Seminár o používaní databáz Web of Knowledge

From Slovakia

Za účasti zástupcov knižnično-informačných pracovísk využívajúcich informačné prostredie (platformu) Web of
Knowledge sa 15. marca 2005 konal seminár, ktorý zorganizovala Akademická knižnica Univerzity Komenského v
Bratislave a Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied.

Za organizátorov sa účastníkom prihovorila PhDr. Daniela Gondová a Mgr. Eva Králiková. Prezentácia odznela v
angličtine, základné informácie o jednotlivých databázach patriacich do WoK sa zosumarizovali v slovenčine.
Databázy predstavil p. Simon Pratt, pracovník producenta WoK, ktorým je Institute for Scientific Information (ISI),
Philadelphia (USA). Pani Anna Holin (ISI, Londýn) spolupracovala pri prezentácii.

Web of Knowledge (WoK) je dynamické, plne integrované prostredie. Predstavuje jeden zdroj s vysokokvalitným
obsahom a zároveň poskytuje nástroje na prístup k informáciám, na ich analýzu a manažovanie. Združuje niekoľko
databáz multidisciplinárneho charakteru. Podľa typov spracúvaných informačných zdrojov Web of Knowledge zahrnuje
časopisecké zdroje, knihy, zborníky, patenty a vybrané webové stránky.

Referujúci predstavil WoK prostredníctvom týchto databáz:

 • Science Citation Index Expanded – zahŕňa rôzne vedné oblasti,
 • Social Sciences Citation Index – zameranie na sociálne vedy,
 • Arts and Humanities Citation Index – oblasť umenia a humanitných vied,
 • ISI Proceedings – záznamy o publikovanej literatúre z konferencií, seminárov a iných podujatí,
 • Derwent Innovations Index – informácie o patentoch,
 • Current Contents Connect – známe “karenty”.

Prvé tri databázy majú spoločný názov Web of Science, nazývajú sa aj citačné indexy. Umožňujú vyhľadávať
informácie o jednotlivých publikovaných prácach (vrátane ohlasov) približne z 8 500 prestížnych vedeckých
časopisov. Web of Science je bibliografická databáza, je však možné urobiť prepojenia na plné texty časopisov,
ktoré predpláca inštitúcia, knižnica.

Prístup do databázy ISI Proceedings licencia pre SR nepokrýva. To isté platí pre Derwent Innovations Index.
ISI Proceedings obsahuje záznamy o publikovaných vystúpeniach z konferencií, seminárov, workshopov, kolokvií,
zhromaždení. Pán Simon Pratt povedal, že pracovník vedy, výskumu sa nezaobíde bez informácií z časopisov, zborníkov
a patentov, kde sú obsiahnuté najnovšie poznatky. Derwent Innovations Index spája záznamy o patentoch z Derwent
World Patents Index s citačnými informáciami o patentoch z databázy Patents Citation Index.

Current Contens Connect – poskytuje prístup ku kompletným bibliografickým informáciám z viac ako 8 000
svetových vedeckých časopisov, viac ako 2 000 kníh, ako aj k vybraným webovým stránkam. Abstrakty sú autorské.
Databáza je denne aktualizovaná, v krátkom čase získa nové rozhranie. Webové stránky pred ich zaradením sa hodnotia
podobne ako časopisy. Tieto kvalitné webové stránky poskytujú informácie o výskumných aktivitách, preprinty,
informácie o financovaní vedy a výskumu. Služba e-First Records ponúka možnosť získavať bibliografické informácie z
elektronických časopisov pred samotným publikovaním.

Do WoK sa postupne zaradili databázy, ktoré prezentujúci uviedol ako “hosted content”. Sú medzi nimi:

 • Biosis Previews,
 • INSPEC,
 • PsycINFO,
 • CAB Abstract,
 • FSTA.

Licencia Web of Knowledge, ktorú využívajú inštitúcie na Slovensku, umožňuje vstup do všetkých troch
citačných indexov, do Current Contents Connect a do Journal Citation Reports – posledná databáza je určená len pre
8 používateľov-inštitúcií v SR.

S vyhľadávacou stratégiou nás pán Pratt stručne oboznámil na niekoľkých príkladoch. Upozornil na využívanie
zátvoriek, skracovanie pomocou hviezdičky, otáznika alebo znaku pre dolár, ktoré spresňujú vyhľadávanie. Okrem
známych operátorov AND, OR, NOT sa venoval používaniu SAME. Vložením SAME medzi kľúčové slová dosiahneme ich
súčasnú prítomnosť v jednej vete.

WoK nielen sprístupňuje vysokokvalitný obsah, ale ponúka aj nástroje na analyzovanie a manažovanie
informácií. K analytickým nástrojom patrí databáza
Journal Citations Reports (Správy o citovaní časopisov) – umožňuje hodnotiť úroveň časopiseckých zdrojov.
Databáza
ISI Highly Cited.com – poskytuje biografie a bibliografie najviac citovaných autorov, ktorí sa môžu vyhľadať
podľa mena, inštitúcie, krajiny, kategórie a iné.

Veľký priestor sa v prezentácii venoval informáciám o rôznych službách, ktoré je možné aktivovať na stránke
WoK a zabezpečiť si tak napr. zasielanie najnovších citácií vybraného diela alebo autora –
Citation Alerts (Pohotové informácie o citáciách), ďalej zasielanie obsahov vychádzajúcich výtlačkov
vybraných časopisov –
My Journal List (Môj zoznam časopisov). Stačí uviesť mailovú adresu, zvoliť si password a do mailovej
schránky budete dostávať obsahy vybraných časopisov. Môžete ich zároveň otvoriť cez domovskú stránku ISI Web of
Knowledge. Voľbu
Search History (História vyhľadávania) je efektívne využiť pri aktualizácii výsledkov vyhľadávania. Nemusíte
sami vyhľadávať, je možnosť nechať si vyhľadať a posielať nové záznamy cez e-mail v týždenných intervaloch.

Po vyhľadaní záznamov v databázach Web of Science voľbou
Analyse Results (Analyzuj výsledky) sa súbor vybraných záznamov vyhodnotí podľa zastúpenia autorov, typu
dokumentov, inštitúcií, roku vydania, zdroja, tematiky alebo použitého jazyka. Tieto informácie, zobrazené aj v
stĺpcových diagramoch, sú využiteľné pri hľadaní potenciálnych partnerov v zamýšľanom projekte. Na príklade databáz
Web of Science referujúci stručne ozrejmil rozdiely medzi spôsobom vyhľadávania
General Search (Všeobecné vyhľadávanie) – vyhľadávanie publikovaných prác pomocou kľúčových slov, mien
autorov, titulov periodík a adries pracovísk autorov – a spôsobom vyhľadávania
Cited Reference Search (Vyhľadávanie citovaných odkazov) – vyhľadanie citácií podľa autora, názvu práce,
periodika. Odporučil využívať voľbu
Related Records (Príbuzné záznamy) – umiestnená je hneď za voľbami
Cited References (citované odkazy vo vyhľadanom článku) a
Times Cited (počet citácií spracovaných databázou, a to počas celej existencie práce, ktorej citácie
zisťujeme). Related Records predstavuje články, ktoré majú rovnaké citované odkazy ako vyhľadané záznamy.
Informoval, že kľúčové slová vytvára autor. Popri autorských kľúčových slovách existujú aj kľúčové slová označené
ako kľúčové slová plus, tieto sú vytvárané v ISI na základe názvov citovaných odkazov. Spokojnosť s výsledkom
vyhľadávania je možné zvýšiť využitím
Advanced Search (pokročilé vyhľadávanie) – umožňuje formulovať dotaz na základe dvojznakových tagov v poli
(napr. SO =…, TS = …, pričom SO je skratka pre source <zdroj>, TS je skratka pre topic <predmet>) a
na základe kombinácií množín vyhľadaných záznamov. Mnohých zaujala informácia o možnosti zasielania najnovších
citácií článkov vyhľadaných v Current Contents Connect zaregistrovanému používateľovi prostredníctvom mailovej
pošty. Vyhľadávanie citácií v ISI produktoch sa v minulosti spájalo predovšetkým s citačnými indexmi Web of
Science. Aj uvedená možnosť dokumentuje, že prostredie WoK je integrované, prepojené rôznymi spôsobmi.

Licencia na prístup do WoK sa získala na základe podpory Ministerstva školstva SR. Podľa štatistických údajov
o využívaní produktu sú medzi jednotlivými inštitúciami veľké rozdiely. Z 25 licencovaných používateľov najviac
prístupov do databáz vykazujú Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita, Bratislava a
ústavy SAV – “inštitúcie, kde sa robí veda”, ako tri uvedené inštitúcie charakterizovala PhDr. Daniela Gondová.
Uvedené inštitúcie sú na špičke využívania, s obrovským rozdielom nasledujú ďalší používatelia. PhDr. Gondová
uviedla, že informačný produkt Web of Knowledge stojí veľa peňazí a veľa námahy je spojenej s jeho obstaraním. Čím
lepšie ho budeme poznať, tým bude pre nás efektívnejší.

Cieľom tejto stručnej informácie o seminári bolo upozorniť na známe i menej známe, resp. málo využívané
možnosti databáz sprístupňovaných prostredníctvom Web of Knowledge. Informácia nemôže nahradiť samotnú účasť na
seminári. Dôležitejšie ako účasť na seminári je však časté využívanie databáz a postupné objavovanie ponúkaných
nástrojov.

Stručnú používateľskú príručku Web of Science je možné nájsť aj na stránke Ústrednej knižnice SAV (

http://www.uk.sav.sk),
pripravujú sa príručky o Current Contents Connect a o
Journal Citation Reports. Webová stránka ISI (

http://www.isinet.com/)
ponúka množstvo helpov, príručiek a inštrukcií,
ktoré sprevádzajú používateľa pri práci s jednotlivými databázami. Napr. prostredníctvom Customer Support Center
(podpora zákazníka) na stránke ISI a výberom príslušného produktu získate podrobný manuál a ďalšie podporné
materiály o produkte.

Web of Knowledge je platformou pre všetkých, ktorí pracujú vo vede a výskume a chcú získať seriózne podklady
pre svoju prácu. Na WoK je príťažlivé, že keď sa dostanete do tohto prostredia, väčšinou získate viac informácií,
ako ste očakávali. To je napokon charakteristickým znakom každej dobrej knižnice, knižničného či informačného
systému. Úsilie vložené do osvojenia si vyhľadávacích stratégií, nástrojov a postupov informačnej platformy WoK sa
používateľovi mnohonásobne vráti.

Share: