FlexLib3i – výpožičný systém Slovenskej poľnohospodárskej knižnice

From Slovakia

41.gif (1447 bytes)
O úskaliach a problémoch aplikácie “vlastného” knižnično-informačného systému, prípadne systému vytvoreného na
zákazku pre jednu konkrétnu knižnicu, sa v prvej polovici 90. rokov hovorilo veľa. Napriek tomu sa našli knižnice,
ktoré takéto riskantné riešenie prijali. Jednou z nich bola Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre (SlPK).
Faktorom, ktorý ovplyvnil rozhodnutie dať si vytvoriť vlastný softvér pre automatizáciu výpožičných služieb, bol
najmä nedostatok financií na kúpu renomovaného, overeného komplexného softvéru, pokrývajúceho celú knižničnú agendu.
V chaotickej situácii, aká bola začiatkom 90. rokov v procese automatizácie slovenských knižníc, sa SlPK nechcela
vzdať ISIS-u ako predpokladu zachovania kompatibility záznamov, ale aj vynikajúceho rešeršného systému, ktorý sa
jednoducho prispôsoboval potrebám knižnice.

Výhodou softvéru “šitého na mieru” bola najmä skutočnosť, že systém sa prispôsobil výpožičnému procesu
knižnice a nie naopak, nezanedbateľným kritériom bola aj nízka cena a niektoré vlastnosti databázového systému
Dataflex, v ktorom bol celý softvér naprogramovaný. Dodávateľská firma od začiatku deklarovala, že vďaka možnosti
prevádzkovať Dataflex na rôznych hardvérových platformách pod operačným systémom DOS, Windows, OS/2, UNIX bude
relatívne jednoduché sprístupniť výpožičný systém nielen v lokálnej sieti, ale aj v internete. Časom sa ukázalo
toto tvrdenie ako pravdivé.

Softvérový produkt FlexLib, napísaný nad databázovým prostredím Dataflex, vyvinula firma In.sys z Nitry na
základe presných špecifikácií knižnice. S jeho implementáciou v lokálnej sieti začala knižnica v roku 1995. Pretože
SlPK nemá otvorený prístup k fondu, znamenala automatizácia výrazné zjednodušenie výpožičnej agendy ako pre
používateľov, tak aj pre personál. FlexLib vyriešil aj problém prezentácie katalógu knižnice v internete. V roku
1996 bol katalóg sprístupnený na www stránke knižnice cez telnet a od roku 1999 aj cez web. Využila sa pri tom už
spomínaná výhoda programov písaných v Dataflexe – prevádzkovateľnosť na rôznych typoch operačných systémov a
hardvéru. Bolo treba však dokúpiť vývojové prostredie Dataflexu pre operačný systém SUN Solaris a zdrojové texty
Flexlibu, aby modul Katalóg zo systému FlexLib mohol byť implementovaný na OS SUN Solaris.

V ďalšej etape (v roku 2002) bola implementovaná verzia systému FlexLib pre UNIX – FlexLib3i, ktorá znamenala
presun celej výpožičnej agendy knižnice z lokálnej siete do internetu (
www.slpk.sk – Katalóg/Výpožičky). Táto verzia systému priniesla nové možnosti
využívania výpožičných služieb knižnice registrovaným i neregistrovaným používateľom.

Registrovaný používateľ získa po prihlásení, zadaním čísla čitateľského preukazu a hesla, možnosť kontroly a
sledovania stavu svojho konta (informácie o tom, ktoré dokumenty má požičané, na ktoré má vystavenú žiadanku, či už
je žiadanka vytlačená alebo vybavená atď.). Zároveň získa prístup k databáze Katalóg SlPK, v ktorej môže vyhľadávať
podľa rôznych kritérií, ako je názov dokumentu, meno autora, predmetové heslo a rok vydania. Keďže výpožičný systém
pracuje v online režime, záznamy vyhľadaných dokumentov odrážajú aktuálny stav dostupnosti dokumentu – koľko
exemplárov z daného titulu má knižnica vo svojom fonde, koľko je voľných exemplárov, či je možné dokument požičať,
alebo je už požičaný.

Keď s odstupom času hodnotíme prijaté rozhodnutie – dať si vytvoriť softvér pre výpožičnú agendu, vidíme veľa
negatív. Výhoda individuálneho prístupu k tvorbe systému, jeho prispôsobenie potrebám jednej knižnice, zároveň
znamenala nevýhodu – FlexLib zostal systémom jednej knižnice, čo limitovalo aj jeho ďalší vývoj. Od poslednej
aktualizácie systému v roku 2002 sa akýkoľvek jeho vývoj zastavil.

SlPK chýba komplexný knižnično-informačný systém (katalogizácia je v ISIS-e, výpožičky v spomínanom FlexLibe
a bibliografické databázy v ARL). Takáto systémová rôznorodosť spôsobuje množstvo problémov – potrebu konverzií,
duplicity v spracovaní a pod. Na druhej strane je to obraz podmienok, v akých prebiehalo budovanie
knižnično-informačného systému SlPK – vždy s minimom financií, ale so snahou poskytnúť maximálny komfort
používateľovi. Knižničný softvér “šitý na mieru” je nakoniec tiež len výsledkom anomálií slovenského knihovníctva,
napodiv však výsledkom, ktorý už takmer desaťročie funguje bez väčších problémov. Softvéru FlexLib nemožno uprieť
zásluhu, že umožnil SlPK byť medzi prvými knižnicami s automatizovanými výpožičkami a s výpožičnou službou
dostupnou cez internet. Dnešná doba už určite prekonala podobné riešenia, otázkou však zostáva, kedy budú vytvorené
podmienky na zmenu.

 


Zoznam bibliografických odkazov:

BELLÉROVÁ, B. – HERICHOVÁ, A.: Možnosti automatizácie knižníc. In :
INFOS ’97 : Zborník z 29. informatického seminára konaného v dňöch 14. – 17. apríla 1997 v Jasnej pod Chopkom.
Bratislava :
SSK, 1997, s. 171-174.

KŇAŽICKÁ, S: FlexLib3i – inovácia výpožičného systému Slovenskej poľnohospodárskej knižnice v internete. In
:
Sieťové a informačné technológie : Celoškolský seminár. Nitra : SPU, 2002, s. 19-23.

Share:
Issue content