Kde a ako hľadať informácie o bezpečnosti

Step by Step

Zahraničné vydavateľstvá sprístupňujú viacero elektronických informačných zdrojov zameraných na:

 • bezpečnosť z hľadiska ochrany osobných údajov,
 • zabezpečenie informačných technológií,
 • ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci.

Na tomto mieste stručne predstavím len niektoré e-zdroje, ktoré obsahujú plné texty a sú užitočné pre
knižnice a informačné strediská.


Bezpečnosť údajov a informačných technológií

Bezpečnosť osobných a informačných technológií sa týka predovšetkým správcov IT a súvisí s využívaním
počítačových sietí a internetu.

Užitočné slová a slovné spojenia, ktoré pomôžu pri základnom vyhľadávaní informácií k tejto téme v
zahraničných elektronických zdrojoch, sú:

42_1.jpg (64629 bytes)

Z ponuky zahraničných vydavateľstiev možno vybrať nasledujúce e-zdroje so zameraním na bezpečnosť údajov a IT
(podrobnejšie popisy je možné nájsť na webovej stránke
http://katalog.aip.cz/).


E-zdroje sprístupňujúce odborné periodiká a články z nich:

 • Applied Science and Technology Full Text (The H. W. Wilson Company)
 • Computer Database (Thomson Gale)
 • ITKNOWLEDGEnetBASE (CRC Press) *
 • ProQuest Computing **
 • E-zdroje sprístupňujúce monografie, príručky a encyklopédie:
 • ebrary Computers, Technology & Engineering **
 • Encyclopedia of Software Engineering (John Wiley and Sons)
 • INFOSECURITYnetBASE (CRC Press) *
 • Safari Tech Books Online **


E-zdroje sprístupňujúce prípadové štúdie:

Information Technology Case Studies (Cambridge Scientific Abstracts)


Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

V zahraničí sú veľmi využívanými e-zdrojmi databázy, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa bezpečnosti práce
a ochrany zdravia. Využívajú ich predovšetkým bezpečnostní technici, ústavy verejného zdravia, ale aj odborníci na
životné prostredie a stavební inžinieri. Z tohto prehľadu je vynechaná rozsiahla skupina e-zdrojov o nebezpečných
látkach, pretože s bezpečnosťou v knižniciach súvisia len okrajovo (Tab. 2).

42_2.jpg (96601 bytes)


Kolekcie elektronických kníh a príručiek:

 • ENGnetBASE (CRC Press) **
 • ENVIROnetBASE (CRC Press) *
 • Knovel Interactive Library **


Kolekcie noriem, štandardov, oficiálnych a legislatívnych dokumentov:

 • FIRE Worldwide (Ovid Technologies)
 • IHS Standards & Specs (IHS Technical Indexes)
 • OSH Online (Croner.CCH)
 • OSH PLUS na CD (Croner.CCH)
Bezpečnosť a knižnice/informačné pracoviská

Na záver uvádzam e-zdroje pre knihovníkov a informačných pracovníkov, v ktorých sú témy súvisiace s
bezpečnosťou rozpracované najmä z knihovníckeho hľadiska.


E-zdroje neperiodickej knihovníckej literatúry:

 • ebrary Library Center (ebrary) ***
 • Encyclopedia of Library and Information Sciences (Marcel Dekker)


Elektronické knihovnícke periodiká a ich kolekcie:

 • Emerald Fulltext (Emerald) *
 • Information Management Report (Bowker)
 • International Research Watch International (Bowker)
 • Journal of Information Science (Bowker)
 • Journal of Librarianship and Information Sciences (Bowker)
 • Library Literature & Information Science (The H. W. Wilson Company)

Ďalšie elektronické knihy a periodiká súvisiace s bezpečnosťou sú dostupné aj v kolekciách vydavateľstiev
Springer Verlag, Taylor and Francis či Wiley InterScience.

 


Poznámky:

* e-zdroje voľne dostupné po úroveň základných bibliografických údajov

** e-zdroje dostupné v knižniciach a na vysokých školách v Slovenskej republike

*** voľne dostupný e-zdroj

Share: