Od Librisu k Virtue

From Slovakia

S automatizáciou sme v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou začali ešte v roku 1992. V r. 1996 sme mali v systéme Libris retrospektívne spracovaný celý knižničný fond a plne automatizované všetky subsystémy. Bibliografické informácie sme spracovávali v systéme Biblis, ktorý nám odhalil dovtedy nevídané možnosti spracovávania a sprístupňovania informácií.

Bola to v živote našej knižnice veľmi významná etapa. Autor programu RNDr. Tibor Menyhért výborne zvládol úlohu knihovníka a najmä trpezlivého pedagóga. Zoznamovanie s výpočtovou technikou sa stalo pre pracovníkov knižnice zaujímavé. V krátkom časovom horizonte ovládali výpočtovú techniku aj základnú obsluhu systému. Dnes už s úsmevom na tvári spomínajú na chvíle, keď bol počítač omnoho pomalší ako práca s klasickými lístočkami a perom. Pán Menyhért bol vždy ochotný pomôcť, poradiť a včas odstrániť chyby, ktoré vznikali nesprávnym používaním programu. S narastajúcim počtom inštalácií systémov Libris a Biblis po celom Slovensku bol však čoraz ťažšie “zastihnuteľný”. Na druhej strane, neustále vyvíjal nové a dokonalejšie verzie podľa požiadaviek knižníc, takže časom systém nevyžadoval mimoriadnu starostlivosť. V našej knižnici som sa o zabezpečenie bezproblémovej prevádzky starala ako správca systému. Jednoduché veci som dokázala ošetriť sama, ak boli operácie zložitejšie, konzultovala som ich s autorom programu. Nikdy sa nestalo, aby vzniknuté problémy nebol ochotný ihneď riešiť. Je potrebné zdôrazniť, že urobil pre verejné knižnice na Slovensku v súvislosti s automatizáciou veľký kus práce a patrí mu za to úprimná vďaka. V posledných rokoch pracoval na verziách Librisu a Biblisu pod Windows, avšak tie stále neboli k dispozícii.

V marci 2003 na otvorení TSK informoval generálny riaditeľ SNK doc. Katuščák o KIS3G, ktorý bude slúžiť knižniciam v Slovenskej republike. Oboznámil riaditeľov knižníc s cieľmi a konkrétnymi krokmi, ktoré budú nasledovať v súlade s programom elektronizácie knižníc. Pán Menyhért predstavil na Bibliotéke 2003 knihovníckej verejnosti systém Clavius, ktorý sa mal stať “pokračovateľom” systémov Libris a Biblis.

Stáli sme pred zložitou otázkou: ktorou cestou sa vydať? Uprednostniť jeden spoločný softvér, alebo sa prikloniť k lokálnemu systému?

Rozhodnúť sa správne vo chvíli, keď nie je dostatok informácií a možnosť porovnávať, je veľmi ťažké. A tak sme sa na celý problém pozreli očami našich používateľov. Tým je úplne jedno, aký systém používame, dôležité je, aby mali rýchle a kvalitné informácie, aby sme vytvárali základy digitálnej knižnice a prístup k externým informačným zdrojom. Rozhodli sme sa pre KIS3G.

Z prihlásených verejných knižníc sme boli v marci 2004 vytypovaní do testovacej etapy za verejné regionálne knižnice na Slovensku. Harmonogram realizácie predpokladal implementáciu systému Virtua v našej knižnici v septembri 2004. Problém vznikol pri konverzii dát zo systému Libris, ktorú mal pôvodne zabezpečiť pán Menyhért.

25.jpg (6402 bytes)

Čas hrá v náš prospech, pretože v auguste t. r. sme v Hornozemplínskej knižnici uskutočnili plánovanú revíziu, zabezpečili novú štruktúrovanú kabeláž v celej knižnici a skvalitnili pripojenie na internet. (Do augusta sme mali mikrovlnné pripojenie s rýchlosťou 128 kb/s, v súčasnosti sme pripojení cez DSL 512 kb/s.) Absolvovali sme prvé školenia a zoznámili sme sa s prácou v systéme Virtua. V súčasnosti porovnávame a hodnotíme.

Dovoľujeme si vysloviť presvedčenie, že po úspešnej konverzii dát sa koncom tohto roka podarí prechod našej knižnice na nový systém Virtua v skúšobnej prevádzke. Dovtedy budeme zaiste potrebovať ďalšie školenia a doplnenie novej techniky.

Naša cesta od Librisu k Virtue nie je jednoduchá, máme skúsenosti s automatizáciou, technika sa stala súčasťou našej práce, ale ak chceme poskytovať informácie na úrovni súčasnej doby, musíme ísť ďalej. Potrebujeme sa vzdelávať a systematicky aktualizovať svoje znalosti. Dôležité však je, aby sme mali chuť meniť veci k lepšiemu. Naším cieľom je neustále skvalitňovať knižnično-informačné služby, pretože si plne uvedomujeme, že z “informačnej superdiaľnice” zísť nemožno.

Share:
Issue content