Slovenská chemická knižnica pri FCHPT STU v Bratislave

From Slovakia


História knižnice

Počiatky vzniku a formovania knižnice sa datujú už od roku 1955. Vedením knižnice, ktorá študijnú literatúru
vydávala cez úzke pivničné okienko a realizovala svoju činnosť na rozlohe 50 m2, bola poverená PhDr. Viera
Pavlincová. Vďaka tejto veľmi prísnej žene, ale na druhej strane oddanej celej knižničnej praxi, knižnica získala a
v súčasnosti vlastní také veľké priestory (1 500 m2), ktoré plne vyhovujú jej činnosti a používateľom.

V 90. rokoch, keď naša knižnica niesla názov
Študijné a informačné centrum, prešla veľkou transformáciou na úrovni automatizácie akvizičnej a výpožičnej
činnosti.

Od roku 2004 však vystupuje pod súčasným názvom – Slovenská chemická knižnica (SCHK) a v dnes plní úlohu
akademickej a zároveň špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť chémie, biochémie a potravinárstva.

Na základe vynikajúcich referencií sa v januári 2002 rozhodla Nemecká chemická spoločnosť darovať našej
knižnici unikátnu zbierku chemickej literatúry, ktorá zahŕňa 450 kompletných titulov chemických periodík a 40 000
knižničných jednotiek (ďalej k. j.) s chemickou tematikou. Získaním tejto literatúry sme sa stali najlepšie
vybavenou chemickou knižnicou v strednej Európe. Vďaka takémuto posudku sa nám následne v júni 2003 podarilo získať
grant Americkej chemickej spoločnosti v podobe asi 20 000 k. j. a umiestniť ich v našej knižnici. K decembru 2003
obsahovali fondy SCHK približne 300 000 k. j., to značí, že veľkosťou objemu knižničného fondu je táto knižnica
najväčšou fakultnou knižnicou v SR.


Súčasný stav

SCHK je v súčasnosti jedinou knižnicou na Slovensku, ktorá má k dispozícii najväčšiu a kompletnú zbierku
chemických informácií na svete –
Chemical abstracts (od roku 1907 do roku 2004). Táto unikátna databáza sumarizuje abstrakty vedeckých prác
publikovaných v 9 000 najprestížnejších časopisov z oblasti chémie a jej príbuzných odvetví.

Od roku 2003 knižnica odoberá už väčšinu titulov v elektronickej forme (Chemical abstracts, Science Direct,
Springer, Wiley, Engineering Village), čo používateľom výrazne skracuje čas potrebný na presné vyhľadanie
požadovaných informácií. Získanie knižničných fondov od Nemeckej chemickej spoločnosti a Americkej chemickej
spoločnosti nám umožnilo skompletizovať bázy chemických dát a vytvorilo podmienky na zriadenie SCHK ako
špecializovanej vedeckej knižnice v odbore chémia a potravinárstvo s celoslovenskou pôsobnosťou.

V poskytovaní služieb sme sa zamerali hlavne na komplexnú modernizáciu IT infraštruktúry a elektronické
poskytovanie služieb. Inovácia potrebného digitalizačného vybavenia nám v súčasnosti umožňuje do 4 hodín digitálne
prijať, spracovať a odoslať akúkoľvek požiadavku zákazníka. V SCHK v súčasnosti pracuje 15 zamestnancov, z ktorých
7 ukončilo vysokoškolské štúdium. V rámci spolupráce s ostatnými pracoviskami fakulty zabezpečuje SCHK aj odborné
konzultácie v oblasti chémie a potravinárstva.

Veľkú pozornosť venujeme propagácii knižnice a jej služieb. Samozrejmosťou je rokovanie a ponuka knižničných
služieb vrcholným predstaviteľom úspešných chemických a potravinárskych spoločností na Slovensku.


Informačné technológie

Jedným z najdôležitejších aspektov budovania SCHK je budovanie IT infraštruktúry, pričom hlavný dôraz
kladieme na jednoduchosť obsluhy, softvérovú bezpečnosť, nasadenie open source softvéru a nízke prevádzkové
náklady. V rokoch 2002 a 2003 knižnica na základe výbornej spolupráce s firmou SUN Microsystems získala výpočtovú
techniku a softvér v hodnote 400 000,- USD.

Srdcom počítačovej infraštruktúry je 50-procesorový server SUN E10000, na ktorý je pripojená sieť 50
unixových terminálov SUNRay. Na prístup používateľov k výpočtovej technike sa využívajú čipové karty využívajúce
technológiu “hot desking”. Samozrejmosťou je tlač dokumentov na vysokorýchlostnej sieťovej tlačiarni. Pripojenie do
internetu je realizované cez sieť SANET II.

Použitie technológie SUNRay od firmy SUN Microsystems nám umožnilo výrazne znížiť náklady na správu a
prevádzku celého počítačového prostredia, využitie open source softvéru zase znížilo náklady na nákup
softvéru.

SCHK sa taktiež zapojila do procesu implementácie národného knižničného systému a vďaka výbornému
hardvérovému vybaveniu a profesionalite pracovníkov je prevádzkovateľom tohto systému. Ďalším ocenením našej práce
bolo rozhodnutie firmy SUN Microsystems, ktorá nás v roku 2004 certifikovala ako Autorizované školiace stredisko
SUN Microsystems. Knižnica tak v súčasnosti ponúka certifikované školenia ukončené certifikačnou skúškou, uznávanou
na celom svete. Toho času s firmou SUN Microsystems rokujeme o rozšírení vzájomnej spolupráce a zaradení SCHK medzi
Centrá excelencie firmy SUN Microsystems.

Share:
Issue content