Možnosti ochrany knižničných budov, pracovníkov a čitateľov

From Slovakia

Som rada, že mám možnosť prezentovať činnosť nie tradičnú pre knihovnícku prácu, no veľmi potrebnú a
aktuálnu. Každý z nás, kto pracuje denne v styku s ľuďmi, to môže len potvrdiť. Moja 25-ročná prax v oblasti, akou
bola štátna správa a konkrétne kultúra, to je nekonečné množstvo problémov, ktoré treba riešiť a najlepšie hneď,
ale aj veľa pekných chvíľ, keď za svojou prácou vidíte konkrétny výsledok.

Po vytvorení samostatnej SNK som bola poverená výkonom práce na úseku, ktorý nebol v minulosti príliš “v
kurze” a obchádzal sa s úsmevom. Dnes, po 4 rokoch, môžem povedať, že vedenie SNK má pre tieto problémy plné
pochopenie, a úsmev tých, ktorí porušujú predpisy alebo ich nerešpektujú, trvá len do chvíle, kým si neprečítajú
zápis a opatrenia vyplývajúce z kontroly.

Pôvodne zriadený referát obrany a ochrany (dnes oddelenie) SNK vo svojom názve obsiahol azda všetku ochranu,
ktorú organizácia musí zabezpečovať – ochrana a bezpečnosť zdravia pri práci, ochrana objektov, majetku, úsek
požiarnej ochrany, obrany, CO, vedenie bezpečnostnej služby. Bezpečnostnú službu organizácia môže mať, ale
nemusí.

Samotná ochrana objektov spočíva v zabezpečení vnútorných a vonkajších priestorov kamerovým systémom (tzv.
priemyselná TV), bezpečnostnou a protipožiarnou elektrickou signalizáciou (EZS, PSN), mechanickou ochranou (mreže)
a pod. Od 1. júla 2001 je začlenená do tohto systému aj činnosť súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) tzv. vlastnou
ochranou. Ide o výkon činnosti SBS, na výkon ktorej má SNK vydanú licenciu KR PZ v Žiline. Pracovníci SBS sú
zamestnancami SNK s príslušným vybavením – rovnošata, vyzbrojenie. Všetci zamestnanci vrátane mňa majú odbornú
spôsobilosť na výkon tejto činnosti.

Ochrana objektov v SNK zahŕňa:

 • presné vymedzenie a kontrolu vstupu do objektu – zápis v knihe návštev, zamestnanec si osobne príde po
  návštevu, pričom určeným vchodom je zamestnanecká vrátnica, vstupná hala slúži len čitateľom a exkurziám. Vstup
  na pracovisko počas sobôt, nedieľ, sviatkov a po pracovnom čase je možný len na osobitné povolenie príslušného
  riaditeľa odboru;

 • vedenie evidencie motorových vozidiel, najmä pri vstupe do objektu;

 • vyčlenenie osobitných plôch na parkovanie;

 • systém a kontrolu kľúčov od kancelárií, depozitov, priestorov osobitného určenia;

 • kamerový systém po vonkajšom obvode budovy, vo vnútri objektu s výstupmi na monitore na zamestnaneckej
  vrátnici 24 hodín denne, vo vstupnej hale monitor z bezpečnostných kamier v priestoroch univerzálnej študovne,
  internetu a požičovne.

Viem, že situácia, opatrenia a ich rozsah v SNK, nemôže byť porovnateľná s mnohými okresnými, vedeckými,
mestskými či obecnými knižnicami, ale myslím, že problémy máme spoločné.

Všetky opatrenia sme prijali v prvom rade na ochranu vlastných zamestnancov a majetku. Čoraz častejšie sa
stávali (nevylučujem, že sa nestanú) prípady, keď agresívny čitateľ z rôznych príčin napadol pracovníčku služieb
(výpožičný pult) nielen slovne, ale aj fyzicky. Počas prevádzky v študovniach, najmä v internetovej časti a v
bývalej všeobecnej študovni, sa vyskytli nedisciplinovaní návštevníci alebo takí, ktorí svojím zovňajškom
obťažovali ostatných (zlá hygiena, vplyv alkoholu, znečistenie, zápach). Pod nedisciplinovanosťou návštevníkov
treba rozumieť nerešpektovanie času vymedzeného na prevádzku výpožičiek a najmä študovní, neodkladanie kabátov a
tašiek do šatne, používanie mobilov, ktoré rušili prevádzku PC, neudržiavanie čistoty a poriadku, slovné napádanie
a osočovanie pracovníkov knižnice.

Pokiaľ nebol uvedený do prevádzky kamerový bezpečnostný systém, kvôli ochrane zamestnancov za pultom sme
namontovali tzv. pager systém, čo je tzv. “panik tlačidlo”. Pri problémoch s návštevníkmi pracovníčka stlačila
tlačidlo na pageri, čím dala signál bezpečnostnej službe, že sú problémy, a bezpečnostný zamestnanec po príchode
riešil situáciu. Skúsenosť: veľmi dobrý psychologický moment, keď návštevník s “horúcou hlavou” skrotol po príchode
uniformovaného a ozbrojeného zamestnanca. Tento spôsob je možné aplikovať aj v menších knižniciach, pričom signál z
pageru môže viesť napr. k riaditeľovi do kancelárie, resp. na pracovisko, odkiaľ bude možné v prípade potreby
zavolať pomoc. Taktiež je možné uvažovať s uzavretým TV okruhom v rámci prevencie. Menšie objekty môžu premýšľať o
pripojení na pult centrálnej ochrany (PCO) na políciu (poplatky nie sú vysoké), čím sa zabezpečí ochrana objektu a
majetku počas neprítomnosti zamestnancov. V obci je možné namontovať poplašné zariadenie na sirénu, aby bolo jasné,
že sa niečo deje.


Možnosti legislatívy pri ochrane pracovníkov v knižniciach a iných verejných inštitúciách

1. V prvom rade treba upriamiť pozornosť na základný vnútorný predpis – knižničný alebo výpožičný poriadok,
na ktorý sa dá odvolať v prípade porušenia poriadku čitateľom alebo iným návštevníkom. Do pozornosti dávam náš
novelizovaný knižničný poriadok, kde sú jasne a zrozumiteľne vymedzené práva i povinnosti čitateľov vrátane rozsahu
poskytovaných služieb. Vydať by ho mal zriaďovateľ knižnice, resp. jej riaditeľ. Vychádzame z toho, že ak čitateľ
vie, aké pravidlá platia, do značnej miery si zváži svoje konanie a správanie. Ak ich poruší, vie, aké sankcie môže
očakávať.

2. Legálne možnosti proti násilnému správaniu, na koho sa možno v prípade potreby obrátiť. Pokiaľ je
správanie návštevníka agresívne smerom k zamestnancovi knižnice, resp. poškodzuje verejný majetok, je možné obrátiť
sa na mestskú či obecnú políciu. Tá má v zmysle zákona č. 564/1991 v znení novely zák. č. 250/1994 o obecnej
polícii priamu pôsobnosť pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci, v meste, má chrániť majetok obce, mesta,
občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Medzi jej základné úlohy patrí aj dbať o poriadok,
čistotu a hygienu v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach – a sem možno zaradiť
aj zariadenia slúžiace verejnosti. Bližšie úlohy konkretizuje všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta či obce.
Napr. podľa VZN mesta Martin v § 12 – všeobecné oprávnenia – je pracovník mestskej polície oprávnený “vyzvať osobu,
aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania”. Pokiaľ sa tak
nestane, policajt môže zakročiť voči osobe primeraným spôsobom a s použitím donucovacích prostriedkov.

V rámci spolupráce so štátnou políciou ju predvedie, najmä ak sa dopustila osoba trestného činu alebo
priestupku. Bezplatná linka na mestskú políciu má číslo 159.

Ak nie je tento druh polície zriadený, možno sa obrátiť so žiadosťou o pomoc na príslušníkov Policajného
zboru, ktorých povinnosti upravuje zákon č. 171/1993 o PZ v znení neskorších predpisov. Medzi hlavné úlohy PZ patrí
spolupôsobenie pri ochrane života, zdravia, bezpečnosti osôb a ochrane majetku. Pri ohrození treba volať známu
linku 158, inak príslušné obvodné oddelenie PZ, kde službukonajúci príslušník zabezpečí vyslanie hliadky.

3. Poslednou možnosťou, aj keď asi najdrahšou, je využitie ponuky niektorej súkromnej bezpečnostnej služby,
ktorých činnosť upravuje zákon č. 379/1997 v znení neskorších predpisov a vyhl. MV SR č. 25/1998, ktorou sa
vykonáva tento zákon. Pri tejto príležitosti chcem využiť možnosť podeliť sa s vami o naše skúsenosti so zriadením
takejto služby v SNK.

SBS pri SNK vznikla roku 2001 v zmysle zákona č. 379/1997 o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a
podobných činností v znení neskorších predpisov. Ide o bezpečnostnú službu tzv. vlastnou ochranou (§ 3 pís. c cit.
zák.), ktorá je vykonávaná pre vlastnú potrebu, je zabezpečovaná osobami v hlavnom pracovnom pomere a je spojená s
nosením a používaním vecných bezpečnostných prostriedkov, vykonáva sa na verejne prístupnom mieste. Knižnice so
svojím poslaním sú verejne prístupnými miestami.

Na prevádzkovanie služby má SNK vydanú licenciu KR PZ v Žiline, na udelenie ktorej sme museli splniť
podmienky určené zákonom. V súčasnosti má služba štyroch stálych pracovníkov vo výkone služby 24 hodín denne na
pracovisku v Martine a štyroch pracovníkov na detašovanom pracovisku SNK vo Vrútkach. V organizačnej štruktúre SNK
patrí do oddelenia obrany a ochrany, pričom tu sa vedie aj evidencia a dokumentácia spojená s prevádzkovaním tejto
služby. Zamestnanci majú odbornú spôsobilosť, ktorá je nevyhnutná pre výkon služby, uniformy a vecné bezpečnostné
prostriedky. Zbrane sa s ohľadom na charakter organizácie nepoužívajú, hoci niekedy by sa zišli aspoň na
výstrahu.

Do systému ochrany patria aj pracovníci na vrátnici vo vstupnej hale – jeden stály zamestnanec, ktorý plní
funkciu kultúrno-výchovného pracovníka, informátora, a tu sme si vypomohli zaradením občana vykonávajúceho civilnú
vojenskú službu. Vo výkone služby je v prípade potreby možná zastupiteľnosť a spolupráca počas služby je
prirodzená. Zamestnanci bezpečnostnej služby vykonávajú pravidelné obhliadky objektu zvonka aj vo vnútri, cez deň
aj v noci. Súčasne k ich pracovným povinnostiam patrí aj obsluha bezpečnostných a protipožiarnych signalizačných
zariadení, ktoré majú sústredené práve na zamestnaneckej vrátnici.

Po štvorročnej skúsenosti s prevádzkou služby môžem jednoznačne konštatovať prínos jej zriadenia. Podobný
názor má už aj väčšina zainteresovaných. Nielen vo vzťahu zamestnanec – čitateľ, ale aj medzi zamestnancami
navzájom. Mnohí zriadenie služby brali s rozpakmi, alebo jej nedávali dlhé trvanie, avšak po čase aj tí najväčší
skeptici zmenili názor. Predtým tu dochádzalo bežne k drobným krádežiam aj medzi zamestnancami vrátane
poškodzovania majetku, čo sa obmedzilo úplne na minimum. Na okná pracovísk v prízemných priestoroch sme namontovali
mreže, kamery po vonkajšom obvode budovy, ako i vo vybratých priestoroch vo vnútri. Preukazovaním návštevníkov a
ich zápisom do knihy návštev na vrátnici sa zvýšila ich disciplína, obmedzili sa tzv. “návštevy” nežiaducich skupín
– ľudí pod vplyvom alkoholu a pod. Pokiaľ nejde o návštevu požičovne, služba ich okamžite slušne vyvedie.

Zabezpečili sme aj monitorovanie objektov hliadkou PZ hlavne vo večerných a nočných hodinách alebo pri
usporadúvaní mimoriadnych udalostí. Pri realizácii väčších spoločenských alebo kultúrnych podujatí nastupujú do
služby pracovníci SBS podľa potreby.

V prípade knižníc treba zvážiť, či je únosné investovať aspoň do jedného pracovníka, ktorý môže mať
kumulovanú funkciu a plniť aj úlohy spojené s ochranou, vypracovať a realizovať mechanické opatrenia hlavne pri
vstupe do objektu, pri očakávaní väčšej akcie a tým aj návštevnosti, alebo požiadať o pomoc práve mestskú či obecnú
políciu o zvýšený dozor. Aj keď sú opatrenia na ochranu veľakrát finančne náročné (závisí od formy ochrany),
jednoznačne sa náklady vrátia. Zastávam názor, že keď nechránime dostatočne objekt alebo vymedzený priestor,
vystavujeme pracovníka možnosti zvýšeného ohrozenia. Povinnosť zamestnávateľa je zabezpečiť ochranu objektu a
majetku.

Chcem upozorniť na jednu závažnú vec, ktorá sa pomerne často podceňuje v týchto prípadoch, a tou je psychická
stránka, resp. psychická zdatnosť zamestnancov, ktorí sú viac-menej vystavení priamemu kontaktu s
návštevníkmi.

V SNK to riešime osobným kontaktom, kde s pracovníčkami odboru služieb v priamom styku s návštevníkmi
komunikujeme, aby sa nebáli a nepodľahli panike. Na pulte majú stále namontovaný pager, telefón a sú v “obraze” na
monitore na vrátnici, kde v prípade ohrozenia zamestnanec bezpečnostnej služby môže zakročiť, resp. dorieši
vzniknutú situáciu. V prípade menších knižníc, kde je pracovníčka sama v službe, je nevyhnutné, aby mala k
dispozícii aspoň telefón na privolanie pomoci.

Kým nebola zriadená bezpečnostná služba, ako i toto oddelenie, pracovníčky poukazovali na poradách na
problémy viac-menej bez nádeje na úspešné riešenie. Zriadením oddelenia a vyšpecifikovaním jeho činnosti sa
problémy začali riešiť, čo malo priaznivý dosah na psychickú pohodu pracovníčok. Tie už vedia, pokiaľ sa vyskytne
problém, že nie sú na jeho riešenie samy, ale po jeho oznámení jeho riešenie preberá niekto iný. Tým, že
zamestnanci SBS prejdú niekoľkokrát denne priestormi požičovne a študovní, vyvoláva to v nich určitý pocit istoty.
Súčasne je to signál aj pre konanie návštevníkov voči zamestnancom knižnice – prejavy ich negatívneho konania sú
podstatne umiernenejšie alebo takmer žiadne. Tu chcem však poukázať aj na to, že skvalitnením služieb a ich
rozšírením pozorujeme zníženie agresivity čitateľov.

Súčasná doba je charakteristická istým druhom násilia a agresivity. Je to však obraz spoločnosti ako takej.
Nemôže byť však pravidlom, že fenomén násilia bude určovať správanie a konanie určitých skupín ľudí a ostatní to
budú tolerovať. Je nevyhnutné postaviť sa na odpor, t. j. prijať také zásady a opatrenia, aby zlo bolo eliminované
hneď na začiatku.

Share: