Issue 2/2005

From Slovakia

Projekt Budovanie digitálnych akademických knižníc SR

Budovanie digitálnych zbierok akademickej produkcie a ich sprístupňovanie vo forme úplných textov digitálnych dokumentov prístupných cez počítačovú sieť preniká aj do prostredia...

From Slovakia

Význam evidencie publikačnej činnosti pre manažment fakulty

Publikačná činnosť pracovníkov vysokých škôl je jedným z mnohých hodnotiacich kritérií vysokých škôl. Vyžaduje sa pri hodnotení jednotlivcov i fakúlt ako celkov. Stáva sa...

From Slovakia

Trend otvoreného prístupu k odborným informáciám a SciTech navigátor

Jednou z hlavných úloh knižníc v súčasnosti je zabezpečovať potreby čoraz náročnejších a informačne gramotnejších používateľov, ktorí oceňujú rýchly a bezplatný prístup k...

From Slovakia

Veda a výskum na Slovensku

Málokto vie, že sekcia vedy a techniky Ministerstva školstva SR (MŠ SR) spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) "…informuje odbornú a širokú verejnosť o...

From Slovakia

EURO:i:portál – otvorený elektronický priestor pre euroinformácie

EURO: i:portál (EIP) – http://www.edis.sk/index/index.php   – je informačný portál Centra vedecko-technických informácií SR zameraný na Európsku úniu. Je výsledkom viacročnej...

From Slovakia

1. ročník hodnotenia slovenských knižničných webových sídiel “TOP WebLib ´04”

Spolok slovenských knihovníkov vyhlásil roku 2004 súťaž o najlepšie domáce knižničné webové sídlo a vyzval prostredníctvom portálu InfoLib ( www.infolib.sk) knižničnú obec a...

From Slovakia

Seminár o používaní databáz Web of Knowledge

Za účasti zástupcov knižnično-informačných pracovísk využívajúcich informačné prostredie (platformu) Web of Knowledge sa 15. marca 2005 konal seminár, ktorý zorganizovala Akademická...

From abroad

Otázky a odpovede týkajúce sa open source

Dňa 2. septembra 2003 Nelsonville Public Library (NPL) – stredne veľký systém 7 knižníc, ktorý poskytuje služby 60 000 obyvateľov Athens County v štáte Ohio – začala využívať nový...

From abroad

Zo zahraničnej literatúry

  Google Scholar sa rozvíja – má Scirus konkurenciu? VÍTŮ, Martin: Google Scholar se rozvíjí – má Scirus konkurenci? In Ikaros [online], 2005, n. 3 [cit. 2005-04-19]. Dostupné na...

Infomix

Infomix

Európska knižnica   Európska knižnica ako nová digitálna knižnica prístupná cez internet spustila svoju online prevádzku v máji 2005 za plnej podpory Európskej únie. O jej cieľoch,...

On another topic

Hodnoverné informácie o Európe

European Sources Online (ESO) je informačná služba, ktorá umožňuje integrovaný prístup k rozsiahlemu množstvu informačných zdrojov zameraných predovšetkým na Európsku úniu, ale aj na...

Introducing

Rozhovor s Milanom Regecom

V dňoch 19. až 21. februára sa uskutočnilo jedno z najväčších svetových podujatí o elektronickom vzdelávaní E-ducation Without Borders 2005 v Abu Dhabí (...

From Slovakia

INFOS 2005

33. medzinárodné informatické sympózium INFOS 2005 bolo v pozornosti nielen knihovníckej verejnosti 25. – 28. apríla 2005, Stará Lesná – Vysoké Tatry Ústrednou témou tohtoročného...

From Slovakia

SAKAČIK 2004

Slovenská asociácia knižníc na záver 5. ročníka Týždňa slovenských knižníc v marci 2004 pre členské knižnice vyhlásila súťaž o cenu Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívny...

Step by Step

OpenOffice.org

V tomto článku predstavím voľne šíriteľný kancelársky balík OpenOffice.org (OOo). Tento balík obsahuje všetky podstatné kancelárske programy pohromade, a to WRITER – textový editor,...

Step by Step

Inštalujeme softvér z internetu

Voľne distribuovaný softvér na stiahnutie patrí k “rodinnému striebru” internetového sveta a jeho vlastnenie poteší každého trošku vyspelejšieho používateľa výpočtovej techniky....

Speech

Príhovor

  Otvorený elektronický priestor a knižnice Všetci sa dnes chystáme na život v e-svete: rožky a mlieko budeme kupovať v e-obchode za e-peniaze, deti budú zo školy nosiť poznámky v...

Main Articles

Začiatok nového milénia v znamení otvárania informačného priestoru

Autorka si za cieľ tohto článku vytýčila v skratke zmapovať základné črty, procesy a projekty fenoménu, ktorý sa usiluje prinášať to, čo pre knihovníkov predstavuje to magické slovko...

Main Articles

Digitálne riadenie autorských práv z pohľadu knižníc

Systémy digitálneho riadenia autorských práv (DRAP) predstavujú mechanizmus sprístupňovania informačných obsahov na základe zmluvného vzťahu medzi držiteľom práv a záujemcom o obsah....

Main Articles

Digitálne akademické repozitáre a knižnice

Čas zmien v komunikácii vedeckých poznatkov “Staré tradície a nové technológie sa spojili, aby umožnili bezprecedentné verejné blaho.“ Budapest Open Access Initiative, február 2002...

Main Articles

Preprintové servery

Pod preprintom sa všeobecne rozumie verzia príspevku, ktorý je zo strany autora “výskumne ukončený”, ale z hľadiska publikovania je v procese prípravy na publikovanie. Z hľadiska...