Využitie CDS/ISIS v Divadelnom ústave

From Slovakia

45.jpg (6946 bytes) 
Divadelný ústav (DÚ) okrem iného systematicky zhromažďuje, spracováva, uchováva a sprístupňuje archívne,
dokumentačné, knižničné, audiovizuálne a scénografické materiály o profesionálnom divadle na území Slovenska. Jeho
súčasťou je aj špecializovaná knižnica, ktorá disponuje rozsiahlym a v mnohom unikátnym fondom slovenskej a
zahraničnej odbornej divadelnej literatúry, dramatických textov a literatúrou príbuzných odborov v počte asi 32 000
knižných jednotiek. Knižničný fond tiež zahŕňa odborné a kultúrne periodiká. Popri klasických lístkových katalógoch
je knižný fond spracovaný tiež v automatizovanom systéme. Na vybudovanie elektronického katalógu bol vybraný softvér
CDS/ISIS (pre Windows – WinISIS) zakúpený v roku 2001. Softvér CDS/ISIS poskytuje UNESCO prostredníctvom siete
národných distributérov. Túto funkciu u nás zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií.

Systém pôvodne slúžil výlučne na spracovanie knižného fondu, neskôr sa ukázala jeho využiteľnosť pre všetky
dokumentačné fondy a zbierky. Vytvoril tak doplnok k využívanému informačnému systému THEISA, ktorý obsahuje dáta o
osobnostiach divadelného života, divadlách, divadelných súboroch, inscenáciách, zájazdoch, festivaloch a ďalších
aktivitách v rámci slovenského profesionálneho divadla. Systém WinISIS je v súčasnosti zavedený v lokálnej sieti
Divadelného ústavu v rámci technického vybavenia inštitúcie.

Na pôde DÚ sa v systéme WinISIS spracúvajú vybrané fondy a zbierky a pre verejnosť sú sprístupnené databázy,
ktoré obsahujú údaje o:

– knižnom fonde,

– bibliografii článkov,

– videotéke.

V databáze knižných fondov je asi 20 500 záznamov o viac ako 32 000 knihách. Záznamy v databáze sa vytvárali
“s knihou v ruke” v spolupráci s odborníkmi z oblasti teórie a histórie divadla. Toto umožnilo doplniť základné
bibliografické údaje o špecifické, odborné informácie vystihujúce tematiku a vzájomné súvislosti medzi knihami.
Databáza umožnila napríklad prepojiť divadelné hry uvádzané v divadlách pod rôznymi názvami.

Údaje získané z elektronického katalógu knižných jednotiek nám ďalej zjednodušili a zrýchlili revíziu fondu,
rovnako nám u-možnili vytvoriť katalogizačné lístky pre tlačený služobný a používateľský katalóg bez multiplicitnej
katalogizácie.

V rámci ďalšieho vývoja sa plánuje zavedenie elektronického systému výpožičiek a sprístupnenie ďalších
databáz knižničných fondov a zbierok (periodík a pod.).

Druhou najstaršou zo súboru databáz je databáza aktuálnej bibliografie článkov. Ponúka kompletný prehľad
výstrižkov z vybranej dennej a odbornej tlače vrátane recipročne získaných výstrižkov. Databáza v súčasnosti
obsahuje 18 500 záznamov, ku ktorým mesačne pribúda asi 400 nových.

Umožňuje nám vyhľadávanie podľa zadaných požiadaviek a jednoduché vytváranie a tlač rešerší a súpisov pre
externých používateľov a spolupracujúce inštitúcie. Rovnako systém poskytuje prehľad o dostupnosti vybraného
materiálu v rámci fondov a zbierok.

Sprístupňuje sa tiež retrospektívna bibliografia zo šesťdesiatych rokov, ktorá sa spracováva v rámci projektu
retrospektívnych ročeniek slovenského divadla. Pripravuje sa prepojenie databázy výstrižkov s ďalšími databázami
fondov a zbierok DÚ.

Databáza videotéky ponúka používateľom prístup k záznamom o jedinečnom fonde, ktorý obsahuje záznamy
divadelných a televíznych inscenácií a dokumentov určených výlučne na študijné účely. Obsahuje asi 2 800
záznamov.

Pre používateľov (z radov pracovníkov aj externých používateľov) bolo vytvorené rozhranie, ktoré poskytuje a
súčasne zamedzuje prístup do spomínaných databáz, v ktorých používatelia môžu vyhľadávať dokumenty a tlačiť
ich.

S databázami môžu v plnom rozsahu pracovať len pracovníci zodpovední za príslušný fond, a to po zadaní
prideleného hesla.

V rámci lokálnej siete sú v skúšobnej prevádzke pre pracovníkov DÚ dostupné ešte ďalšie databázy:

– makety scénických návrhov (modely scén),

– predmety galerijnej a muzeálnej hodnoty,

– fond tematických hesiel.

Medzi špecifikami týchto databáz možno spomenúť, že databáza makiet scénických návrhov a databáza zbierkových
predmetov umožnili vytvoriť obrazovú dokumentáciu vybraných predmetov. Databáza tematických hesiel na druhej strane
predstavuje spôsob vytvárania tematických celkov z rôznych typov dokumentov. Poskytuje prepojenie na záznamy
konkrétnych dokumentov (napr. výstrižky, fotografie), ktoré sú uložené v spracovanom tematickom súbore.

V budúcnosti sa počíta so sprístupnením ďalších databáz pre spracovanie:

– fondu fonotéky a fondu multimediálnych CD-nosičov,

– fondu fotografií, negatívov, diapozitívov a skenov,

– fondu bulletinov,

– archívnych fondov a zbierok.

Jednotlivé databázy sú vytvárané podľa požiadaviek odborných pracovníkov, s ohľadom na potreby používateľov.
Systém WinISIS umožňuje správu databáz s nízkym finančným zaťažením a v rámci personálnych možností DÚ.

Prínosom využitia systému WinISIS je zefektívnenie odbornej evidencie fondov a postupne nahrádza ručnú, často
multiplicitnú evidenciu. Systém WinISIS nám umožňuje z elektronických evidenčných záznamov vytvárať rôzne tlačové
výstupy, zaznamenávať údaje o akvizícií, o uložení, umožňuje prepojenie s ďalšími databázami a taktiež vytvárať
samostatné tematické celky.

Elektronizácia katalógov fondov a zbierok umožňuje i ochranu archívnych a historických materiálov pred
nadmerným používaním, zefektívnenie práce zamestnancov DÚ, skvalitnenie služieb a vďaka medzinárodným štandardom
pre popis dokumentov umožňuje výmenu dát s ďalšími organizáciami podobného zamerania.

Share:
Issue content