Aleph spája: Knižnice a nové technológie

From abroad


NSR, Mníchov, Bavorská štátna knižnica, 10. – 16. októbra 2004

Bavorská štátna knižnica – Bayerische Staatsbibliothek (BSB) – je ústrednou knižnicou Slobodného štátu
Bavorsko a jednou z trojice národných knižníc NSR. Fond v rozsahu takmer 8 miliónov knižničných jednotiek, ktorý
obsahuje 86 000 rukopisov, 350 000 historických máp, množstvo vzácnych tlačí, radí BSB na druhé miesto v Nemecku.
Počtom viac než 45 000 titulov dochádzajúcich časopisov a novín je BSB za British Library druhou najväčšou
časopiseckou knižnicou v Európe. Jej zbierky majú univerzálny geografický a predmetový profil (okrem techniky a
poľnohospodárstva), osobitná pozornosť sa venuje historickým vedám, hudbe, východnej a strednej Európe, Orientu a
východnej Ázii. Ako jedna z najväčších vedeckých knižníc v nemeckej jazykovej oblasti sa BSB významne podieľa na
výskumných a vývojových programoch so širokým záberom vrátane využitia nových informačných technológií. V úlohe
koordinačného a školiaceho strediska siete bavorských knižníc v rozsiahlej domácej a medzinárodnej spolupráci BSB
účinne presadzuje nové riešenia a postupy a prispieva ku skvalitňovaniu a racionalizácii knižničných a informačných
služieb s nadregionálnou pôsobnosťou.

Zvrchovaná a svojbytná kultúrna politika Bavorska, ktorá sa odráža aj v medzištátnej dohode o kultúrnej
spolupráci so Slovenskom (podobne ako s ďalšími krajinami), vymedzuje knižničnej spolupráci osobitné miesto.
Bavorská štátna kancelária a príslušné ministerstvo každoročne podporujú výmenu poznatkov vo forme prednášok,
študijných pobytov a konferencií v širokom odbornom i vecnom zábere. V tohtoročnom programe stáží dominovala
medzinárodná konferencia
Aleph verbindet: Libraries and New Technologies, ktorá sa konala od 10. – 16. októbra v Bavorskej štátnej
knižnici v Mníchove. Na tejto “komornej” konferencii prednášalo 26 odborníkov z bavorských knižníc pre 13 pozvaných
kolegov z oblasti IKT z partnerských knižníc v Česku (5), Maďarsku (3), Poľsku (3), Rusku (1) a na Slovensku
(1).

Prvý blok konferencie –
Aleph 500 v sieti bavorských knižníc – uviedol Juergen Kunz, vedúci ústredia bavorskej knižničnej siete
(Bibliotheksverbund Bayern – BVB) prezentáciou základného modulu pre knižnice ako súčasti bavorského programu
e-government, prijatého pred dvomi rokmi. Modul tvoria tri základné komponenty: regionálny knižničný systém,
homogénny lokálny knižničný systém a digitálna knižnica. Digitálna knižnica sa rozvíja v dvoch líniách –
technologickej (Aleph 500, Metalib, SFX, MVS-online, CD–ROM server, dokument server, Ask a Librarian) a obsahovej
(predmetové portály, Bavarian Library Online, VASCODA, EZB, digitalizácia, dlhodobá archivácia). Na programe
spolupracujú knižnice združené v BVB a partnerské knižničné siete v Nemecku (HBZ, KOBV, GBV), Rakúsku a
Švajčiarsku, ktoré spája platforma integrovaného knižničného systému Aleph 500. Sieť BVB združuje 11 štátnych
regionálnych (vrátane BSB), 27 univerzitných a asi 50 ďalších knižníc. V rámci BSB pôsobí od roku 1999 regionálne
ústredie BVB, ktoré zabezpečuje prevádzku súborných katalógov, ako aj vývoj, implementáciu a podporu ďalších
centrálnych a lokálnych knižničných aplikácií. BVB zamestnáva v súčasnosti 30 špecialistov. V úvodnej prednáške
Aleph 500 v Bavorsku – Prehľad (Aleph 500 in Bavaria – An Overview) uviedol dôvody, ktoré viedli k výmene
pôvodného proprietárneho centrálneho systému BVB-KAT (Siemens, ADABAS). Medzi ne patril technologický vývoj,
štandardizácia, medzinárodná spolupráca a predovšetkým povinnosť ochrany investícií a zabezpečenie strednodobej a
dlhodobej efektívnosti systému. Hlavným cieľom bolo zachovať a zlepšiť funkcionalitu na strane používateľa a
poskytnúť viac nezávislosti a pružnosti jednotlivým knižniciam. Návrh nového systému vychádzal z týchto
zásad:

 • nezávislosť lokálnych knižničných systémov,
 • možnosť spolupráce knižníc bez vlastného knižničného systému,
 • vysoká flexibilita lokálnych knižničných systémov,
 • minimalizácia redundancie,
 • minimalizácia proprietárnych riešení,
 • výkonnosť a efektívnosť pracovných postupov,
 • uplatnenie komunikačných štandardov,
 • jednoduché rozhrania orientované na používateľa.

Odrazilo sa to najmä v novom dátovom modeli s nasledujúcimi vlastnosťami:

 • centrálny regionálny katalóg s úplnými bibliografickými záznamami a autoritami,
 • katalogizácia v centrálnej databáze prostredníctvom klienta centrálneho systému,
 • katalogizácia v centrálnej databáze prostredníctvom klienta lokálneho systému,
 • žiadne lokálne údaje v centrálnej databáze (s výnimkou identifikácie vlastníka),
 • akvizičné a výpožičné údaje v lokálnom systéme,
 • integrovaný pracovný postup v rámci dvoch spolupracujúcich systémov.

V prieskume trhu a napokon aj vo verejnej súťaži uspel Systém Aleph 500, pričom bavorskí kolegovia ocenili
najmä tieto vlastnosti:

 • dlhodobo overený systém,
 • pružná programová architektúra,
 • moderné používateľské rozhranie,
 • inovatívne portfólio na budovanie digitálnych knižníc,
 • rozsiahle medzinárodné referencie,
 • vysoká profesionalita vývoja a servisu.

Migrácia do nového prostredia začala vo februári 2003 pokusnou inštaláciou verzie Aleph V.14.2 , v júli sa
inštalovala V.16/Oracle V.9 vrátane modulu Cluster, v decembri sa ukončil vývoj klienta k lokálnym systémom, v máji
2004 sa vyriešilo prepojenie so ZDB a v apríli 2004 sa začala migrácia pôvodného BVB-KAT, prebehli školenia
používateľov a napokon 1. júla 2004 sa nový systém uviedol do prevádzky. Eginard Scholz, systémový programátor BVB,
pokračoval prezentáciou
Aleph 500 v Bavorsku – Detaily (Aleph 500 in Bavaria – Details), v ktorej podrobne charakterizoval
architektúru centrálneho (Aleph) a lokálneho systému (Sisis). Aleph je implementovaný v BVB na počítačovom clusteri
2x SUN V880 (140 GB) pre katalogizáciu a 2x SUN V1280 (3 TB) pre databázu, 1x SUN V280 pre magnetopáskovú knižnicu.
Integrované služby systému môžu prostredníctvom internetu využívať aj iné knižnice: WWW prieskum súborného
katalógu, Z39.50, MVS MEDEA a SUBITO, SFX, prístup k elektronickým dokumentom. Kolektív autorov z BSB Joerg Luber,
Gabriele Messmer a Karl Strasser sa v príspevku
Implementácia Aleph 500 v BSB
(Implementation of Aleph 500 in the Bavarian state Library) podelil so skúsenosťami pri integrácii lokálneho
systému SisisSunRise a súborného katalógu centrálneho systému Aleph 500. Charakterizovali pracovné postupy,
štruktúry a tok údajov pri katalogizácii prostredníctvom špeciálneho klienta (Aleph/SunRise-Cat). Michael Lutgen
(ExLibris LTD. Deutschland) uviedol v príspevku
Aleph 500: Kooperatívne systémy (Aleph 500: Shared Systems) prehľad modelov súborných katalógov a
knižničných sietí, ktoré sa realizovali na tejto platforme. Na konkrétnych príkladoch objasnil princípy fungovania
siete lokálnych katalógov (Max Planck Gesellschaft), centrálneho katalógu (VBK Austria), virtuálneho súborného
katalógu (KOBV Berlín), súborného katalógu (ACC Austria). Posledným príspevkom 1. bloku bola spoločná
česko-slovenská prednáška
Na začiatku bol CASLIN: Aleph v českých a slovenských knižniciach (At the Beginning was CASLIN: Aleph in Czech
and Slovakian Libraries),
v ktorej Petr Žabička, Martin Vojnar, Helena Dvořáková, Dana Šimková a Alojz Androvič
referovali (zdanlivo udiveným nemeckým kolegom) o vyše desaťročných skúsenostiach so systémom Aleph a o
dosiahnutých výsledkoch (v Čechách), ktoré nepochybne patria k najlepším na svete.

Druhý blok konferencie –
Výstavba digitálnej knižnice v BVB – moderoval Friedrich Geisselmann, riaditeľ univerzitnej knižnice v
Regensburgu (UBR). Mathiass Gross, systémový programátor BVB, informoval v príspevku
Gateway Bayern – Regionálny knižničný informačný portál na báze MetaLib (Gateway Bayern – The Regional Library
Information Portal Based on Metalib)
o projekte integrácie informačných prameňov a služieb na platforme Metalib
2.17 a podrobne prezentoval jednotlivé funkcie portálu [
http://gateway-bayern.bib-bvb.de]. Systém v súčasnosti poskytuje
jednotný prístup k vyše 30 prameňom a je prepojený s rozvinutými MVS služ-bami v NSR. V závere načrtol riešenie
niektorých aktuálnych problémov portálových riešení. Medzi ne patrí patrí náročnosť údržby profilov na prístup k
prameňom, špecifické rozhrania systémov poskytujúcich služby, autentifikačné procesy a v neposlednom rade
rešpektovanie autorských práv. Mathias Kratzer z BVB v príspevku
Kontextovo podmienené prepájanie s SFX (Context Sensitive Linking with SFX) vysvetlil princíp otvoreného
prepájania prameňov a prezentoval implementáciu SFX v centrálnom systéme BVB. Viacnásobný (multi-instance),
centrálne administrovaný link server slúži 28 knižniciam a ďalším používateľom siete BVB, pričom možno nastaviť
individuálny, resp. inštitucionálny profil prameňov a služieb. SFX dovoľuje prepájanie k iným prameňom podľa obsahu
aktuálneho prameňa, nahrádza explicitné (vypísané) linky a sprostredkuje prístup k OpenURL prameňom vo forme
predmetových stromov. SFX (Search-Find-SFX) však nedokáže poskytnúť kvalitné služby v prípade nekvalitných
metaúdajov, generovať linky v “cudzích” dokumentoch a zabezpečiť autentifikáciu a prístup k proprietárnemu obsahu.
Andreas Weber z univerzity v Bayreuthe prezentoval v príspevku
INFOGUIDE – Lokálny informačný portál (INFOGUIDE – The Local Information Portal) projekt personalizovaných
služieb v rámci lokálnych knižničných systémov v sieti BVB. Portál umožňuje jednotný prístup k rôznym informačným
prameňom a službám z jednej jednoducho použiteľnej webovej stránky, ako aj paralelný prístup do rôznych systémov,
pričom sa opiera o lokálne údaje – nastavenia používateľa. Silnou stránkou lokálneho portálu je kontrola
dostupnosti dokumentu (availability check), ktorá overuje prístupové možnosti a práva a optimalizuje cestu k
dokumentu. Autentifikácia sa rieši prepojením na LDAP, perspektívne sa uvažuje aj o aplikácii digitálneho podpisu.
Regionálny portál sa využíva na sprostredkovanie služieb knižničnej siete. Mathias Gross v príspevku
Perspektívy bavorskej virtuálnej knižnice (Perspectives in Bavarian Virtual Library) informoval o niektorých
rozvojových zámeroch. K novým projektom patrí integrácia služieb MVS v rámci šiestich nemeckých regionálnych
systémov (BVB, GBV, KOBV, HBZ, HEBIS, SWB), projekt článkovej databázy na báze Swets Information Services,
virtuálny referenčný systém (LOTSE) a projekt správy multimediálnych objektov a digitálneho obsahu. Michael Luetgen
informoval v príspevku
Digitálna knižnica ExLibris (ExLibris Digital Library: Perspectives) o dostupných (Aleph 500, Metalib, SFX,
Digitool) a pripravovanom module na správu elektronických prameňov (Verde).

Témou tretieho programového bloku bola
MVS a zasielanie dokumentov
. Andreas Weber v príspevku
MEDEA3 – zasielanie kópií dokumentov (MEDEA3 – Delivery of copies) podrobne charakterizoval a demonštroval
programový systém na riadenie služby zasielania kópií dokumentov prostredníctvom siete. Lokálny systém automatizuje
pracovný postup MVS od elektronickej objednávky zadanej cez e-mail používateľom alebo vygenerovanú niektorým z
obslužných systémov (SUBITO, JASON) až po vyhotovenie kópie, centrálna časť zabezpečuje smerovanie požiadaviek,
distribúciu a sprístupnenie dokumentov a súvisiace administratívne a účtovacie procesy. Berthold Gillitzer sa v
prednáške
MVS a zasielanie dokumentov: Súčasné tendencie a vývoj v Nemecku
(Interlibrary Loan and Document Delivery: Current Tendencies and Development in Germany) venoval právnym
aspektom MVS a priameho zasielania dokumentov. Informoval o novej verzii autorského zákona z roku 2003, ktorý sa
postupne uvádza do praxe. V závere zdôraznil, že budúcnosť služieb zasielania dokumentov je v rukách zákonodarcov,
pričom súčasné európske tendencie neveštia dobré perspektívy.

Štvrtý programový blok mal názov
Portály, digitalizácia a dlhodobá ochrana digitálnych prameňov. Friedrich Geisselmann v príspevku
VASCODA – Kooperatívna sieť veľkých nemeckých knižníc a informačných producentov a ich zahraničných partnerov
(VASCODA: A Cooperative Network of Major German Libraries and Information Providers and their International
Partners)
prezentoval federálny projekt portálu k akademickým informačným prameňom, ktorý je v prevádzke od
augusta 2003. Portál predstavuje centrálny bod na prístup ku všetkým oblastiam vedy, dovoľuje interdisciplinárny
prieskum, ako aj navigáciu v rámci individuálnych predmetových portálov. Je to projekt založený na spolupráci a
špecializácii. Knižnice a informačné centrá sa združujú do predmetových sietí (Chronicon – história, infoconnex –
pedagogika, psychológia, Getinfo – prírodné vedy a technika, EconDoc – ekonomika a hospodárstvo…), alebo budujú
virtuálne špecializované knižnice (CLIO Online – história, Virtual Library od Anglo-American-Culture-literature,
EconBiz – hospodárske vedy…). Projekt implementuje ústredie siete HBZ v Kolíne na platforme programového systému
IPS Portal Suite.

Gudrun Wirtzová priblížila v príspevku
Virtuálna knižnica východná Európa (Virtuelle Bibliothek Osteuropa. An Academic Portal for the Countries of
Eastern, Central and Southeastern Europe)
predmetový portál, ktorý buduje BSB v rámci svojho dlhodobého
profilového zamerania. Alessandraa Sorbello Staubová následne prezentovala projekt
Chronicon: Virtuálna knižnica a webový portál histórie Európy
(Chronicon: A Virtual Library and Web Portal for European History), ktorý sa opiera o bohaté fondy BSB v
tejto predmetovej oblasti a je súčasťou projektu VASCODA. Evelinda Hutzlerová z univerzitnej knižnice v Regensburgu
prezentovala aj u nás už známy projekt
EZB – Knižnica elektronických časopisov (EZB – Electronic journals Library) a v príspevku
DBIS – Databázový informačný systém (DBIS: The Database Information System) predstavila koncepciu a
prezentovala prototyp kooperatívneho súborného katalógu databáz, ktorý pracuje na podobnom princípe ako EZB. Markus
Brantl poskytol v príspevku
Retrodigitalizácia v BSB (Retrodigitization at the BSB) prehľad realizovaných, prebiehajúcich a
pripravovaných digitalizačných projektov BSB, ktorá pôsobí od roku 1997 ako regionálne digitalizačné centrum. V
rámci 26 projektov realizovali približne 90 000 digitálnych dokumentov (stredovek – súčasnosť) v celkovom rozsahu
1,5 milióna digitalizovaných strán. Súčasťou prezentácie bola stručná charakteristika vyzretých pracovných postupov
a niekoľko dobrých rád pre začiatočníkov. Zaujímavá bola najmä informácia o digitalizácii na zákazku a o novom
postupe pri zhotovovaní mikrofilmových kópií až z naskenovaných predlôh.

Piaty a posledný programový blok konferencie bol zameraný na problematiku budovania a organizácie
Hybridnej knižnice
. Hildegard Schaefferová v príspevku
Licencovanie elektronických časopisov a databáz – Bavorské konzorcium (Licensing Electronic Journals and
Databases: the Bavarian Consortium)
priblížila organizáciu a politiku akvizície elektronických prameňov pre
bavorské knižnice, ktorá je v réžii BSB. V príspevku
Ako organizovať digitálnu knižnicu: manažment zmien v BSB (How to organize the Digital Library: Reengineering
and Change management in the BSB)
informovala o organizačných zmenách vyvolaných snahou o čo najlepšie
zvládnutie výzvy elektronických médií a služieb. Jedným z dôsledkov bolo vytvorenie nového odboru periodiká a
e-médiá (serials & e-media), ktorý zabezpečuje komplexné spracovanie a sprístupňovanie seriálov vrátane
služieb. Klaus Kempf, člen manažmentu BSB, v záverečnej prednáške s názvom
Ako organizovať hybridnú knižnicu (How to organize the hybrid library?) charakterizoval organizačné zmeny
BSB smerujúce k zjednodušovaniu a “splošťovaniu” hierarchickej štruktúry a princípy projektového manažmentu, ktoré
sa v BSB úspešne uplatňujú. Ako príklad uviedol integráciu akvizičného a katalogizačného odboru, začlenenie odboru
periodík do novej štruktúry. V uzloch maticovej organizačnej štruktúry sa stretajú predmetové a typové zbierkovo
orientované organizačné jednotky s infraštrukturálnymi a služobnými líniami (IKT, katalogizácia, MVS), čím sa
dosahuje rovnomernejšie rozloženie zdrojov, lepšia vzájomná akceptácia priorít, účinnejšia koordinácia riešenia
úloh a napokon aj formulácia spoločných cieľov.
Bavorská štátna knižnica je nielen jednou z najväčších, ale aj jednou z najmodernejších európskych a
svetových knižníc. Bohatstvo jej zbierok, starostlivo budovaných po stáročia, sa snúbi s vysokou profesionalitou
a angažovanosťou pracovníkov a rozvíja vďaka záujmu a mimoriadnej podpore oficiálnych miest i jednotlivcov.
Knižnica má čo poskytnúť a svoje poslanie napĺňa v celom rozsahu svojich možností a schopností. Konferencia
“Aleph spája” bola príkladom vysokej profesionality a angažovanosti kolegov, ktorá presiahla bežný rámec. Bola
príkladom, pozvaním k spolupráci a zároveň výzvou na spájanie síl a prepájanie systémov. Všetci dobre vieme, že
na celom svete sa knižničné systémy prepájajú a integrujú. Umožňuje to okrem iného využívanie spoločných
štandardov a tento proces nesmierne uľahčuje a zlacňuje zjednocovanie technologických a programových platforiem.
Knižnice v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, v Čechách i v Maďarsku sa vybrali rovnakým smerom, navzájom sa
inšpirujú, pomáhajú si a spolupracujú. Nie je to nič ťažké, stačí mať otvorené oči a trochu zdravého
rozumu.

Share:
Issue content