Od registra seriálov k novému informačnému systému ISSN

Main Articles


“The Company of the Gods rejoiced, rejoiced, at the coming of Horus, the son of Osiris, whose heart was
firm, the triumphant, the son of Isis, the heir of Osiris.” [
1]

Systém ISSN sa rozvinul v rámci UNESCO programu na rozvoj svetovej vedy (UNISIST). Roku 1971 bola navrhnutá a
v roku 1974 založená medzinárodná sieť ISSN (do r. 1993 známa pod názvom International Serial Data System – ISDS),
v rámci ktorej v súčasnosti spolupracuje 240 krajín na celom svete. Základné pojmy vymedzuje norma ISO 3297
International Standard Serial Number (ISSN) – medzinárodné štandardné číslo seriálu (prijatá v r. 1975,
novelizovaná v r. 2000, v súčasnosti opäť v štádiu prepracovania).

Poslaním medzinárodného systému ISSN je poskytovať služby súvisiace s jednoznačnou identifikáciou
pokračujúcich prameňov vydávaných v minulosti a v súčasnosti alebo pripravených na vydanie a byť nástrojom
bibliografickej kontroly týchto typov publikácií. Hlavnými úlohami sú jednoznačná identifikácia pokračujúcich
prameňov bez ohľadu na krajinu vydania, jazyk, abecedu, periodicitu, nosič ap., mapovanie zmien (zmeny názvov,
vydavateľských údajov, periodicity, rokov vydávania ap.), spravovanie a sprístupňovanie medzinárodnej databázy –
ISSN registra [
2].

Systém medzinárodnej identifikácie seriálových publikácií fungoval pôvodne v lístkovej forme, neskôr na
veľkých počítačoch (formát ISDS) a postupne sa vyvinul na distribuovaný automatizovaný systém. V súčasnosti je v
prevádzke na serveroch medzinárodného centra ISSN v Paríži (MC ISSN) centrálne redigovaná databáza s možnosťou
online prístupu. Údaje sa spracúvajú v národných agentúrach (NA ISSN) v jednotlivých členských krajinách na
lokálnych systémoch, z ktorých sa údaje pravidelne exportujú do centrálnej databázy alebo sa exportujú priamo zo
systémov inštitúcií (zväčša národných knižníc), v rámci ktorých agentúry fungujú.


Lokálny systém na spracovanie údajov registra ISSN

Lokálny systém na spracovanie údajov registra ISSN (OSIRIS), ktorý sa v súčasnosti používa aj v slovenskej NA
ISSN v UKB v Bratislave, vyvinulo MC ISSN v spolupráci s Informačnou sekciou UNESCO na platforme mikro CDS/ISIS (na
vývoji sa podieľal tím G. Del Bigia, “otca” systému CDS/ISIS). V súčasnosti sa používa verzia OSIR2000 na platforme
jednej z posledných verzií mikro CDS/ISIS, verzia 3.8 pre OS DOS z roku 1999. Táto verzia sa inštalovala v rokoch
2000 a 2001. OSIRIS sa vyvíjal na konci 80. rokov 20. storočia z viacerých dôvodov. Veľký počet národných agentúr
ISSN mal ťažkosti s tvorbou záznamov a ich exportovaním z lokálnych systémov, prevládala nízka úroveň informačnej
infraštruktúry a bol nedostatok skúseností s novými technológiami. Mikro CDS/ISIS bol v tom čase ideálny nástroj na
správu ISSN údajov, ktorý dovoľoval realizovať automatické kontrolné procedúry a zjednocoval výmenu údajov. Lokálne
údaje sa udržiavali a spracúvali vo forme národného registra a v pravidelných intervaloch sa nové a opravené
záznamy exportovali vo formáte ISO 2709 do MC ISSN, kde sa v dávkovom režime druhýkrát overovali a ukladali do
centrálnej databázy medzinárodného registra ISSN. Tak ako sa vyvíjalo operačné prostredie osobných počítačov a s
ním systém mikro CDS/ISIS, bolo treba meniť i verzie OSIRIS. Posledná zmena bola vyvolaná riešením problému 2000.
Lokálny systém na správu a spracovanie údajov OSIR2000 v súčasnosti využíva 25 národných agentúr ISSN. Roku 2001 sa
v súvislosti s prípravou na výmenu centrálneho systému prijalo rozhodnutie inovovať lokálnu aplikáciu. Začali sa
tiež objavovať problémy s prevádzkou systému v prostredí nových operačných systémov (Windows, NT Windows…) a v
sieťovom režime. Na jeseň roku 2002 sa ustálila špecifikácia požiadaviek na funkčnosť nového lokálneho systému,
ktorá mala byť podkladom na vypísanie medzinárodného tendra. Uvažovalo sa o využití niektorého z voľne dostupných
“open-source” relačných DB systémov (ADABAS, MySQL, MS SQL, PostGres, Firebird, resp. WinISIS). Pracovná skupina
správcov systému OSIRIS (pôsobiaca v rámci konferencie riaditeľov ISSN centier) sformulovala požiadavky a
odporúčania na vývoj novej lokálnej aplikácie.

V diskusii o požadovaných vlastnostiach nového systému sa objavila i otázka názvu “následníckej” aplikácie,
ktorá by mala nahradiť doterajší systém (OSIRIS na platforme ISIS). V rámci korešpondenčnej súťaže sa stal
favoritom náš návrh z 28. februára 2002: HORUS (Hierarchical Online Registration Utility for Serials).

Každá z dovtedajších verzií OSIRIS na platforme CDS/ISIS mala zabudované procedúry napísané v programovacom
jazyku ISIS-Pascal. Boli to premyslené nástroje na vnútorné kontroly databáz, na správnosť a konzistenciu záznamov.
Verzia CDS/ISIS pre Windows (WINISIS) neobsahovala taký výkonný programovací jazyk, bolo však možné využiť modul
ISIS DLL vyvinutý na Bireme University v Brazílii. UNESCO pokračovalo vo vývoji WinISIS a špeciálnej nadstavby
ISIS-MARC a garantovalo bezplatnosť týchto nástrojov. Otázkou bolo, kde, ako a kto by mal zabezpečiť vývoj novej
verzie, aké nároky na čas a financie možno očakávať a napokon, či bude aj naďalej dostatok používateľov, aby sa
investície do vývoja vyplatili. Niektoré NA ISSN uskutočnili alebo oznámili zmenu technológie spracovania národných
registrov ISSN v rámci domácich integrovaných systémov. Export pre centrálny register sa realizoval z tohto
prostredia priamo a nie ako doposiaľ – cez osobitnú lokálnu aplikáciu. Väčšinou sa však v týchto systémoch
nepodarilo dosiahnuť požadovanú úroveň vnútornej kontroly údajov a selektívne riadenie toku záznamov podľa statusu
(nový, opravený, exportovaný, predbežný, lokálny…). Problémy pri prenose údajov spôsobovala rôzna implementácia
exportného formátu ISO 2709. S migráciou lokálnych systémov úzko súviseli aktivity na harmonizácii formátov a
príprava nového centrálneho systému, ktorý mal dovoľovať komunikáciu offline a online vo viacerých dohodnutých
štandardoch (UNIMARC, MARC, Z39.50…).

S nasadením novej lokálnej aplikácie sa uvažovalo v termíne spustenia centrálneho systému začiatkom roku
2004. MC ISSN však nemalo kapacity na dlhodobé zabezpečenie stability lokálnej aplikácie, preto sa mal vývoj
uskutočniť na objednávku samostatne, oddelene od centrálneho systému.

V júni 2003 však prezidentka MC ISSN Françoise Pellé informovala o rozhodnutí správnej rady, že potrebné
financie na externý vývoj nemožno zabezpečiť a že MC ISSN IC nemôže udržiavať a podporovať následnícky produkt a
neuvažuje o vývoji priamej náhrady za OSIRIS. Zároveň oznámila, že od polovice r. 2005 nebude OSIRIS podporovaný
vôbec, a odporučila jeho používateľom nájsť iné technické riešenia. Zvažovali sa najmä náklady na vývoj a na údržbu
nového softvéru, kapacity (ľudské, technické a finančné), ale aj budúce vlastnosti nového systému z hľadiska
spracovania údajov (MARC 21 a UNIMARC). Ukončenie podpory lokálnej aplikácie bez náhrady sa neprijalo s nadšením.
Nezávislé spracovanie s rozsiahlymi vnútornými krížovými kontrolami a pravidelný export nových záznamov doposiaľ
zaručoval vysokú úroveň kvality údajov. Lokálne aplikácie navyše dovoľovali zápis vlastných údajov a poznámok
(adresy vydavateľov, interné poznámky…), ktoré sú dôležité pre vnútorné pôsobenie agentúry.


Výber nového centrálneho systému na správu registra ISSN

Programový systém registra ISSN, ktorý zahrnuje komplex pomocných a služobných programov na manažment údajov,
sa pôvodne vyvíjal v MC ISSN. Z hľadiska koncepcie i výkonnosti však v porovnaní so stavom dosiahnutým v oblasti
správy databáz zastaral, nedovoľoval integráciu kontrolných modulov a prístup k údajom z vonkajšieho prostredia.
Preto sa do strategického plánu rozvoja v roku 2001 zahrnula jeho inovácia. Architektúra sa mala opierať o doposiaľ
úspešne overenú koncepciu centrálnej redakcie a siete nezávislých lokálnych aplikácií, pričom sa mal podstatne
rozšíriť repertoár komunikačných a údajových formátov. Snahou bolo získať knižnične orientovaný programový balík
založený na relačnom RDBMS prispôsobenom potrebám ISSN registra. Popri požiadavke na zachovanie doterajšej
funkcionality sa stanovili tieto požiadavky:

 • vstup ISSN záznamov v jednom z dvoch hlavných bibliografických formátov (UNIMARC a MARC 21) a v používanom
  formáte ISSN-MARC (formát OSIRIS),
 • vstup záznamov v kóde UNICODE,
 • bezpečná prevádzka v sieťovom prostredí,
 • manažment požiadaviek na identifikáciu prameňov očakávajúcich pridelenie,
 • katalogizácia v medzinárodnej sieti prostredníctvom špecifického modulu,
 • prístup k databáze prostredníctvom protokolu Z39.50 (okrem Web OPAC-u).


Rozhodlo sa využiť základné komponenty existujúceho integrovaného knižničného systému, ktorý už poskytuje
požadované funkcie – databázový manažment, katalogizačný modul a www prístup. Na konverziu údajov z externých
zdrojov, ktorá je príliš špecifická, sa predpokladal vývoj modulu realizovaného na platforme voľne dostupného
programu USEMARCON.


Z časového hľadiska bolo zrejmé, že zásadná zmena sa nemôže robiť v zhone, pretože vyžaduje starostlivé
plánovanie a analýzu potrieb a potenciálnych riešení. Samotná implementačná fáza si tiež vyžaduje určitý čas,
najmä ak je potrebný špecifický vývoj a adaptácia dodaného softvéru, ako aj starostlivé testovanie a hodnotenie
výsledkov. Na druhej strane sa konštatovalo, že údržba starého systému je čoraz obtiažnejšia. Systém mal byť z
uvedených dôvodov spustený v roku 2004, čo si vyžadovalo rozhodnúť o systéme začiatkom roku 2003, ako aj to, že
verejné obstarávanie sa musí uskutočniť v poslednom štvrťroku 2002.


Správna rada ISSN v roku 2001 schválila a vyčlenila potrebné rozpočtové zdroje a načrtla hlavné zámery
projektu nového informačného systému. Ustanovila medzinárodný riadiaci a dozorný výbor a určila manažéra
projektu.


Konečné technické špecifikácie pre nový informačný systém navrhol malý implementačný tím v MC ISSN v období
od októbra 2002 do februára 2003 na podklade materiálu vypracovaného francúzskou konzultačnou firmou Six et Dix
na prelome rokov 2001/2002. Na spracovanie návrhu administratívnych dokumentov pre tender MC ISSN prizvalo
špecializovanú právnu pomoc. Napriek skutočnosti, že MC ISSN ako medzivládna organizácia nie je viazaná
európskymi zásadami verejného obstarávania, rozhodlo sa aplikovať francúzsky zákon. Dňa 18. októbra 2002 sa
vypísala verejná súťaž (tender) na dodávku softvéru a služieb na implementáciu nového informačného systému. Mala
dve etapy. Počas prvej, organizovanej v novembri 2002, sa zaslal obsiahly opis projektu spolu so zmluvnými
podmienkami viac než 120 záujemcom a spoločnostiam, ktoré sa požiadali o vyjadrenie záujmu zúčastniť sa, o
zaslanie potrebných údajov (finančné podmienky, referencie a pod.) a o potvrdenie schopnosti implementovať systém
s požadovanými vlastnosťami v danej lehote. Prihlášky zaslalo 13 spoločností, riadiaci výbor projektu napokon
vybral 5 najsľubnejších kandidátov, ktorým sa v marci 2003 zaslali podrobné technické špecifikácie.


15.jpg (53267 bytes)


Začiatkom mája 2003 riadiaci výbor overil referencie a po starostlivom posúdení všetkých kritérií
(technických, ekonomických…) vybral ponuku založenú na rozšírených moduloch integrovaného knižničného systému
Virtua (VTLS – USA). Jeho prednosťou bolo najmä dôsledné rešpektovanie formátu MARC 21. Rokovania MC ISSN a VTLS
od mája do septembra 2003 sa týkali rôznych aspektov projektu (manažment projektu, školenie, implementačný
kalendár, kapacita spoločnosti, náklady). Druhá fáza sa ukončila 15. septembra 2003 podpisom kontraktu na dodávku
upraveného katalogizačného modulu, portálu a na vypracovanie špeciálnych konverzných a kontrolných programov na
vstup a výstup údajov. Príprava nového informačného systému ISSN si vyžiadala niektoré opatrenia v rámci
vnútornej organizácie a postupov. MC ISSN zamestnalo experta na zabezpečenie formálnych procedúr a kontaktov s
VTLS, ktorý organizoval pravidelné mesačné porady s manažérom projektu a riešiteľským tímom z MC ISSN (vrátane
kontaktov s VTLS).


Vypracoval sa plán kontroly kvality, ktorý stanovuje pravidlá pre vzťahy VTLS a MC ISSN v tomto špecifickom
projekte a pokrýva manažment komunikácie, zmeny, riziká, testy, akceptáciu. Implementácia na báze Virtua sa
naplánovala na 18 mesiacov (september 2003 – marec 2005). Posledné tri mesiace roku 2003 sa v spolupráci s VTLS
venovali vypracovaniu detailných technických špecifikácií založených na požiadavkách predložených v súťažných
podkladoch.Implementácia nového informačného systému ISSN


Praktická implementácia nového systému (špecifický vývoj a rozšírenia, modifikácia Virtuy) sa rozdelila na
3 fázy. Každá fáza má vlastné verifikačné a kontrolné procedúry (1 mesiac na “Capability Acceptance” a 3 mesiace
na “Regular Service Verification”) a zodpovedá príslušným platbám.


Prvá fáza, zameraná na vybudovanie základného katalógu, počítala s konverziou registra do formátu MARC 21 v
máji 2004 a s akceptáciou do konca roku 2004. Druhá fáza sa mala zamerať na rozšírenie externých pracovných
formátov na vstup a výstup (ISSN MARC, UNIMARC, ONIX, DublinCore, OpenURL…) tak, aby od 16. apríla 2005 systém
pracoval v ostrom režime. V tretej fáze sa mali riešiť niektoré špeciálne postupy, ako je napríklad manažment URL
liniek, správa rôznych verzií záznamov (napr. žiadostí o pridelenie ISSN) s príslušnými kontrolnými
procedúrami.


1. implementačná fáza sa realizovala v prvých šiestich mesiacoch roku 2004. Jej výstupom je možnosť
prieskumu (search) cez OPAC a Portál, ďalej katalogizácia vo formáte MAR C21, ukladanie a výber súborov údajov zo
systému vo formáte ISSN-MARC alebo UNIMARC (s výnimkou konverzie z/do Dublin Core a ONIX pre seriály). Táto fáza
rieši základné problémy správy ISSN registra a validačné procedúry ISSN záznamov na rovnakej úrovni funkcionality,
akú mal pôvodný systém. Zahŕňa aj definitívnu migráciu bibliografických údajov na produkčné účely.2. implementačná fáza

rozširuje základnú funkcionalitu systému dosiahnutú v 1. fáze najmä o:

 • konverzie iných MARC formátov na vstup údajov (ONIX pre seriály, Dublin Core),
 • manažment zoznamu skrátených slov z kľúčových názvov,
 • automatické generovanie väzobných údajov o tituloch vo väzobných poliach,
 • automatizované generovanie predmetových hesiel “captions” (založené na indexoch MDT/Dewey v poliach
  080/082) a implementáciu zodpovedajúcich prieskumov v portáli,
 • Open URL v portáli ako cieľ aj ako zdroj umožňujúci použiť ISSN ako pointer k existujúcim prameňom, ktorý
  bude založený na aktuálnej situácii používateľa,
 • štatistiku a správy zodpovedajúce uvedeným položkám.


Do
3. implementačnej fázy sa zaradil vývoj nasledujúcich modulov:

 • vytvorenie databázy na podávanie žiadostí o pridelenie ISSN a “kandidátske pramene” (záznamy bez
  ISSN),
 • www formuláre na pridelenie ISSN a požiadavky na overovanie ISSN,
 • generovanie zoznamov ISSN (portál),
 • hyperlinky pre rodiny ISSN (portál),
 • XML formáty na vstup a výstup (DublinCore, Onix pre seriály),
 • manažment URL v záznamoch,
 • generovanie usporiadaných zoznamov podľa ISSN a podľa názvov cez portál,
 • štatistiky a správy zodpovedajúce spomínaným položkám.


Hoci systém bude umožňovať komunikáciu údajov v celej palete formátov, na vstup sa odporúča využitie online
klienta systému a, pokiaľ možno, vstupný formát MARC 21. Komunikácia v systéme Virtua medzi serverom a klientmi
sa uskutočňuje na báze protokolu Z39.50 s neoptimalizovaným profilom. Katalogizátori v MC ISSN (ale potenciálne
aj z jednotlivých NA ISSN, ktoré budú túto vlastnosť využívať) budú používať klienta systému Virtua (Virtua
Client – VC) na tvorbu bibliografických záznamov. Systém vnútorne pracuje s univerzálnym súborom znakov UNICODE
UTF8, záznamy ISSN sa realizujú v rozšírenom podsúbore znakov LATIN. Systém je založený na štruktúre údajov MARC
21, avšak schopný konvertovať záznamy dodané vo formáte UNIMARC alebo ISSN-MARC. Súbory zasielané národnými
centrami do MC ISSN budú importované do systému na základe vylepšeného pracovného postupu bez časového
oneskorenia. Zásadnou inováciou bude, že v novom integrovanom informačnom systéme sa akákoľvek zmena údajov
okamžite sprístupní používateľom cez WWW alebo prostrednictvom Z39.50. V marci 2004 sa podpísal kontrakt s CINES,
jedným z najväčších výpočtových centier francúzskych vysokých škôl v Montpelier. CINES bude hostiť servery nového
systému a zabezpečovať prístup cez internet prostredníctvom francúzskej chrbticovej siete Renater. CINES bude
zabezpečovať pravidelné zálohovanie a základnú údržbu a počítačová sekcia IC ISSN bude administrovať
systém.


Portál ISSN – Virtua má dve verzie rozhrania (skin). Prvé, ktoré dovoľuje neobmedzený prístup k všetkým
typom záznamov v systéme a k ich úplnému obsahu, je určené pre sieť národných centier ISSN a ďalších vybraných
potenciálnych partnerov. Druhá verzia, ktorá má poskytovať obmedzený prístup k záznamom v registri bez interných
údajov a poznámok, je určená pre abonentov a externých používateľov. Obe rozhrania dovolia okrem prieskumu v
databáze ISSN vstupovať prostredníctvom protokolu Z39.50 do ďalších katalógov (napr. Library of Congress).


Pracuje sa s kompletnou databázou, predovšetkým online, t. j. aktuálne zmeny záznamov sú okamžite viditeľné
– v reálnom čase (s výnimkou niektorých indexov). Cez portál však budú viditeľné iba záznamy, ktoré prejdú
validačnými procedúrami. Systém bude aj naďalej dovoľovať nahrávanie záznamov v dávkovom režime, kde sa
predpokladá maximálny čas spracovania do 24 hodín. WWW prístup je integrálnou časťou nového systému s
funkcionalitami ISSN Online. Prístup bude však v širšom rozsahu prostredníctvom Z39.50 klientov.


Centrálny register ISSN je budovaný na báze programového systému Virtua a opiera sa o architektúru typu
klient/server. Národné agentúry budú môcť pracovať s katalogizačným klientom a budú mať k dispozícii prístup cez
ISSN portál. Každý z typov prístupu podlieha samostatnej licencii. Virtua je implementovaná v operačnom prostredí
Linux. Má dve vrstvy – databázový systém Oracle a aplikáciu servera Virtua. Používanie systému Virtua sa
licencuje podľa celkového počtu univerzálnych prístupových kanálov bez rozlíšenia kategórie klienta. V súčasnosti
je v ISSN IC k dispozícii licencia na 64 prístupových kanálov (connection slots), ktoré sa dynamicky prideľujú a
spoločne využívajú. Na základe technických špecifikácií vypracovaných VTLS bolo oslovených viacero hardvérových
spoločností. Nakoniec sa vybrali servery HP Linux (jeden na databázu a jeden na portál).Od formátu ISSN-MARC k MARC 21


Medzinárodný systém ISSN používal fomát ISSN-MARC, ktorý je podmnožinou US MARC. Prax a zosúlaďovanie
pravidiel ISSN s AACR a ISBD (CR) ukázala zastaranosť a nespôsobilosť formátu ISSN-MARC na adaptáciu zmien.
Problém nastal pri snahách aplikovať nové kódy do formátu, ktoré prijali ISBD a AACR, napr. kód frekvencie pre
integrujúce pokračujúce pramene. Kód použitý v MARC 21 sa používal v ISSN formáte pre iné frekvencie. Taktiež
snaha MC ISSN o vypracovanie konverzného programu pre importovanie dát z UNIMARC-u ukázala zastaranosť formátu. V
rámci prípravy projektu počítačového systému, o ktorom sme podrobnejšie už hovorili, sa uskutočnil prieskum,
ktorého cieľom bolo zmapovať používanie formátov v rámci systému ISSN. Aplikácie bibliografických formátov MARC
21 a UNIMARC národnými agentúrami a národnými knižnicami potvrdzujú širokú a rôznorodú prax formátov pre
katalogizáciu pokračujúcich prameňov. Vo väčšine týchto aplikácií sa bibliografické formáty používajú na tvorbu
popisných bibliografických záznamov, s výnimkou polí pre holdingové údaje pokračujúcich prameňov v
knižniciach.


Revízia ISSN formátu sa začala v roku 2002. V rámci výmeny medzinárodného systému ISSN sa dohodlo, že
výmennými formátmi pre ISSN údaje budú okrem ISSN-MARC aj MARC 21 a UNIMARC. Na konferencii riaditeľov národných
centier ISSN bola založená pracovná skupina pre otázky formátov, ktorá spracovala profil MARC 21 a UNIMARC a oba
formáty sa porovnali s formátom ISSN-MARC. Zistilo sa, že aplikácie oboch formátov majú určité rozdiely a miestne
špecifiká. Pracovná skupina pre formáty pri MC ISSN počas dvoch rokov postupne zapracovávaním pripomienok od
národných centier a na základe skúseností knižníc používajúcich MARC 21 vypracovala požadovaný formát.


Nový ISSN formát bude podmnožinou polí MARC 21, ktorý sa tiež môže preklápať do UNIMARC-u a z neho.
Záznamy, ktoré sa budú importovať z národných centier, budú obsahovať viac polí, ako to bolo doteraz. Zámerom je
importovať všetky bibliografické záznamy s výnimkou holdingov.Spracovanie záznamov ISSN v novom informačnom systéme


Architektúra systému sa opiera o dve produkčné databázy – hlavnú a pomocnú. Pomocná databáza sa pripravila na
zadávanie požiadaviek a prihlášok na registráciu nových titulov (obr. 1). V hlavnej databáze registra sa vyskytuje
7 kategórií záznamov, pre ktoré platia špeciálne validačné kritériá:


 1. Free – voľné, ktoré ešte nie sú pridelené.


 2. Legacy – zdedené záznamy z Bowkera a NST, záznamy, ktoré sa prideľovali v rámci “New serial titles” v
  Amerike automaticky, tieto sa postupne validujú v MC ISSN, ak sú duplicitné, zrušujú sa a radia do kategórie
  cancelled.


 3. Validation request – overovanie ISSN pre externých používateľov.


 4. Work records – pracovné záznamy slúžiace ako tranzitné záznamy (free ISSN – work record – Register ISSN,
  ISSN request – work record – ISSN Register).


 5. Register records – záznamy registra, ktoré prešli validáciou.


 6. Cancelled – zrušené záznamy.


 7. Suppressed – potlačené záznamy.


Programové vybavenie klienta Virtua-ISSN sa líši od štandardného programu. Dodávateľ systému upravil a
rozšíril funkcionalitu na základe požiadaviek siete ISSN s cieľom optimalizovať postupy pri spracovaní seriálov a
pokračujúcich prameňov. Agentúry, ktoré budú vykonávať online katalogizáciu, budú mať možnosť vidieť cez klienta
všetky záznamy, avšak prístup budú mať len k editovaniu svojich záznamov. Prihlásenie (login) je asociované s
kódom príslušného národného centra, čo dovoľuje kontrolovať právo na zasahovanie do záznamov. Pri katalogizácii
vo Virtue v systéme ISSN vlastne už nepôjde o vytváranie záznamov, ale o ich editovanie. Katalogizátor si vyberie
z bloku voľných ISSN nové číslo, ktoré mu systém poskytne spolu s formulárom, v ktorom už sú preddefinované
základné údaje. Katalogizátor má možnosť rozšíriť pripravený formulár s voľným ISSN na formulár so všetkými
preddefinovanými poliami MARC 21 pomocou editora MARC a funkcie Merge špeciálne implementovanej pre systém
Virtua-ISSN. Formulár sa upraví do podoby konkrétneho záznamu, ktorý sa uloží do databázy.


Výhody online katalogizácie prostredníctvom klienta Virtua:

 • okamžitá integrácia údajov v medzinárodnej databáze, pričom používatelia budú môcť okamžite získať prístup
  k záznamom,
 • okamžitý prístup k celej databáze ISSN pri overovaní údajov,
 • okamžitá validácia a kontrola každej modifikácie záznamu,
 • Windows aplikácie s možnosťou duplikovať, kopírovať a načítať (paste) záznam,
 • Unicode UTF-8 set znakov, ktorý nevyžaduje žiadnu lokálnu adaptáciu softvéru a dovoľuje pre načítanie
  originálnej podoby písma kľúčových údajových prvkov (tag 880 MARC 21),
 • ľahký a okamžitý prístup k aktuálnemu stavu prideľovania ISSN v blokoch v zodpovednosti jednotlivých
  národných centier,
 • jednoduchý download záznamov vo formáte, ktorý sa môže ďalej spracovať inými oddeleniami domovskej
  inštitúcie národného centra (MARC 21, UNIMARC),
 • prístup k vyslaným delegovaným, tzv. “legacy” záznamom (NST a BOWKER ISSN),
 • nie sú potrebné žiadne exporty do medzinárodného centra, všetky ISSN a záznamy pod zodpovednosťou národného
  centra sú nepretržite univerzálne prístupné v reálnom čase, nie je treba kontrolovať, či záznam bol alebo nebol
  exportovaný,
 • nie sú potrebné lokálne operácie na spravovanie systému,
 • okamžitý prístup k záznamom cez protokol Z39.50,
 • help pre online katalogizáciu v MARC 21,
 • účasť v elektronickej skupine pre online katalogizáciu, čo umožní výmenu informácií a pomoc od kolegov,
  ktorí používajú tú istú katalogizáciu.


Národná agentúra ISSN v SR v Univerzitnej knižnici v Bratislave sa v súčasnosti pripravuje na prechod na
online katalogizáciu. Kým doteraz sa záznamy zapisovali do lokálnej databázy Osiris, z ktorej sa pomocou FTP
servera exportovali do MC ISSN a ďalší export sa robil do súborného katalógu periodík do formátu UNIMARC, teraz sa
bude katalogizovať priamo prostredníctvom špeciálne upraveného klienta systému Virtua. Online katalogizácia
zjednoduší spracovanie záznamov, odbremení pracovníkov agentúry od niektorých úkonov, ako je napr. exportovanie
záznamov, administratíva spojená so zasielaním zrušených (cancelled) a potlačených (suppressed) záznamov ap.,
vylúči možnosť duplicitne pridelených ISSN a zabezpečí prehľadnosť v systéme prideľovania, pretože každé pridelené
ISSN bude mať hneď pri pridelení svoj záznam v databáze. Prechod na online katalogizáciu v Národnej agentúre ISSN
sa plánuje na január 2005.Súčasný stav implementácie systému a výhľad do najbližšej budúcnosti


Test prototypu sa začal v januári 2004 a bol založený na údajoch poskytnutých MC ISSN v decembri 2003. Dňa
28. septembra 2004 začala bibliografická sekcia MC ISSN s ostrou prevádzkou systému. Prvá implementačná fáza,
naplánovaná na 1. polrok 2004, sa mierne oneskorila kvôli prieťahom na strane dodávateľa systému (VTLS).
Dosiahnutý stav dovoľuje katalogizovať vo formáte MARC 21, importovať a exportovať súbory záznamov v hlavných
používaných formátoch (MARC 21, UNIMARC a ISSN-MARC). Združená fukcionalita systému dosiahla úroveň doterajšej
implementácie registra ISSN a ISSN Online ako z hľadiska správy záznamov, tak aj ich prístupnosti cez WWW
rozhranie. Databáza obsahuje úplný register ISSN a všetky typy záznamov, ktoré budú spracúvané v novom systéme,
celkom viac než 1,8 mil. záznamov. Systém je v súčasnosti v pokusnej prevádzke a je naďalej postupne
modifikovaný.


WWW brána nového informačného systému, ktorá nahradí systém ISSN Online, využíva upravený modul Virtua
Chameleon iPortal [
http://horus.issn.org:8000/]. Portál ISSN bude sprístupnený verejnosti
po úplnej parametrizácii, overení a zmluvnom prevzatí (pôvodný plán počítal s termínom X. 2004).


Spolupráca s národnými centrami pri zadávaní – vstupe údajov je základným aspektom úspechu projektu.
Implementácia nového počítačového systému je prirodzene primárnou zodpovednosťou MC ISSN. Národné centrá možno
rozdeliť do niekoľkých kategórií, ktoré sa rozlišujú podľa spôsobu implementácie:

 • používatelia Osiris: môžu pokračovať v zasielaní súborov vo formáte ISSN-MARC v protokole ISO 2709 ešte
  istý čas, ale mali by zvážiť možnosti, ktoré poskytuje nový systém,
 • používatelia iných knižničných systémov: môžu exportovať záznamy vo formáte UNIMARC alebo v MARC 21 z
  vlastného prostredia, ak je to možné,
 • používatelia systému Virtua-ISSN: budú používať online katalogizačného klienta Virtua na priamu
  katalogizáciu do centrálnej databázy registra.


MC ISSN poskytlo na testovanie do konca roka 2004 programové vybavenie klienta systému Virtua V.44 vrátane
dokumentácie [5]. Programy a postup sa čiastočne líšia od štandardného balíka vzhľadom na to, že klient
Virtua-ISSN bol modifikovaný na základe požiadaviek MC ISSN. Začiatkom roka 2005 sa očakáva inštalácia systému
Virtua verzie 45, ktorá by mala byť štandardne používaná jednotlivými národnými agentúrami. Viacero národných
agentúr už vyjadrilo záujem na využívaní katalogizačných klientov Virtua. V júli 2004 sa uskutočnilo prvé a v
septembri druhé trojdenné školenie, ktoré absolvovalo zatiaľ sedem národných agentúr ISSN. Tri zo zúčastnených a
v súčasnosti testujúcich agentúr sa odhodlali začať s priamou katalogizáciou už na jeseň 2004.


V rámci kontraktu sa dohodol nákup licencií zodpovedajúci počtu simultánnych relácií (connections) k dvom
databázam: 64 + 16 = 80 klientov. Treba však poznamenať, že pravidelné používanie daného katalogizačného klienta
v NA ISSN prakticky zmrazí jeden zo simultánnych prístupov, na ktoré je oprávnenie. Virtua klient, administračné
nástroje, Z39.50 obsadzujú prístupové kanály (connection slot) na celý čas relácie permanentne. Prístup cez WWW
sa automaticky udržiava s časovým presahom 1 min., pričom sa na 4 – 6 používateľov kalkuluje s 1 obsadeným
prístupovým kanálom. Počty jednotlivých typov prístupu možno nastaviť a obmedziť podľa požiadaviek prevádzky a
rozdeliť na prístupy cez ISSN klienta pre súbežne pracujúcich katalogizátorov (v súčasnosti sa vyhradilo 30
kanálov), na prístupy cez WWW (10 kanálov) a na ďalšie permanentné relácie (Z39.50, admin.). To môže pri vyššej
záťaži predstavovať isté obmedzenia konektivity pre externých používateľov a ostatných pracujúcich
katalogizátorov, a to bez ohľadu na priepustnosť komunikačných sietí. Katalogizační klienti, a tým viac
katalogizačné relácie (sessions), hoci ich je v súčasnosti k dispozícii dostatočný počet, budú úzkoprofilovým
zdrojom, ktorý nemožno jednoducho distribuovať bez zodpovedajúceho nastavenia a kontroly. V súčasnosti sa overuje
vyhľadávanie záznamov cez OPAC a testuje sa sieťová záťaž portálu.


Špecifické úpravy programového vybavenia systému Virtua na účely medzinárodného systému ISSN, najmä drobné
vylepšenia klienta systému, ktoré sa opierajú o dlhoročné praktické a teoretické poznatky a skúsenosti
medzinárodnej siete ISSN v oblasti spracovania pokračujúcich prameňov, môžu v budúcnosti uplatniť i ďalší
používatelia systému Virtua. A naopak, presadzovanie nových myšlienok v rámci medzinárodnej skupiny používateľov
(Virtua Users Group – VUG) umožní priebežné zlepšovanie funkcionality systému a veľmi žiaducu výmenu skúseností.
To napokon napomôže integráciu informačných systémov, spoločnú tvorbu a využívanie zdrojov a kapacít a v
neposlednom rade harmonizáciu metodických prístupov a pracovných postupov prinajmenšom v rámci globálneho záberu
medzinárodnej siete ISSN.
Zoznam bibliografických odkazov:[1] Hymn to Osiris. In
The Egyptian Book of the Dead. 1240 BC. The Papyrus of Ani. Translated by E. A. Wallis (
http://www.touregypt.net/bkofdead.htm, 13. 10. 2004).[2]
The ISSN Network (
http://www.issn.org:8080/pub/faqs/network,13. 10.
2004).[3]
MARC 21. Format for Bibliographic Data.1999 Edition & Updates 2001, 2002, 2003. Washington : Library
of Congress.[4]
ISSN Manual. Cataloguing Part. Paris : ISSN International Centre, 2003.[5]
Dokumentácia systému Virtua, v. 44 a Inštalačné programy klienta ISSN-Virtua. CD-ROM

Share:
Issue content