Hodnoverné informácie o Európe

On another topic

eso1.jpg (36925 bytes)

European Sources Online (ESO) je informačná služba, ktorá umožňuje integrovaný prístup k rozsiahlemu množstvu
informačných zdrojov zameraných predovšetkým na Európsku úniu, ale aj na ďalšie krajiny strednej a východnej
Európy. Na tvorbe obsahu sa podieľa tím skúsených informačných odborníkov pod vedením Iana Thomsona, uznávaného
experta na európsku problematiku, ktorý je manažérom Európskeho dokumentačného strediska na Cardiff University vo
Walese. Tím tvoria pracovníci z European University Institute vo Florencii a z College of Europe v poľskom
Natoline. ESO je nástupcom služby KnowEurope. Producentom a vydavateľom databázy je britská spoločnosť ProQuest
Information & Learning. Ide o komerčný produkt zostavený v anglickom jazyku.

ESO umožňuje rýchly a efektívny prístup k tisícom expertmi vybraných známych i menej známych webových sídiel,
publikácií a dokumentov z produkcie Európskej únie, ale aj iných medzinárodných organizácií, vlád jednotlivých
štátov, zainteresovaných inštitúcií (profesijných združení, mimovládnych organizácií atď.), akademických a
výskumných organizácií. Obsahuje i bibliografické záznamy významných kníh, časopiseckých článkov a plné texty
informačných zdrojov zameraných predovšetkým na analýzy, správy, komentáre a podobne. Plnotextové materiály tvoria
približne 95 % všetkých zdrojov ESO.

Ako používateľa ma zaujímalo, aké informačné zdroje sa monitorujú a spracovávajú. Tieto možno zoskupiť do
nasledujúcich okruhov:

 • Zdroje EÚ – obsahujú legislatívu, prehľad súčasného diania v Európe, linky na webové stránky inštitúcií a
  agentúr EÚ, registre;
 • Tlač a médiá – BBC, European Voice, Financial Times a The Economist;
 • Medzinárodné organizácie – napr. Rada Európy, EZVO, NATO, OSN, Medzinárodný menový fond atď.;
 • Národné oficiálne zdroje – prístup k 50 štátom Európy (výber materiálov v anglickom jazyku);
 • Zainteresované inštitúcie (stakeholders) – celoeurópske a národné inštitúcie;
 • Akademické a výskumné organizácie, výskumno-poradenské organizácie (thinktanks) – linky k 56
  organizáciám;
 • Mimoeurópske akademické organizácie – National Europe Centre (Austrália);
 • Komerčné časopisy – široký výber časopisov z oblasti práva, ekonomiky, životného prostredia, medzinárodných
  vzťahov, zdravotníctva, vedy;
 • Knižní vydavatelia – ponuka významných kníh renomovaných vydavateľstiev.

Služba umožňuje získať:

 • najnovšie správy a komentáre o vývoji legislatívy a výkonných orgánoch EÚ,
 • adresy inštitúcií a ľudí,
 • základné informácie o činnosti, štruktúrach a politike EÚ,
 • politické, ekonomické a spoločenské profily členských krajín,
 • dokumenty EÚ,
 • odkazy na vyše 1 200 www serverov – prístup k online zdrojom EÚ a tretích krajín.

Používatelia služby ESO môžu získať požadované informácie prostredníctvom prezerania (browsing) alebo
vyhľadávania (searching) – od jednoduchého zadania požiadavky až po zložitú rešerš. K dispozícii sú nasledujúce
možnosti:


SEARCH ESO

Jednoduché rýchle vyhľadávanie pomocou kľúčových slov, ktoré je možné rozšíriť o vyhľadávanie v plnom
texte.


ADVANCED SEARCH

Pokročilé vyhľadávanie pomocou rôznych vyhľadávacích polí. Umožňuje vymedziť požiadavku pomocou geografického
ukazovateľa, témy, vydavateľských informácií, pôvodu zdroja, typu zdroja a dátumu. Vyhľadávanie sa uskutočňuje iba
v bibliografických záznamoch. Prístup k plným textom je umožnený zo zoznamu vyhľadaných výsledkov.


eso2.jpg (33786 bytes)


EXPERT USER PAGE

Odborné vyhľadávanie, poskytuje viac možností vyhľadávania definovaním pôvodu a typu zdroja.

Pri všetkých troch spôsoboch vyhľadávania sa po zadaní rešeršnej požiadavky zobrazia výsledky vyhľadávania,
ktoré sú zoradené chronologicky, pričom najnovšie materiály sú uvedené v zozname navrchu, s možnosťou zmeniť
poradie výsledkov podľa relevantnosti.

Prehľadnosť vyhľadaných záznamov napomáha i organizácia výsledkov na webovej stránke. Ľavý stĺpec ponúka
možnosť prezrieť si vyhľadané informačné zdroje podľa ich zoradenia do rôznych kategórií: úvodné všeobecné
informácie, knihy, novinky, články z časopisov, správy, monografie, štatistika, komerční vydavatelia a médiá, EÚ,
medzinárodné organizácie, profesionálne, verejné alebo politické organizácie atď. Táto kategorizácia vyhľadaných
zdrojov urýchli používateľovi jeho ďalší výber.

Vyhľadaný záznam obsahuje: názov dokumentu, ktorý je hyperlinkou k plnému textu dokumentu, názov publikácie,
v ktorej sa dokument nachádza, dátum vydania, kategóriu zdroja, pôvod zdroja, prvé riadky textu dokumentu.

Pri každom vyhľadanom výsledku sú ikonky, ktoré označujú, v akej podobe je daný dokument k dispozícii.
Reprezentujú bibliografický záznam, plný text (html alebo pdf formát) a tiež prepojenie na domovskú webovú stránku
informačného zdroja. Databáza umožňuje archivovanie získanej rešerše alebo jej vybraných záznamov prostredníctvom
linky “Pridaj výsledky do môjho archívu”, ktoré je možné vytlačiť alebo odoslať e-mailom.


NEWS AND ANALYSIS

Novinky a analýzy – aktuálne udalosti v Európe zaznamenané prostredníctvom periodík Financial Times, The
Economist, European Voice a týždenníka ESO – Weekly Bulletin. V prvých troch periodikách je vyhľadávanie
časopiseckých článkov možné pomocou kľúčových slov alebo si používateľ môže zobraziť kompletný prehľad článkov v
jednotlivých časopisoch.

Týždenník Weekly Bulletin prináša prehľad noviniek v ESO – najnovšie publikácie, články, novinky podľa
jednotlivých tematických okruhov, najnovší vývoj v EÚ.

Ak má používateľ záujem o sledovanie noviniek v určitej téme, má možnosť využiť službu pravidelného
informovania o novinkách prostredníctvom e-mailu.


INFORMATION GUIDES

Informační sprievodcovia. Pozostávajú z dvoch častí: prvou sú Sprievodcovia tematickými oblasťami (
Topic Guides) – úvodné všeobecné informácie o inštitúciách, politikách a krajinách Európy, druhou časťou je
In Focus – linky na kľúčové informačné zdroje zamerané na konkrétne udalosti a iniciatívy. Táto časť
umožňuje prezeranie a prehľadávanie tematických oblastí alebo vyhľadávanie v celom archíve pomocou kľúčových slov.
Základné tematické oblasti sú nasledujúce: Úvod k EÚ, Európske krajiny a regióny, Politiky, Inštitúcie, agentúry a
tvorba politík, Sprievodcovia k zdrojom európskych informácií. Tematické oblasti sú podrobnejšie členené do ďalších
úrovní s linkami na externé webové stránky, ale aj na informačné zdroje v rámci služby ESO.

Vyhľadané výsledky v posledných dvoch sekciách –
News and Analysis a
Information Guides – umožňujú rovnaké postupy ako pri rýchlom, pokročilom a odbornom vyhľadávaní, nie sú tu
však uvedené kategórie.


WEB DIRECTORY: EUROPE ON THE INTERNET

Webový adresár: Európa na internete – štruktúrovaný prehľad webových stránok zameraných na politiky, ľudí,
inštitúcie, organizácie, databázy EÚ, širšiu Európu a súvisiace témy. Väčšina liniek smeruje na webové stránky
organizácií a tematické oblasti, menší počet liniek na konkrétne dokumenty.

Webový adresár obsahuje tieto sekcie:


Čo je nové, Databázy EÚ dostupné na internete, Aktuálne dianie, Inštitúcie a organizácie, Ľudia,
Politika


a
Rôzne.

Webový adresár je v rámci služby ESO voľne prístupný. Registrovaný prístup je potrebný len na využívanie
online databázy.

Vyhľadávanie v databáze ESO uľahčuje aj možnosť kontroly správnosti zápisu hlások v kľúčových slovách s
ponukou alternatívneho zápisu, čo pomáha používateľovi v prípade, ak napíše slovo nesprávne, alebo si nie je istý
správnosťou zápisu. Uľahčením je aj to, že databáza nerozlišuje pri zápise veľké a malé písmená. Samozrejmosťou je,
že používateľ má k dispozícii pomôcky na vyhľadávanie. Na problémy súvisiace s nefunkčnosťou externých liniek alebo
ich nesprávnym smerovaním môže priamo upozorniť kompetentného pracovníka.

Výhodou tejto služby je, že používateľom zaujímajúcim sa o otázky Európskej únie sprístupňuje informácie
nielen z oficiálnych zdrojov inštitúcií Európskej únie, ale aj z pohľadu mimoeurópskych pozorovateľov, ktorí sa
zaoberajú touto problematikou.

Jej prednosťou, v porovnaní s inými službami, je aj to, že okrem zamerania sa na Európsku úniu sústreďuje
informácie o ďalších štátoch strednej a východnej Európy.

Službu ESO považujem za veľmi spoľahlivú z obsahového a aktuálneho hľadiska, keďže výber informácií
zabezpečujú dlhoroční odborníci v tejto oblasti a je týždenne aktualizovaná. Svojím rozsiahlym záberom, bohatou
štruktúrovanosťou informačných zdrojov a prehľadným usporiadaním zaručuje používateľovi pohodlné a úspešné
vyhľadávanie. Pokladám ju za veľmi užitočný nástroj vhodný pre širokú verejnosť vrátane študentov, výskumných
pracovníkov, pracovníkov štátnej správy, ale aj knižnice a informačné centrá, teda každého, kto chce nájsť alebo
poskytnúť hodnoverné informácie o Európe.

Podrobnejšie informácie o službe ESO, webový adresár a demo verziu vyhľadávania v databáze nájdete na
domovskej stránke s adresou:


http://www.europeansources.info/jsp/marketing/nonsub.jsp.

Share: