Ochrana zbierok, budov a osôb vo Francúzskej národnej knižnici

From abroad

Počas svojho trojmesačného študijného pobytu vo Francúzskej národnej knižnici som sa oboznámila i s
problematikou ochrany zbierok, budov a osôb. Táto činnosť je však taká komplexná, že vzhľadom na vymedzený rozsah
tohto článku ju možno charakterizovať iba veľmi heslovite.

Francúzska národná knižnica (FNK) je jednou z najväčších knižníc na svete. V jej fondoch sa nachádza 14
miliónov kníh,

350-tisíc titulov periodík, 18 miliónov špeciálnych dokumentov (z toho 12 miliónov grafík, fotografií a
plagátov a 800-tisíc máp),

2 milióny hudobnín, 1 milión zvukových dokumentov, 530-tisíc mincí a medailí a pod., ktoré sa uchovávajú v 5
objektoch: v novom komplexe národnej knižnice (Knižnica F. Mitteranda), v pôvodnej knižnici (Knižnica Richelieu), v
Knižnici Arsenal, v Knižnici-múzeu Opery a v Dome J. Villara v Avignone. Vzhľadom na veľkosť jej fondov a
priestorov, v ktorých sú uložené, je problematika ochrany veľmi mnohostranná a zahrňuje tieto činnosti:


Preventívna ochrana

Jej cieľom je predchádzať degradácii a zničeniu dokumentov, a tak zabezpečiť ich dlhovekosť. Tvorí ju:

 • pravidelná kontrola teploty a vlhkosti v skladoch a výstavných priestoroch vo všetkých budovách FNK,
 • analýza konzervačných materiálov a produktov v dvoch laboratóriách (napr. gúm, atramentu, olejov a
  i.),
 • odprašovanie dokumentov a ich zakladanie do škatúľ, obalov, špeciálnych obálok a puzdier; táto činnosť sa
  vzťahuje najmä na špeciálne zbierky, ako obrazové dokumenty, mince a medaily, mapy, architektonické plány a
  ďalšie veľkorozmerné dokumenty a pod.,
 • výroba alebo oprava väzieb,
 • budovanie bezpečnostnej zbierky monografií a periodík, ktorá sa používateľom nesprístupňuje.


Reštaurovanie

 • Tradičné reštaurovanie

  Uskutočňuje sa najmä v 4 ateliéroch Knižnice Richelieu zameraných na reštaurovanie: 1. väzieb a tela knihy,
  2. grafík a fotografií, 3. jednolistových a veľkorozmerných dokumentov, máp a plagátov a 4. mincí a
  medailí.
 • Masová ochrana (dezinfekcia dokumentov v Boissy-Saint-Georges a deacidifikácia v Sablé-sur-Sarthe)

  V tejto činnosti sa využívajú najmodernejšie technické prostriedky a postupy umožňujúce spracovať veľké
  množstvá dokumentov.


Zabezpečenie náhradnej formy dokumentov

Uskutočňuje sa nielen na pracoviskách FNK, ale významná časť zbierok sa reprodukuje i externe. Ide o tieto
činnosti:

 • mikrofilmovanie starých novín a časopisov,
 • mikrofilmovanie vzácnych zbierok uchovávaných v Knižnici Richelieu,
 • digitalizácia zvukových a audiovizuálnych dokumentov (magnetofónových pások, gramoplatní,
  audiokaziet).

Kým mikrofilmovanie sa uskutočňuje predovšetkým na účely archivovania dokumentov, digitalizácia je určená na
ich sprístup-

ňovanie používateľom.

Ochrana fondov je teda rozdelená medzi 4 pracoviská, ktorých činnosť koordinuje odbor ochrany. Ide o tieto
pracoviská:


1.


Knižnica F. Mitteranda

Jej činnosť je zameraná najmä na preventívnu ochranu kníh a periodík po ich príchode do knižnice. Dokumenty
zakúpené pre voľný výber v 24 študovniach sa viažu do väzieb alebo ľahkých plastových obalov, dokumenty
prichádzajúce v rámci povinného výtlačku a uložené v skladoch podliehajú priebežnej systematickej kontrole a
ochrane. Ak si takýto titul čitateľ objedná na prezenčné štúdium v študovni, na pult študovne sa nedostáva voľne,
ale je zabalený v plastovej obálke. Osobitná pozornosť sa venuje dokumentom vybraným na výstavné účely. Vystavené
môžu byť maximálne 3 mesiace a po skončení výstavy ich 3 roky nemožno opäť vystavovať.


2.


Knižnica Richelieu

Ateliéry a laboratóriá tejto knižnice pracujú najmä v oblasti tradičného reštaurovania tlačených dokumentov,
rukopisov a špeciálnych zbierok. Práve táto knižnica zabezpečuje kontrolu klimatických podmienok v skladoch a
výstavných priestoroch.


3.


Technické centrum v Bussy-Saint-Georges

Toto pracovisko, otvorené v r. 1995 a vybavené špičkovou technikou, sa okrem uchovávania bezpečnostného
povinného výtlačku venuje fyzickej ochrane tlačených a audiovizuálnych dokumentov a vzdelávaniu pracovníkov v
oblasti ochrany. Keďže FNK dostáva 4 povinné výtlačky monografií a periodík, od r. 1996 sa rozhodla budovať v
technickom centre i tzv. bezpečnostný fond monografií a periodík, uchovávaný na špeciálnych vysokorozmerných
priemyselných regáloch pri predpísaných klimatických podmienkach. Okrem ďalších prác súvisiacich s ochranou
dokumentov je činnosť pracoviska zameraná najmä na audiovizuálne dokumenty – gramoplatne, magnetofónové pásky,
audiokazety a CD-ROM.


4.


Centrum Joëla Le Theula v Sablé-sur-Sarthe

Zamerané je na ochranu tlačených dokumentov všetkých typov a rozmerov, najmä na mikrofilmovanie a masovú
deacidifikáciu.

Na intranetovej stránke BNF nazvanej
Biblionaute sa pravidelne zverejňujú aktuality z oblasti ochrany. Pracovníci majú k dispozícii:

 • Lettre d‘information – informačný list prinášajúci informácie o aktivitách odboru ochrany za isté
  obdobie,
 • International Preservation News – informačný list IFLA/PAC,
 • Informačné poludnie – program cyklicky sa opakujúceho informačného podujatia pre pracovníkov BNF i ďalšie
  knižnice o výsledkoch dosiahnutých v oblasti ochrany zbierok.

Na stránke ďalej nájdeme:

 • Informácie potrebné na vzdelávanie pracovníkov. Interné vzdelávanie je povinné pre všetkých pracovníkov
  prichádzajúcich do kontaktu so zbierkami a pre každého nového pracovníka FNK, bez ohľadu na konkrétne pracovné
  zaradenie.
 • Pramene nevyhnutné pre autovzdelávanie, napr.


  – CD-ROM IFLA/PAC (pani Marie-Thérese Varlamoff je nielen zástupkyňou FNK v IFLA, ale zároveň i
  predsedníčkou programu PAC),

  – Odporúčania odboru ministerstva kultúry pre knihu a čítanie pre
  reprodukovanie dokumentov (odporúčania sa týkajú kopírovania, fotografovania, mikrofilmovania a
  digitalizácie dokumentov z hľadiska dvoch cieľov – ochrany a sprístupňovania používateľom; opatrenia sa
  týkajú napr. podmienok reprodukovania, výberu vhodných techník a autorského práva).
 • Praktické rady a kontaktné adresy na všetky pracoviská FNK spolu s formulármi objednávky prác súvisiacich s
  ochranou.

Súčasťou ochrany sú aj ďalšie činnosti zamerané na bezpečnosť fondov, priestorov a osôb. Patrí k nim: ochrana
pred živelnými pohromami, revízia fondov, ochrana budov a majetku a ochrana osôb.


Ochrana pred živelnými pohromami


 • Plán evakuácie fondov pri živelných pohromách

  Plán bol vypracovaný v r. 1999 a týka sa všetkých objektov FNK. K dispozícii je i metodika s praktickými
  radami, ako konať v prípade živelných pohrôm, najmä povodní. Knižnica vytvorila kolektív zložený z dobrovoľníkov
  (150 zamestnancov FNK), ktorí sa v danej oblasti pravidelne vzdelávajú.

 • Plán boja proti povodniam

  Vzhľadom na nebezpečenstvo, ktoré predstavuje rieka Seina, sa FNK zapojila do plánu boja proti záplavám,
  ktorý vypracovala prefektúra regiónu Ile-de-France a ktorý dostal definitívnu podobu 15. júla 2003.

V novej budove FNK sa nachádzajú i mraziarne a sušičky dokumentov.

Oba dokumenty sú zverejnené na intranetovej stránke BNF a sú základom pre vzdelávanie pracovníkov.

Na intranetovej stránke majú pracovníci k dispozícii i pokyny, čo robiť v prípade:

– požiaru,
– zranenia alebo nehody,
– poškodenia budovy,
– úniku vody a potopy,
– zablokovania osôb vo výťahu a pod.


Pravidelná revízia fondov

Uskutočňuje sa v súlade s generálnym plánom revízie vypracovanom na 3 roky, ktorý určuje každému odboru
kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele. Pravidelná revízia je podľa prezidenta FNK1


základom ochrany fondov, preto úzko súvisí s odborom ochrany. Za zmienku stojí, že na každom regáli v skladoch
FNK je vždy napísaný i dátum poslednej revízie. Revízia fondov v študovniach FNK sa robí taktiež pravidelne – každý
rok počas zatvorenia knižnice v prvých dvoch septembrových týždňoch.


Ochrana budov a osôb

Pre lepšie pochopenie problematiky uvádzam niekoľko čísel charakterizujúcich Knižnicu F. Mitteranda:

30.gif (2024 bytes)

Keďže takýto obrovský kolos si vyžaduje netradičný spôsob ochrany, ochrana budov, zamestnancov a návštevníkov
je zabezpečovaná bezpečnostnou službou SECURITAS, podliehajúcou priamo odboru riadenia administratívy a
personálu.

Základným poslaním bezpečnostnej služby je:


 • Kontrola vstupov do budovy a študovní

  Do budovy Knižnice F. Mitteranda vedie niekoľko vchodov:

  – 2 hlavné vchody pre verejnosť,
  – 1 vchod pre nákladné autá,
  – 1 vchod pre osobné autá na parkovisko zamestnancov,
  – množstvo vchodov pre zamestnancov,
  – vchody používateľov do študovní s množstvom vchodov pre personál.

Pracovníci bezpečnostnej služby v čiernych uniformách stoja počas celého pracovného času pri každom vchode
pre verejnosť. Každý návštevník knižnice sa musí podrobiť osobnej kontrole a ukázať obsah tašiek. Pracovníci
knižnice nosia povinne tzv.
badge (preukaz pracovníka s fotografiou), ktorý musia bezpečnostnej službe ukázať, ináč sú taktiež
kontrolovaní. Rovnaká služba je aj pred vchodom do každej študovne, výstavného priestoru a veží knižnice. Vstup do
študovní je zároveň možný len po zarezervovaní si miesta a vložení čitateľského preukazu do elektronického
zariadenia s počítadlom, ktoré otvorí zábranu a umožní čitateľovi vstup. Takýmto spôsobom možno realizovať dennú
štatistiku návštevnosti a zároveň mať prehľad o tom, koľko používateľov sa v danom okamihu nachádza v priestoroch
knižnice.

Pracovníci bezpečnostnej služby majú svoj post i pri vstupe do každej zo 4 veží knižnice. Zamestnancom
umožňujú vstup len po ukázaní
badge a cudzím len po privolaní pracovníka, za ktorým prišli. Vstup cudzích ľudí do pracovných priestorov je
takto úplne vylúčený.


 • Kontrola verejných a pracovných priestorov

Zabezpečujú ju kamery a systém reagujúci na vstup cudzích osôb. Kamery sú umiestnené vo všetkých priestoroch
knižnice vrátane chodieb a študovní. Zachytený priestor sa zobrazuje na obrazovkách v študovniach a na centrálnom
PC bezpečnostnej služby.

Verejné priestory (chodby, WC) kontrolujú po skončení otváracích hodín pracovníci bezpečnostnej
služby.Ďalšie povinnosti bezpečnostnej služby

:

 • zásah v prípade incidentu alebo živelnej pohromy (požiaru, nehody),
 • spolupráca s hasičmi, políciou a technickými službami,
 • vedenie používateľov k rešpektovaniu a dodržiavaniu nariadení FNK.Bezpečnostné služby poskytujú

:


1. Už zmienení pracovníci spoločnosti SECURITAS

Zabezpečujú ochranu priestorov i osôb 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ide o 200 osôb, ktoré nie sú
zamestnancami knižnice a ktorých činnosť je sledovaná počítačom. Sú prísni a nekompromisní a ostro vystupujú proti
akémukoľvek správaniu návštevníkov vybočujúcemu z knižničného poriadku. Hlučné správanie čitateľov, diskusie v
študovniach či používanie mobilu je teda vo FNK vďaka bezpečnostnej službe vylúčené.


2. Brigáda záchranárov a hasičov Paríža

V priestoroch národnej knižnice sídli pobočka tejto organizácie (asi 50 hasičov).


3. Polícia

Pracovisko polície (patriacej ku komisariátu 13. obvodu) sa nachádza vo veži 4. Jeho úlohou je chrániť
priestor na esplanade i v okolí knižnice. Polícia zasahuje vo FNK iba na zavolanie, v prípade dôležitých problémov.
Zároveň sa na ňu možno obrátiť s každým problémom patriacim do jej kompetencie: ohlásiť krádež, stratu osobných
dokladov a pod.

Pracovníci knižnice majú na intranete pokyny, čo robiť v prípade:

– poškodzovania objektov a dokumentov používateľmi,

– nájdenia podozrivého predmetu,

– násilia,

– krádeže a pod.

Vo FNK sa používa niekoľko elektronických systémov ochrany:

 • Systém PAERIPLUS, ktorý riadi badges (slúžia aj na evidenciu dochádzky, platieb za obedy v závodnej
  jedálni a určení pracovníci môžu pomocou nich vstupovať do im povolených priestorov, napr. skladov).

 • Systém BCA spoločnosti IREC, ktorý zabezpečuje výrobu čitateľských preukazov, riadi kontrolu ich
  platnosti a umožňuje používateľom vstup do študovní a výstavných priestorov.

 • Protikrádežový systém KNOGO. V študijnej knižnici (Haut-de-jardin) je inštalovaný pri východe zo
  študovní, vo vedeckej knižnici (Rez-de-jardin) pri východoch z knižnice. Proti krádežiam sú elektronicky
  chránené iba dokumenty vo voľnom výbere v študovniach. Dokumenty zapožičané zo skladov vo vežiach sú chránené
  premysleným systémom registrácie prezenčných výpožičiek v automatizovanom výpožičnom systéme. Audiovizuálne
  dokumenty (CD, audio, video a i.) sa v študovniach nenachádzajú. Používateľ si ich objednáva rovnakým spôsobom
  ako tlačený dokument zo skladu. Po obdržaní objednávky sa audiovizuálny dokument dostane na obrazovku alebo do
  slúchadiel toho používateľa, ktorý si ho objednal. Keďže používateľ neprichádza do priameho kontaktu s vlastným
  audiovizuálnym dokumentom, jeho ochrana je irelevantná.

FNK má k dispozícii i mnoho interných predpisov upravujúcich správanie sa používateľov, napríklad:

1. Predpis o správaní sa používateľov na esplanade,

2. Predpis o priestoroch FNK otvorených verejnosti a pod.

FNK venuje problematike ochrany veľkú pozornosť. Vzhľadom na rozsah fondov i služieb je pravidelne každý rok
zatvorená prvé dva septembrové týždne, počas ktorých sa uskutočňuje revízia fondov v skladoch i študovniach,
revízia elektroinštalácie a rôznych prístrojov a pod. Do novej sezóny tak vstupuje pripravená a schopná poskytovať
služby na najvyššej úrovni.

 

1
Prezidentom FNK je pán Jean-Noel Jeanneney.

Share: