Infomix

Infomix

SNK v Martine pripravuje novú koncepciu

O príprave koncepcie národného programu komplexnej ochrany historických knižničných fondov na Slovensku sa dočítate v Bulletine SAK č. 1/2005. Ideový projekt a stanovenie základných úloh národného programu komplexnej ochrany HKF bude akceptovať medzinárodné normy v tejto oblasti. Ako jednoznačná priorita sa javí ukončenie pasportizačného prieskumu. Ďalším dôležitým momentom je analýza historickej hodnoty zbierok a jednotlivín zmapovaných na základe pasportizácie. Nemenej dôležitým krokom národného programu bude proces fyzickej ochrany dokumentov a odbornej analýzy stavu uloženia a podmienok uloženia HKF. Očakávané výsledky by mali priniesť reálny obraz o výskyte a stave HKD a HKF na území SR.


 

Projekt internetizácie českých knižníc (PIK)

Na webovej stránke Ministerstva informatiky ČR www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1877 nájdete Projekt internetizácie českých knižníc (PIK), ktorý by mal zabezpečiť, aby všetky knižnice, ktoré prejavia záujem, boli do roku 2006 pripojené k vysokorýchlostnému internetu s tým, že tri roky budú komunikačné poplatky hradené zo štátneho rozpočtu.


 

Aj to sa môže stať…

Bezpríkladnú sériu krádeží vzácnych exponátov z Kráľovskej národnej knižnice v Kodani sa podarilo odhaliť vďaka túžbe po luxuse zo strany vdovy istého Dána a jej detí. Po štvrťstoročí neúspešného pátrania po zlodejoch, ktorí z tejto knižnice odcudzili 3 200 vzácnych publikácií, sa na vyšetrovateľov prípadu usmialo šťastie. V septembri minulého roku sa totiž prihlásil aukčný dom Christie’s v Londýne, ktorý dostal ponuku na vydraženie niektorých z ukradnutých publikácií v hodnote troch miliónov dánskych korún. Britskí experti nadobudli isté podozrenie, preto sa informovali v Kodani o ich pravosti. Ďalej to už bola rutinná záležitosť. Pri domovej prehliadke u vdovy našla polícia bez väčších problémov 1 650 odcudzených kníh v 74 prepravkách, čo predstavuje viac ako polovicu diel nezvestných viac ako 25 rokov. Páchateľom krádeží v rokoch 1960 – 1970 bol medzičasom zosnulý manžel odhalenej, ktorý v inkriminovanom čase pracoval v knižnici ako orientalista. Dánski novinári vyrátali, že kolegami rešpektovaný, za čestného a bezúhonného považovaný sympatický muž musel za 10 rokov každý pracovný deň odcudziť najmenej jednu mimoriadne cennú knihu.

A. G.


 

Časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice prijal ponuku na účasť v medzinárodnom projekte

Český elektronický časopis o informačnej spoločnosti Ikaros ponúkol nášmu časopisu účasť v medzinárodnom projekte Information Society without Borders: Re-Establishing and Development of the Cross-Border Cooperation within the Information Studies and Librarianship, ktorý sa spoločne s partnermi z Poľska a Maďarska zameriava na prehĺbenie spolupráce, vzťahov a povedomia o odborníkoch v oblasti informačnej vedy a knihovníctva, výmenu skúseností, podporu publikovania a vzdelávania. Súčasťou projektu je aj príprava 20 biografií (päť z každej krajiny) vybraných nežijúcich osobností z tejto oblasti za posledných 100 rokov. V rámci projektu sa budú partneri z Čiech, Slovenska, Maďarska a Poľska stretávať a zúčastňovať na odborných akciách v týchto krajinách, podporí sa vydávanie prác autorov z týchto krajín v ostatných krajinách.

O projekte priebežne informujeme na internetovej stránke nášho časopisu IT lib ( www.cvtisr.sk/itlib) a na portáli www.infolib.sk.


 

Softvér pre malé a stredné knižnice MASK

Slovenská národná knižnica v Martine ponúka nový softvér pre malé a stredné knižnice “Softvér pre malé a stredné knižnice MASK”.
Ceny
za MASK sú stanovené takto:
Jednopoužívateľská verzia: 2 500 Sk/1 kus
Sieťová verzia: 3 000 Sk/1 kus
Distribúciu a údržbu softvéru zabezpečuje Slovenská národná knižnica, Národný bibliografický ústav.
Zákaznícky servis zabezpečuje pán Ing. Rišian ( risian@snk.sk) a pani Farbakyová ( farbakyova@snk.sk), odborní pracovníci SNK NBÚ.
Objednávky prijíma doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD., riaditeľ SNK NBÚ ( kovacka@snk.sk).
Ročný udržiavací poplatok bude určený individuálne v zmluve medzi SNK a knižnicou. Bude zahŕňať osobné návštevy na mieste, riešenie konkrétnych problémov a nastavení v knižnici. Bude sa pohybovať vo výške 2 až 10 000 Sk v závislosti rozsahu služieb a poskytovanej podpory.
Viac informácií na: www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1022


 

Viete, kto je naším patrónom?

43.jpg (13519 bytes)

Nebeským patrónom knihovníkov a archivárov je sv. Vavrinec. Roku 258 nášho letopočtu tohto mladého človeka nevšednej krásy a urodzeného pôvodu poveril pápež Sixtus II. zodpovednosťou za cirkevné vatikánske klenoty vrátane vzácnych kníh. Chamtivý rímsky prefekt ich však chcel skonfiškovať, a preto prikázal Vavrincovi presunúť všetky cennosti do obecného mestského eráru. Mladý ochranca to odmietol, a preto bol potrestaný upálením na miernom ohni. Symbolom sv. Vavrinca sa preto stala otvorená kniha a roštová mriežka.

 


 

Koliesko prvej pomoci a záchranných prác

V rámci aktivít MODRÉHO ŠTÍTU ( http://skip.nkp.cz/odbCKMS.htm) bolo vydané “Koliesko prvej pomoci a záchranných prác”, ktoré si môžu české knižnce bezplatne objednať. Koliesko je zhotovené z kartónu a je určené na zavesenie do skladov knižničných fondov a iných priestorov knižnice, kde je predpoklad vzniku krízových situácií, napr. požiar, zatopenie vodou a pod. Na koliesku sú sústredené základné pokyny správania sa v krízových situáciách.

Viac informácií na URL adrese: http://skip.nkpcz/odbCKMSkolecko.htm


 

Bakalársky a konverzný magisterský odbor knižnično-informačné štúdiá na KKIV FiF UK po prvýkrát

V budúcom akademickom roku Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave otvorí po prvýkrát trojročné bakalárske štúdium, ktoré je určené pre absolventov stredných škôl. Trojročné konverzné magisterské štúdium je určené pre absolventov bakalárskeho štúdia iných odborov z rôznych fakúlt.

Okrem toho katedra ponúka aj dvojročné magisterské štúdium určené tým, ktorí už získali bakalársku hodnosť v knižnično-informačných štúdiách. Bez zmien zostal na katedre spôsob doktorandského štúdia knižničnej a informačnej vedy.

Oproti minulosti došlo k výraznej zmene, ktorú ocenia najmä tí, ktorí sú už zamestnaní. Všetky uvedené formy štúdia môže katedra otvoriť v dennej (internej) aj externej forme.

Viac informácií záujemcovia nájdu na URL adrese http://www.fphil.uniba.sk/~kkvi/index.html, alebo ich môžu získať na e-mailovej adrese kkvi@fphil.uniba.sk.

Share: