Softvér pre malé a stredné knižnice SR

Introducing

Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine sa rozhodla vyriešiť problém dostupnosti vhodného, kvalitného a
cenovo dostupného softvéru pre malé a stredné knižnice. Cieľom zámeru SNK je systémové vyriešenie dlhoročného
problému týkajúceho sa odporúčania softvéru pre malé a stredné knižnice knižničného systému SR.

V Európe existuje mnoho softvérov, ktoré by mohli slúžiť malým a stredným knižniciam aj na Slovensku.
Teoreticky nič nebráni knižniciam, resp. ich zriaďovateľom, aby si pre svoju knižnicu obstarali niektorý z
vynikajúcich komerčných softvérov, ktoré sú dostupné v Európe alebo v iných krajinách mimo nej. Praktickým
problémom je však spravidla
cena komerčných softvérov, lokalizácia, nároky na obsluhu, ročné licenčné poplatky, ale aj neprimeranosť
kapacity softvérov vzhľadom na reálne potreby malých a stredných knižníc.

Aby sme predišli nedorozumeniam, musíme zdôrazniť, že odporúčanie a praktické riešenie SNK ohľadom softvéru
pre malé a stredné knižnice je jedine a výlučne vedené našou snahou nezištne pomôcť malým a stredným knižniciam na
nekomerčnom princípe tak, aby mali k dispozícii štandardný softvér umožňujúci informatizáciu vnútorných knižničných
procesov, kooperáciu a výmenu informácií s inými knižnicami. Snahou SNK je aj to, aby softvér umožnil zlepšiť
služby malých a stredných knižníc.

Riešenie SNK je aj reakciou na množstvo otázok zo strany knižníc, ktoré sa snažia o informatizáciu svojej
činnosti a hľadajú vhodný softvér. SNK reaguje týmto projektom aj na otázky a výzvy, s ktorými sa stretávajú
regionálne knižnice po celom Slovensku. Aj na regionálne knižnice sa veľmi často obracajú knihovníci z verejných
knižníc, starostovia obcí a mestečiek so žiadosťou o radu a pomoc. S touto radou a pomocou teraz prichádza
SNK.


Malé a stredné knižnice? Ktoré sú to?

V žiadnom štandarde neexistuje definícia pojmu
malá a stredná knižnica. Tu však nejde o teóriu, ale o prax. Malými a strednými knižnicami sa v tomto návrhu
pracovne rozumejú najmä
niektoré verejné a špeciálne knižnice, ktoré:

1. majú rozsahom menšie zbierky (do 10 000 dokumentov),

2. nemajú pevné pripojenie na internet,

3. majú obmedzený čas prevádzky (pod 40 hodín týždenne),

4. majú záujem prispievať do súborného katalógu knižníc SR,

5. majú záujem využívať súborný katalóg SR a iné informačné zdrojeknižníc,

6. nemajú finančné zdroje na drahé komerčné softvéry,

7. nemajú možnosť využívať spoločný softvér Virtua v združení KIS3G.

Tieto kritériá sú, samozrejme, len orientačné a ich cieľom nie je klasifikovať knižnice podľa dôležitosti,
veľkosti, podľa významu zbierok alebo podľa kvality poskytovaných služieb.


Čo navrhuje a realizuje SNK?

SNK navrhuje, aby malé a stredné knižnice používali nekomerčný softvér Unesco CDS/ISIS, resp. jeho vhodné
nadstavby. Ide o softvér, na vývoj ktorého prispieva Slovenská republika formou podpory Unesco a jej
programov.

Návrh nie je zameraný na preferovanie alebo diskrimináciu akéhokoľvek iného softvéru.


ISIS ako vedľajší efekt implementácie Virtuy

Slovenská národná knižnica so svojimi partnerskými knižnicami v rámci združenia KIS3G má v roku 2004 a v
nasledujúcich rokoch prioritnú úlohu, ktorou je implementácia spoločného integrovaného knižničného systému Virtua.
V súvislosti s implementáciou spoločného softvéru sa často objavujú zo strany knižníc otázky, ako majú postupovať a
aký softvér majú používať najmä v prípadoch, keď majú menšie zbierky a nie sú pripojené na internet. Predložený
návrh reaguje na túto situáciu.

Slovenská národná knižnica v Martine má dlhoročné dobré skúsenosti s využívaním softvéru CDS/ISIS pri
spracovávaní elektronického katalógu knižnice, spracovávaní starých a vzácnych tlačí, ako aj Slovenskej národnej
bibliografie. V polovici 90. rokov sa niektorí pracovníci SNK usilovali pomôcť knižniciam pomocou CDS/ISIS (Mabis).
Táto snaha sa však nestretla s pochopením a podporou vtedajšieho vedenia SNK.

Teraz je čas začať sa zbavovať toho, čo nazývam
inštitucionálnym egoizmom. Jeho typickým znakom je, že tzv. väčšie a bohatšie knižnice si často povýšenecky
riešia svoje problémy a nijako ich nezaujíma, v akej situácii sa nachádzajú knižnice menšie a chudobnejšie. Dalo by
sa nad tým mávnuť rukou s tvrdením, že nech sa o chudobné knižnice starajú zriaďovatelia. Aj to je pravda. Pravdou
však je aj to, že knižnice sú tradičné demokratické inštitúcie, medzi ktorými by mala byť živá solidarita,
spolupatričnosť a spoločný záujem o povznesenie knižničného systému SR ako celku.

Na základe analýzy súčasného stavu softvérovej podpory malých a stredných knižníc sme zistili, že v SR je v
súčasnosti vyše 700 používateľov softvéru CDS/ISIS, z toho vyše 150 používa verzie pre Windows. Od vzniku softvéru
CDS/ISIS boli vypracované aj nadstavbové moduly pre akvizíciu a katalogizáciu (asi 65 inštalácií) z CVTI SR a
ďalšie aplikácie vyvíjané v súkromnom sektore (spolu 205 inštalácií). Rozhodnutie odporúčať CDS/ISIS ako databázový
systém pre malé a stredné knižnice vychádza z týchto faktov, ako aj z hlavných výhod tohto softvéru, uvedených
ďalej v článku.


Prečo CDS/ISIS?

Databázový a rešeršný systém CDS/ISIS vznikol na pôde UNESCO v roku 1985. Jeho tvorcovia ho charakterizovali
ako softvérový balík slúžiaci na ukladanie a vyhľadávanie textových informácií. CDS/ISIS je nekomerčný softvér a
jeho propagáciu a šírenie po svete zabezpečuje UNESCO prostredníctvom siete národných distributérov v jednotlivých
krajinách. Distributérom u nás je zatiaľ najmä CVTI SR v Bratislave, ale môže to byť aj ktorákoľvek iná knižnica.
Čoskoro sa ISIS stal najpoužívanejším knižničným systémom na Slovensku a toto postavenie si udržuje dodnes.

CDS/ISIS je použiteľný všade tam, kde treba určité údaje evidovať, vyhľadávať v nich a vytvárať rôzne
kombinácie výstupných zostáv. Vďaka svojim vlastnostiam ho využívajú nielen verejné, špeciálne či školské knižnice,
ale aj štátna správa, zdravotníctvo a súkromný sektor.

Hlavné črty softvéru CDS/ISIS sú nasledujúce:

– možnosť definovania vlastnej databázy s variabilnou štruktúrou,

– možnosť definovania používateľských formulárov pre vstup dát, prostredníctvom ktorých používateľ vkladá a
modifikuje údaje v databáze,

– existencia systému vyhľadávania založeného na použití vyhľadávacieho jazyka,

– existencia nástroja na triedenie a generovanie výstupných zostáv,

– existencia funkcie umožňujúcej výmenu dát v medzinárodnom formáte ISO 2709,

– možnosť prispôsobovania softvérového balíka individuálnym potrebám.

Od roku 1998 je používateľom k dispozícii CDS/ISIS pre Windows – WinISIS, ktorý plní úlohu základnej verzie v
prostredí Windows.

Podmienkou inštalácie CDS/ISIS pre Windows je, aby knižnica mala k dispozícii počítač Pentium, pracujúci
minimálne pod operačným systémom Windows 95 so 16 MB RAM. WinISIS poskytuje možnosť práce aj s inými typmi
dokumentov než len s klasickým bibliografickým záznamom, a tým sa stáva nástrojom aj na prevádzkovanie virtuálnej
knižnice elektronických dokumentov. K jednotlivým bibliografickým charakteristikám bývajú najčastejšie pripájané
internetové stránky, obrázky, adresy elektronickej pošty, plné texty vytvárané pod textovými editormi či v PDF
tvare a podobne.

Aktuálne je distribuovaná verzia
WinISIS 1.5, ktorá má oproti predchádzajúcim verziám výrazné vylepšenia.

Systém CDS/ISIS má oproti rôznym iným databázovým, rešeršným a knižničným systémom množstvo výhod. Hlavné
výhody možno zhrnúť takto:

1. Nekomerčnosť. Za licenciu používateľa CDS/ISIS, ktorá umožňuje neobmedzený počet inštalácií databázového
systému v rámci celej inštitúcie, sa platí len manipulačný poplatok.

2. Rýchle vyhľadávanie údajov. Hlavnou prednosťou CDS/ISIS je možnosť rýchleho vyhľadávania údajov
uložených v databáze ľubovoľného rozsahu. Je preto vhodný na okamžité zistenie takých údajov, ako napríklad či
knižnica má vo fonde požadovaný dokument, na získanie zoznamov dokumentov na zvolenú tému a pod.

3. Univerzálnosť použitia. CDS/ISIS nemá náročné požiadavky na technické vybavenie, program funguje aj na
všetkých typoch lokálnych počítačových sietí.

4. Kompatibilita systému s projektom KIS3G. CDS/ISIS rešpektuje štandardy a technické normy týkajúce sa
knižníc a dokumentácie, zabezpečuje pohodlný štandardný export a import dát a vysokú úroveň prispôsobenia
lokálnym potrebám. Otvorená je otázka editovania korektného generovania a exportu návestia.

5. Záruka vývoja systému. Garantom vývoja systému, jeho šírenia po svete, nekomerčnosti a poskytovania
služieb používateľom je UNESCO. Službami distributéra rozumieme cenovo dostupné školenia používateľov, ponuku
dokumentácie v slovenčine i poskytovanie konzultácií.

6. Nenáročnosť na obsluhu. Bežne s ním pracuje vyškolený personál knižníc bez predchádzajúcich skúseností s
výpočtovou technikou, ale aj používateľ – návštevník knižnice disponujúci zručnosťou pri práci s výpočtovou
technikou bez akéhokoľvek zaškolenia. Jednoduchá a rýchla je aj tvorba vlastných aplikácií.

7. Existuje viacero hotových, bezplatne ponúkaných nadstavbových programov umožňujúcich internetové
vystavovanie databáz, ktoré boli vytvorené pod CDS/ISIS tak v prostredí Windows, ako aj UNIX, napríklad WWWISIS,
vytvorený v Bireme.
Stratégia softvérovej podpory malých a stredných knižníc na báze CDS/ISIS


Databázový systém CDS/ISIS, verzia WinISIS, obstaráva a bude pre celé Slovensko distribuovať a udržiavať
Slovenská národná knižnica v Martine.

V súvislosti s centralizovaným zavádzaním softvéru Virtua v ústredných a väčších knižniciach a v záujme
unifikácie dát pre Súborný katalóg knižníc SR je potrebné zabezpečiť aj v rámci malých a stredných knižníc:

1. zabudovanie formátu MARC 21 a katalogizačných pravidiel AACR2 (zabezpečí SNK),

2. dostupnosť Slovenskej národnej biliografie, resp. záznamov zo systému Virtua v knižniciach, ktoré nemajú
stále pripojenie na internet (online prístup k súbornému katalógu), do databázového systému CDS/ISIS.

Súčasťou softvéru Winisis musí byť nástroj na vytváranie elektronických lokálnych katalógov knižníc pomocou
dát derivovaných zo Slovenskej národnej bibliografie, resp. systému Virtua (integrované zabudovanie státisícov
bibliografických záznamov kníh do softvérového riešenia) v štruktúre formátu MARC 21.

Tento nástroj podporí:

1. vysoko efektívnu a unifikovanú podporu retrokatalogizácie lokálnych fondov pomocou dát Slovenskej
národnej bibliografie,

2. rýchlu a lacnú tvorbu lokálnych elektronických katalógov knižníc (knižnica nemusí katalogizovať, iba
preberie záznam k svojmu titulu a pridá vlastnícke informácie, napr. signatúru, prírastkové číslo a pod.),

3. viacaspektové vyhľadávanie v lokálnom katalógu knižnice v prostredí Windows,

4. aktívnu účasť malých a stredných knižníc na súbornom katalógu.

Komplexnú starostlivosť o softvér Winisis, ako aj vyššie uvedeného nástroja na vstup a rešeršovanie dát
centrálne zabezpečí Slovenská národná knižnica v zaužívaných cenových reláciách pokrývajúcich náklady na
vyhotovenie distribučného CD (manipulačný poplatok).


Čo musí “vedieť” CDS/ISIS pre malé a stredné knižnice

Generálny riaditeľ SNK Dušan Katuščák vysvetlil zámer pomôcť malým a stredným knižniciam prostredníctvom
softvéru pre malé a stredné knižnice generálnemu riaditeľovi sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Martinovi Kováčovi a
získal jeho pochopenie a podporu. Následne SNK vypracovala žiadosť o finančnú podporu na dopracovanie softvéru
CDS/ISIS a pridelenie mimorozpočtových prostriedkov vo výške 500 000 Sk.

V októbri 2004 mohla SNK už začať verejné obstarávanie na dopracovaný systém CDS/ISIS. Požadovalo sa
dopracovanie komplexného balíka softvéru CDS/ISIS s funkcionalitou Winisis všade tam, kde to bude možné vzhľadom na
koncepciu systému.

Základné požiadavky na softvérový balík na báze CDS/ISIS sú:

1. modul pre katalogizáciu, ktorý pri zápise dokumentov zohľadňuje medzinárodne prijaté štandardy (MARC,
ISBD…), využíva podporné bázy dát (napr. Kódovníky, Autority…) alebo výber zo zoznamov, evidencia rôznych
typov dokumentov, periodík a akvizičných údajov,

2. zabudovanie použitia čiarových kódov,

3. rešeršný modul OPAC ako aplikácia WinISIS,

4. syntax záznamov MARC 21 alebo možnosť exportu/importu vo formáte MARC 21, kompatibilnosť dát s dátami
SNK,

5. rýchly a jednoduchý export dát podľa normy ISO 2709,

6. export dát do XML, TXT (štandartné funkcie WinISIS-u),

7. export dát do súborného katalógu SNK, resp. do Virtuy,

8. preddefinované tlačové výstupy z katalógu podľa ISBD, resp. AACR2, plný a skrátený záznam pre
tlač,

9. možnosť generovania a upravovania tlačových výstupov a triedení používateľmi (funkcia WinISIS-u),

10. automatické vytváranie indexu už pri zápise a editovaní dát,

11. možnosť zmeniť tvorbu indexu používateľmi (vlastnosť WinISIS-u),

12. modul výpožičky so štandartnými požadovanými funkciami (evidencia čitateľov, výpožičiek, možnosť tlače,
potvrdeniek, upomienok, potvrdeniek o vrátení, čitateľského konta, kontrola vrátenia výpožičiek, možnosť
nastavenia výpožičnej lehoty, prehľad o všetkých výpožičkách čitateľa, aj vrátených),

13. možnosť nastavenia vlastných údajov knižnice pre tlače upomienok a potvrdeniek,

14. možnosť používať ako identifikátor dokumentu pre výpožičky, čiarové kódy alebo signatúru,

15. možnosť evidencie výpožičiek aj na dokumenty, ktoré ešte nemajú záznam v katalógu,

16. integrované zabudovanie výpožičného systému s katalógom knižnice, zobrazovanie reálneho výpožičneho
stavu pre každý exemplár,

17. možnosť otvoriť si viacej databáz a hypertextové prepojenie medzi nimi, prípadne možnosť vytvoriť si
ďalšie databázy (vlastnosť WinISIS-u),

18. práca pod všetkými typmi OS Windows, odporučené Windows 2000/XP,

19. integrita všetkých modulov, všetky moduly musia mať vyhovujúce grafické používateľské rozhranie
(GUI),

20. možnosť neskoršieho upgradovania systému, záruka kontinuity vývoja a prípadného servisu,

21. manuál pre užívateľa, systémový manuál a inštalačné CD s jednoduchou inštaláciou.


Koľko to bude stáť?

Odhadujeme, že nadobúdacia cena kompletného integrovaného softvéru bude stanovená podľa zákona o cenách
maximálne na 4 000 Sk pre malú a strednú knižnicu podľa typu a počtu inštalácií a podľa typu právnickej alebo
fyzickej osoby. Príjmy budú príjmami SNK, ktorá je rozpočtovou organizáciou, a príjmami štátneho rozpočtu.

Ročný servisný poplatok sa dohodne individuálne v zmluve medzi distributérom a poskytovateľom servisných
služieb, čiže SNK a zákazníkom, a nemal by byť vyšší ako 2 – 4 tis. Sk/rok podľa rozsahu inštalácie a typu
zákazníckej organizácie.

SNK zabezpečuje na úlohy spojené so starostlivosťou o malý softvér ISIS s pôsobnosťou na celé Slovensko dve
pracovné miesta (T 10, T 11) a bude túto činnosť vykonávať v rámci svojich zákonom stanovených funkcií v oblasti
knižničnej metodiky, informatizácie knižníc a plnenie úloh národnej bibliografickej agentúry a úloh na súborných
katalógoch.

 


Záver

SNK cez projekt obstarania, šírenia a starostlivosť o softvér pre malé a stredné knižnice preukazuje svoju
solidárnosť voči menším knižniciam, ktoré by inak nemali šancu dostať sa k štandardnému softvéru za prijateľnú
cenu.

Share:
Issue content