Elektronická ochrana fondov v Slovenskej národnej knižnici

From Slovakia

Každodennou úlohou knižníc je i ochrana svojich fondov pred úmyselným odcudzením. Keďže k najspoľahlivejšej
ochrane pred krádežami patrí elektronická ochrana, čoraz väčší počet knižníc inštaluje do svojich priestorov aj
niektorý z elektronických systémov ochrany, ktorých dostupnosť na našom trhu stále vzrastá. Patrí k nim i Slovenská
národná knižnica v Martine.

23.jpg (22948 bytes)

Všetky systémy elektronickej ochrany dokumentov vrátane ochranných etikiet sú stále ešte veľmi drahé. Každá
knižnica, ktorá plánuje takýto systém inštalovať, sa preto musí rozhodnúť, či ho použije na celý fond, alebo len na
fond v študovniach, a podľa toho potom i umiestniť detekčné brány. Pri elektronickej ochrane celého fondu a pri
absenčných výpožičkách je jej úspešnosť zaručená len vtedy, ak sa brány nachádzajú pri každom východe z knižnice
vrátane východov pre personál. Vzhľadom na skutočnosť, že v SNK je okrem hlavného vchodu pre čitateľov ešte
množstvo prístupov pre zamestnancov, ako i vzhľadom na veľkosť fondu sa SNK rozhodla elektronicky chrániť len
dokumenty vo fonde univerzálnej študovne. Vybrala si rádiofrekvenčný systém TAGSYS americkej výroby.

Rádiofrekvenčné systémy sú systémy založené na technológii rádiofrekvenčnej identifikácie – RFID (Radio
Frequency Identification). Používajú sa na bezkontaktný prenos informácií a na identifikáciu a lokalizáciu
predmetov, pričom miesto čiarových kódov využívajú bezkontaktné čipy nazývané i tagy. Technológia RFID nielenže
môže nahradiť identifikáciu dokumentu doposiaľ založenú na čiarovom kóde, ale čip môže obsahovať aj iné informácie
a tým umožňovať rôznorodé využitie systému.

Technológiu RFID využíva i systém TAGSYS v SNK. RFID sa prezentuje vo forme samolepiacich štítkov veľkosti 5
x 5 cm, ktoré sa po dopravení knihy do študovne lepia na zadnú vnútornú stranu väzby a prelepujú logom SNK
slúžiacim zároveň aj ako ex libris.

Systém sa v súčasnosti používa len na elektronickú ochranu dokumentov univerzálnej študovne SNK pred
odcudzením čitateľmi, hoci perspektívne sa bude využívať aj na činnosti spojené s revíziou fondu študovne. Tvoria
ho detekčné brány, programátor s čítačkou a počítač. Detekčné brány sú umiestnené z vnútornej strany študovne a na
neoprávnené vynesenie dokumentu upozorňujú zvukovým a svetelným signálom. V blízkosti brán je pult informačnej
služby, ktorej pracovníci môžu v prípade potreby zasiahnuť alebo privolať bezpečnostnú službu SNK.

Programátor s čítačkou umožňuje zápis informácií nevyhnutných na jednoznačné identifikovanie dokumentu. Keďže
celý fond SNK je spracovaný na báze čiarového kódu a s jeho nahradením bezkontaktným čipom sa zatiaľ neráta, s
cieľom identifikovať dokument sa do počítača zapisuje čiarový kód a signatúra knihy z fondu študovne. Celý proces
je veľmi rýchly a jednoduchý:

1. Pracovníčka umiestni štítok na kódovacie zariadenie (programátor s čítačkou).

2. Zosníma čiarový kód knihy a do ďalšieho riadka napíše jej signatúru. Keďže v študovni sú dokumenty
radené podľa MDT, tak znaky MDT, ktorým predchádzajú prvé tri písmená priezviska autora alebo názvu knihy, sú
zároveň signatúrou. Na identifikáciu dokumentu na regáli stačia prvé štyri číslice MDT bez bodky.

3. Štítok sa nalepí na určené miesto v knihe a prelepí sa logom SNK. Je neodlepiteľný a zrejme aj
nepoškoditeľný, pretože zatiaľ sme nezaznamenali žiaden pokus o jeho odstránenie. Na účely revízie je dôležité
nelepiť štítok kamkoľvek, ale na jednu z presne určených 8 polôh.

Ako pri každom rádiofrekvenčnom bezpečnostnom systéme, aj pri TAGSYS-e je štítok vopred aktivovaný. Ak chceme
takýto dokument výnimočne vyniesť zo študovne, prípadne ho vyradiť z fondu a zaradiť do základného fondu SNK,
záznam musíme odomknúť, aby pri prechode bránami nezaznela príslušná signalizácia.

V SNK sa teda používa zmiešaný systém umožňujúci použiť zároveň čiarové kódy i RFID. Týmto smerom pôjde
zrejme väčšina knižníc. Je totiž málo pravdepodobné, že by knižnice pristúpili k identifikácii svojich fondov
výmenou čiarového kódu za RFID, pretože by to znamenalo prepracovanie celého fondu. Pre knižnice, ktoré už pracujú
na báze čiarového kódu, je teda výhodnejšia koexistencia dvoch technológií – technológie čiarového kódu a
technológie RFID.

Systém TAGSYS sa v SNK inštaloval niekoľko mesiacov po otvorení novej univerzálnej študovne. Otvoreniu tejto
študovne predchádzala revízia fondov, teda každý dokument by mal byť v súčasnosti chránený, a teda na
mieste.

Systém v súčasnosti spĺňa dve funkcie:

1. Pôsobí preventívne, pretože len sama prítomnosť detekčných brán odrádza čitateľov od prípadného
vynesenia dokumentu zo študovne, teda od krádeže (preventívna funkcia).

2. Ak sa čitateľ i napriek tomu pokúsi dokument zo študovne vyniesť, systém dokument identifikuje, upozorní
na čitateľa a umožní zásah informačnej alebo bezpečnostnej služby (represívna funkcia).

Zároveň umožňuje používateľom voľný prístup k celému fondu študovne, i k tomu najrizikovejšiemu druhu
literatúry, ktorým bývajú drahé publikácie, často žiadané tituly a publikácie malých rozmerov, napr. vreckové
jazykové slovníky. Keďže RFID sa lepí i na prílohy dokumentov, i tieto sú v publikáciách voľne prístupné.
Elektronická ochrana tak vylúčila nezaraďovanie niektorých publikácií do fondu študovne z obavy pred ich
odcudzením, prípadne ich zaradenie na osobitne chránené miesto – väčšinou za pultom informačnej služby a nie tam,
kde svojím obsahom patria. Umožnila tak skvalitnenie fondu a služieb študovne.


Ďalšie možnosti systému TAGSYS

Keďže systém TAGSYS dokáže identifikovať dokument na regáli a zvukovým alebo svetelným signálom upozorniť na
nesprávne založený alebo chýbajúci dokument, možno ho využiť i na účely revízie. Výhody technológie RFID totiž
spočívajú predovšetkým v možnosti čítania na diaľku, čo umožňuje kontrolovať uloženie dokumentov bez toho, aby sa
vybrali z regála. Na to je potrebné zakúpiť tzv. snímač inventáru.

Ďalšou možnosťou využitia systému je vytváranie štatistických údajov o výpožičkách z fondu študovne.
Používatelia študovní zvyčajne nemajú povolené vrátiť použité dokumenty na regál. Požaduje sa, aby ich nechali buď
na kontajneroch (pohyblivých vozíkoch), alebo na vyhradenom mieste. Služba ich môže pri zbieraní a zakladaní na
regál ľahko identifikovať. Systém tak poskytne údaje o využívaní dokumentov z fondu študovní a umožní rozpoznať
nepoužívané tituly.

Systém TAGSYS umožňuje i vykonávanie úkonov spojených s vypožičiavaním a vracaním dokumentov samotným
čitateľom (Self Check).


Čo povedať na záver?

Technológia RFID sa čoraz väčšmi uplatňuje pri identifikácii tovaru a výrobkov a určite je i jedným z
faktorov rozvoja informatizácie knižníc. Ceny RFID sú však v súčasnosti stále veľmi vysoké. Podľa niektorých
odborníkov ani neklesnú, pretože sú odvodené od ceny kremíka, jediného prvku, ktorý sa v súčasnosti používa na
výrobu čipov. Rádiofrekvenčný systém založený na technológii RFID sa preto oplatí iba vtedy, ak ho knižnica plánuje
využiť hlavne pre potreby revízie, kde je nenahraditeľný, prípadne vo výpožičnom procese. V opačnom prípade celkom
postačí niektorý z bežných bezpečnostných zariadení systému elektronickej ochrany dokumentov.

Share: