršný systém CDS/ISIS z dielne UNESCO, ktorý sa zrodil takmer súčasne s príchodom prvých
personálnych počítačov, dovŕši na budúci rok neuveriteľných 20 rokov svojej existencie. Jeho tvorcovia ho
charakterizovali ako softvérový balík slúžiaci na ukladanie a vyhľadávanie textových informácií. Ide o nekomerčný
softvér a jeho propagáciu a šírenie po svete zabezpečuje UNESCO prostredníctvom siete národných distributérov v
jednotlivých krajinách. Čoskoro sa stal najpoužívanejším knižničným systémom na Slovensku a toto postavenie si
udržuje dodnes. Za uvedené dlhé obdobie tento systém pre malé a stredné knižnice prešiel viacerými etapami vývoja a
splnil niekoľko významných úloh.

V prvej etape svojej existencie v 80. a začiatkom 90. rokov sa stal sprostredkovateľom prieniku základov
počítačovej gramotnosti do knižníc. Jednoduché aplikácie, prevádzkované v tomto období na prvých “pécéčkach” XT či
286-kách, slúžili ako prvé lastovičky demonštrujúce možnosti v oblasti automatizácie knižníc. Kolíska CDS/ISIS bola
v uvedenom období hlavne v Čechách, distribúciu v Československu úspešne zabezpečovala pražská INORGA.

Od začiatku 90. rokov na slovenský knižničný trh hromadne nastúpili ďalšie knižničné systémy domácej či
zahraničnej výroby a CDS/ISIS pomaly ustupoval zo svojej pozície lídra automatizácie. Tento proces bol podmienený
aj technickým vývojom v oblasti výpočtovej techniky: masová implementácia lokálnych počítačových sietí, príchod
operačného systému Windows na trh či rozmach používania internetu. Práve v tomto období, po rozdelení
Československa, sa distribúcie tohto softvéru na Slovensku ujalo Centrum vedecko-technických informácií SR.

V polovici 90. rokov v UNESCO došlo k výmene generácií. Legendárny Giampaolo Del Bigio, autor a realizátor
myšlienky automatizácie menších knižníc a otec systému CDS/ISIS, dovŕšil dôchodkový vek a krátko nato zomrel. Na
jeho poste ho vystriedal Davide Storti, ktorý sa zaslúžil o prechod CDS/ISIS na windowsovskú platformu a o to, že
vývoj tohto systému v súčasnosti kopíruje trendy v oblasti rozvoja výpočtovej techniky a elektronizácie a
internetizácie informácií vôbec.

U nás v tomto čase síce používatelia CDS/ISIS pribúdali, ale väčšie a významnejšie knižnice hromadne
nakupovali iný knižničný softvér a od platformy CDS/ISIS ustupovali. V prevádzke boli prevažne dva typy isisovských
aplikácií: akvizícia a katalogizácia kníh z dielne CVTI SR, ktoré používali a dodnes používajú knižnice po celom
Slovensku. Na komerčnej báze bol šírený najmä okienkový editor a výpožičný systém. Vývoj aplikácií pod operačným
systémom MS DOS sa nezadržateľne chýlil ku koncu.

Uvedené obdobie sa skončilo v roku 1998. Vtedy dalo UNESCO k dispozícii prvú kompletnú verziu systému WinISIS
– CDS/ISIS pre Windows. V CVTI SR bol tento systém poslovenčený, vznikla k nemu originálna slovenská dokumentácia a
začali sa organizovať školenia. Odvtedy záujem používateľov o systém opäť rastie. Dôvodom je plná kompatibilita
systému s prostredím operačného systému Windows vrátane slovenského jazykového prostredia (kódy Latin2 i Win1250),
ako aj kontinuita v spracovaní dát s verziou CDS/ISIS 3.08 pre MS-DOS, ktorou bol vývoj dosovského CDS/ISIS v roku
1997 uzavretý.

Za 11 rokov vykonávania funkcie distributéra bolo v CVTI SR vybudované centrum používateľskej podpory
CDS/ISIS (www.cvtisr.sk/isis), zahŕňajúce nielen lokalizáciu a distribúciu slovenských modifikácií softvéru,
prípravu slovenskej dokumentácie, ale aj školenia používateľov a konzultačné služby a propagáciu.

V súčasnosti evidujeme vyše 700 udelených licencií (od začiatku distribúcie v 80. rokoch, z toho 160 je
používateľov WinISIS).

V CVTI SR bola postupne vytvorená a vydaná originálna slovenská dokumentácia ku všetkým verziám CDS/ISIS, v
čase uverejnenia tohto článku by mala uzrieť svetlo sveta príručka WinISIS 1.5.3.

CVTI SR každoročne zorganizuje v priemere 2 kurzy tohto systému, do konca roka 2004 budú minimálne 4.
Zaslúžili sa o to používatelia, ktorí svoje nielen knižničné evidencie postavili na systéme WinISIS. V poslednom
období WinISIS začali používať napríklad podniky z rezortu strojárstva, justícia či školské knižnice.

Používatelia pozitívne hodnotia nielen cenu tohto systému, ale hlavne parametrizovateľnosť, ktorá umožňuje
vytvoriť používateľom ľubovoľnú aplikáciu podľa vlastných potrieb, nezriedka dopĺňajúcu iný knižničný systém
používaný v inštitúcii.

Používateľsky atraktívne sú aj rôzne voľne distribuované nadstavbové programy nad WinISIS z viacerých krajín
sveta, ktoré umožňujú hlavne prenos vytvorených databáz do prostredia internetu. Na Slovensku v poslednom období
pribúdajú internetové katalógy založené na CDS/ISIS.

Významnú úlohu zohrá tento systém pri informatizácii slovenských knižníc a pri zapojení sa do tvorby a
využívania súborného katalógu. Táto úloha je podmienená hlavne skutočnosťou, že WinISIS okrem toho, že spĺňa všetky
kritériá prevádzkovania knižničného systému pre menšie knižnice, podporuje aj výmenný formát MARC 21, ktorý sa
stane základným kameňom unifikácie dátových štruktúr fondov slovenských knižníc.

Podľa posledných informácií Slovenská národná knižnica pripravuje odporučenie pre malé a stredné knižnice,
aby svoju automatizáciu založili práve na tomto systéme (Projekt Softvér pre malé a stredné knižnice). Už čoskoro
uzrie svetlo sveta avizovaná univerzálna aplikácia – knižničný systém pre malé knižnice vytvorený pod systémom
WinISIS.

Záverom možno načrtnúť perspektívu ďalšieho smerovania vývoja systému WinISIS, ktorý dnes zrejme stojí pred
novou etapou svojho využívania na Slovensku. Početné aktivity UNESCO a iných organizácií z viacerých krajín sveta
garantujú kontinuitu vývoja systému a nadväzných programov aj do budúcnosti. Priestor na vytváranie nových
aplikácií pre používateľov na Slovensku sa s každou novou programovou nadstavbou rozširuje.

Na distribúcii systému používateľom sa začal od roku 2004 podieľať internet (stránka UNESCO). Zvýrazňuje sa
lokalizačná funkcia distributéra (nové softvérové verzie, príručky), ako aj funcia podporná a propagačná.

Pripravované programové vybavenie pre malé knižnice používateľskú obec určite značne rozšíri. Jeho vlastnosti
dnes ešte nepoznáme, ale používateľov by určite potešil okienkový editor pre vstup dát v prostredí Windows, aby
nebolo potrebné zapisovať do každého záznamu množstvo riadiacich znakov typických pre výmenný formát MARC 21. V
oblasti internetových aplikácií je zasa zaujímavá možnosť implementácie protokolu Z39.50 do prostredia CDS/ISIS,
ktorý by umožnil zjednotiť používateľské inštitúcie nielen v rovine spolupráce knižníc na tvorbe a využívaní
súborného katalógu, ale aj na úrovni spoločnej prezentácie lokálnych katalógov menších knižníc čitateľom.Pramene:

Share:
Issue content