Výučba automatizovaných knižnično-informačných systémov na ŠKIŠ

From Slovakia

Keď som v septembri 2003 nastupovala v ŠKIŠ ako nový pedagóg – učiteľ odborných knihovníckych predmetov, s
prekvapením som zistila, že už niekoľko rokov sa tu nerealizuje výučba žiadneho automatizovaného
knižnično-informačného systému, nehovoriac o výmenných formátoch. Podľa študentských prieskumov patrili knihovnícke
predmety dlhodobo údajne medzi menej obľúbené, kým skutočnou motiváciou študovať na ŠKIŠ sa stali odborné predmety
zamerané na informatiku, informačné technológie a ekonomiku. Stáva sa, že na otázku “kde študuješ?” študenti
odpovedajú: “Na škole informačných štúdií,” (už nie na strednej knihovníckej!) a slovo “knihovníckych” úmyselne
zamlčia. Prečo sa za to hanbia? Skutočnosť je taká, že väčšina absolventov nemá úprimný záujem o uplatnenie sa v
knižnici, knižnica sa často stáva posledným východiskom v prípade, že absolvent “nepochodil” vo firme alebo v
banke. Je na príčine fakt, že práca knihovníka je slabo finančne ohodnotená a nie je docenený jej spoločenský
status? Určite áno, ale nielen. Na príčine sme i my! Mali by sme robiť všetko pre to, aby sme mladú generáciu
presvedčili o význame práce informačného pracovníka a knihovníka, za ktorú sa nikto z nich nebude hanbiť.

Riešením je modernizovať metódy výučby odborných knihovníckych predmetov v súlade s potrebami
knižnično-informačnej praxe a ešte väčšmi zapájať študentov do života knižníc. Výborný priestor na napĺňanie tohto
zámeru vytvára existencia knižničného portálu InfoLib, na ktorého tvorbe sa naši študenti podieľajú, čo nám pomáha
približovať im zmysel knihovníckej profesie. Ďalším krokom je využitie internetu a automatizovaných
knižnično-informačných systémov vo výučbe. Na tieto účely sme zriadili novú počítačovú učebňu priamo prepojenú s
priestorom školskej knižnice, ktorej atmosféra umožňuje nácvik praktických knihovníckych a informačných zručností v
autentickom prostredí. Študenti majú zároveň príležitosť zapájať sa do projektu jej úplnej automatizácie a vytvárať
sekundárny informačný fond nielen spracovávaním katalógu knižnice, ale aj tvorbou databáz užitočných pri realizácii
školských projektov či záverečných maturitných prác. Cieľom ŠKIŠ je dosiahnuť, aby školská knižnica okrem
informačnej, kultúrnej a voľnočasovej funkcie plnila úlohu školského vzdelávacieho centra a naplno slúžila
výchovno-vzdelávaciemu procesu v súlade s jej odborným zameraním. Po realizácii rozsiahlejšej akvizície a
internetizácie by sa dalo uvažovať o vytvorení regionálneho knižnično-informačného centra, ktoré by slúžilo nielen
pedagógom a študentom školy, ale i verejnosti.

V minulosti na ŠKIŠ prebiehala výučba automatizovaného knižničného systému CDS/ISIS, ktorý bol využitý aj na
tvorbu offline katalógu školskej knižnice (práce na ňom boli prerušené z personálnych dôvodov). V minulom školskom
roku škola získala darom systém Libris, avšak jeho fungovanie bolo značne obmedzené pre inštalačnú chybu autora
systému, ktorá dodnes nebola odstránená (a zrejme nikdy nebude, keďže sa Libris v súčasnej knižničnej praxi stáva
minulosťou). Slovenská národná knižnica poskytla ŠKIŠ inštaláciu integrovaného knižnično-informačného systému
Virtua, ale jeho plnohodnotné využitie bude možné až po začlenení sa do občianskeho združenia KIS3G – k dispozícii
je zatiaľ iba modul katalogizácie, študenti sa zároveň oboznamujú s výmenným formátom MARC 21. V spolupráci s
Centrom vedecko-technických informácií sme zrealizovali inštaláciu systému WinISIS, ktorý po konverzii dát zo
systému CDS/ISIS slúži na dohotovenie automatizovaného katalógu školskej knižnice – študenti sa aktívne podieľajú
na jeho tvorbe. Boli sme príjemne prekvapení, keď sa z vlastnej iniciatívy našej študentky, ktorá praxovala vo
firme TOPSET, zameranej na výrobu softvéru, podarilo získať do daru jej firemný produkt pod názvom “Knižnica”. Je
to knižničný systém určený malým knižniciam, preto je vhodný i pre školské knižnice. Musíme vyzdvihnúť veľmi
efektívnu spoluprácu s firmou SVOP, distribujúcou automatizovaný knižnično-informačný systém Dawinci, ktorý sa bude
využívať pri výučbe automatizovanej akvizície, evidencie dokumentov, katalogizácie i služieb. Všetky menované
organizácie zároveň zabezpečili vyškolenie našich pedagógov.

ŠKIŠ sa v súlade s potrebami praxe usiluje o získanie a výučbu ďalších automatizovaných
knižnično-informačných systémov, ktorých využitie je rozšírené. Pozitívne je, že načrtnutými zmenami sa darí
zatraktívniť obsah štúdia a motivovať študentov v rozhodnutí realizovať povinnú odbornú prax v knižniciach.
Objavuje sa aj samostatná iniciatíva študentov pomáhať škole a školskej knižnici zefektívňovať výučbu a služby.
Touto cestou sa chceme všetkým, ktorí s nami ochotne spolupracujú, poďakovať a vyjadriť nádej, že aj tieto snahy
povedú k umocneniu záujmu mladých ľudí o prácu v knižniciach a o náš odbor.

Share:
Issue content